Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8830 Mval. § 18-1

  • Published:
  • Avgitt 4/12/2016
Whole serial number KMVA 8830

Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 12. april 2016 - Klager ANS

Klagedato: 25. august 2015

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Saken gjelder: Klagen gjelder skattekontorets vedtak om å etterberegne merverdiavgift på omsetning av serveringstjenester og take-away

Påklaget beløp er kr 57 750

Stikkord: Utgående merverdiavgift

Bransje: Gatekjøkken

Mval: § 18-1

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse ved skriftlig votering 12. april 2016 i sak KMVA 8830 - Klager ANS.

Skatt x har avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

 

Klager ANS ble stiftet den 09.09.2011 og er registrert i Enhetsregisteret den 13.10.2011 med næringskode: 56.102 Drift av gatekjøkken.

Virksomheten ble i kontrollperioden eiet av A (X) og B (X), med 50 % hver.

 

Etter avholdt kontroll ble det den 05.05.2015 truffet vedtak om etterberegning av avgift med følgende beløp:

År

Utg. avg. 25%

Utg. avg. 14 %

Samlet avgift

Tilleggsavgift

Renter

2011

 

42 000

42 000

   

2012

105 000

 

105 000

   

Sum

105 000

42 000

147 000

29 400

10 477

Vedtaket ble truffet den 05.05.2015. Klagen er derfor fremsatt innen utløpet av klagefristen.

Ved en inkurie ble det gjordt en regnfeil i saken, og det ble fattet vedtak hvor merverdiavgften er minket og årsresultatet redusert i samsvar med innsendt klage. Dette gir følgende beløp:

År

Utg. avg. 15%

Utg. avg. 14 %

Samlet avgift

Tilleggsavgift

Renter

2011

 

21 000

21 000

   

2012

36 750

 

36 750

   

Sum

36 750

21 000

57 750

11 550

4 184

Påklaget beløp utgjør kr 57 750.

 

Skattekontorets innstilling har vært forelagt klager, v/ fullmektig C, med frist for å komme med bemerkninger 06.01.2016. Skattekontoret har ikke mottatt merknader pr 11.01.2016.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

Dok. nr

Dokument type

Dato

1 a)

Bokettersynsrapport

21.11.2013

1 b)

Vedlegg til rapporten

 

2

Varsel om endring av merverdiavgift og ligning

14.02.2014

3

Tilsvar

05.06.2014

4

Vedtak

05.05.2015

5

Samlefastsettelse

05.05.2015

6

Klage

25.08.2015

7

Minkingsvedtak

04.12.2015

Klagen gjelder:

Etterberegnet utgående merverdiavgift på omsetning av serveringstjenester og take-away.

Sakens faktum:

Virksomheten ble tatt ut til etterkontroll for årene 2011 og 2012. Under kontrollen ble det avdekket at virksomheten hadde mangelfulle rutiner ved bokføringen. Det ble påvist at det ikke ble registrert fortløpende på kassa, at salgsdokumentasjonen ikke var spesifisert og at kassa ikke ble avstemt daglig. Det ble også avdekket lav bruttofortjeneste i virksomheten.

 

Det ble under kontrollen foretatt stikkprøvekontroll på terminalen mot kassarullen. Kontrollørene fant da at det var registrert banktransaksjoner som ikke kan spores på kassarullen. Det ble også registrert større innslag på kassa tett opp under stengetid som antas å være etterregistreringer. Dette er i strid med bokføringsforskriften hvor det fremgår at alt kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparatet.

 

Det ble også avdekket mangler ved salgsdokumentets innhold. På sladrerullen var det i stor utstrekning registrert "mat" med ulike priser. I henhold til bokføringsforskriften skal det fremgå art og omfang på kvitteringen, slik at kjøpet blir spesifisert så godt som mulig.

 

Av dagsoppgjøret fremgikk det ikke om kassabeholdningen var talt opp, og heller ikke om det var foretatt avstemming av kontantbeholdningen mot beregnet kassebeholdning. Når kassabeholdningen ikke er talt opp vil det ikke være mulig å kontrollere om kontantbeholdning ved dagens slutt stemmer i forhold til omsetning. Det gir også redusert mulighet til å kontrollere om daglig salg er inntektsført.

