Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8802. Etterberegning utgående mva pga avgiftspliktig omsetning uteholdt og tilbakeføring av inngående mva pga uriktig fradragsføring. Mval. §§ 8-8, 15-10 (1), 18-1 (1) a

 • Published:
 • Avgitt 15 February 2016
Whole serial number KMVA 8802

Klagenemndas avgjørelse av 15. februar 2016 Klager

Klagedato: 17. august 2015

Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Saken gjelder:

1) Etterberegning av utgående avgift på grunn av at avgiftspliktig omsetning er uteholdt.
2) Tilbakeføring av inngående avgift på grunn av uriktig fradragsføring.

Samlet påklaget beløp ekskl. renter utgjør kr 1 189 660

Stikkord:

Utgående avgift
- Uteholdt omsetning

Inngående avgift
- Kontant betaling
- Dokumentasjonsplikt

Bransje: Andre post- og budtjenester

Mval: § 8-8,           § 15-10 første ledd,           § 18-1 første ledd, a)

 

 

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

 

Avgjørelse i møte 15. februar 2016 i sak KMVA 8802 – Klager.

Skatt x har avgitt slik

 

I n n s t i l l i n g:

 

Klager, org.nr. xxx xxx xxx, ble registrert i Enhetsregisteret 25. juni 2009 med bransjekode 53 200 Andre post- og budtjenester. Virksomheten har vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 4. termin 2009 til og med 6. termin 2013.

Klager har vært innehaver og daglig leder i enkeltpersonsforetaket. Virksomheten har drevet med budbilkjøring, i all hovedsak for Selskap 1 AS.

På bakgrunn av bokettersyn for årene 2011 – 2013, jf. bokettersynsrapport av 27. mars 2015, fattet skattekontoret den 10. juli 2014 med hjemmel i mval. § 18-1 (1) bokstav b vedtak om etterberegning av utgående avgift på kr 509 788 og tilbakeføring av inngående avgift med kr 705 472.

Klage fra innehaver av virksomheten er mottatt 19. august 2015. Klager er representert av advokatfullmektig A ved advokatkontoret Selskap 2.

Klagen er, etter innvilget utsettelse, kommet inn i rett tid.

Påklaget beløp utgjør:

 

 

 

 

Det er foreløpig ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndigheten i saken.

Skattekontorets innstilling har vært forelagt klager. Det er ikke kommet merknader til innstillingen.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

Dok. nr.

Dokument

Dato

01

Avtale om overdragelse av foretak

25.06.2009

02

Referat åpningsmøte

29.09.2014

03

Bokettersynsrapport

27.03.2015

03 a

Vedlegg nr. 1, 2 og 3 til bokettersynsrapport

27.03.2015

03 b

Vedlegg nr. 4 til bokettersynsrapport

27.03.2015

04

Skattekontorets varsel

08.04.2015

05

Merknader til skattekontorets varsel

04.05.2015

06

Skattekontorets vedtak

10.07.2015

07

Klage

17.08.2015

08

Minkningsvedtak

21.12.2015

09

Innstilling innsyn

21.12.2015

 

Klagen gjelder

Klagen omfatter følgende forhold:

1. Etterberegning av utgående merverdiavgift for perioden 2011 – 2013 med kr 484 188, som følge av at avgiftspliktig omsetning er uteholdt.

2. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift for perioden 2011 – 2013 med kr 705 472, som følge av uriktig fradragsføring av inngående merverdiavgift.

 

1. Etterberegning av utgående merverdiavgift

1.1 Sakens faktum
Skatt øst avholdt bokettersyn i virksomheten for årene 2011 – 2013. Kontrollen var avgrenset til å gjelde virksomhetens omsetning og bruk av fremmedytelser.

Gjennom kontrollen fant skattekontoret betydelige avvik mellom avgiftspliktig omsetning som fremkom av innhentede kontrollopplysninger fra oppdragsgivere og bank, og hva som var oppgitt i innsendte omsetningsoppgaver. Regnskapsføringen var mangelfull for alle årene.

