Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Skatteklagenemnda

Gyldighet av vedtak om forhøyet utgående merverdiavgift som følge av for sent innkommet omsetningsoppgave

  • Published:
  • Avgitt: 04 April 2017
Whole serial number Alminnelig avdeling 01 NS 19/2017

Saken gjelder gyldigheten av vedtak om forhøyet utgående merverdiavgift, samlet kr 3 400, som følge av for sent innkommet omsetningsoppgaver for perioden 1. termin 2016 – 4. termin 2016, jf. lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 21-2 (1). Klagen ble ikke tatt til følge.

NS 19/2017

Saksforholdet

Skatt X har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 (4) opplyst følgende om saksforholdet:

"Saksforholdet:

A AS, org.nr. […], ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret den 29.08.2016 med registreringsplikt tilbake til 4. termin 2015. Virksomheten er registrert under næringskode 85.510 "Undervisning innen idrett og rekreasjon". Virksomheten opplyser å ha følgende formål: "Trening og turisme". Registreringsopplysningene gir imidlertid opplysning om at virksomheten driver med kortidsutleie.

På bakgrunn av at virksomheten leverte inn omsetningsoppgaver for sent for perioden 1. termin 2016 tom. 4. termin 2016, ble virksomheten ilagt en reaksjon i form av forhøyelse av utgående merverdiavgift på henholdsvis kr 250, 280, 1200 og 1670, jf. skattekontorets vedtak av 08.11.2016.

Klage på skattekontorets vedtak ble mottatt 23.11.2016

Påklaget beløp utgjør:

 Termin/år  Utg.avgift
 1. termin 2016     250
 2. termin 2016     280
 3. termin 2016  1 200
 4. termin 2016  1 670
 Sum  3 400

 

Saken er ikke innbrakt for domstolene eller sendt påtalemyndigheten."

Sekretariatets innstilling har vært på innsyn hos skattepliktige. Det er ikke kommet merknader til innstillingen.

 

Skattepliktige anfører

Skatt X har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 (4) opplyst følgende om den skattepliktiges anførsler:

"B ved C AS har på vegne av virksomheten påklaget skattekontorets vedtak av 08.11.2016 hvor virksomheten, grunnet for sent innkommet omsetningsoppgaver, ble ilagt en reaksjon i form av forhøyelse av utgående merverdiavgift på henholdsvis kr 250, 280, 1200 og 1670. Klagene behandles samlet under ett.

Av de innsendte klagene fremgår det at selskapet ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret 30.08.2016. Innsendte merverdiavgiftsoppgaver er sendt inn henholdsvis 24.10.2016 for 1. og 2. termin og 25.10.2016 for 3. termin og 28.10.2016 for 4. termin og er følgelig sendt inn for sent.

Det vises til at selskapets eiere selv står for bokføring og drift av selskapets virksomhet. I perioden fra registrering til innsending ble det jobbet med den daglige drift i tillegg til bokføring og innsendelse av merverdiavgiftsoppgaver for 2015 og 2016.

Videre vises det til at C AS, som er registrert som selskapets regnskapsfører, er engasjert i form av en controllerfunksjon og det var avtalt kontroll når 4. termin og hovedsesongen for virksomheten var ferdigstilt. Selskapet vil ha tettere oppfølging mot regnskapsfører i tiden fremover for å sikre kvalitet på regnskap og innsendte oppgaver.

Med bakgrunn i at selskapets aksjonærer er uerfaren innenfor bokføring og innsending av oppgaver, samt at de aktivt har jobbet i over et år for å få ordnet registrering i Merverdiavgiftsregisteret klages det på de nevnte vedtak om forhøyelse av utgående avgift."

Skattekontorets merknader

Skatt X har i sin redegjørelse for saken iht. skatteforvaltningslovens § 13-6 (4) kommet med følgende merknader:

"Det følger av merverdiavgiftsloven § 21-2, første ledd at:

"Når omsetningsoppgave ikke er kommet inn i rett tid eller ikke er utfylt på riktig måte, kan avgiftsmyndighetene forhøye utgående merverdiavgift for vedkommende termin med minst 250 kroner eller med inntil tre prosent av avgiftsbeløpet. Avgiften kan ikke forhøyes med mer enn 5 000 kroner. Forhøyelsen kan foretas inntil tre år etter utløpet av vedkommende termin".

