Important information

This page is not available in English.

Om aksjesparekonto

Personlige skattytere kan etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

Hva er aksjesparekonto

Det er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdiene holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag.

Ny oppjusteringsfaktor for skattepliktig gevinst/tap og utbytte er 1,72. Det betyr at effektiv skattesats for inntekståret 2023 er 37,84 prosent.

Utbytte du mottar på aksjene eller aksjefondsandelene (som står på aksjesparekontoen) skattlegges ikke løpende ved utdeling (gjelder fra og med 2019), men inngår på aksjesparekontoen og skattlegges først ved uttak fra aksjesparekontoen. Eventuelt tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv ønsker, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder.

Utbytte i form av eiendeler som ikke kan inngå på aksjesparekontoen
For aksjer som lovlig står på aksjesparekontoen kan det forekomme at det utdeles utbytte i form av eiendeler som ikke kan inngå på aksjesparekontoen. Dette kan f.eks. være utbytte i form av aksjer i selskaper hjemmehørende utenfor EØS eller at man mottar unoterte aksjer. Slike eiendeler må umiddelbart tas ut av aksjesparekontoen. Skattlegging følger reglene om uttak fra aksjesparekonto. Tilsvarende gjelder dersom man mottar slike "ulovlige" aksjer ved tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Ved uttaket av eiendelene fra kontoen, benyttes verdien av eiendelen på utbyttetidspunktet.

Overføring av aksjer og aksjefond mellom aksjesparekontoer (gjelder fra og med 2019):
Skattyter kan overføre verdipapirer på ASK fra en aksjesparekonto til en annen aksjesparekonto uten at dette utløser beskatning. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer hos samme tilbyder og mellom kontoer hos forskjellige tilbydere. Overføringen må skje med skattemessig kontinuitet. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av kontohavers innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av gjeldende verdier fra den avgivende kontoen.

At verdier og skatteposisjoner fordeles korrekt på overdragende og overtakende konto ihht ovennevnte vilkår er en forutsetning for overføring med skattemessig kontinuitet. Det krever at både overtakende og overdragende tilbyder må være involvert i flytteprosessen.

Overføring av aksjer til en aksjesparekonto

Overføring av aksjer fra en ordinær VPS-konto til en aksjesparekonto er realisasjon, og du må gjøre en beregning av skattepliktig gevinst/tap. FIFU (Først-Inn-Først-Ut-prinsippet – et prinsipp som sier at de først anskaffede aksjene/andelene anses solgt først) gjelder på vanlig måte.

Overføring av verdipapirer til arvings aksjesparekonto i forbindelse med utlodning fra dødsbo og overføring til ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse

Slik overføring kan gjøres uten skattlegging. Overføringen må skje med skattemessig kontinuitet. Ved slik overføring overføres samtidig en andel av kontohavers innskudd og ubenyttet skjerming fra tidligere år på den avgivende kontoen til den mottakende kontoen. Innskudd og ubenyttet skjerming overføres i samme forhold som overføring av gjeldende verdier fra den avgivende kontoen.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Hvilke verdipapirer kan du ha på en aksjesparekonto

Midler på aksjesparekonto kan bare benyttes til å investere i børsnoterte aksjer i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS og andeler i aksjefond hjemmehørende i land innenfor EØS. Med aksjefond menes verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel ved inntektsårets begynnelse.

Dette innebærer at du ikke kan ha rene rentefond på aksjesparekontoen. Vær også oppmerksom på at flere av selskapene som er registrert på Oslo Børs ikke er hjemmehørende i EØS og dermed ikke kvalifisert til å holdes på en aksjesparekonto. Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto, men disse kan ikke gjøres rentebærende.

Aksjer og fond som etter erverv ikke lenger oppfyller vilkårene til å holdes på ASK

Aksjer og fond som oppfyller kravene til å holdes på ASK på ervervstidspunktet kan fortsatt holdes på ASK. Dette gjelder selv om selskapet eller fondet for eksempel ikke lenger skulle oppfylle kravene til å være etablert innen EØS, eller kravene om aksjeandel i fondet ikke lenger oppfylles.