På bakgrunn av mottatt klage reduserte skattekontoret etterberegnet utgående avgift med totalt kr 15 600, i minkningsvedtak av 21. desember 2015.

Påklaget beløp utgjør nå kr 494 188 (509 788 – 15 600).

 

1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres fra vedtaket:

"Merverdiavgift: Virksomheten Klager ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 4. termin 2009.

Etter virksomhetens varsel til Brønnøysundregistrenene om sletting i Enhetsregisteret, er det også i Merverdiavgiftsregisteret fattet vedtak om sletting. Følgelig er virksomheten slettet i Enhetsregisteret pr 16.07.2013 og fra Merverdiavgiftsregisteret pr 27.01.2014 med 6 t. 2013 som siste termin.

Grunnlaget for utgående avgift og beløpet for inngående avgift ble for den enkelte termin fastsatt/oppgitt til: 

2011

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin6

Sum

Levert oppgave:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Fastsatt/oppgitt gr. lag avg.fri oms.

 

 

 

 

 

 

 

Fastsatt/oppgitt gr. lag utg.mva

297 811

154 523

390 297

442 781

603 892

370 105

2 259 409

Fastsatt/oppgitt utg.mva

74 452

38 630

97 574

110 695

150 973

92 526

564 850

Fastsatt/oppgitt beløp inng. mva

77 791

69 587

69 968

112 384

148 099

6 413

484 242

Ilagt forhøyet utgående mva*

Nei

Nei

Nei

Nei

4 520

Nei

4 520

               

2012

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Levert oppgave:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Fastsatt/oppgitt gr. lag avg.fri oms.

 

 

 

 

 

 

 

Fastsatt/oppgitt gr. lag utg.mva

329 819

291 423

389 977

474 460

366 015

364 607

2 216 301

Fastsatt/oppgitt utg.mva

82 454

72 855

97 494

118 615

91 503

91 151

554 072

Fastsatt/oppgitt beløp inng. mva

71 572

66 749

78 386

79 551

83 037

79 987

459 282

Ilagt forhøyet utgående mva*

2 470

2 180

2 920

3 550

2 740

2 730

16 590

               

2013

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Levert oppgave:

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Fastsatt/oppgitt gr. lag avg.fri oms.

 

 

 

 

 

 

 

Fastsatt/oppgitt gr. lag utg.mva

191 654

252 233

355 048

78 258

 

 

877 193

Fastsatt/oppgitt utg.mva

47 913

63 058

88 762

19 564

 

 

219 297

Fastsatt/oppgitt beløp inng. mva

38 473

76 579

73 921

5 869

2 806

10 428

208 076

Ilagt forhøyet utgående mva*

1 430

Nei

2 660

Nei

Nei

Nei

4 090

 

*Forhøyet utgående mva ilegges når omsetningsoppgave ikke er levert i rett tid eller ikke er utfylt på riktig måte. Avgiften fastsettes med minst kr 250 eller inntil 3 % av avgiftsbeløpet, men ikke mer enn kr 5 000 pr termin, jf. mval § 21-2. 

Bokettersyn:
Skatt x har avholdt bokettersyn i virksomheten Klager for inntektsårene 2011, 2012 og 2013. Det er under kontrollen innhentet bankutskrifter fra DNB kontonr 1503.11.x og kjøpsdokumentasjon fra Selskap 1 AS. Videre er de innberetninger Selskap 1 AS har foretatt på lønns- og trekkoppgavene kode 401 for 2011, 2012 og 2013, lagt til grunn. Det er under kontrollen for hele kontrollperioden påvist uteholdt omsetning(...)

Skattyter har i møter med skattekontoret gjentatte ganger opplyst at det var hennes avdøde samboer som faktisk drev virksomheten. I denne forbindelse er det lagt frem en avtale av 25.06.2009 mellom skattyter og samboeren, hvor det fremgår at det er samboeren som ved inngåelse av denne avtalen overtar ethvert juridisk og økonomisk ansvar samt forpliktelser til å drive foretaket.

