Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8848 Mval. § 15-1, § 21-3 andre ledd

  • Published:
  • Avgitt 6/20/2016
Whole serial number KMVA 8848

Klagenemndas avgjørelse av 20. juni 2016

Saken gjelder:

1)Etterberegning av merverdiavgift da årsoppgaven for 2014 ikke inneholdt riktige opplysninger om samlet omsetning, utgående merverdiavgift og fradragsberettiget inngående merverdiavgift.

2) Ileggelse av tilleggsavgift etter en sats på 20 prosent.

Den påklagede beløp utgjør kr 176 916 .

Stikkord: Omsetningsoppgave. Tilleggsavgift. Ansvar for medhjelper.

Bransje: Næringskode 01.410 - Melkeproduksjon på storfe. Næringskode 02.200 - Avvirkning.

Mval: § 15-1, § 21-3 andre ledd

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse i møte 20. juni 2016 i sak KMVA 8848 - Klager.

Skatt x har gitt slik

I n n s t i l l i n g:

 

Klager er et enkeltpersonsforetak som ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret i 2009. Virksomhetens formål er i enhetsregisteret oppgitt til å være landbruk, skogbruk og grusproduksjon.

 

Etter kontroll av omsetningsoppgaven for året 2014 fattet skattekontoret den 15. september 2015 vedtak om etterberegning av avgift med kr 147 430 og ileggelse av tilleggsavgift på kr 29 486.

 

Advokat A har på vegne av Klager i brev 8. oktober 2015 påklaget skattekontorets vedtak av 15. september 2015. Klagefristen er overholdt.

 

Klagen retter seg mot at det ikke var grunnlag for å avvise tilleggsoppgaven.

 

Påklaget beløp utgjør:

Termin

Utgående avgift

Inngående avgift

Tilleggsavgift

Året 2014

147 430

 

29 486

Sum

147 430

 

29 486

 

Det er regnet renter i samsvar med skattebetalingslovens regler. Det blir vist til vedtaket.

 

Det er ikke inngitt anmeldelse til påtalemyndighetene i saken.

 

Skattekontorets innstilling har vært forelagt klagers fullmektig. Det har ikke kommet merknader til innstillingen.

 

De deler av innstillingen som retter seg mot Selskap 1 AS har vært forelagt deres fullmektig. Advokat B har på vegne av Selskap 1 AS i brev datert 9. mai 2016 kommet med merknader til innstillingen. Merknadene er innarbeidet i innstillingen.

 

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:

Dok. Nr.

Dokument

Dato

1

Varsel om fastsettelse

02.07.2015

2

Tilsvar på varsel om etterberegning

02.09. 2015

3

Vedtak om etterberegning

15.09.2015

4

Klage til klagenemnda for mva

08.10.2015

5

Oppgavekontroll- mottatt dokumentasjon

23.10.2015

6

Merknader til innstilling til Klagenemnda

09.05.2016

 

Klagen gjelder

Klagen omfatter følgende forhold:

  • Avvisning av tilleggsoppgave mottatt den 22. juni 2015. Det er etterberegnet utgående merverdiavgift med kr 147 430.
  • Tilleggsavgift knyttet til innsending av ufullstendig omsetningsoppgave for året 2014. Det er ilagt tilleggsavgift etter en sats på 20 %. Tilleggsavgiften utgjør kr 29 486.

1. Avvisning av tilleggsoppgave

1.1 Sakens faktum

Klager har i omsetningsoppgaven for året 2014 innberettet kr 10 820 i avgiftspliktig omsetning, kr 2 705 i utgående merverdiavgift og kr 315 961 i fradragsberettiget inngående merverdiavgift. Oppgaven viser kr 313 256 i avgift til gode.

 

Oppgaven er levert av regnskapsfører 12. mai 2015. Skattekontoret hadde da purret på oppgaven, jfr. brev datert 28. april 2015 idet denne skulle ha vært levert senest 10. april 2015.

 

Selvangivelse / næringsoppgave var på dette tidspunkt ikke levert idet regnskapsfører på vegne av Klager hadde søkt om og fått innvilget utsatt frist for levering av selvangivelse og næringsoppgave til 30. juni 2015. Selvangivelsen ble levert 22. juni 2015.

 

Skattekontoret har den 20. mai 2015 varslet om kontroll av omsetningsoppgaven for året 2014.

