Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Skatteklagenemnda

Beregning av merverdiavgift ved innførsel. Spørsmål om en vare kan anses som et kunstverk i avgiftsrettslig forstand

  • Published:
  • Avgitt: 10/26/2017
Whole serial number Stor avdeling 01 NS 110/2017

Saken gjelder beregning av merverdiavgift ved innførsel. Spørsmålet er om en vare kan anses som et kunstverk i avgiftsrettslig forstand, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11 annet ledd og merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2. Klagen ble ikke tatt til følge.

Stor avdeling 01

NS 110/2017

 

Saksforholdet

Skatt X har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningsloven § 13-6 fjerde ledd opplyst følgende om saksforholdet:

"Spedisjonsfirmaet A sendte den 6. mai 2016 en søknad om refusjon av merverdiavgift til Tollregion Y. Søknaden var skrevet på vegne av deres kunde B og omhandlet merverdiavgift som var oppkrevd på et bilde B hadde kjøpt fra en utenlandsk selger. Bildet var fortollet ved innførsel på innførselsdeklarasjon med ekspedisjon og løpenummer [...] den 12. april 2016.

A opplyste i søknaden at det innførte bilde var å betrakte som et kunstverk og at tollverdien ved fortollingen skulle vært satt til 20 % av opprinnelig tollverdi.

Tollregionen mente bildet ikke tilfredsstilte vilkårene for å kunne klassifiseres under tolltariffens posisjon 97.01. eller 97.02 og at bildet dermed ikke ble å anse som kunst etter forskrift til lov om merverdiavgift § 1-3-2. Verket ble ikke dekket av teksten i posisjonen, jf. alminnelig fortolkningsregel nr.1 til tolltariffen. Bildet var ikke å anse som et trykk og følgelig ikke et direkte avtrykk av en eller flere plater som er utført helt for hånd av kunstneren. Søknaden ble med denne begrunnelse avslått og tollregionens vedtak ble fattet og meddelt søker i brev av 24. oktober 2016.

B mener tollregionen har misforstått hvilket kunstverk han har innført og påklaget tollregionens vedtak i e-post av den 13. desember 2016.

Det er ikke uttrykkelig uttalt i B sin henvendelse av den 13. desember 2016 at henvendelsen er å betrakte som en klage. Det går likevel klart frem at han er uenig i Tollregionen sitt vedtak og ønsker det omgjort. Tollregionen betraktet derfor henvendelsen som en klage. De har også sett at fristen for å påklage tollregionens vedtak utgikk i midten av november 2016, men valgte likevel å vurdere klagen og oversende klagen til direktoratet med sine vurderinger. Tolldirektoratet opprettholdt tollregionen sitt vedtak i sin helhet om at bildet ikke kan klassifiseres i tolltariffens posisjon 97.01 eller posisjon 97.02."

Utkast til innstilling ble sendt på innsyn 26. juli 2017. Det er ikke innkommet tilsvar.

 

Skattepliktige anfører

Skatt X har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

"B anfører i klagen at tollregionen har lagt til grunn for sitt avslag at det er innført en giclée-utgave som er trykket i 50 eksemplarer. Han opplyser at den varen han har innført er en unik håndlaget utgave som består av spray, samt pålimt glitter som er utgitt i kun ett eksemplar.

Det anføres videre i klagen at kunstneren C også er kjent under navnet [...] har laget en rekke utgaver av det innførte [...]-motivet hvor kun noen få er massetrykk slik som giclée-utgaven.

B finner det urimelig at verket han har innført skal beskattes på lik linje som de rimeligere giclée-utgavene."

 

Skattekontorets vurdering

Skatt X har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningsloven 16-6 fjerde ledd vurdert klagen slik:

"Alle varer som innføres til Norge skal svare merverdiavgift ved innførselen hvis ikke annet er bestemt i lov eller forskrift, jf. merverdiavgiftsloven § 3-29. Ved innførsel av kunstverker, antikviteter og samleobjekter er beregningsgrunnlaget for utregning av merverdiavgift 20 % av tollverdien, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11 andre ledd.