I brev av 08.04.2015 ble skattyter/avgiftspliktig varslet om endring av ligningen og etterberegning av merverdiavgift for årene 2011, 2012 og 2013. Rapport av 27.03.2015 ble oversendt sammen med varsel om endring.

Samlet utgjorde de varslede tilleggene følgende beløp:

  

2011

2012

2013

Netto næringsinntekt 

Kr 761 470

Kr 253 472

Kr 897 242

Personinntekt 

Kr 761 470

Kr 253 472

Kr 897 242

Grunnlag for utgående mva. 

Kr 614 664

Kr 290 177

Kr 1 134 304

Beløp for inngående mva. 

Kr - 336 702

Kr - 290 814

Kr - 77 958

 

Det ble i tillegg varslet om at det ville bli vurdert å ilegge tilleggsskatt/skjerpet tilleggsskatt etter bestemmelsene i ligningslovens kapittel 10 og tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven § 21-3, samt fastsettelse av renter etter skattebetalingslovens kapittel 11. Eventuelt en anmeldelse av skattyter for overtredelse av ligningsloven, merverdiavgiftsloven og bokføringsloven.

Frist for å komme med bemerkninger til varselet om endringssak ble satt til 04.05.2015."  

Det siteres fra vedtakets punkt 4.1.4.1, under avsnittet om ligning:

"Skattekontoret har tatt utgangspunkt i innberettet utbetaling til næringsdrivende på lønns- og trekkoppgave kode 401, innhentet leverandørspesifikasjon og kontantinnskudd.

2011

2 012

2013

Innskudd/overføring fra: 

2 077 321

2 215 483

1 793 332

Innberetning lønns- og trekkoppgave kode 401 og i samsvar med innhentet leverandørspesifikasjon fra Selskap 1 AS

640 752

263 440 

209 720 

kontantinnskudd i bank 

116 000

  

overføring i bank fra Selskap 3AS

40 000

  

overføring i bank fra A 

 

5 155

 

overføring i bank fra Selskap 4 AS 

 

22 400

 

overføring i bank fra B 

  

8 445

overføring i bank fra Selskap 5 AS 

2 874 073

2 506 478

2 011 497

sum omsetning ekskl. mva. 

2 259 412

2 216 303

0

Omsetning i henhold til innleverte nærinsoppgaver

614 661

290 175

2 011 497

differanse/uoppgitt omsetning 

 

På bakgrunn av de opplysningene som er fremkommet gjennom kontrollen legger skattekontoret til grunn at virksomhetens omsetning økes med henholdsvis kr 614 661, kr 290 175 og kr 2 011 497 for inntektsårene 2011, 2012 og 2013."

 

Det siteres fra vedtaket under avsnittet om merverdiavgift:

"Bokettersynet har påvist at virksomheten omsetter transportoppdrag. Dette er avgiftspliktig omsetning, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1.

Det er ved skjønnsutøvelse under avsnittet ligning samlet fastsatt en omsetning på kr 2 874 073 for 2011, kr 2 506 478 for 2012 og kr 2 011 497 for 2013. All omsetning er i sin helhet avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven § 3-1. Av innleverte omsetningsoppgaver fremgår avgiftspliktig omsetning med kr 2 259 409 for 2011, kr 2 216 301 for 2012 og kr 877 193 for 2013.

Skattekontoret legger til grunn at grunnlaget for beregning av utgående merverdiavgift totalt økes med henholdsvis kr 614 664, kr 290 177 og kr 1 134 304 for årene 2011, 2012 og 2013. Utgående merverdiavgift utgjør henholdsvis kr 153 668, kr 72 544 og kr 283 576 for årene 2011, 2012 og 2013.