 

22. juni 2015, samme dag som selvangivelse og næringsoppgave ble levert, mottok skattekontoret også en tilleggsoppgave for 2014. Det ble her oppgitt kr 655 000 i total omsetning, kr 163 750 i utgående merverdiavgift og kr 16 320 i fradragsberettiget inngående merverdiavgift. Oppgaven viste således kr 147 430 å betale.

 

15. september 2015 ble det gjort vedtak om etterberegning av utgående merverdiavgift med kr 147 430, i tråd med den oppgave som ble mottatt etter at kontroll var varslet. Det ble ilagt tilleggsavgift med kr 29 486, dvs. 20 %.

 

Omsetningen som ble innberettet på tilleggsoppgaven etter at kontrollen var varslet gjelder i hovedsak et mellomværende med Selskap 2 DA, salg av grasballer og leie av driftsbygning, hvor C er daglig leder og deltaker (99 % eierandel). Det vises til brev datert 19. august 2015.

 

Det kan for året 2013 synes som om det er gått fram på tilsvarende måte ved at det er sendt inn en hovedoppgave i april og en tilleggsoppgave i juni.

 

Selskap 2 DA har krevd fradrag for den korresponderende inngående merverdiavgift med bakgrunn i fakturanr. 141 på tilleggsoppgave innkommet den 10. juni 2015.

 

Skattekontoret legger til grunn at regnskapsfører må vært klar over at oppgaven som ble levert etter purring i mai 2015 ikke var i samsvar med et ajour og korrekt ført regnskap.

 

1.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Det siteres fra vedtaket av 15. september 2015:

 

"Vedtak

Skattekontoret har etterberegnet utgående merverdiavgift med kr 147 430.

 

Begrunnelse for vedtaket

Det følger av merverdiavgiftsloven (mval) § 18-1 første ledd bokstav b at avgiftsmyndighetene kan fastsette beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift ved skjønn, herunder rette feil i et avgiftsoppgjør når mottatt omsetningsoppgave er uriktig eller ufullstendig eller bygger på regnskap som ikke er ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

 

Skattekontoret har gjennomført kontroll av årsoppgaven for 2014 i enkeltpersonforetaket Klager. Oppgaven ble mottatt den 12.05.2015, og varsel om kontroll ble sendt den 20.05.2015. Årsoppgaven viste en avgiftspliktig omsetning på kr 48 215, og kr 313 961 i fradragsberettiget inngående merverdiavgift.

 

Etter mval § 15-1 andre ledd skal omsetningsoppgaven blant annet vise samlet omsetning, utgående merverdiavgift og fradragsberettiget inngående merverdiavgift.

 

Den 22.06.2015 mottok skattekontoret en tilleggsoppgave som viste en avgiftspliktig omsetning på kr 655 000. Utgående merverdiavgift var på kr 163 750 og fradragsberettiget inngående merverdiavgift kr 16 320. Tilleggsoppgaven stemmer med det innsendte regnskapet.

 

Det følger av forvaltningspraksis at dersom en tilleggsoppgave blir registrert i merverdiavgiftssystemet etter at kontrollen er varslet av skattekontoret, skal oppgaven avvises. I slike tilfeller antas rettingen å ha skjedd på grunnlag av den varslede kontrollen. Avgiftsgrunnlaget skal da fastsettes av skattekontoret.

 

Med hjemmel i mval. § 18-1 første ledd bokstav b har skattekontoret etterberegnet ugående merverdiavgift i samsvar med tilleggsoppgaven, kr 147 430. I tillegg påløper eventuelle renter av beløpet."

1.3 Klagers innsigelser

Advokat A har på vegne av Klager i brev datert 8. oktober 2015 påklaget skattekontorets vedtak av september 2015. Det siteres fra brevet:

 

"Det vises til Deres vedtak av 15. september 2015, mottatt her den 17. september.

 

Det aktuelle vedtak påklages herved. Hva gjelder begrunnelsen for klagen, vises det til mitt brev av 19. august 2015.

 

Kjernen i saken er at C har stolt på sin regnskapsfører. Skatteetaten vil se på historikken at det er denne måten man har valgt å gjøre dette på over mange år. Det er aldri blitt påtalt tidligere. Dette forhold er ikke omtalt overhodet i vedtaket fra Skatteetaten.

 

Det er vist til at man burde ha hentet inn ekstern ekspertise. Det er jo nettopp dette virksomheten har gjort ved at man har benyttet ekstern regnskapsfører.