 

Ovennevnte forhold sannsynliggjør at virksomheten har omsetning som ikke er bokført.

Den 22.04.2013 ble virksomheten varslet om kontroll, og den 05.05.2015 ble det truffet vedtak om etterberegning av merverdiavgift for årene 2011 og 2012.

Skattekontorets vedtak og begrunnelse

 

Fra avgiftsvedtaket hitsettes:

"Av merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b, fremgår det at avgiftsmyndighetene har adgang til å fastsette omsetningen ved skjønn når mottatte omsetningsoppgaver finnes å være uriktig eller ufullstendig eller bygger på et ikke korrekt regnskap.

 

Av revisors rapport fremgår det at virksomhetens regnskapsføring ikke er i samsvar med regelverket og at feilene er av en art som svekker tillitten til regnskapet. Vi viser blant annet til at det fremgår av rapporten at det er en rekke transaksjoner på bankterminalen som i tid ikke kan finnes igjen på kassarullen.

 

Det er heller ikke gjennom dagsoppgjøret dokumentert at kontantbeholdning telles fysisk opp og avstemmes mot teoretisk beregnet kassebeholdning.

 

Skattekontoret har derfor hjemmel til å fastsette virksomhetens omsetning ved skjønn med virkning for merverdiavgift".

 

At skattekontoret hadde hjemmel for å fastsette omsetningen til virksomheten ved skjønn ble i avgiftsvedtaket begrunnet med;

"I tilsvaret er det påpekt at salg av hamburgere utgjør en mindre del av det solgte og at salg av kebab utgjør størstedelen av omsetningen. Det er videre opplyst at bruttofortjenesten for kebab utgjør ca. 30 %.

 

Når skattekontoret foretar en kontroll tar vi utgangspunkt i de varegruppene som utgjør størstedelen av varesalget. Under denne kontrollen var det ikke mulig å se omfanget av de varegruppene som var solgt. Grunnen til dette var at virksomheten ikke hadde noe system som dokumenterte dette. På sladrerullen ble salget kun registrert som salg av mat uten at det fremgikk hvilke varegrupper som var solgt.

 

På denne bakgrunn mener skattekontoret at det er forsvarlig å holde seg til varegruppene hamburger og brus. Skattekontoret mener også det taler mot formodning at f eks kebab er priset så forskjellig fra hamburger og brus at bruttofortjenesten trekkes ned til innrapportert beregnet bruttofortjeneste på henholdsvis 28,8 % i 2011 og 27,4 % i 2012.

 

Det er videre påpekt at innkjøpsprisen på hamburgere i vår beregning er satt en krone for lavt. Skattekontoret har under forberedelsen av vedtaket lagt til grunn den oppgitte prisen på hamburger. Dette medførte at beregnet bruttofortjeneste ble redusert fra 58,55 % til 56,56 %.

 

Skattekontoret mener at det er forsvarlig å legge til grunn en bruttofortjeneste på 45 % slik det tidligere er varslet om. I denne sammenheng legger også skattekontoret vekt på at bruttofortjenesten som tilsvarende virksomheter i Skatt x har innrapportert i samme periode utgjør henholdsvis 61 % i 2011 og 62 % i 2012.

 

Det er i tilsvaret også anført uerfarenhet og dårlige rutiner som har medført stort svinn. Skattekontoret kan se at dette er relevant for beregningen. Skattekontoret mener imidlertid det også er tatt høyde for dette da det er tatt betydelig høyde for svinn både på innkjøpte varer og svinn på ferdige varer.

 

Ved oppbyggingen av skjønnet har skattekontoret beregnet bruttofortjenesten på enkelte av varegruppene og dessuten sett hen til hva tilsvarende virksomheter har oppnådd i Skatt x. Skattekontoret har videre lagt til grunn samme forhold mellom servering og take-away som innrapportert.

 

Forventet bruttofortjeneste på hamburger ligger mellom 56 % og 58 %, på brus 51 %.

 

Ved oppbygging av skjønnet legger vil til grunn 45 %. Det er da tatt betydelig høyde for svinn på både innkjøpte og ferdige varer.

 

Skattekontoret har derfor truffet vedtak om å fastsette virksomhetens omsetning ved skjønn slik skattekontoret tidligere har varslet om.

