Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8779: Uoppgitt omsetning. Mval. § 21-3, § 18-1 (1) b

  • Published:
  • Avgitt 03 December 2015
Whole serial number KMVA 8779

Skattedirektoratets avgjørelse av 3. desember 2015 vedrørende A

Saken gjelder: Uoppgitt omsetning.

 

Stikkord: Uoppgitt omsetning

 

Bransje: Transport, hjemkjøring av elektrovarer.

 

Mval.: §18-1, første ledd bokstav b, §21-3

 

 

SAKEN GJELDER: KLAGE TIL KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse den 3. desember2015 i sak KMVA 8779 vedrørende A, organisasjonsnr. *** *** ***. Klagegjenstandens verdi er under kr 15 000, renter ikke medberegnet, og klagen avgjøres dermed av Skattedirektoratet i henhold til merverdiavgiftsloven § 19-1 annet ledd.

 

Virksomheten er registrert for transport.

 

Saken gjelder etterberegning av utgående avgift for omsetning som ikke er bokført.

 

Kontroll hos foretakets eneste oppdragsgiver avdekket at to stk. fakturaer ikke var bokført. Utgående avgift på henholdsvis kr 8 000 for 2012 og kr 12 000 for 2013 var ikke innberettet. Det ble også avdekket at det i 2013 var utbetalt kr 40 000 mer fra oppdragsgiveren enn det som fremgår av fremlagte fakturaer. Beregnet utgående avgift utgjør kr 8 000.

 

Skattekontoret vedtok å etterberegne utgående avgift som følger

 

 

 

 

Det ble ilagt 40 % tilleggsavgift. Det ble også truffet vedtak om renteberegning.

 

Skattekontorets vedtak gjelder etterberegning av avgift med tilsammen kr 28 000. Tilleggsavgift utgjør kr 11 200. Renter etter skattebetalingsloven § 11-2 er beregnet med kr 1 388.

 

Skattekontorets vedtak er rettidig påklaget av den avgiftspliktige selv.

 

Klager aksepterte etterberegning av de to ikke-bokførte fakturaene. Klagen gjelder dermed utgående avgift kr 8 000 og tilleggsavgift med kr 3 200, knyttet til 6. termin 2013. Saken er ikke brakt inn for domstolene. Klager har ikke kommentert utkast til innstilling, oversendt 24. september 2015.

 

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

Dok. nr.: Dokument: Dato:
1 Varsel om endring 23.03.15
2 Skattekontorets vedtak 21.05.15
3 Klage  27.05.15
4 E-post fra klager 10.06.15
5 E-post til klager 15.06.15
6 E-post fra regnskapsfører 15.06.15
7 E-post til regnskapsfører 24.08.15
8 Oversendelse av utkast til innstilling 24.09.15

 

Klagen gjelder: Utgående merverdiavgift og tilleggsavgift .

Det siteres i det følgende fra skattekontorets redegjørelse til Skattedirektoratet:

"Sakens faktum - skattekontorets vedtak og begrunnelse

 

Avstemming av innbetalte beløp mot fakturaer viste en differanse på kr 40 000.

 

Klagers innsigelser

Klager hevder at differansen mellom innbetalt og fakturert beløp; kr 40 000, ikke er omsetning men nedbetaling av gjeld på kr 105 000. Kravet skal ha oppstått "i perioden selskapets ansvarlig daglig leder for(f)latet næringslokaler i 2013 uten varsel".

 

I e-post 24. august 2015 ber skattekontoret om ytterligere forklaringer og dokumentasjon knyttet til denne påstanden. Skattekontoret mottok ingen kommentarer eller dokumentasjon innen fristen; 4. september 2015.

 

Klagen inneholder ikke særskilte anførsler knyttet til tilleggsavgiften.

 

Skattekontorets vurdering av klagen

Skattekontor anser det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at differansen mellom innbetalt og fakturert beløp; kr 40 000, ikke er avgiftspliktig omsetning. Skattekontoret har ingen opplysninger om utleieforhold, låneopptak, erstatning mv. utover den ene setningen som er sitert fra klagen.

 

Denne konklusjonen legges også til grunn i forbindelse med ileggelsen av tilleggsavgift og de forhøyde beviskrav. Når det gjelder vurderingen av tilleggsavgift vises det til skattekontorets vedtak."

 

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes vedtak om at den påklagende del av etterberegningen stadfestes.

 

Skattedirektoratets avgjørelse:

Etter å ha gjennomgått saken, slutter Skattedirektoratet seg til skattekontorets begrunnelse og konklusjon.

V e d t a k :

 

Vedtaket om om etterberegnet utgående avgift kr 8 000 og tilleggsavgift med kr 3 200 knyttet til 6. termin 2013, opprettholdes.