 

Prinsipalt anføres følgelig at det ikke er grunnlag for å avvise tilleggsoppgaven. Subsidiært anføres at det ikke er grunnlag for å ilegge tilleggsavgift.

Det siteres fra brev datert 19. august 2015:

"Undertegnede er kontaktet av Klager i anledning Deres varsel knyttet til etterberegning av avgift. Jeg har forstått det slik at det har vært enighet om utsettelse av uttalelsesfristen, slik at denne uttalelsen er rettidig.

 

Innledningsvis skal bemerkes at Klager driver eget enkeltpersonsforetak, med org.nr. xxx xxx xxx. Det som drives under denne virksomheten er alminnelig landbruksdrift.

 

I tillegg er C deltaker i Selskap 2 DA. Det er betydelig sameksistens mellom enkeltpersonsforetaket Klager driver, og Selskap 2 DA.

 

Det er riktig at hovedoppgave for året 2014 ble mottatt den 12. mai 2015. Det ble deretter sendt inn en tilleggsoppgave den 22. juni 2015. Det legges til grunn enighet om at det er differanser i avgiftspliktig omsetning i hovedoppgaven og i tilleggsoppgaven for Klagers ENK.

 

Bakgrunnen for endringen i hovedoppgaven og tilleggsoppgaven er avregninger mellom ENK og samdriften. Dette knyttet til husleie og salg av for. I og med at Klager i all hovedsak er eier også av samdriften er dette kun et spørsmål om hvilket objekt som er ansvarlig.

 

Klager beklager den oppståtte situasjonen, men dette er etter det opplyste den praksis C alltid har benyttet seg av. Man sender først hovedoppgave, deretter en korrigert utgave. I følge C kan man også ha sett på dette fra tidligere år, og som nettopp underbygger at dette er måten man tidligere har gjort det på.

 

Man ser nå i ettertid, at man kunne ha avventet det hele, og kun fått eventuelt et lite gebyr på grunn av for sent innlevert omsetningsoppgave, men det synes uriktig at konsekvensene skal bli så store som her varslet.

 

Klager beklager den oppståtte situasjonen og skal gjøre hva kan for å unngå dette i framtiden."

 

Skattekontorets innstilling har også vært forelagt Selskap 1 AS sin fullmektig som har kommentert denne i brev av 9. mai 2016. Det siteres fra brevet:

"Det bestrides at regnskapsfører hos Selskap 1 på vegne av Klager har unnlatt å innberette utgående merverdiavgift med kr 147 430 på omsetningsoppgaven for året 2014. Dette begrunnet blant annet med at C driver to foretak, Klager, org.nr. xxx xxx xxx og Selskap 2 Da, org. nr. xxx. Årsoppgaven for Selskap 2 ble også innsendt 12.05.2015 med kr 230 794 å betale. Korrigert oppgave ble innsendt da regnskapet var ferdig avsluttet 10.06.2015 med kr 52 374 å betale.

 

For mye inngående avgift i første oppgave hos Klager medførte tilsvarende for lite inngående avgift hos Selskap 2. Korrigerte oppgaver resulterte i mindre avgift til gode hos Klager og tilsvarende mindre avgift skyldig hos Selskap 2.

 

Det anføres således at ved å se disse to regnskapene i sammenheng så har det i angjeldende tilfelle ikke vært noe forsøk på noen merverdiavgiftsunndragelse som lå til grunn for innsending av hovedoppgaven med påfølgende tilleggsoppgave. Det vedlegges i den forbindelse som

 

Bilag 1: kopi av brev fra Selskap 1 ved aut. Regnskapsfører D datert 22.10.2015.

...

SAMMENFATNING

På vegne av Selskap 1 AS ved klient Klager anføres at Skatt x har foretatt en uriktig rettsanvendelse når den innsendte tilleggsoppgaven til omsetningsoppgaven for året 2014 avvises."

1.4 Skattekontorets vurdering av klagen

 

Det følger av mval. § 18-1 (1) bokstav b) at avgiftsmyndighetene kan fastsette beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift og beløpet for inngående merverdiavgift ved skjønn, herunder rette feil i et avgiftsoppgjør, når mottatt omsetningsoppgave er uriktig eller ufullstendig eller bygger på regnskap som ikke er ført i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

 

Skattekontoret legger til grunn at Selskap 1 på vegne av Klager den 12. mai 2015 bevisst har sendt inn en ufullstendig omsetningsoppgave for året 2014, jfr. den tilleggsoppgave som ble mottatt i forbindelse med innleveringen av ligningspapirene i juni 2015.

