Important information

This page is not available in English.

Skatteklagenemnda

Tilleggsskatt og for høyt fremførbart underskudd

  • Published:
  • Avgitt: 18 February 2021
Whole serial number Stor avdeling 01 NS 23/2021

Klage på tilleggsskatt på grunn av for høyt oppgitt underskudd til fremføring, jf. skatteforvaltningsloven

§§ 14-3 til 14-5.

Omtvistet beløp er ilagt tilleggsskatt på kr 30 867.

Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling, men ett nemndsmedlem var uenig i innstillingen. Saken skal derfor behandles i stor avdeling.

Konklusjon: Klagen tas ikke til følge.

Lovhenvisninger:. Skatteforvaltningsloven §§ 14-3 til 14-5.

Saksforholdet

I Skattemeldingen for 2018 hadde selskapet oppgitt kr 5 018 766 i post 280 (fremført ubenyttet underskudd fra i fjor). Skattekontoret varslet i brev datert 27. august 2019 om at det fremførbare underskuddet var for høyt og at riktig beløp er kr 4 317 241. Det ble informert om at skattekontoret ville korrigere berørte poster i skattemeldingen, slik at ny innsending ikke var nødvendig. Det ble også informert om at selskapet måtte korrigere feilen i eget system og at fremtidig feil ville kunne medføre ileggelse av tilleggsskatt.

Selskapet har i skattemelding for 2019 ført kr 5 680 267 som fremførbart underskudd i post 280. Riktig beløp er kr 4 978 743. Selskapet ble tilskrevet av skattekontoret i brev av 29. september 2020. I brevet varsles det om endring i postene 280 og 290 (underskudd til framføring pr. 1. januar 2020 i skattemeldingen for 2019, samt mulig ileggelse av tilleggsskatt som følge av uriktige opplysninger gitt i skattemeldingen. Selskapet innga ikke tilsvar.

Skattekontoret fattet endringsvedtak som varslet 27. oktober 2020. Det fremførbare underskuddet fra 2018 ble redusert med kr 701 542. Post 280 ble fastsatt til kr 4 978 743 og post 290 til kr 1 762 865. Tilleggsskatt ble ilagt med 20 prosent på skatten beregnet av den skattemessige fordelen og utgjorde kr 30 867.

Skattepliktige har påklaget tilleggsskatten i brev datert 9. november 2020.

Skattekontorets redegjørelse ble mottatt av sekretariatet 16. november 2020.

Sekretariatet sendte skattepliktige utkast til innstilling på partsinnsyn 3. desember 2020 med 14 dagers tilsvarsfrist. Vi har ikke mottatt merknader eller anmodning om fristutsettelse.

Saken har vært til behandling i alminnelig avdeling. Et medlem mente ved voteringen 21. januar 2021 at tilleggsskatt skulle frafalles fordi det forelå unnskyldelige forhold. De to øvrige medlemmene tiltrådte sekretariatets forslag til vedtak om å fastholde tilleggsskatten.

Skattepliktiges anførsler

Skattekontoret har gjengitt den skattepliktiges anførsler slik:

"Klagers rettslige anførsler

Skattepliktig har klaget på skattekontorets vedtak om endret skattefastsetting og tilleggsskatt for inntektsåret 2019 datert 27.10.2020. Skattekontoret viser i denne forbindelse til skattekontorets vedtak hvor endringen av skattefastsettingen og ileggelsen av tilleggsskatt for 2019 er redegjort for.

Skattepliktig kom ikke med tilsvar til skattekontorets varsel om endring av skattefastsettingen og tilleggsskatt datert 29.09.2020.

Klagers anførsler

I klagen anfører skattepliktig at tilleggsskatt ikke skal ilegges, fordi de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil etter skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav b.

Som begrunnelse for at feilen må anses som en "regne- eller skrivefeil" viser skattepliktig, ved sin representant, til at skattekontorets fastsettelse i vedtaket følger av, og er i samsvar med selskapets innsendte skattemelding for inntektsåret 2017. Ved utarbeidelse av skattemelding for 2017 ble tap ved salg av aksjer ikke omfattet av fritaksmetoden – totalt kr 701 526 - manuelt lagt inn i post 0850 i RF-1167. Skattemessig underskudd for 2017 utgjorde etter dette 2 536 052. ved en programoppdatering etter innsending av skattemeldingen ble det laget en automatisk overføring av samme beløp fra skjema RF-1359. Konsekvensen av denne feilen er at "nytt" fremførbart underskudd pr 31.12.2017 overføres til 2018 og medfører at post 280 og post 290 i innsendt skattemelding for 2018 og 2019 ble tilsvarende feil. Det er lagt ved et vedlegg til klagen som skal vise et utklipp fra årsoppgjørsprogrammet etter programvareoppdatering, hvor dobbeltføringen som følge av programvareoppdatering fremkommer i post 0850.

