Important information

This page is not available in English.

Skatteklagenemnda

Avvisning klage på søknad om fritak for artistskatt

  • Published:
  • Avgitt: 21 August 2019
Whole serial number Stor avdeling 01 NS 95/2019

Saken gjelder klage på vedtak om avslag på søknad om fritak for artistskatt etter artistskatteloven § 5. Sekretariatet foreslår at saken avvises fordi det ikke foreligger noen fastsetting av artistskatt.

 

Klagen avvises.

Lovhenvisninger: Artistskatteloven § 1, § 3, § 5 annet ledd, skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd, § 13-7 første ledd

Saksforholdet

Skattekontoret har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

"A/B (A/klager) søkte om fritak for betaling av artistskatt i forbindelse med gjestespill fra C ved søknad datert 10.12.2015.

Det ble opplyst om at C hadde gjestespill på A dd. og dd.mm. og i D dd. og dd.mm. 2016. Det søktes om fritak for samtlige forestillinger.

Det ble videre opplyst om at gjestespillet i vesentlig grad en finansiert av arrangørene, A og D. Selv om forestillingene skulle bli utsolgt hadde det ikke vært et kommersielt arrangement.

C er et [...] som er statsstøttet av [utenlandske] myndigheter som tar seg av innberetning av lønn, skatt og pensjonsavgifter for [...] medlemmer. Videre muliggjør denne statsstøtten at [...] kan turnere utenlands.

Som vedlegg til søknaden er brev fra C som bekrefter at de betaler lønn og avgifter til artistene og teknisk personell i forbindelse med opptreden i Norge. Det er også vedlagt en bekreftelse fra [utenlandske] myndigheter om at [...] "C" er skattemessig hjemmehørende i [land] i 2015.

Skattekontorets vedtak

Skattekontoret fattet vedtak datert 24.02.2016 der det ble vedtatt at søknaden ikke innvilges da vilkårene i artistskatteloven § 5 ikke var oppfylt."

Sekretariatet tok 25. april 2019 kontakt med skattekontoret om størrelsen av fastsatt artistskatt. Sekretariatet har fått opplyst at det i saken ikke er fastsatt artistskatt. Utkast til innstilling ble sendt den trekkpliktige på innsyn 30. april 2019 med en frist for å komme med eventuelle merknader. Det er ikke kommet merknader til utkast til innstilling.

Skattepliktiges anførsler

Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

"D påklaget skattekontoret vedtak i klage datert 15.03.2016.

I klagen anføres at forestillingene faller inn under unntaksbestemmelsen i artistskatteloven § 5 og at det dermed skal innvilges fritak for artistskatt i henhold til bestemmelsen. Klager opplyser om at [...] C er en offentlig finansiert virksomhet som mottar tilskudd fra [land] og [område]. De utviklingskostnader som [...] har hatt forbundet med produksjonen " [...]" er dekket av [...]. Klager anslår verdien av dette til langt over MNOK 1. [...] påtar seg i forbindelse med forestillingene i Norge å dekke deler av reisekostnadene til og fra Norge.

Klager anfører videre at de utbetalinger som ble gjort av A er kompensasjon til selskapet C, og ikke betaling til de enkelte artistene.

Som vedlegg til klagen har klager sendt inn en revidert budsjett. Klager anfører at samtlige inntekter, utenom billettinntekter og turnégebyr, kommer fra ekstraordinære prosjektbaserte tilskudd fra E fylkeskommune og Norsk kulturråd. Tilsagnsbrevene er vedlagt klagen, samt kontrakten mellom [...] og D."

Skattekontorets vurderinger

Skattekontoret har vurdert klagen slik:

"D påklaget skattekontoret vedtak i klage datert 15.03.2016. Klagefristen var tre uker i henhold til ligningsloven § 9-2 nr. 5. Klagen er dermed rettidig.

Skattesubjekt

Klager har opplyst om at honoraret som er utbetalt ikke har gått til de enkelte artistene, men til selskapet C. Artistene har mottatt lønn på vanlig måte fra selskapet.

Skattekontoret mener det ikke har betydning om honoraret er betalt til selskapet eller artistene direkte, ved vurderingen av om arrangementet er fritatt etter artistskatteloven § 5. Honorar utbetalt til [...] er fortsatt en kostnad som arrangøren har hatt i forbindelse med arrangementet som dermed må hovedsakelig være finansiert av offentlige midler.

Derimot kan det få betydning for størrelsen av skattegrunnlaget som skal tas til beskatning i henhold til norsk intern rett og hvilken del av denne Norge har beskatningsrett til etter skatteavtale mellom Norge og [land]. Skattekontoret går ikke nærmere inn på dette i forbindelse med behandlingen av denne klagesaken.

Fritak for artistskatt

Det skal trekkes artistskatt på honorar som utenlandsk artist eller foretak mottar i forbindelse med aktivitet utøvet av artisten i riket eller på norsk registrert fartøy eller på norsk kontinentalsokkel, jf. artistskatteloven § 1. Det finnes et unntak til hovedregelen om trekk av artistskatt i lovens § 5 i tilfeller da forestillingen er et ledd i en offentlig kulturutveksling med en annen stat. Med offentlig støttet kulturutveksling med annen stat menes kulturell virksomhet som har tilknytning til slik stat og som hovedsakelig er finansiert med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler eller med midler fra myndigheter i en annen stat, jf. § 5 annet ledd.