 

Skattekontoret har den 20. mai 2015 varslet om kontroll av omsetningsoppgaven for året 2014. Skattekontoret anser tilleggsoppgaven som foranlediget av vårt brev av 20. mai 2015 der det ble varslet kontroll av omsetningsoppgaven. Det foreligger etter dette grunnlag for å avvise tilleggsoppgaven til omsetningsoppgaven for året 2014.

 

Advokat B sine merknader på vegne av Selskap 1 AS tilfører ikke saken noe nytt.

 

Skattekontoret mener på denne bakgrunn at det i medhold av mval. § 18-1 (1) b) foreligger hjemmel til å etterberegne kr 147 430.

 

2. Tilleggsavgift

2.1 Sakens faktum

Skattekontoret har ilagt tilleggsavgift etter en sats på 20 prosent. Tilleggsavgiften utgjør kr 29 486. Det vises til faktum beskrivelsen under punkt 1.1.

 

2.2 Skattekontorets vedtak og begrunnelse

"Vedtak om ileggelse av tilleggsavgift

Med hjemmel i mval § 21-3 kan skattekontoret ilegge tilleggsavgift dersom det foreligger en uaktsom eller forsettlig overtredelse av loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, som har eller kunne ha påført staten et tap. Skattedirektoratet har fastsatt retningslinjer for behandling av saker der det kan ilegges tilleggsavgift, sist revidert den 21.10.2014.

 

Skattekontoret har ilagt tilleggsavgift med 20 % av det etterberegnede beløpet, som utgjør kr 29 486.

 

Både objektive og subjektive vilkår må være oppfylt for at tilleggsavgift kan ilegges. Det objektive vilkåret for bruk av tilleggsavgift er at det rent faktisk foreligger en overtredelse av merverdiavgiftsloven eller tilhørende forskrifter, og videre slik at tilleggsavgift kun kan ilegges dersom overtredelsen "har eller kunne ha påført staten tap", jfr. mval § 21-3. Vilkåret er oppfylt dersom overtredelsen objektivt sett har eller kunne ha påført staten tap. I tillegg til at overtredelsen har eller kunne ha påført staten tap, må det fra avgiftssubjektets side foreligge forsett eller uaktsomhet for at tilleggsavgift skal kunne anvendes. Skyldkravet refererer seg kun til overtredelsen av lov eller forskrift, og ikke til følgen – "har eller kunne ha påført staten tap".

 

Den nedre grensen for uaktsomhet er såkalt simpel uaktsomhet. Det foreligger simpel uaktsomhet når avgiftssubjektet burde forstått at handlingen kunne medføre overtredelse av lov eller forskrift. Enhver som driver virksomhet plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for beregning av avgift for sin egen virksomhets del, og unnlatelse av å søke kunnskap om regelverket, eventuelt unnlate å sørge for å engasjere den nødvendige hjelp, kan i seg selv anses som uaktsomt. Det vises til at alle næringsdrivende, uavhengig av størrelse på virksomheten, plikter å kjenne til avgiftsregelverket knyttet til driften.

 

I denne saken har virksomheten overtrådt merverdiavgiftsloven ved at det er levert en uriktig omsetningsoppgave, jfr. mval § 15-1 andre ledd.

 

Dersom omsetningsoppgaven ikke hadde blitt tatt ut til kontroll ville staten ha vært påført et tap på utgående merverdiavgift på 147 430. Skattekontoret finner at de objektive vilkårene for å ilegge tilleggsavgift er oppfylt med klar sannsynlighetsovervekt.

 

For å ilegge tilleggsavgift må det fra avgiftssubjektets side foreligge forsett eller uaktsomhet. I dette tilfellet har sendt inn en uriktig omsetningsoppgave. Spørsmålet er om virksomheten har utvist uaktsomhet.

 

Kjernen i aktsomhetsvurderingen er en objektiv norm for forsvarlig opptreden. Det nærliggende er da å se på hva handlingsalternativet i den aktuelle situasjonen ville vært.