 

Det følger av merverdiavgiftsloven (mval) § 3-1 at det skal betales merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester som er omfattet av loven. Kontrollen viser at virksomheten har omsetning utover den omsetningen som er innrapportert."

Klagers innsigelser:

Det klages over skjønnsutøvelsen, og det anføres:

"Vi ber skattekontoret samtidig vurdere om det bør tas større hensyn til de forhold angående bruttofortjeneste, uerfarenhet og svinn som er nevnt i vår første tilsvar. Den beregnede bruttofortjeneste på 45 % ligger etter skatteyters oppfatning over det som er reelt oppnådd de første driftsår."

Fra tilsvaret datert 05.06.2014 hitsettes:

"Det som imidlertid vil ha betydning for den totale bruttofortjeneste i virksomheten er flere forhold, som det etter vår oppfatning ikke er tatt hensyn til i rapporten. Dette gjelder blant forhold som: - hvilken varegruppe er det som utgjør størstedelen av omsetningen, og - hvor stor del av omsetningen henfører seg til de varegruppene som er lagt til grunn for beregningen.. Mao må man ta hensyn til hvordan de enkelte produktene «vektes» i totalomsetningen.

 

Virksomheten har nå fått kassa apparat som viser omsetning spesifisert på varegrupper, og det fremkommer da at hamburgere utgjør en forholdsvis liten del av totalomsetningen. For april 2014 hadde virksomheten en total omsetning på kr 236.952,- inkl. mva. Omsetningen av hamburgere utgjorde total kr 19.223,- inkl. mva, altså ca 8 % av totalomsetningen. Da beregningen i dette tilfellet er basert på denne varegruppen vil ikke dette være representativt for virksomhetens gjennomsnittlige bruttofortjenesten.

 

Det er kebab som utgjør den største delen av omsetningen. For april 2014 utgjorde dette produktet i overkant av 36 % av totalomsetningen. Denne varegruppen har etter de beregninger som er gjort, en langt lavere bruttofortjeneste enn det som er lagt til grunn i rapporten. Bruttofortjenesten er for denne varegruppen beregnet til ca. 30 %.

 

Det er i beregningen benyttet opplysninger fra eierne om hvor mye kjøtt og andre varer som benyttes i forbindelse med omsetningen. Det er beregnet at når det stekes 15 kg kjøtt, så gir dette totalt ca. 12 kilo som kan benyttes i salget. Innkjøpsprisen på kjøtt er kr 70 ,- + mva pr. kilo. Det er videre antatt at dette gir nok kjøtt til ca. 28 kebab.

Svinn som vil oppstå, f. eks ved at råvarer, kjøtt og tilbehør som er klargjort på forhånd blir liggende for lenge, er det da ikke tatt hensyn til og dette vil redusere bruttofortjenesten ytterligere. 

Bruttofortjeneste kebab

 

Salgspris eks mva

64

Kjøtt

37,5

Brød/lefse

3

Tilbehør

4,5

Bruttofortjeneste

19

Bruttofortjeneste %

29,69%

Eierne er klar over at denne bruttofortjenesten ligger under det som er normalt for bransjen. De er imidlertid opptatt av å levere et godt produkt med gode, ferske råvarer og tilstrekkelig med kjøtt. Konkurransen i bransjen og særlig på lokalt planer stor og vanskeligjør en høyere pris selv om produktet er bedre.

 

Bruk av ferske og mye råvarer gjelder også ved salg av pizza og andre tilsvarende produkter. Det ligger derfor i konseptet at en vil oppnå en noe lavere bruttofortjeneste enn generelt i bransjen.

 

Det bemerkes også at bedriften var nystartet i 2011, og at eiene hadde liten og ingen erfaring

med drift av gatekjøkken. En av eierne har i 2013 dessverre avgått ved døden, og ny deltaker har kommet inn fra oktober 2013.

 

Den nye deltakeren har erfaring fra bransjen, og har derfor kunne se og bekrefte at behandlingen av råvarer har medført et unormalt stort svinn. Tiltak som er gjennomført etter den tid har medført at bruttofortjenesten for hele virksomheten har økt med ca. 5 % for perioden januar-april 2014 i forhold til samme periode i 2013".

Skattekontorets vurdering av klagen:

Skattekontoret har vurdert klagers innsigelser, men kan ikke se at klagen kan føre frem.