 

2011

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Avdekket grunnlag utg.mva

299 400

388 667

275 514

664 894

829 492

416 106

2 874 073

Fastsatt/oppgitt grunnlag utg.mva

297 811

154 523

390 297

442 781

603 892

370 105

2 259 409

Endret grunnlag utg.mva

1 589

234 144

-114 783

222 113

225 600

46 001

614 664

Avdekket utg.mva

74 850

97 167

68 879

166 224

207 373

104 027

718 518

Fastsatt/oppgitt utg.mva

74 452

38 630

97 574

110 695

150 973

92 526

564 850

Endret utg.mva

398

58 537

-28 696

55 529

56 400

11 501

153 668

 

 

2012

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Avdekket grunnlag utg.mva

381 819

346 463

461 174

486 016

420 415

410 591

2 506 478

Fastsatt/oppgitt grunnlag utg.mva

329 819

291 423

389 977

474 460

366 015

364 607

2 216 301

Endret grunnlag utg.mva

52 000

55 040

71 197

11 556

54 400

45 984

290 177

Avdekket utg.mva

95 455

86 616

115 294

121 504

105 104

102 648

626 620

Fastsatt/oppgitt utg.mva

82 455

72 856

97 494

118 615

91 504

91 152

554 075

Endret utg.mva

13 000

13 760

7 799

2 889

13 600

11 496

72 544

 

 

2013

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Avdekket grunnlag utg.mva

483 440

364 262

365 471

418 093

329 097

51 134

2 011 497

Fastsatt/oppgitt grunnlag utg.mva

191 654

252 233

355 048

78 258

  

877 193

Endret grunnlag utg.mva

291 786

112 029

10 423

339 835

329 097

51 134

1 134 304

Avdekket utg.mva

120 860

91 066

91 368

104 523

82 274

12 783

502 874

Fastsatt/oppgitt utg.mva

47 914

63 058

88 762

19 565

 

-

219 298

Endret utg.mva

72 947

28 007

2 606

84 959

82 274

12 783

283 576

 

(...)Merverdiavgift:

2011, 2012 og 2013

Det etterberegnes utgående merverdiavgift med kr 509 788."  

Skattekontoret fattet minkningsvedtak den 21. desember 2015. Det siteres fra vedtaket:

"Anførsler
Det er anført at overføringene fra klagers far, A med kr 40 000 eks. mva. i 2011 og fra klagers søster, B med kr 22 400 eks. mva. i 2012, er lån til hennes nå avdøde samboer.

Vurdering
Skattekontoret har vurdert saken på nytt og finner etter en konkret vurdering å legge dette til grunn.

Konklusjon
Tidligere etterberegnet utgående merverdiavgift reduseres med henholdsvis kr 10 000, kr 4 200 og kr 1 400 for 4. termin 2011, 2. termin 2012 og 3 termin 2012."

 

1.3 Klagers innsigelser

Advokatfullmektig C hevder i klagen at skattekontoret ikke har adgang til å ilegge tilleggsavgift i et senere vedtak, dersom politiet skulle henlegge saken.

Det hevdes at klager ikke kan holdes økonomisk eller juridisk ansvarlig for virksomheten, og for innlevering av omsetningsoppgaver og annet rapporteringsmateriale. Advokatfullmektig C anfører at klagers erklæringer er fremtvunget av tvang fra hennes avdøde samboer, at samboeren har etterlignet klagers håndskrift i alle innleverte oppgaver og at klager ikke kan trekkes til ansvar for de disponeringene samboeren har foretatt.

Det vises til en tidligere fremlagt avtale datert 25. juni 2009 vedrørende samboerens overtakelse av klagers virksomhet. Det anføres at skattekontoret ikke kan avfeie avtalen på bakgrunn av at den er privatrettslig. Videre vises det til at klagers samboer disponerte virksomhetens bankkonto.

Klager stiller seg svært tvilende til at de avdekkede kontantsinnskuddene er en del av virksomhetens avgiftspliktige omsetning. Det anføres at klagers samboer brukte virksomhetens bankkonto privat, samt at skattekontoret har unnlatt å ettergå innskuddene nærmere, noe deres undersøkelses- og nøytralitetsplikt tilsier at de burde ha gjort.