 

I tilsvaret skriver dere at bakgrunnen for endringen i hovedoppgaven og tilleggsoppgaven er avregninger mellom enkeltpersonsforetaket og samdriften, som Klager også er eier av. Avregningene gjelder husleie og salg av fôr. Som tidligere år viser, har Klager for vane å først sende inn en hovedoppgave og deretter en korrigert oppgave. I ettertid ser man at det riktige hadde vært å avvente med å sende inn hovedoppgaven og heller godtatt et lite gebyr for forsinkelsen. Men det synes uriktig at konsekvensene skal bli så store som skattekontoret har varslet.

 

Skattekontoret mener at virksomheten burde forstå at den ikke kan levere en uriktig omsetningsoppgave for å overholde fristen for innlevering, uten å skrive en merknad i merknadsfeltet som på utfyllende måte forklarer forholdet. I det minste burde virksomheten ha foretatt nærmere undersøkelser og hentet inn råd fra ekstern ekspertise, før den uriktige oppgaven ble levert."

2.3 Klagers innsigelser

Det vises til klagers innsigelser under innstillingens punkt 1.3.

Advokat B har på vegne av Selskap 1 AS kommentert ilagt tilleggsavgift brev av 9. mai 2016. Det siteres fra brevet:

 

"Det er autorisert regnskapsførerselskap Selskap 1 AS, som har vært regnskapsfører for både Klager og for Selskap 2, og følgelig behandlet de avgiftsmessige sider ved virksomhetene i dette tilfellet.

 

Det tilbakevises derfor at Klager som avgiftssubjekt, forsettlig eller uaktsomt har overtrådt bestemmelser med forskrifter, og ved det har eller kunne ha påført staten tap, slik at tilleggsavgift kan ilegges. De objektive vilkår så vel som de subjektive vilkår anses derfor ikke for oppfylt og kommer derfor ikke til anvendelse i dette tilfellet.

 

Det tilbakevises videre at den aktuelle overtredelse er å anse som klanderverdig, og under enhver omstendighet ikke av en slik klanderverdighet, at en reaksjon i form av tilleggsavgift må vurderes som riktig. Fra denne side anføres at virksomheten heller ikke kan bebreides for den feilen som har skjedd. Selskap 1 AS på vegne av Klager kunne derfor ikke ha handlet annerledes i det angjeldende tilfelle. Dette med bakgrunn i at det er autorisert regnskapsførerselskap Selskap 1 AS som besitter den avgiftsfaglige kompetanse og behandling hva slike typetilfeller angår.

SAMMENFATNING

Det anføres videre at Skatt x har lagt et uriktig faktum til grunn og foretatt en feilaktig rettsanvendelse når det er fattet vedtak om ileggelse av tilleggsavgift på kr 29 486,- Vedtaket om opprettholdelse av tilleggsavgift kreves derfor omgjort og frafalt i sin helhet."

2.4 Skattekontorets vurdering av klagen

Det følger av merverdiavgiftsloven (mval) § 21-3 første ledd at den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne loven eller forskrifter gitt i medhold av loven, og ved det har eller kunne ha påført staten tap, kan ilegges inntil 100 prosent i avgift i tillegg til merverdiavgift fastsatt etter § 18-1 og § 18-4 første og annet ledd.

 

Avgiftssubjektet hefter uten hensyn til egen skyld også for uaktsomme feil begått av medhjelpere, jf. mval. § 21-3 annet ledd.

 

Vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er dels objektive og dels subjektive. Bestemmelsen forutsetter at både de objektive og subjektive vilkårene er oppfylte for at tilleggsavgift skal ilegges. Beviskravet knytter seg til begge vilkårene, herunder beregningsgrunnlaget og skyldkravet. Dersom overtredelsen har vært uaktsom, er beviskravet for ileggelse av tilleggsavgift klar sannsynlighetsovervekt.

 

Regnskapsfører hos Selskap 1 har på vegne av Klager unnlatt å innberette utgående merverdiavgift med kr 147 430 på omsetningsoppgaven for året 2014. Det følger av mval. § 15-1 (2) at omsetningsoppgaven skal vise samlet omsetning, utgående merverdiavgift og fradragsberettiget inngående merverdiavgift.

 

Skattekontoret finner at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at regnskapsfører i Selskap 1 på vegne av Klager har overtrådt merverdiavgiftsloven, og staten som følge av dette kunne ha lidt et tap, jf mval. § 21-3 annet ledd.

 

Skattekontoret understreker at den som skal innlevere omsetningsoppgave skal opptre aktsomt og lojalt, jf. mval. § 15-1 (8). Videre skal avgiftssubjektet bidra til at avgiftsplikten i rett tid blir klarlagt og oppfylt, og også gjøre avgiftsmyndighetene oppmerksom på feil ved avgiftsberegningen, jf. mval. § 15-1 (8).