Eksempel 1:

A kjøper aksjer i selskap B som på ervervstidspunktet er et norsk selskap. Selskapet flytter så til USA, denne begivenheten medfører ikke at aksjen må ut av ASK, og innebærer heller ikke realisasjon. Ved senere realisasjon av aksjen skal gevinst/tap behandles som om det fremdeles var et selskap innen EØS for denne aksjonæren.

Eksempel 2:

A kjøper i 2021 andeler i verdipapirfond på 89 prosent. Ved inngangen til 2022 har sammensetningen i fondet endret seg slik at aksjeandelen er 0 prosent. A kan fremdeles holde andelene på ASK kontoen og ved realisasjon/utdelinger skal disse skattlegges på lik linje med andeler i aksjefond.

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Dette er et fradrag som reduserer dine skattepliktige aksjeinntekter (les mer om dette fradraget på skatteetaten.no under "aksjonærmodellen"). Fradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med skjermingsrenten.

For aksjer/andeler på aksjesparekonto tar skjermingsgrunnlaget utgangspunkt i kontohavers innskudd på kontoen, det vil si summen av innskutte kontanter, aksjer og aksjefondsandeler. Dette antas å være en forenkling i forhold til de skjermingsreglene som gjelder for aksjer som ikke er på en aksjesparekonto. For verdipapirene som holdes på aksjesparekontoen er det dermed ikke nødvendig å beregne skjerming per aksje/andel, ei heller holde rede på FIFU (et prinsipp som sier at de først anskaffede aksjene/andelene anses solgt først).

Det beregnede skjermingsfradraget kan trekkes fra ved skattepliktig uttak.

I løpet av et inntektsår kan det forekomme mange innskudd og uttak på kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskuddssaldo på kontoen i løpet av året, tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. (Se eksempler på laveste innskuddssaldo lenger ned i artikkelen).

Ved åpning av aksjesparekonto kan det være en utfordring å overføre fond, aksjer og kontanter samtidig – her vil det utvises noe skjønn slik at det er rom for å se disse overføringene i sammenheng dersom det er kort tid mellom overføringene og bestillingen av overføringene.

Fastsettelse av skjermingsgrunnlag når det tar noe tid å overføre til ASK

Skattedirektoratet har fått spørsmål om fastsettelse av skjermingsgrunnlag på aksjesparekonto for 2017. Henvendelsen gjaldt hva som regnes å ha blitt overført samtidig til en aksjesparekonto der kontoeier har bestilt samlet overføring. Dette vil ha betydning for hva som regnes som laveste innskuddssaldo i løpet av året. Henvendelsen var foranlediget av at enkelte finansinstitusjoner har brukt flere måneder på å overføre f.eks. fondsandeler til aksjesparekonto, slik at det blir en stor tidsforskjell mellom når aksjene/aksjefondsandelene føres inn på aksjesparekontoen. Bakgrunnen for henvendelsen var at Skattedirektoratets uttalelser på skatteetaten.no/aksjesparekonto hadde blitt tolket slik at det var et krav om at alle eiendeler måtte være overført innen 2 uker for å bli regnet som en samlet overføring.

Skattedirektoratet ga følgende svar på spørsmålet:

Treghet i systemene vedrørende overføring til aksjesparekonto er ikke til hinder for skattemessig kontinuitet mht. skjermingsberegningene. Dette gjelder i utgangspunktet også selv om aksjene/fondene kommer inn på aksjesparekontoen f.eks. 2 måneder etter samlet flyttebestilling. Det avgjørende for skattemessig kontinuitet vedrørende skjerming er om overføringene springer ut av en samlet bestilling slik at de reelt sett kan anses som en samlet overføring.

Videre legger Skattedirektoratet til grunn at det kun er aksjer/aksjefond som faktisk er overført til aksjesparekontoen senest 31.12.2017 som inngår i grunnlaget for skjermingsberegninger på aksjesparekontoen for 2017.