Advokatfullmektig C nevner til slutt at å henlegge saken hadde vært en rimelig form for lempning, begrunnet med at den er umulig å komme til bunns i som følge av samboerens død.

 

1.4 Skattekontorets vurderinger av klagen

Første del av klagen gjelder etterberegning av utgående merverdiavgift fra klagers transporvirksomhet og spørsmål om hvilket avgiftssubjekt som er ansvarlig for å innberette avgiften.

Klager er varslet om at skattekontoret ville vurdere å anmelde avgiftsunndragelsen til påtalemyndigheten. Spørsmål om tilleggsavgift vil derfor ikke bli vurdert i dette vedtaket.

Etterberegning av utgående merverdiavgift
Skjønnsadgang Det er på det rene at det er drevet transportvirksomhet i ikke ubetydelig omfang både i 2011, 2012 og 2013. Bokettersynet har vist at virksomheten har hatt høyere avgiftspliktig omsetning enn det klager har oppgitt i sine omsetningsoppgaver for 2011 – 2013. Regnskapsføringen har vært mangelfull for alle årene. Etter merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd, bokstav a kan avgiftsmyndighetene fastsette beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift ved skjønn når innleverte omsetningsoppgaver er uriktige eller ufullstendige, bla. fordi regnskapet som oppgavene bygger på ikke er ført i samsvar med lov og forskrift og dette svekker tilliten til oppgavene. Skattekontoret finner det helt klart at vilkårene i mval. § 18-1 første ledd, bokstav a er oppfylt.
Omsetning Skattekontoret er kommet til at omsetningen fra transportoppdragene må ha vært minst så stor som de beløpene om omsetning der det er innhentet dokumentasjon fra oppdragsgiveren, samt at hele omsetningen er avgiftspliktig etter mval. § 3-1. Dette gjelder omsetning fra Selskap 1 AS, Selskap 3AS, Selskap 4 AS og Selskap 5 AS. I tillegg er det for hvert av årene funnet noen større kontantinnskudd som er gått inn på virksomhetens bankkonto. Etter skattekontorets vurdering må også kontantinnskuddene anses som avgiftspliktig omsetning.

Ansvar for manglende innberetning av utgående merverdiavgift For skattekontoret er det ikke tvilsomt at klagers avdøde samboer utførte en betydelig arbeidsinnsats i virksomheten, samt at klager selv ikke kan ha deltatt aktivt i noen utstrekning i transportvirksomheten. Videre er det på det rene at også samboeren disponerte klagers bankkonto knyttet til virksomheten og derfor både hadde tilgang til virksomhetens inntekter og adgang til å betale virksomhetens kostnader. Han hadde da også tilgang til å disponere virksomhetens midler til privat bruk.

Klager har lagt fram en avtale datert 25. juni 2009 om overdragelse av virksomheten til samboeren. Skattekontoret finner imidlertid ikke å kunne legge vekt på innholdet i avtalen, da den klart bærer preg av å være laget i ettertid. Blant annet er legitimasjonen av samboeren som er vedlegg til avtalen, kopi av hans førerkort, utstedt 6. november 2012, altså 3 år og 5 måneder etter at avtalen hevdes å være undertegnet. Videre understreker vi at et enkeltpersonsforetak ikke kan overføres til en annen person, men kun verdiene og eiendelene som ligger i virksomheten.

Avgjørende for skattekontorets vurdering er at virksomheten har drevet avgiftspliktig omsetning og dermed krevd inn merverdiavgift. Etter mval. § 11-1 skal avgiftssubjektet beregne og betale merverdiavgift av avgiftspliktig omsetning. I egenskap av å være eier og daglig leder i virksomheten, er klager ansvarlig for at avgiften blir innberettet til avgiftsmyndighetene i rett tid.

Advokatfullmektig C hevder i klagen at klagers tidligere samboer har fremtvunget hennes erklæringer ved tvang og etterlignet hennes håndskrift på innleverte oppgaver. Skattekontoret viser til at påstandene ikke er dokumentert. Videre bemerkes det at klager ikke nevnte noe vedrørende disse forholdene i møtene med skattekontoret. Referat fra åpningsmøte er underskrevet av klager.