 

Avgiftsoppgjøret er terminbasert og hver termin representerer i utgangspunktet et fullt og endelig oppgjør for den aktuelle termin. Kravene til den som utfører avgiftsoppgjør er strenge og det ikke skal mye til før en overtredelse blir ansett som uaktsom.

 

Regnskapsfører har i saken sendt inn en ufullstendig omsetningsoppgave for året 2014. Det er opplyst at bakgrunnen for endringen av omsetningsoppgaven er avregninger mellom enkeltpersonsforetaket og samdriften. Skattekontoret bemerker i den sammenheng at unnlatelse av å innberette utgående merverdiavgift anses fullbyrdet ved innsendingen av oppgaven.

 

Det er uklart når salgsdokumentasjonen i dette tilfellet er utstedt. Det vises til bokføringsforskriften § 5-2-2 hvoretter dette ikke kan skje senere enn det kalenderår levering finner sted, jfr. dog. 5-1-3. Skattekontoret viser videre til at regnskapet skal være ajour slik at pliktig rapportering kan overholdes, jfr. Bokføringsloven § 7 annet ledd.

 

Regnskapsfører burde således ha gitt skattekontoret melding om de faktiske forhold og ha avventet innsending av omsetningsoppgaven for 2014 til et fullstendig regnskap forelå. Særlig gjelder det et tilfelle hvor den ufullstendige oppgave vil medføre en uberettiget utbetaling fra statskassen.

 

Det er i merverdiavgiftshåndboken 11. utgave side 948 uttalt at det "har i en del tilfeller hvor regnskapsfører har fått bilagene fra klienten tett opp mot innleveringsfristen eller mer generelt har hatt kapasitetsproblemer, blitt oppdaget at det for å vinne tid er blitt levert en såkalt 0-oppgave eller en oppgave som bærer preg av å være akontooppgjør. Når regnskapet så har blitt ferdigstilt er de korrekte tall innberettet på en tilleggsoppgave eller korrigert oppgave for terminen. Klagenemnda for merverdiavgift har flere ganger stadfestet skattekontorets bruk av 20 % tilleggsavgift i slike tilfeller."

 

Skattekontoret mener denne sak, hvor den uriktige oppgave medførte en ikke ubetydelig uberettiget utbetaling fremstår som mer klanderverdig enn de saker som det er vist til Avgiftshåndboken.

 

Advokat B sine merknader på vegne av Selskap 1 AS tilfører ikke saken noe nytt.

 

Skattekontoret finner således at det foreligger klar sannsynlighetsovervekt for at regnskapsfører i Selskap 1 AS på vegne av Klager har utvist tilstrekkelig grad av uaktsomhet ved unnlatelsen av å innberette utgående merverdiavgift med kr 147 430.

 

Vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er i saken oppfylt, jf mval. § 21-3 annet ledd og den utmålte tilleggsavgift er i samsvar med retningslinjenes normalsats.

 

Skattekontorets innstilling til vedtak

 

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

 

V e d t a k :

 

Den påklagede etterberegningen og tilleggsavgiften stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum:

"Uenig. Det er den næringsdrivende selv som utsteder salgsdokumentasjon. Regnskapet skal føres på grunnlag av utstedte salgsbilag. Salgsbilag kan ikke antedateres og skal medtas på den omsetningsoppgaven for perioden salgsbilaget er utstedt. Det blir derfor etter mitt syn feil å klandre regnskapsfører.

 

Etter en konkret vurdering bør det etter mitt syn uansett ikke ilegges tilleggsavgift i dette tilfellet da det snarere er tale om periodiseringsfeil enn unndragelse, jfr Retningslinjer for ileggelse av tilleggsavgift punkt 3.7 samt 3.1 hvor det skrives:

 

"Merverdiavgiftsloven § 21-3 er en "kan" bestemmelse. Selv om vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift er til stede, betyr ikke det at tilleggsavgift tilsiktes anvendt ved enhver uaktsom overtredelse. Det må vurderes om den aktuelle overtredelsen er så vidt klanderverdig at en reaksjon i form av tilleggsavgift er på sin plass.""

 

Nemndas medlemmer Rivedal, Ongre, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

 

Det ble etter dette fattet slikt

 

V e d t a k:

 

Som innstilt.