I henhold til lov om merverdiavgift § 4 -11 første ledd skal grunnlaget for beregning av merverdiavgift fastsettes etter de samme reglene som for toll etter lov om toll. Tollverdien ved fortolling av varer i Norge fastsettes i samsvar med bestemmelsene i lov om toll kapitel 7 romertall II. Det fremkommer av lovens § 7-10 at tollverdien skal være transaksjonsverdien med tillegg av elementene som fremkommer av lovens § 7-17, herunder transportkostnader. Transaksjonsverdien er i bestemmelsen definert som den pris som er betalt eller skal betales for varen ved salg for eksport til Norge.

Hva som skal forstås som kunst etter merverdiavgiftslovgivningen er definert i dagjeldende forskrift til lov om merverdiavgift § 1-3-2(1):

Malerier, tegninger mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.01

Original stikk, avtrykk mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.02

Originale skulpturer mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 97.03

Håndvevde tapisserier mv. som er omfattet av tolltariffens posisjon 58.05

Kunstneriske fotografier

På tidspunktet ved import av bildet var det en direkte henvisning fra merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2 som definerer til tolltariffens posisjoner 97.01, 97.02, 97.03 og 58.05. Det betyr at helt eller delvis avgiftsfritak på dette tidspunkt er betinget av at bildet klassifiseres i en av de omtalte posisjoner i dagjeldende merverdiavgiftsforskrift. Tolletaten har foretatt vurdering etter dagjeldende regelverk og Skatt X slutter seg til denne vurderingen."

 

Sekretariatets vurdering

Konklusjon: Sekretariatet innstiller på at klagen ikke tas til følge.

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 annet ledd.

Sekretariatet som forbereder saker for Skatteklagenemnda slutter seg i det vesentlige til skattekontorets begrunnelse i redegjørelsen gjengitt over og innstiller på at klagen ikke tas til følge.

Ved innførsel av varer skal beregningsgrunnlaget for merverdiavgift fastsettes etter tolloven kapittel 7 om grunnlag for beregning av toll. Toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen inngår i beregnings-grunnlaget, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11 første ledd. Det følger av bestemmelsens annet ledd at ved innførsel av kunstverk er beregningsgrunnlaget 20 prosent av beregningsgrunnlaget etter første ledd.

Regelverket innebærer at det ved hver enkelt innførsel må foretas en konkret vurdering av den enkelte vares plassering i tolltariffen før regelen i annet ledd kommer til anvendelse. Bestemmelsen om lavere beregningsgrunnlag gjelder både for næringsdrivende og privatpersoner som innfører kunst til Norge.

Hva som menes med kunstverk i avgiftsrettslig forstand er fastsatt i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2 (1) bokstavene a – e. Bokstavene c, d og e kommer åpenbart ikke til anvendelse i denne saken.

Vurdering etter bokstav a

Inn under tolltariffens posisjon 97.01 faller: "Malerier, tegninger og pasteller, utført helt for hånd, unntatt tegninger som hører under posisjon 49.06 og unntatt varer som er dekorert for hånd; collager (materialbilder) og lignende." Posisjonen er nærmere beskrevet i kommentarene til HS-nomenklaturen der det blant annet heter:

"Da disse arbeidene må være utført helt for hånd, er produkter som helt eller delvis er fremstilt på annen måte unntatt, for eksempel malerier, også på lerret, fremstilt på fotomekanisk måte; malerier utført for hånd på en skisse eller en tegning som er fremstilt ved vanlig gravering eller trykking; såkalte "tro kopier" av malerier, fremstilt ved hjelp av et større eller mindre antall sjabloner, selv om disse kopiene er signert av kunstneren selv."