Uttak fra aksjesparekontoen

Når aksjer/andeler overføres fra aksjesparekontoen til kontohaveren skal dette behandles som uttak fra kontoen. Uttaket settes til markedsverdien av aksjen/andelen på overføringstidspunktet. Uttaket blir ikke beskattet før beløpet overstiger innskutt beløp (sum kostpris) på kontoen. Uttak skal redusere skjermingsgrunnlaget.

Særlig om skattlagt utbytte som går rett inn på aksjesparekontoen (kun aktuelt for utbytteutdelinger fra 2017 og 2018)

Slikt utbytte utdelt i 2017 og 2018 som går inn på aksjesparekontoen, behandles som innskudd og øker skjermingsgrunnlaget.

Overgangsregler for 2017, 2018 og 2019

Ved overføring av aksjer/andeler fra kontohaver til aksjesparekonto skattlegges dette som om aksjen/andelen blir realisert. Dette gjelder fullt ut fra og med 2020. Aksjonæren blir da skattlagt for gevinster og får fradrag for tap. Overføringen blir ansett som et innskudd på kontoen. Størrelsen på innskuddet settes til verdien av aksjen/andelen som legges til grunn ved gevinstberegningen.

For å lette overgangen til ordningen med aksjesparekonto ble det vedtatt overgangsregler for årene 2017, 2018 og 2019. Overgangsreglene for disse årene ga adgang til å overføre aksjer og aksjefondsandeler med skattemessig kontinuitet uten realisasjonsbeskatning. 

Innrapportering på skattemeldingen

Tilbyder av aksjesparekonto er ansvarlig for skatterapporteringen av aksjesparekontoen, slik at skattepliktig uttak og formue skal være forhåndsutfylt på kontoeierens skattemelding. Kontohaver må kontrollere at beløpene på skattemeldingen er fullstendige og korrekte. 

Uttak

Eksempel 1 

Peder har en aksje med inngangsverdi på kroner 10 og virkelig verdi kroner 20. Han overfører denne aksjen til aksjesparekonto i 2018 med full kontinuitet uten beskatning.

Inngangsverdi på aksjesparekonto er kroner 10 (dette kan tas ut uten beskatning). Så sletter han aksjesparekontoen og overtar aksjene igjen. Peder skal da uttaksbeskattes for aksjene han tar ut av aksjesparekontoen. Han mottar verdier for kroner 20 og skattlegges for en gevinst på kroner 10.

Ny inngangsverdi på aksjene som nå ligger i skatteetatens aksjonærregister på vanlig måte blir kroner 20.

Eksempel 2

Peder eier 1 aksje A med inngangsverdi kroner 10 og virkelig verdi kroner 20. Peder eier også 1 aksje B med inngangsverdi kroner 100 og virkelig verdi kroner 100.

Disse føres inn på aksjesparekonto med kontinuitet uten beskatning og sum inngangsverdi på aksjesparekontoen blir da kroner 110 (dette beløpet kan tas ut skattefritt).

Så overfører Peder aksje A til egen konto. Peder tar da ut verdier for kroner 20, men beskattes ikke.

Ny inngangsverdi på aksjesparekontoen blir kroner 90 (dette beløpet kan tas ut skattefritt).

Ny inngangsverdi på aksje A i aksjonærregisteret blir kroner 20.

Gevinsten Peder hadde på aksje A kommer til beskatning når han gjør opp ASK eller tar ut verdier utover den gjenværende inngangsverdien på kroner 90.

Skjermingsgrunnlaget settes til det laveste innskuddsbeløpet på kontoen i løpet av året

Eksempel 1

Hva blir skjermingsgrunnlaget her? En person har disse innskuddene i 2018

Januar: kroner 500

April: kroner 500

Juli: kroner 500

September: kroner 200

Og disse uttakene

Mai: kroner 300

Desember: kroner 300

Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 500 da dette er laveste innskuddsbeløp i løpet av året. Etter innskuddet i april har han kroner 1 000 i innskudd. Ved uttak av kroner 300 i mai er gjenværende innskutt beløp kroner 700. Kroner 500 er da fortsatt det laveste beløpet.