I sin begrunnelse viser de videre til Rt. 2006 s. 593 hvor ble det ansett å foreligge skrivefeil hvor det som følge av en automatisk link i et dataprogram, utilsiktet var overført et beløp til en post i næringsoppgaven, som ikke skulle vært der. Dette mener skattepliktig er et tilsvarende faktum som i denne sak.

Videre anfører skattepliktig at for at feilen skal være "åpenbar" må den, ifølge Ot.prp. nr. 29 (1978-79) pkt. 10.1, "Til § 10-3. Unntak fra tilleggsskatt", s. 123, være så iøynefallende at skattemyndighetene, når de gransker oppgavene med alminnelig nøyaktighet, ikke kan unngå å oppdage den. De viser til Rt. 2006 s. 593 (avsnitt 32) hvor det heter om dette: "Det må med grunnlag i skattyters oppgaver lett kunne konstateres at det foreligger en feil. For en som kontrollerer oppgavene, må det ved normal grundighet i gjennomgangen «springe i øynene» at her er det noe galt. Det er en objektiv vurdering som må foretas, slik at det ikke er avgjørende om en ligningsfunksjonær faktisk oppdager at det er en feil eller ikke. Kan det som ser påfallende ut, ha en plausibel forklaring og derfor være riktig, er man utenfor bestemmelsens anvendelsesområde." I denne dommen kom Høyesterett til at det er tilstrekkelig at det lett kan konstateres at noe er feil.

Skattepliktig skriver at i dette tilfellet har selskapet i sin skatterapportering for 2017 oppgitt korrekt fremførbart underskudd pr 31.12.2017. Når selskapet i sin skattemelding for 2018 oppgir et annet tall for fremførbart underskudd pr 31.12.2017, så er dette et forhold som de som gransker oppgavene med alminnelig nøyaktighet, ikke kan unngå å oppdage. Tilsvarende gjelder for inntektsåret 2019. De antar også at dette er slike avvik som slår direkte ut i skattekontorets automatiserte kontroller.

Skattepliktig informerer at hva gjelder skattekontorets brev av 27.08 2019 og 29.09.2020, så kan ikke de se at disse varsler er mottatt pr post. Varslene er mottatt via Altinn, men er dessverre ikke fanget opp av selskapet, da selskapet ikke har oppfattet at Altinn er ment som en elektronisk postkasse for skattekontorets kommunikasjon med skattyter."

Skattekontorets vurderinger

Skattekontoret har vurdert klagen slik:

Faktum/saksforholdet

"Nye forhold som er kommet frem i klagen er at ved utarbeidelse av skattemelding for 2017 ble tap ved salg av aksjer ikke omfattet av fritaksmetoden – totalt kr 701 526 - manuelt lagt inn i post 0850 i RF-1167. Skattemessig underskudd for 2017 utgjorde etter dette 2 536 052. Skattepliktig informerer at ved en programoppdatering etter innsending av skattemeldingen ble det laget en automatisk overføring av samme beløp fra skjema RF-1359. Konsekvensen av denne feilen er at "nytt" fremførbart underskudd pr 31.12.2017 overføres til 2018 og medfører at post 280 og post 290 i innsendt skattemelding for 2018 og 2019 ble tilsvarende feil. De har lagt ved et vedlegg til klagen som skal vise et utklipp fra årsoppgjørsprogrammet etter programvareoppdatering, hvor dobbeltføringen som følge av programvareoppdatering skal fremkomme i post 0850.

Skattepliktig informerer at hva gjelder skattekontorets brev av 27.08 2019 og 29.09.2020, så kan ikke de se at disse varsler er mottatt pr post. Varslene er mottatt via Altinn, men er dessverre ikke fanget opp av selskapet, da selskapet ikke har oppfattet at Altinn er ment som en elektronisk postkasse skattekontorets kommunikasjon med skattyter. Skattekontoret har likevel registrert at brevet til skattekontoret av 27.08.2019 som inneholdt varsel om endring av skattefastsettingen for 2018 er åpnet i Altinn 06.11.2019."