Selskap 6 AS skal etter det som er opplyst, ha overtatt kontraktene med Selskap 1 AS i mai/juni 2013. Siden klager har mottatt oppgjør fra Selskap 1 AS helt fram til desember, må Selskap 6 AS sin bistand anses som bistand fra en underentreprenør.

Konklusjon
I tråd med vedtaket av 10. juli 2015 og minkningsvedtaket av 21. desember 2015, etterberegnes utgående merveriavgift med tilsammen kr 494 188.

 

2. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

2.1 Sakens faktum

Det vises til punkt 1.1. ovenfor. Gjennom kontrollen fant skattekontoret at virksomheten hadde fradragsført inngående merverdiavgift tilknyttet fakturaer fra underleverandører, som ikke kunne sees å være betalt over bank. Fakturaene syntes heller ikke å være reelle.

 

2.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres fra vedtaket:

"Det er under kontrollen for hele kontrollperioden påvist (...) at det er ført fradrag for kostnader og inngående merverdiavgift fra fakturaer som skattekontoret anser å være uriktige.

Uriktige fakturaer:
1. beskrivelse av oppdragene i fakturaene er kun angitt som kjøring for beløp mellom kr 135 000 og kr 225 000
2. fakturanr og fakturadato på virksomhetens inngående fakturaer i innlevert regnskapsmateriale er ulogiske i forhold til faktura fremlagt ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret
3. ikke betalt via bank
4. ingen underbilag som viser at fakturerte tjenester faktisk er utført"

Det siteres fra vedtakets punkt 4.1.4.2, under avsnittet om ligning:

"Kontrollen viser at virksomheten for hele kontrollperioden har fradragsført inngående fakturaer fra underleverandører som fremmedytelser. Det er imidlertid svært lite av de inngående fakturaene som kan sees å være betalt via bank.

Ved gjennomgang av innlevert regnskapsmateriale foreligger det ingen dokumentasjon på at de fakturerte tjenestene faktisk er utført. Videre påpekes at det heller ikke foreligger noen dokumentasjon på at de betydelige beløpene som ikke kan sees å være betalt over bank, på noe tidspunkt er blitt purret på av underleverandørene.

Skattekontoret finner det sannsynlig at disse fakturaene ikke er reelle.

(...)Beregnet fremmedytelse til samboer fastsettes som virksomhetens kostnad til kr 1 200 000 for inntektsårene 2011 og 2012, og til kr 500 000 for inntektsåret 2013.

Når det gjelder fremmedytelsene for de fakturaene som skattekontoret anser som ikke reelle og som det er ført fradrag for i regnskapet, finner skattekontoret at det kan være sannsynlig at den delen av fakturaene som ikke er betalt via bank, kan være betalt kontant. Dette med utgangspunkt i at det i hele kontrollperioden er gjort betydelige kontantuttak fra virksomhetens konto som det ikke er gjort rede for.

(...)Med utgangspunkt i mottatte bankutskrifter viser skattekontoret til at følgende beløp som er fradragsført i regnskapet, ikke fremgår å være betalt via bank:

2011: kr 1 346 809 ekskl. mva./ kr 1 683 511 inkl. mva.
2012: kr 1 163 258 ekskl. mva./ kr 1 454 072 inkl. mva.
2013: kr 311 834 ekskl. mva./ kr 389 792 inkl. mva."  

 

Det siteres fra vedtaket under avsnittet om merverdiavgift:

"Virksomheten har for hele kontrollperioden fradragsført inngående merverdiavgift av fremmedytelse på fakturaer fra underleverandører.