Eksempel 2:

Hva er laveste innskudd på kontoen hvis konto hos en tilbyder overføres til allerede eksisterende konto hos ny tilbyder?

Dato 01.09.2017 01.10.2017 30.11.2017 Minsteverdi i løpet av året
ASK 1 50.000   30.000  90.000 30.000
ASK 2 90.000   150.000  40.000 40.000
Sum 40.000   180.000 130.000   70.000

Her må man se på laveste innskudd på hver enkelt konto før overføringen. Skjermingsgrunnlaget blir her kroner 70.000.

Kan aksjer som det er fastsatt utflyttingsskatt på, flyttes over til ASK-konto, uten at det utløser beskatning?

Dette utløser beskatning fra og med 2020. For årene 2017, 2018 og 2019 hadde man en overgangsregel som tillot slik overføring uten realisasjonsbeskatning.

Skal det fastsettes utflyttingsskatt på aksjer som står på en aksjesparekonto?

Nei.

Kan man pantsette en aksjesparekonto?

-De særskilte reglene om aksjesparekonto er ikke til hinder for dette.

Kan man ha tegningsretter på aksjesparekontoen?

-Skatteetaten erfarer at det er praktisk at man erverver tegningsretter ved aksjeeie og at disse i noen tilfeller har nær tilknytning til aksjene. Vi har ikke noen innvendinger mot at tegningsretter holdes på aksjesparekonto, men skattemessig holdes de helt utenfor ordningen.

Kan en aksjesparekonto gis som gave?

-En aksjesparekonto kan gis som gave dersom dette gjøres med skattemessig kontinuitet. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Er det adgang til å overføre deler av en aksjesparekonto til en annen?

-ASK-kontoer som skal overføres mellom tilbydere må overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å flytte deler av beholdningen. Dersom skattyter allerede har en ASK-konto hos den tilbyder kontoen skal flyttes til er det valgfrihet mht om man overflytter til ny konto eller eksisterende konto ("fusjon av kontoene"). 

Hva skjer når eier av aksjesparekontoen dør?

Aksjesparekontoen kan ved død overtas av arvingen med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan også med skattemessig kontinuitet bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres. Ved overføring til arvings aksjesparekonto i forbindelse med utlodning fra dødsbo kan man overføre utvalgte verdipapirer med skattemessig kontinuitet uten å måtte overføre hele aksjesparekontoen.

Utlån av aksjer fra ASK - Kan man låne ut aksjer fra en aksjesparekonto uten at dette regnes som realisasjon?

-Nei, ved utlån er ikke utlåner lenger privatrettslig eier av aksjene. Utlån av aksjer fra ASK følger reglene om uttak fra ASK.

Kan ASK-konto eies i sameie?

-Nei, aksjesparekonto er en personlig konto og kan ikke eies i sameie.

Kunne man velge kontinuitet for enkelte aksjer og ikke for andre aksjer ved overføring? Typisk velge kontinuitet for aksjer med gevinst og diskontinuitet for aksjer med tap? (Overgangsreglene gjaldt for årene 2017, 2018 og 2019)

-Etter overgangsreglene kunne skattyter selv velge hvilke aksjer som skulle overføres med kontinuitet og hvilke aksjer som skulle overføres med diskontinuitet. Skattyter kunne dermed velge å overføre aksjer med urealisert gevinst med kontinuitet, mens han kunne overføre aksjer med urealisert tap med diskontinuitet. Ved overføring av tapsaksjer/andeler med diskontinuitet vil tapet anses som realisert og skattyter har krav på fradrag for tapet ved overføringen til ASK. Aksjenes/andelenes inngangsverdi på ASK i diskontinuitetstilfellene vil være markedsverdien på overføringstidspunktet.

Gis det aksjerabatt ved beregning av formuesverdien av kontanter innestående på en aksjesparekonto?