I Ot.prp. nr.77 (1995-1996) til artistskatteloven finnes ytterligere veiledning til hva som skal til for at et arrangement skal anses for å være en offentlig støttet kulturutveksling. Det er ikke tilstrekkelig at arrangøren mottar offentlig støtte til den alminnelige driften, for eksempel ved årlige tilskudd. For at et arrangement skal regnes som ledd i kulturutveksling må det ytes særskilt støtte til arrangementet, for å få i stand dette spesielle arrangementet. I proposisjonen ble det uttalt at det vil bli utarbeidet retningslinjer som skal legges til grunn ved vurderingen av om et arrangement skal anses som et ledd i offentlig kulturutveksling.

I uttalelse av 29. september 1997 har Finansdepartementet (utv. 97/211) lagt til grunn at ved vurderingen skal det legges vekt på at arrangementet i sin helhet eller for det vesentlige må være finansiert med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler og/eller midler fra en annen stats myndigheter. Det må være tale om ekstraordinært støtte, og ikke offentlig støtte til den alminnelige driften. Minst 80 prosent av de totale kostnadene med arrangementet må dekkes av dette ekstraordinære støttet. Et arrangement som er ledd i kulturutveksling kan heller ikke være av kommersiell art. Det betyr at hensikten med arrangementet ikke må være at gå med overskudd.

Klager har anført at [utenlandske] myndigheter finansierer [...] virksomhet og at dette i kombinasjon med at D har mottatt støtte fra Kulturrådet og F har mottatt støtte fra E fylkeskommune betyr at de aktuelle arrangementene er ledd i en offentlig støttet kulturutveksling med annen stat som hovedsakelig er finansiert med statlige, fylkeskommunale eller kommunale midler eller med midler fra myndigheter i en annen stat.

I henhold til den budsjett som en sendt inn av klager har arrangementene kostnader på NOK 717 000. Budsjettet viser også at klager regner med at motta billettinntekter på NOK 140 000 (budsjettert med 50% belegg), samt støtte fra E fylkeskommune og Norsk Kulturråd med NOK 547 000.

Skattekontoret forstår det slik at det som er uttalt av Finansdepartementet i uttalelse av 29. september 1997 fortsatt er det som skattekontoret skal forholde seg til i forbindelse med vurdering av skattefritaket i artistskatteloven § 5. Skattekontoret anser dermed at det kreves at offentlige myndigheter har gitt støtte til det enkelte arrangementet utenom de ordinære driftstilskudd. Skattekontoret kan ikke se at de aktuelle arrangementene med C i det vesentlige er støttet av offentlige midler, da forberedende kostnader som [...] har hatt i forkant av turnéen ikke kan anses for å være ekstraordinær støtte til de aktuelle arrangementene. Skattekontoret har ingen opplysning om størrelse på de reiseutgifter som [...] selv dekker i forbindelse med arrangementene i Norge, men de kan neppe anses for å være betydelige i denne sammenhengen. Skattekontoret kan ikke se at det tilskudd som A har mottatt fra Kulturrådet og det som F har mottatt fra E fylkeskommune er ekstraordinært støtte til de aktuelle arrangementene med C.

Skattekontoret kan dermed ikke se at de aktuelle arrangementene med C i det vesentlige er støttet av offentlige midler, da ikke tilstrekkelig del av kostnadene er dekker av ekstraordinært tilskudd.

Skattekontoret foreslår at vedtak datert 24.02.2016 fastholdes."

Sekretariatets vurderinger

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd ved klage over vedtak om fastsetting av artistskatt. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 annet ledd.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at klagen avvises.

Ifølge skatteforvaltningsloven § 13-7 første ledd skal klageinstansen avvise saken dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger. Det framgår av skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd at Skatteklagenemnda er klageinstans ved klage over vedtak om fastsetting av artistskatt. Skattekontoret har som nevnt over opplyst at det ikke er fastsatt artistskatt i denne saken. Selv om det foreligger uenighet om hvordan unntaket i artistskatteloven § 5 skal forstås, kan dette spørsmålet slik sekretariatet ser det ikke klages inn for Skatteklagenemnda når det ikke foreligger en skattefastsetting.

Skattefritak etter artistskatteloven § 5 har likhetstrekk med en skattepliktsvurdering. I sak SKNS1-2018-27 behandlet i stor avdeling var spørsmålet om den skattepliktiges klage på skattekontorets vurdering av skatteplikt kunne påklages. Skatteklagenemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling hvor det bl.a. ble framholdt:

"Sekretariatet viser til skatteforvaltningsloven § 13-5 tredje ledd, og mener at selve skattefastsettelsen ikke er en del av klagen i denne saken da den foretatte skattefastsettelsen er i samsvar med den skattepliktiges påstand. En skattefastsettelse i samsvar med skattepliktiges påstand kan ikke anses å være en del av klagen, selv om den foretatte skattefastsettelsen hevdes å være foreløpig. Det faller utenfor Skatteklagenemndas kompetanse å ta stilling til underliggende forhold til selve skattefastsettelsen, slik som eksempelvis skattepliktsvurderinger."

På bakgrunn av ovennevnte foreslår sekretariatet av klagen avvises

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen avvises.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 21.08.2019


Til stede:

                        Skatteklagenemnda
                        Benn Folkvord, nestleder
                        Kate Bjørnelykke, medlem
                        Frode Ludvigsen, medlem
                        Eli Krogstad, medlem

                       

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige
                                                   

v e d t a k:

 

Klagen avvises.