HFC and PFC tax

Many hydrofluorocarbons (HFC) and perfluorocarbons (PFC) that either are imported into or produced in Norway, is taxable.

About this excise duty

HFC and PFC are chemical groups comprising moderate to severe greenhouse gases that cause global warming.

The impact of each individual gas on global warming is measured using the GWP value of the gases (Global Warming Potential).

Sats for 2023

Satsen er 0,952 kroner per kilo

For å beregne riktig avgift skal avgiftssatsen per kilo gass multipliseres med den GWP-verdi den enkelte avgiftspliktige gass har.

Du finner de avgiftspliktige gassenes GWP-verdi i kodeveilederen.

Vær oppmerksom på at det er nye GWP-verdier fra 2023.

Avgiften omfatter import og produksjon av

  • rene gasser i bulk og import av alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer
  • varer der gassene inngår som en bestanddel, for eksempel klima- og kjøleanlegg, klimaanlegg i kjøretøy, fugeskum og drivgass i spraybokser

Du kan se hvilke av HFK- og PFK-gassene som er omfattet av avgiften i forskrift om særavgifter.

Among other things, the tax obligation does not apply to the recycling of HCF and PFC.

 

If you use an approved reception facility to destroy HFC and PFC, the tax will be refunded to the party that delivered the waste. The refund rate is the same as the tax rate.

This scheme is administered by the Norwegian Environment Agency.

Report and pay

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Registration

Importerer du avgiftspliktige HFK- eller PFK-gasser, kan du velge å registrere virksomheten som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Hvis du importerer disse gassene og ikke er registrert som avgiftspliktig, må du betale avgiften ved import.