-Innestående på kontoen formuesbeskattes på samme måte som kontanter, aksjer, egenkapitalbevis og andeler som eies utenfor ordningen, se Skatte-ABC emnet «Aksjer – formue», pkt. 3.4 og emnet «Verdipapirfond», pkt. 2.

Dette innebærer at kontanter på kontoen ikke gis formuesrabatt, men regnes med i formuen krone for krone. Aksjer og aksjefondsandeler får formuesrabatt som om de var eid utenom aksjesparekontoen.

Må FIFU-prinsippet alltid følges ved overføring av aksjer til aksjesparekontoen, også når man velger å overføre noen aksjer med kontinuitet og noen aksjer med diskontinuitet?

-Ja, FIFU-prinsippet må alltid følges ved overføring av aksjer til aksjesparekontoen.

Hva skal rapporteres i XML under <inngangsverdi>?

-Den summen som kan tas ut skattefritt per 31.12.

Eksempel:

A overfører høsten 2019 aksjer, aksjefond og kontanter til ASK med skattemessig kontinuitet.

Aksjer Inngangsverdi 100
Aksjefond Inngangsverdi 200
Kontanter 300

 

Rapportering 2019:

Innskudd 600
Uttak 0
Inngangsverdi 600

 

I 2020 gjør A et kontantuttak fra ASK på 10

Rapportering 2020:

Innskudd 0
Uttak 10
Inngangsverdi 590

Uttaket på 10 er ikke skattepliktig da det anses som tilbakebetaling av innskudd.

Hva skal rapporteres i XML under <innskudd> og <uttak>?

-Innskudd utgjør alle innskudd i løpet av kalenderåret, minus alle uttak i samme periode. Dersom dette tallet blir negativt, det vil si større uttak enn innskudd, skal det rapporteres kr 0.

Inngangsverdi på overførte aksjer inngår som en del av det som skal rapporteres som innskudd her. 

I overgangsperioden regnes aksjeoverføringer som innskudd, men det er historisk kostpris som gjelder (kontinuitet). Etter at overgangsperioden er over brukes virkelig verdi på aksjer som innskudd.

Under <uttak> skal det rapporteres sum uttak fra konto i løpet av kalenderåret.

Hva skal rapporteres i XML under <ubenyttet skjerming> og hva med fremførbar skjerming til senere år?

-Ubenyttet skjerming fra tidligere år skal rapporteres under <ubenyttet skjerming>. Fremførbar skjerming rapporteres ikke i formatet.

Hva med rapportering av årets skjerming?

-Skjerming for 2020 rapporteres ikke - den delen som blir anvendt skal rapporteres under <anvendt skjerming>.

Overføring av aksjer med negativ inngangsverdi til ASK før 26. april 2018:

Aksjer med negativ inngangsverdi som ble overført ASK viderefører den negative inngangsverdien

Overføring av aksjer med negativ inngangsverdi til ASK fra 26. april 2018:

Negativ inngangsverdi anses som skattepliktig inntekt og kontohavers innskudd settes til 0

Eksempel på utfylling av XML dersom uttak er større enn innskudd:

Dato Innskudd/uttak Markedsverdi Skjerming
01.09 Innskudd ASK 80.000 200.000 8.000
08.09 Salg av samtlige andeler   -190.000  
09.09 Uttak av kontanter -190.000    
11.09 Innskudd kontanter 20.000    
14.09 Kjøp av andeler på ASK   20.000  
15.09 Flytting av ASK fra annen tilbyder 30.000 40.000 1.000
31.12 Skjerming     200

 

<inngangsverdi>50000</inngangsverdi>
<ubenyttetSkjerming>9000</ubenyttetSkjerming>
<anvendtSkjerming>9200</anvendtSkjerming>
<innskudd>0</innskudd>
<uttak>190000</uttak>
<skattepliktigUtbytte>0</skattepliktigUtbytte>
<skattepliktigGevinstTap>100800</skattepliktigGevinstTap>

Fremførbar skjerming til 2020 blir kr 0