Fristen for innlevering av omsetningsoppgave for avgiftssubjekt med alminnelig oppgavetermin er en måned og ti dager etter utløpet av hver termin, med unntak av 3. termin hvor fristen er satt til 31.08, jf. merverdiavgiftsloven § 15-8. Betalbar avgift forfaller til betaling samtidig med oppgavefristen for terminoppgaven, jf. skattebetalingsloven § 10-30.

Fristen for å levere omsetningsoppgaven er absolutt, og Skattedirektoratet har i brev av 21.02.2012 til NARF uttalt at det ikke er anledning til å søke om forlengelse av fristen for levering av omsetningsoppgave, da merverdiavgiftsloven ikke inneholder noen hjemmel til å fravike oppgavefristene. Der innleveringsfristen faller på lørdag, søndag eller helligdag/lovfestet høytidsdag, blir fristen likevel utsatt til første virkedag, jf. langvarig praksis.

Skattekontoret påpeker videre at merverdiavgiftssystemet er basert på selvdeklarasjon. Merverdiavgiftsloven § 2-1 gir en rett og plikt til å registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret når vilkårene for dette er oppfylt. Videre innebærer selvdeklarasjonsplikten at det er avgiftssubjektet selv som skal beregne, bokføre og innberette merverdiavgiften til staten. Den næringsdrivende har følgelig en plikt til å sette seg inn i regelverket, eventuelt få bistand for å følge opp de plikter som følger ved å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det strenge sanksjonssystemet knyttet til korrekt levering av omsetningsoppgaven må ses i sammenheng med at omsetningsoppgaven er en av grunnpilarene for at merverdiavgiftssystemet skal fungere som forutsatt.

I foreliggende tilfelle ble merverdiavgiftsoppgavene for 1. – 4. termin sendt inn henholdsvis 24.10.2016 for 1. og 2. termin og 25.10.2016 for 3. termin og 28.10.2016 for 4. termin. Oppgavene ble sendt inn for sent og det ble følgelig ilagt en reaksjon i form av forhøyelse av utgående merverdiavgift for de nevnte terminene.

Som nevnt ovenfor plikter virksomheten å sette seg inn i regelverket og følge de plikter som følger ved å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Dersom virksomheten ikke selv har mulighet til å sette seg inn i regelverket må de be om bistand. Virksomheten kan ikke høres med at selskapets aksjonærer er uerfaren innenfor bokføring og innsending av oppgaver da de kunne bedt om bistand til å sende inn omsetningsoppgavene. Skattekontoret påpeker også at det faktum at det har tatt over ett år å få virksomheten registrert i Merverdiavgiftsregisteret ikke kan anses som en unnskyldende grunn for å levere omsetningsoppgavene for sent. Det vises til at tidsbruken ved registrering skyldes blant annet manglende informasjon og dokumentasjon fra virksomhetens side.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår skattekontoret å fastholde skattekontorets vedtak om avgiftsforhøyelse av utgående avgift som følge av for sent innkomne oppgaver."

Sekretariatets vurdering

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 (2). Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 (2).

Sekretariatet som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at den skattepliktiges klage ikke tas til følge. Sekretariatet slutter seg i det vesentligste til skattekontorets begrunnelse i redegjørelsen gjengitt over.

I redegjørelsen har skattekontoret vist til saksbehandlingsreglene i merverdiavgiftsloven og forvaltningsloven. Saksbehandlingsreglene i merverdiavgiftsloven ble opphevet og erstattet av ny skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017 uten at det i denne saken medfører noen realitetsforskjell.

For spørsmålet om ileggelse av tilleggsskatt framgår det av overgangsbestemmelsen i skatteforvaltningsloven § 16-2 (2) annet punktum at tidligere regler gjelder for saker om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr som er varslet før lovens ikrafttredelse.

 

Sekretariatet foreslår etter dette at det fattes slikt

 

                                                v e d t a k:

 

Klagen tas ikke til følge.

 

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Alminnelig avdeling 01      

 

Medlemmene Folkvord, Hines og Holst Ringen sluttet seg til sekretariatets innstilling.

 

Det ble 4. april 2017 fattet slikt

 

                                                   v e d t a k:

 

Klagen tas ikke til følge.