"Til de nye anførslene som fremkommer i klagen, bemerkes følgende utover det som fremgår av vedtaket:

Åpenbare regne- eller skrivefeil

Det følger av skatteforvaltningsloven § 14-3 første ledd at tilleggsskatt ilegges skattepliktig og trekkpliktig som nevnt i § 8-8 første og annet ledd, som gir uriktig eller ufullstendig opplysning til skattemyndighetene eller unnlater å gi pliktig opplysning, når opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler.

Skattepliktig har ikke anført at skattepliktiges forhold må anses unnskyldelig etter skatteforvaltningsloven § 14-3 annet ledd. Skattekontoret kan heller ikke se at det foreligger omstendigheter som tilsier at det foreligger unnskyldelige forhold.

Det følger av skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav b at tilleggsskatt likevel ikke fastsettes når de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes "åpenbare" "regne- eller skrivefeil".

Første spørsmålet er om de uriktige eller ufullstendige opplysningene skyldes en "regne- eller skrivefeil".

Det følger av skatteforvaltningshåndboken 2020 til § 14-4 første ledd bokstav b at:

"En skrivefeil foreligger hvor det er skrevet noe annet enn det som var ment og skrives, for eksempel at sifrene i et tall er byttet om. En skrivefeil vil også kunne foreligge hvor det for eksempel på grunn av automatisk link i et årsoppgjørsprogram utilsiktet har kommet inn et beløp i en post som ikke skulle vært ført der, se HRD Rt. 2006/593 (Eksportfinans ASA). (Den aktuelle feilen som oppsto ved bruk av et dataprogram for utfylling av ligningsoppgaven, måtte karakteriseres som en regne- og skrivefeil. Så lenge det var åpenbart at det forelå en feil, var det ikke nødvendig at det umiddelbart fremsto som klart hva feilen besto i.) Det samme gjelder hvis et beløp som skulle vært overført automatisk fra en post i skattemeldingen til en annen, ikke har blitt det. Se HRD Rt. 2006/602 (Gezina AS), hvor regnskapsførers dataprogram overførte mange av postene i selvangivelsesdokumentene automatisk, men ikke den aktuelle posten. Denne posten ble heller ikke overført manuelt. Høyesterett kom til at feilen var en åpenbar regne- og skrivefeil. Også i tilfeller der det ikke er benyttet regnskapsprogram, må det vurderes om avvik mellom to korresponderende poster i skattemeldingen skyldes skrivefeil."

Skattepliktig informerer at ved utarbeidelse av skattemelding for 2017 ble tap ved salg av aksjer ikke omfattet av fritaksmetoden – totalt kr 701 526 - manuelt lagt inn i post 0850 i RF-1167. Skattemessig underskudd for 2017 utgjorde etter dette 2 536 052. ved en programoppdatering etter innsending av skattemeldingen ble det laget en automatisk overføring av samme beløp fra skjema RF-1359. Konsekvensen av denne feilen er at "nytt" fremførbart underskudd pr 31.12.2017 overføres til 2018 og medfører at post 280 og post 290 i innsendt skattemelding for 2018 og 2019 ble tilsvarende feil.

Skattepliktig viser i sin begrunnelse til Rt. 2006 s. 593 hvor ble det ansett å foreligge skrivefeil hvor det som følge av en automatisk link i et dataprogram, utilsiktet var overført et beløp til en post i næringsoppgaven, som ikke skulle vært der.

Skattepliktig anfører altså at feilen skyldes en programvareoppdatering der det ble laget en automatisk overføring fra skjema RF-1359 av samme beløpet som hadde blitt manuelt lagt inn i post 0850 i RF-1167. Som det fremgår av Rt. 2006 s. 593 vil det kunne foreligge en skrivefeil der det som følge av en automatisk link i et årsoppgjørsprogram, utilsiktet har blitt overført et beløp til en post som ikke skulle være der. Feilen anses altså etter sin art som en "regne- eller skrivefeil".