Skattekontoret har ved skjønnsutøvelse av kostnader under avsnittet ligning, punkt 4.1.4.2 lagt til grunn at virksomheten har fradragsført fremmedytelse fra fakturaer som ikke anses å være reelle og hvor svært lite av fradragsførte fremmedytelser faktisk er betalt via bank. Konklusjonen er et resultat av at det blant annet ikke forligger noen dokumentasjon i innlevert regnskap som viser at de fakturerte tjenestene faktisk er utført. Videre at det er foretatt betydelige kontantuttak og at det som ikke kan sees å være betalt over bank på noe tidspunkt er blitt purret på av underleverandørene.

Videre er det under kontrollen også avdekket at det var skattyters avdøde samboer som faktisk styrte virksomheten og utførte det meste av budbilkjøringen. Da det ikke foreligger noen lønnsinnberetninger og samboer disponerte virksomhetens konto, har skattekontoret skjønnsmessig fastsatt verdien av samboeren sin arbeidsinnsats som fremmedytelse med kr 100 000 pr mnd. Skattemessig har dette medført et fradrag på henholdsvis kr 1 200 000 for 2011 og 2012, samt kr 500 000 for 2013. Som følge av at kostnaden er fastsatt skjønnsmessig og at det således ikke foreligger noen dokumentasjon i regnskapet, innrømmes det ikke fradrag for inngående merverdiavgift av beregnet fremmedytelse til samboer.

Det fremgår av mval §§ 15-10 og 8-8 at dersom virksomheten skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, må det foreligge dokumentasjon for kostnadene i virksomhetens regnskap, og betalingene må være gjennomført via bank.

Skattekontoret legger til grunn at beløpet for inngående merverdiavgift tilbakeføres med henholdsvis kr 336 700, kr 290 814 og kr 77 958 for årene 2011, 2012 og 2013.

Fastsettelse fordelt pr. termin fremgår av tabell nedenfor.

2011

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Avdekket inng.mva

5 349

7 285

10 591

114 304

3 599

6 413 

147 541

Fastsatt/oppgitt inng.mva

77 791

69 587

69 968

112 384

148 099

6 413 

484 242

Endret inng.mva

- 72 442

-62 302

- 59 377

1 920

-144 500

-

-336 701

2012

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Avdekket inng.mva

5 447

6 210

5 186

134 451

10 087

7 087

168 468

Fastsatt/oppgitt inng.mva

71 572

66 749

78 386

79 551

83 037

79 987

459 282

Endret inng.mva

- 66 125

- 60 539

-73 200

54 900

-72 950

-72 900

-290 814

 

 

2013

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Sum

Avdekket inng.mva

10 973

4 579

3 463

97 869

2 806

10 428

130 118

Fastsatt/oppgitt inng.mva

38 473

76 579

73 921

5 869

2 806

10 428

208 076

Endret inng.mva

-27 500

-72 000

-70 458

92 000

-

-

-77 958

 

(...) Det tilbakeføres inngående merverdiavgift med kr 705 472." 

 

2.3 Klagers innsigelser

Advokatfullmektig C anfører i klagen at det er typisk for denne bransjen at ikke fakturaer blir betalt over bank.

Det vises til at skattekontoret legger til grunn at klager har utbetalt kr 1 200 000 til næringsdrivende, uten at dette legges inn i "mva-regnskapet."

I klagen anføres det at tilbakeføringen av inngående merverdiavgift er betenkelig og at det er åpenbart at skattekontoret ikke har undersøkt om selskapene, som har fakturert klager, har betalt utgående avgift.

Til slutt anføres det at skattekontorets etterberegning av merverdiavgift er svært urimelig, og at den antageligvis medfører at staten krever inn avgift to ganger.

 

2.4 Skattekontorets vurderinger av klagen

Andre del av klagen gjelder etterberegning av beløp for inngående merverdiavgift fra klagers transporvirksomhet.

Tilbakeføring av inngående merverdiavgift
Bokettersynet har vist at virksomheten har fradragsført inngående merverdiavgift tilknyttet kostnader til fremmedytelser med betydelige beløp.

