Important information

This page is not available in English.

Rettledning for utfylling og innlevering av oppgaver over utbetalt tilskudd, erstatning mv. innen primærnæringene

Revidert oktober 2022.

Kort om

Denne rettledningen gjelder offentlige myndigheters plikt til å rapportere visse erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i inntektsåret. Dette gjelder utbetalinger til mottakere som driver primærnæring. Opplysningsplikten på denne ordningen, gjelder bare dersom utbetalingene ikke er direkte omfattet av andre mer spesifikke ordninger for tredjepartsopplysninger.

Hvem skal levere opplysninger

Offentlige myndigheter som utbetaler visse erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. til mottakere som driver primærnæring er pliktig til ukrevet å gi opplysninger.

Opplysningsplikten gjelder beløp som er utbetalt i inntektsåret og som ikke er rapporteringspliktig etter annen bestemmelse i skatteforvaltningsloven. Skattedirektoratet fastsetter nærmere regler om hvilke erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. det skal gis opplysninger om. 

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi den enkelte opplysningspliktige dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak mm. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av opplysningspliktig, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister om kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må meldes til Skatteetaten på Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Hvilken informasjon skal du oppgi

Organisasjonsnummer og navn til opplysningspliktig

Oppgavegivernummeret er identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Alle opplysningspliktige som rapporterer kontrollopplysninger til Skatteetaten blir registrert med organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer kontrollopplysninger, også dersom du tar kontakt med Skatteetaten. Du skal også oppgi navnet til den opplysningspliktige.

Identifisering av mottaker

Oppgi organisasjonsnummer eller fødselsnummeret til den som har mottatt erstatningen, tilskuddet mv.

For personlig skattepliktige som er eneinnehaver av virksomhet (enkeltpersonmannsforetak) skal oppgaven enten inneholde innehaverens fødselsnummer eller virksomhetens ni-sifrede organisasjonsnummer, tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ett av disse numrene må alltid benyttes.

Oppgaver for upersonlige skattepliktige (aksjeselskap og lignende) skal rapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer.

Du skal også oppgi fullstendig navn til mottaker.

Beløpspostene

Det er detutbetalte beløp (erstatning, tilskudd, stønad, osv.) som skal oppgis. Vanligvis er dette beløp som er utbetalt i løpet av den aktuelle perioden. Unntaksvis skal det også rapporteres beløp som ikke er utbetalt i perioden, men som etter skatteloven skal tidfestes til den aktuelle perioden. Kontrolloppgaver skal sendes inn uavhengig av beløpets størrelse. Beløpet skal angis i kroner med eller uten desimaler. Dersom det benyttes desimaler, skal punktum være skille mellom kroner og øre i XML-filen.

Utbetalingskoder

Oppgi utbetalingskode.Det er viktig at korrekt utbetalingskode oppgis, for de erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er omfattet av rapporteringsordningen. 

En utbetalingskode består av tre siffer. Se egen liste for koder (Excel-fil).

Reindriftsforvaltningen skal bruke:

910 - Tilskudd, reindrift
905 - Tilskudd til gjeter

Garantikassen for fiskere skal bruke:

800 - refusjon av mineraloljeavgift for tidligere år
801 – garantilott
802 – refusjon av mineraloljeavgift for i år

Når skal opplysningene rapporteres

Kontrollopplysninger skal sendes via Altinn til Skatteetaten.  Frist for rapportering av kontrollopplysninger er 31. januar året etter inntektsåret. Systemene åpner for rapportering 2. januar. 

Dersom opplysningspliktig får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse [email protected].

Det gjøres oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse med rapporteringsfristen.

Hvordan skal opplysningene rapporteres

Riktig identifisering av oppgaven

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers organisasjonsnummer, fødsels- eller D-nummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene. Trenger du senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven.

Innsending i Altinn

Oppgaver over erstatninger, tilskudd mv. skal sendes inn via Altinn.

Oppgavene sendes inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Når du åpner "RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg" må oppgavetype: "primærnæringene – kjøp og tilskudd" velges som type tredjepartsopplysning i hovedskjema, deretter må "type primærnæringsoppgave" settes til "erstatninger,tilskudd mv. ". Deretter går du til fanen: "Oversikt – skjema og vedlegg". Der kan du laste opp XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med kontrollopplysninger for erstatninger, tilskudd mv. og sende inn.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan motta kontrollopplysningene via e-post.

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har oppgaver å levere for året det rapporteres for, må rapportere elektronisk at de ikke har noen oppgaver å levere. Dette gjøres som egen leveransetype i Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av oppgavene skal bygges opp. Formatbeskrivelsen finner du her. Eventuelle endringer fra fjorårets rapportering er flagget.