I denne saken ble likevel skattepliktig først gjort oppmerksom på feilen i fjor, og har gjentatt den samme feilen i år. Skattekontoret sendte skattepliktig varsel om endring av skattefastsettingen for 2018 den 27.08.2019. I brevet ble det vist til skattemeldingen post 280, fremført ubenyttet underskudd fra tidligere inntektsår. Det ble vist til at de har ført kr 5 018 766 i denne posten, mens skattemeldingen for inntektsåret 2017 og skatteoppgjøret for 2017 viser underskudd til fremføring på kr 4 317 241. Underskudd til fremføring pr 31.12.2018 (post 290) ble etter dette fastsatt til
kr. 4 978 743.

I brevet ble det også bedt om at skattepliktig korrigerer det fremførbare underskuddet i interne systemer, slik at vi unngår tilsvarende avvik for senere år. Det ble og minnet om at feil i fremførbart underskudd kan gi grunnlag for å ilegge tilleggsskatt, jf. skfvl. § 14-3.

Skattepliktig informerer at hva gjelder skattekontorets brev av 27.08.2019 og 29.09.2020, så kan ikke de se at disse varsler er mottatt pr post. De viser til at varslene er mottatt via Altinn, men er dessverre ikke fanget opp av selskapet, da selskapet ikke har oppfattet at Altinn er ment som en elektronisk postkasse skattekontorets kommunikasjon med skattyter.

Skattekontoret har likevel registrert at brevet til skattekontoret av 27.08.2019 som inneholdt varsel om endring av skattefastsettingen for 2018 er åpnet i Altinn 06.11.2019.

Vi viser i denne forbindelse også til skatteforvaltningsloven § 1-3 a) som sier at forvaltningsloven § 15 a om elektronisk kommunikasjon og forskrifter gitt i medhold av bestemmelsen gjelder for behandlingen av saker etter denne loven. Av forvaltningsloven § 15 a fremgår det at et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre. Dette gjelder ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov. Det følger ikke annet av lov eller forskrift i dette tilfelle. Det er altså skattepliktig sitt ansvar å sjekke Altinn og gjøre seg kjent med innholdet i brevene.

Basert på dette er skattekontoret kommet til at feilen anses å være en forglemmelse, og ikke en "regne- eller skrivefeil". Skattekontoret er etter dette kommet til at feilen ikke kan anses som "regne- eller skrivefeil" etter skatteloven § 14-4 annet ledd.

Ettersom skattekontoret har kommet til at det ikke foreligger en "regne- eller skrivefeil", er det ikke nødvendig å ta stilling til om feilen er "åpenbar".

Skattekontoret vil likevel bemerke at det foreligger ikke en "åpenbar" regne- eller skrivefeil dersom det som ser påfallende ut, kan ha en plausibel forklaring og derfor kan være riktig. Det avgjørende er hva en saksbehandler ville sett med alminnelig nøyaktighet, ikke maskinelt utplukk. Skattekontoret vil i denne sammenheng bemerke at det må foretas en nærmere sammenstilling for å oppdage feilen. Det er først når man ser skatteoppgjøret for 2018 i sammenheng med skattemeldingen for 2019 at man oppdager avviket.

Skattekontoret er etter dette kommet til at de uriktige eller ufullstendige opplysningene ikke skyldes åpenbare regne- eller skrivefeil etter skatteforvaltningsloven § 14-4 annet ledd."

Sekretariatets vurderinger i innstilling til alminnelig avdeling

Skatteklagenemnda er rett klageinstans etter skatteforvaltningsloven § 13-3 annet ledd. Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7 annet ledd.

Vi anser klagen for fremsatt innen fristen, og tar den til behandling.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, innstiller på at den skattepliktiges klage ikke tas til følge.

Problemstillingen i saken er om det kan ilegges tilleggsskatt på grunn av et for høyt krevd fremførbart underskudd.

Tilleggsskatt

Sekretariatet forstår skattepliktige klage slik at det ikke bestrides at de objektive vilkårene for å ilegge tilleggsskatt er oppfylt, men at tilleggsskatten skal frafalles fordi det foreligger en åpenbar regne- eller skrivefeil. De objektive vilkårene er vurdert i skattekontorets endringsvedtak, men sekretariatet vil likevel ta en kort gjennomgang av vilkårene.

Objektive vilkår

Ifølge skatteforvaltningsloven § 14-3 skal tilleggsskatt ilegges skattepliktige som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til skattemyndighetene eller unnlater å gi pliktige opplysninger, når opplysningssvikten kan føre til skattemessige fordeler. Som unnlatt levering av pliktige opplysninger regnes levering etter at skattemyndighetene har truffet vedtak om skattegrunnlaget og beregnet skatt.