Krav om betaling over bank
Fradragsretten for inngående merverdiavgift etter mval. § 8-1 innskrenkes av mval. § 8-8, som kun hjemler rett til fradrag når betalingen skjer via bank. Ifølge innsendte omsetningsoppgaver var det fradragsført inngående merverdiavgift med til sammen kr 484 242, kr 459 282 og kr 208 076 for årene 2011 – 2013. Gjennomgangen av innhentede kontoutskrifter viser at skattyter har fradragsført inngående merverdiavgift med kr 336 701, kr 290 814 og kr 77 958 for årene 2011 – 2013, uten at skattekontoret kan se at beløpene er betalt via bank. Bestemmelsen er firkantet, og åpner ikke for noen vurdering av hva mottaker av pengene har foretatt seg. Det er dermed ikke av betydning om fakturaavsender har oppfylt sin opplysningsplikt ved å oppgi fakturert utgående avgift i sine omsetningsoppgaver. Det vises til at hvert avgiftssubjekt behandles for seg. Inngående merverdiavgift tilknyttet kostnadene er dermed ikke fradragsberettiget jf. mval. § 8-8.

Skattekontoret er kommet til at klager uriktig har fradragsført inngående merverdiavgift med minst så store beløp som er lagt til grunn i vedtaket av 10. juli 2015.

Krav om dokumentasjon
I klagen viser advokatfullmektig C til at klager ikke blir innrømmet fradrag for inngående merverdiavgift på de skjønnsfastsatte fremmedytelsene til hennes samboer. Skattekontoret understreker at grunnen til det er at inngående merverdiavgift må dokumenteres med bilag for å være fradragsberettiget, jf. mval. § 15-10, første ledd, og at de formelle kravene til dokumentasjon praktiseres strengt.

Etter mottak av klagen til skatteklagenemnda og Klagenemnda for merverdiavgift har skattekontoret, etter en fornyet vurdering av saken, kommet til at klager og hennes tidligere samboer drev virksomheten for felles regning og risiko. Dette medfører at næringsinntekten vil bli fastsatt etter reglene om deltakerligning som for et indre selskap, jf. skatteloven § 10-40 flg. Da skattekontoret fjerner den tidligere skjønnsfastsatte fremmedytelsen til samboeren, er det ikke lenger aktuelt å vurdere om inngående merverdiavgift tilknyttet denne, er fradragsberettiget eller ikke.

I skattekontorets vedtak er det også drøftet om noen av de fradragsførte kostnadene som den inngående merverdiavgiften er beregnet av, knytter seg til fiktive fakturaer. Dette er fakturaer der betalingsstrømmene ikke går fram av bankkonto. Siden inngående merverdiavgift tilknyttet kostnader som ikke er betalt via bank uansett ikke er fradragsberettiget, er det ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt disse fakturaene representerer faktiske kostnader.

Konklusjon
I tråd med vedtaket av 10. juli 2015 tilbakeføres inngående merveriavgift med tilsammen kr 705 472.

 

Skattekontorets innstilling til vedtak Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

 

V e d t a k :

 

Den påklagede del av etterberegningen stadfestes.

 

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

 

Nemndas medlem Hines Grape har avgitt slikt votum:

 

Uenig

Begrunnelse:
Uheldig sak og saksbehandling mot enke etter avdød mann som fremstår som den som reelt har drevet virksomheten og disponert inntektene. Skattekontoret har ikke påvist noe som knytter klager til driften. Ansvarsforholdene rundt driften er summarisk behandlet i vedtaket, noe som innebærer at vedtaket fremstår lite betryggende både mht. ansvarsgrunnlag og faktumavklaring. Hertil kommer at skjønnsutmålingen er uriktig når fradragsført IMVA kategorisk er tilbakeført som følge av formalfeil. Forsvarlig skjønnsutøvelse innebærer at sannsynlige kostnader i virksomheten skal komme til fradrag ved skjønnsutøvelsen, uavhengig av om disse kan dokumenteres gjennom bilag. I saken er alt fradrag avskåret for fremmedtjenester som følge av at anskaffelsene ikke er overført via bank.  

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Frøystad og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

Det ble etter dette fattet slikt

V e d t a k:

Som innstilt.