 

Av merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b i den nye loven, har avgiftsmyndighetene adgang til å fastsette omsetningen ved skjønn når mottatte omsetningsoppgaver finnes å være uriktig eller ufullstendig eller bygger på et ikke korrekt regnskap.

 

I forbindelse med utøvelsen av skjønnet uttalte Høyesterett i Rt. 1994 s. 260 at ligningsmyndighetene plikter å fastsette det faktiske grunnlag for ligningen på grunnlag av en fri bevisbedømmelse som tar hensyn til alle foreliggende opplysninger. Målet er å komme så nær det faktisk riktige grunnlaget som mulig, og resultatet må ikke fremtre som vilkårlig eller åpenbart urimelig. Beviskravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt.

 

Det ble under kontrollen konstatert alvorlige mangler ved regnskapet som svekket troverdigheten til regnskapet. Det ble videre påvist at virksomheten i perioder ikke registrerte omsetningen fortløpende på kassen selv om terminalen viste at det i perioden forelå omsetning. Det er fra virksomheten ikke innkommet noen dokumentasjon eller forklaring som sannsynliggjør at regnskapet gir et korrekt bilde av omsetningens størrelse.

 

Skattekontoret kom til at ovennevnte forhold ga grunnlag for å fastsette omsetningen til virksomheten ved skjønn.

 

Det anføres i klagen at det er kebab som utgjør den største delen av totalomsetningen, og i april 2014 utgjorde kebab 30 % og hamburgere 8 % av omsetningen. Skattekontoret vil bemerke at det må være opp til kontrollorganet å velge hvilken varegruppe som skal kontrolleres. I kontrollperioden manglet det kalkyler for fastsetting av priser i virksomheten. Prisene ble fastsatt utfra konkurrentens priser. Registreringene på kassaapparatet var mangelfulle og vanskeliggjorde beregningen av hvor stor del av omsetningen valgt varegruppe, som var brus og hamburger, utgjorde. Kontrollørene beregnet bruttofortjeneste basert på virksomhetens utsalgspriser og innkjøpspriser. Beregnet bruttofortjeneste utgjorde mellom 56 % og 58 % på hamburgere og 51 % på brus. Skjønnsforslaget ble satt til 45 % for å ta høyde for usikkerhet ved beregningene og svinn.

 

Klagerens beregning av bruttofortjeneste på kebab utgjør 29, 69 %. Den lave bruttofortjenesten begrunnes med at virksomheten bruker ferske og mye råvarer, og at det således oppnås lavere bruttofortjeneste enn generelt i bransjen. Til dette vil skattekontoret bemerke at bruttofortjenesten som er fastsatt i denne saken er langt lavere enn bruttofortjeneste i gjennomsnitt som oppnås i tilsvarende virksomheter i Skatt x. Virksomheten kan heller ikke bli hørt med at det skulle være spesielt mye større svinn enn for tilsvarende virksomheter i Skatt x. Det anses naturlig at virksomheten innretter seg på en slik måte at det ikke medfører mer svinn enn nødvendig. Skattekontoret vil også påpeke at kontrollen gjaldt årene 2011 og 2012, og ikke april 2014 som overnevte beregning fra klageren gjelder. Beregningen klageren viser til kan derfor ikke legges til grunn for kontrollperioden som mer korrekt enn den beregningen av bruttofortjenesten kontrollørene utførte.

 

Det vises også til at eierne av virksomheten hadde lite eller ingen erfaring med drift av gatekjøkken ved oppstarten i 2011. Til dette vil skattekontoret bemerke at kontrollperioden var både 2011 og 2012, og eieren har således fått erfaring gjennom disse årene. Skattekontoret kan ikke se at det foreligger grunnlag for ytterligere nedsettelse av beregnet bruttofortjeneste enn det som allerede ble gjort av kontrollørene under ettersynet.

 

Skattekontoret vil anføre at skjønnet bygger på beregninger foretatt ut fra målinger av virksomhetens faktiske omsetning. Skjønnet fremstår derfor ikke som vilkårlig eller urimelig.

Skattekontoret innstiller på følgende

V e d t a k:

 

Den påklagede del av etterberegningen stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Frøystad, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

 

Det ble etter dette fattet slikt

 

V e d t a k:

 

Som innstilt.