Sekretariatet må påvise med klar sannsynlighetsovervekt at opplysningene skattepliktige har gitt er uriktige eller ufullstendige.

Sekretariatet mener at selskapet har gitt ufullstendige eller uriktige opplysninger ved at post 280 er ført kr 701 524 for høyt. Selskapet er i varselbrev datert 27. august 2019 gjort oppmerksom på feilføringen for 2018. Riktig beløp pr 31. desember 2018 på kr 4 978 743 ble angitt, og fremkommer også av skatteoppgjøret med dato 23.10.2019. Sekretariatet finner det derfor bevist med klar sannsynlighetsovervekt at oppført beløp for 2019, kr 5 680 267 er uriktig eller ufullstendig.

De uriktige eller ufullstendige opplysningene må også ha ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler.

I ligningspraksis, jf. Skatteforvaltningshåndboken 2. utg. 2017 side 503, er følgende lagt til grunn om fremførbart underskudd:

"Medfører de uriktige eller ufullstendige opplysningene at det etableres et underskudd eller at et underskudd øker, er vilkåret om at opplysningssvikten kan føre til skattemessig fordel oppfylt, hvis det er klar sannsynlighetsovervekt for at underskuddet kunne blitt utnyttet i fremtiden. Har den skattepliktige krevd fremføring av underskuddet er dette vilkåret i utgangspunktet oppfylt. Har derimot den skattepliktige verken anvendt underskuddet eller krevd det fremført til et senere år, må det legges til grunn at vilkåret ikke er oppfylt fordi skattepliktig i så fall ikke oppnår en skattemessig fordel."

Sekretariatet finner det bevist med klar sannsynlighetsovervekt at opplysningssvikten kunne ha medført skattepliktige fordeler hadde det ikke vært for skattekontorets gjennomgang av skattemeldingen og kontroll mot tidligere års fremførbare underskudd.

Beviskravet om klar sannsynlighetsovervekt gjelder også størrelsen på den skattemessige fordelen som danner grunnlaget for beregning av tilleggsskattens størrelse. Spørsmålet blir derfor om den skattemessige fordelen er bevist med klar sannsynlighetsovervekt.

Sekretariatet legger til grunn at selskapet har gitt ufullstendige/uriktige opplysninger ved at post 280 underskudd til fremføring er ført med kr 701 524 for høyt. Det korrekte beløpet er kr 4 978 743. Dette er heller ikke bestridt av selskapet. Den skattemessige fordelen av et for høyt fremførbart underskudd er kr 701 524 x 0,22 = kr 154 335, som utgjør skattebesparelsen av det for høye underskuddet til fremføring, jf. skatteforvaltningsloven § 14-5 tredje ledd.

Sekretariatet mener det er bevist med klar sannsynlighetsovervekt at størrelsen på den skattemessige fordelen utgjør kr 154 335.

Unnskyldelige forhold

Den skattepliktige har ikke anført at det foreligger unnskyldelige forhold.

Ifølge Skatteforvaltningshåndboken, 2. utgave 2017 side 508, er det lagt til grunn at det i alminnelighet stilles større krav til aktsomhet for næringsdrivende enn for andre skattepliktige. Sekretariatet mener det er relevant når det gjelder kontroll av om det fremførbare underskuddet er korrekt ført mot tidligere inntektsår. Det kan heller ikke anses som unnskyldelig at skattepliktige har unnlat å kontrollere mottatt post i Altinn.

Sekretariatet mener at det er klar sannsynlighetsovervekt for at det ikke foreligger unnskyldelige forhold.

Regne- eller skrivefeil

Skattepliktige gjør gjeldende at opplysningssvikten skyldes en åpenbar regne- eller skrivefeil, jf. skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav b.

Sekretariatet mener det ikke foreligger en åpenbar regne- eller skrivefeil i denne saken. Feilen skyldes mer en forglemmelse eller manglende kontroll av de innsendte oppgavene. Skattekontoret opplyste allerede ved ligningen for 2018 om feilen og oppfordret skattepliktige om å korrigere den i sine systemer. Uansett kan ikke feilen anses som åpenbar da den krevde sammenstilling med skatteoppgjøret for 2018 for at den skulle avdekkes.

Alle vilkårene for å ilegge tilleggsskatt er oppfylt.