Sekretariatet påpeker at kunstneren i dette tilfellet hadde spraymalt og pålimt glitter på en giclée som var trykket i 50 eksemplarer. Da det ferdige arbeidet ikke er malt helt for hånd kunne det ikke klassifiseres under posisjon 97.01.

Vurdering etter bokstav b

Inn under tolltariffens posisjon 97.02 faller "Originale stikk, avtrykk og litografier". Posisjonen er nærmere beskrevet i kommentarene til HS-nomenklaturen der det blant annet heter:

"Denne posisjonen omfatter originale stikk, avtrykk og litografier (antikke eller moderne), dvs avtrykk fremstilt direkte, i sort og hvitt eller i farger, fra en eller flere plater som er helt utført for hånd av kunstneren, uten hensyn til den teknikk eller de materialer som er brukt. Posisjonen omfatter ikke de som er fremstilt ved en mekanisk eller fotomekanisk prosess..."

Med bakgrunn i at det aktuelle verket ikke var fremstilt direkte fra en plate utført for hånd av kunstneren er sekretariatet enig i at verket heller ikke kunne klassifiseres under tolltariffen posisjon 97.02.

Sekretariatet kommer etter dette til at verket ikke falt inn under merverdiavgiftslovens kunstbegrep. Vilkårene for å sette ned beregningsgrunnlaget til 20 prosent av tollverdien, jf. merverdiavgiftsloven § 4-11 (2), var dermed ikke oppfylt.

 

Endring av merverdiavgiftsforskriften

I forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) er det gjort følgende endring:

§ 1-3-2 første ledd bokstav a skal lyde:

Originale malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandede teknikker.

Endringen av forskrift til merverdiavgiftsloven ble iverksatt av Finansdepartementet den 15. november 2016.

Det følger av merverdiavgiftsloven § 22-1 første ledd, annet punktum at ved innførsel av varer skal merverdiavgiften beregnes utfra de regler som gjelder på fortollingstidspunktet.

Det aktuelle verket ble innfortollet den 12. april 2016 med ekspedisjons- og løpenummer [...] (vedlegg 2), før regelendringen. De nye reglene kommer dermed ikke til anvendelse i denne saken.

Sekretariatet legger til grunn at innførselsmerverdiavgift i dette tilfellet skal fastholdes.

 

Sekretariatets forslag til

 

                              v e d t a k:

 

Klagen tas ikke til følge.

 

Dissens i alminnelig avdeling

Nemndas medlem Hines har avgitt slikt votum:

"Uenig i sekretariatets innstilling.

Mener at det etter en konkret vurdering burde vært lagt til grunn at giclee trykket bør kvalifisere som kunstverk. Hertil kommer at reglene ble endret noen måneder etter innførselen, noe som taler for at tilsvarende forståelse, etter en konkret, fornuftig vurdering, bør gis anvendelse i denne saken. Uforholdsmessig mye tidsbruk på en sak som burde vært løst i skattepliktiges favør."

Nemndas medlemmer Bugge og Stenhamar sluttet seg til sekretariatets innstilling.

Saken skal behandles i stor avdeling på grunn av dissens.

Sekretariatet har følgende kommentar:

Det følger av merverdiavgiftsloven § 22-1 første ledd, annet punktum at ved innførsel av varer skal merverdiavgiften beregnes utfra de regler som gjelder på fortollingstidspunktet.

Forskriftsendringen Hines viser til ble iverksatt av Finansdepartementet den 15. november 2016.

Det aktuelle verket ble innfortollet den 12. april 2016. Forskriftsendringen gis ikke tilbakevirkende kraft. Hovedregelen i merverdiavgiftsloven § 22-1 første ledd, annet punktum kommer derfor til anvendelse.

 

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01-26.10.2017     

 

Tilstede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Aksel B. Stenhamar, medlem

                        Ingebjørg Vamråk, medlem

                        Eli Marie Åsen, medlem

 

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

 

                              v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.