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere kontrollopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Rette feil

Erstatningsoppgaver

En erstatningsoppgave er en helt ny oppgave med ny informasjon om en mottaker og utbetalingsskode som er levert tidligere i et inntektsår. Det er viktig at korrekt utbetalingskode oppgis, for de erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er omfattet av rapporteringsordningen. All informasjon som var riktig i opprinnelig oppgave skal også være med i erstatningsoppgaven, i tillegg til korrigert beløp.

Dersom opplysningspliktig oppdager feil på kontrollopplysninger som er innsendt, må det sendes inn erstatningsoppgaver for å korrigere feilene. Korrigeringer sendes via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Erstatningsoppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig. Dette gjelder uansett når på året feilen blir oppdaget.

Uidentifiserbare oppgaver

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende fødselsnummer, organisasjonsnummer for mottaker, vil disse bli listet ut på en feilliste som følger med tilbakemeldingen.

Disse oppgavene må rapporteres på nytt med riktig fødselsnummer eller organisasjonsnummer (se "Identifisering av oppgavene").

Dubletter

Dubletter betyr at det er sendt inn to oppgaver med samme mottaker-identifikasjon og utbetalingskode i samme leveranse. Disse vil fremgå av tilbakemeldingens feilliste. For å korrigere en oppgave som har blitt avvist i dublettkontrollen, må det sendes inn en ny oppgave med mottaker-identifikasjon, utbetalingskode og korrekt beløp.

Unumeriske beløp

Ved rapportering av oppgaver kan det oppgis heltall eller desimaltall i beløpsposten. Dersom det fylles inn bokstaver og andre tegn i elementene vil oppgaven(e) avvises og fremkomme på feillisten, som er vedlagt tilbakemeldingen for innsendte kontrollopplysninger. For å korrigere slike feil må hele oppgaven med all informasjon om produsenten sendes inn på nytt etter at unumeriske verdier er rettet i beløpselementene.

Feil i oppgitt beløp

Dersom en opplysningspliktig ønsker å endre opplysninger i en kontrolloppgave for en mottaker, må opplysningspliktig rapportere en erstatningsoppgave, det vil si at det må rapporteres en ny korrigert kontrolloppgave for denne mottakeren og utbetalingskoden. Det er viktig at korrekt utbetalingskode oppgis, for de erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er omfattet av rapporteringsordningen. Skal opplysningspliktig fjerne en kontrolloppgave, må kontrolloppgaven for denne mottakeren og koden rapporteres på nytt med null i beløpsfeltet. Husk at selv om det bare skal rapporteres en korrigert kontrolloppgave for mottaker og utbetalingskode, må leveransen inneholde leveranse- og oppgavegiverelement, samt oppgavesummering.

Eksempel:

Kr 13 200 er rapportert i første leveranse. Dersom riktig beløp skal være kr 14 100 må det sendes inn en erstatningsoppgave på denne mottakeren og utbetalingskoden med kr 14 100 i beløpsfeltet. I Skatteetaten erstatter denne oppgaven den tidligere innsendte oppgaven i sin helhet.

Dersom riktig beløp skulle være mindre enn det som tidligere er rapportert, for eksempel kr 0, må det sendes inn en erstatningsoppgave med kr 0. I Skatteetaten erstatter denne oppgaven den tidligere innsendte oppgaven i sin helhet.

Feil oppgitt organisasjons- eller fødselsnummer på mottaker

Ved feil i organisasjonsnummer eller fødselsnummer i oppgaven, må det rapporteres to nye oppgaver, en oppgave der feilen i organisasjonsnummer eller fødselsnummer benyttes og utbetalingskode rapporteres med 0 i beløp og en ny oppgave der riktig fødselsnummer eller organisasjonsnummer og utbetalingskode rapporteres med beløp.

Hva bruker vi opplysningene til

Kontrollopplysninger for primærnæring brukes ved kontroll av skattepliktige og utgjør Skatteetatens kontrollgrunnlag. Behandlingen av kontrollopplysningene innebærer:

 • mottaks- og kvalitetskontroll i Skatteetaten i forbindelse med rapporteringen
 • kontroll av skattepliktiges oppførte beløp i næringsoppgaven
 • skjønnsfastsettelse av næringsdrivende

Aktuelt regelverk

Opplysningsplikten følger av skatteforvaltningsloven § 7-9 første ledd, jf. § 10-5 og . skatteforvaltningsforskriften §§ 7-9-1 til 7-9-4.

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må du oppgi kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Du bør i tillegg oppgi en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten minner om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Årsoppgave til skattepliktig

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten.

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten har laget en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige får. I den nye skattemeldingen er poster erstattet med temaer.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at opplysningene også er sendt til Skatteetaten
 • temahenvisning til skattemeldingen