Sekretariatet kan ikke se at det er grunnlag for å vurdere andre unntak for tilleggsskatt.

Sats

Hvilken sats som skal benyttes ved tilleggsskatt etter § 14-3 fremgår av skatteforvaltningsloven § 14-5 (1):

"Tilleggsskatt beregnes med 20 prosent av den skattemessige fordelen som er eller kunne ha vært oppnådd. Satsen skal være ti prosent når de uriktige eller ufullstendige opplysningene gjelder opplysninger som også er gitt av arbeidsgiver eller andre etter kapittel 7, og opplysninger som selskapet har gitt etter § 8-9 for deltakere som skattlegges etter skatteloven §§ 10-40 til 10-48."

Sekretariatet er enig med skattekontoret at det skal ilegges 20 prosent tilleggsskatt. Den skattemessige fordelen er beregnet slik det fremgår av skatteforvaltningsloven § 14-5 tredje ledd.

Sekretariatets forslag til vedtak i alminnelig avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Dissens i alminnelig avdeling

Nemndsmedlemmet Rypestøl har avgitt slikt votum:

"Uenig i sekretariatets innstilling.

Ved innføring av ny skatteforvaltningslov i 2017 så er det ettertrykkelig nevnt at det skal være lavere terskel for unnskyldelige forhold. Disse forhold retter seg også mot næringsdrivende. Her er foretatt åpenbare regne- og skrivefeil som i dette tilfelle må ansees unnskyldelig nok til at tilleggsskatt ikke ilegges. Lovgiver sitt ønske med ny lov må få effekt i praksis.

Skattekontoret har ikke tilkjennegitt hvem som har åpnet brevet fra skattekontoret i Altinn 06.11.2019. Hvem som åpner meldinger i Altinn følger av aktivitetsloggen i Altinn så uklart hvorfor dette ikke er opplyst i saken.

Manglende respons fra den skattepliktige på brev fra Skattekontoret i Altinn endrer ikke faktum knyttet til at dette er unnskyldelige forhold.

Endring i vedtak:

  1. Klagen tas til følge".

Sekretariatets merknader til dissensen

Sekretariatet fastholder vår vurdering i innstillig til alminnelig avdeling.

Når det gjelder unnskyldelige forhold viser sekretariatet til Prop. 38 L (2015-2016) side 215 hvor det fremkommer at:

"[...] skattemyndighetene ta hensyn til om opplysningssvikten gjelder en enkeltstående feil av en ellers lojal og aktsom skattepliktig [...]". 

Skattepliktige hadde gjort samme feilen det foregående inntektsåret og fått beskjed av skattekontoret om å korrigere feilen i egne systemer. Det dreide seg derfor ikke om en enkeltstående feil og varsel for tidligere år burde klart ha skjerpet skattepliktiges aktsomhet.

Skattepliktige gjør gjeldende at han ikke oppfattet at Altinn var en offisiell kanal for kommunikasjon med Skatteetaten og forholdet var derfor ikke fanget opp. Skattekontoret skriver at brevet til skattepliktige datert 27. august 2019 som inneholdt varsel om endring av skattefastsettingen for 2018 ble åpnet i Altinn 6. november 2019. Sekretariatet vil bemerke at det avhenger av hvilke tilganger en saksbehandler har for å kunne se hvem som har åpnet brevet i Altinn; skattepliktige selv eller revisor/regnskapsfører. Skattepliktige vil som utgangspunkt identifiseres med feil begått av medhjelpere, jf. Prop. 38 L (2015-2016) punkt 20.4.2.2 s. 214, og det er derfor uten betydning hvem av dem som åpnet brevet og ble gjort oppmerksom på feilen.

Uavhengig av hvem som åpnet brevet, så foreligger det en ikke unnskyldelig opplysningssvikt i forbindelse med levering av skattemeldingen for inntektsåret 2019.

Når det gjelder åpenbare-regne og skrivefeil viser sekretariatet til vurderingen i innstilling til alminnelig avdeling.  

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 18.02.2021


Til stede:

                        Skatteklagenemnda

                        Gudrun Bugge Andvord, leder

                        Benn Folkvord, nestleder

                        Marthe Hammer, medlem

                        Truls Lie, medlem

                        Ellen Beate Lunde, medlem      

Skatteklagenemndas behandling av saken:

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

Klagen tas ikke til følge.