Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Bindende forhåndsuttalelse

Forholdsmessig fradrag for inngående mva ved oppføring av bygg

  • Published:
  • Avgitt 4/27/2007

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet, BFU 22/07. Avgitt 27.04.2007

Spørsmål om fradragsrett for inngående avgift ved oppføring av hytte til bruk som anleggs- og salgskontor og avgiftsmessig behandling ved senere salg som fast eiendom til fritidsbruk.

(Merverdiavgiftsloven §§ 21, 22 og 23)

Sammendrag av saken
En utbygger av et større hyttefelt skal oppføre en hytte til bruk som anleggs- og salgskontor. Innsender reiste spørsmål om fradragsretten for inngående avgift på oppføringskostnadene samt om senere salg av hytten vil utløse plikt til å tilbakeføre fradragsført inngående avgift eller til å beregne uttaksmerverdiavgift.

Skattedirektoratet la til grunn at oppføringskostnadene bare kan fradragsføres forholdsmessig idet hytta i tillegg til å brukes som anleggs- og salgskontor også skal brukes til innkvartering av ansatte som skal betjene kontoret. Siden hytta først skal selges etter 7-10 år oppstår ingen plikt til tilbakeføring av fradragsført inngående avgift. Merverdiavgiftslovens uttaksbestemmelser kommer heller ikke til anvendelse.

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Selskapet driver entreprenørvirksomhet hovedsakelig med oppføring av hytter for kunder (Fremmed regi). I forbindelse med at det er lagt ut et større tomtefelt på ca 140 tomter regulert til fritidsbebyggelse på fjellet i X-kommune, ønsker Selskapet å oppføre et avdelings-/salgskontor i dette området.

Ca. 120 av tomtene i feltet skal selges under forutsetning av at Selskapet velges som hytteleverandør. Prisen per tomt er relativt høy, og de skal bebygges med høystandardhytter. Dette vil innebære en omsetning for Selskapet på totalt ca kr 300-400 millioner og vil kreve en betydelig salgsinnsats. Kundegruppen i dette prissegmentet er krevende og Selskapet må derfor bestrebe seg på å serve kundene best mulig.

Avdelings- salgskontoret vil bli oppført i form av en hyttetype fra Selskapets hyttekatalog, jf. vedlagte tegninger. Rominndelingen vil bli som i en standard hytte, men rommene vil bli benyttet til salgskontor, møterom, spiserom og arkiv, samt at det vil bli mulighet for overnatting for ansatte som betjener kontoret. Da feltet er regulert til fritidsbebyggelse, vil Selskapet søke kommunen om dispensasjon for å benytte bygget som avdelingskontor for en periode på 7-10 år. Innen denne tid antas feltet å være ferdig utbygd, og avdelingskontoret tenkes da solgt som hytte.

Avdelingskontoret vil ukentlig være åpent fredag, lørdag og søndag og ellers ved behov. Kontoret skal betjenes av en til to selgere som ellers har arbeidssted ved selskapets hovedkontor. Avdelingskontoret vil ha bredbåndstilknytning og vil markedsføres utad som avdelings-/salgskontor.

Selskapet ønsker en forhåndsuttalelse om at dette blir å betrakte som oppføring av avdelingskontor med fradrag for inngående merverdiavgift på kostnadene, nærmere bestemt oppføring av bygg som tas i bruk som eget driftsmiddel i avgiftspliktig næring. Bygget aktiveres som fast eiendom, og det vil bli solgt som fast eiendom om 7-10 år. Da dette ikke er uttak til bruk privat eller til andre formål som faller utenfor loven, jf. merverdiavgiftsloven § 14, må uttalelsen også bekrefte at dette ikke vil utløse uttaks-merverdiavgift til alminnelig omsetningsverdi.

Skattedirektoratets vurderinger

Saken gjelder et entreprenørselskaps oppføring av et bygg av en type som vanligvis oppføres til bruk som hytte/fritidseiendom. Bygget skal oppføres på en av tomtene i et større byggefelt hvor selskapet skal oppføre hytter. Bygget skal brukes som avdelings-/salgskontor i den tiden selskapet er engasjert i utbygging av hyttefeltet, noe som er antatt å gå over 7-10 år.

Innsender har fremlagt tegninger med grunnplan for bygget. Grunnplanen viser at bygget inneholder et møterom, kjøkken, oppholdsrom (spiseplass), kontor, arkiv, to bad samt teknisk bod. Bygget har to soverom i annen etasje. I tillegg kommer hall i første etasje, trappeoppgang og hall i annen etasje.

Etter merverdiavgiftsloven § 21 har registrerte næringsdrivende fradragsrett for inngående avgift på varer og tjenester til bruk i virksomheten. Bestemmelsen omfatter anskaffelser til oppføring av kontorbygg. Under forutsetning av at bygget er tillatt brukt og faktisk brukes til kontor, er det uten betydning at det er av en type som i utgangspunktet er tegnet med tanke på å tjene som bolig- eller fritidseiendom.

Dersom eiendommen er regulert til bolig-/fritidsbruk og dispensasjon for bruk i næring mangler, vil imidlertid bygget bli ansett å være til bolig-/fritidsbruk og fradragsretten vil være avskåret, jf. merverdiavgiftsloven § 22 første ledd nr. 3 og § 14 annet ledd nr. 2. Det legges her til grunn at Selskapet etter søknad får tillatelse fra kommunen til å benytte bygget som avdelings-/salgskontor som beskrevet av innsender.

Det omhandlede bygget inneholder to soverom, og det er opplyst at disse vil bli benyttet til overnatting for ansatte som betjener avdelings-/salgskontoret. Dette er formål som ikke gir fradragsrett for inngående avgift. Det vises til hjemmelshenvisningen ovenfor. Bygget må således anses som et bygg dels til fradragsberettiget bruk i avgiftspliktig næring og dels til boligformål som ikke gir fradragsrett. Inngående avgift må følgelig fordeles etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 23 og forskrift 20. desember 1969 nr. 1 om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven (Nr. 18).

Den nærmere fordeling antas ikke å kunne foretas i en bindende forhåndsuttalelse, jf. forskrift 14. juni 2005 nr. 550 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker § 5 femte ledd siste punktum. Til veiledning bemerkes likevel at full fradragsføring kan skje for kontoret på 13,6 m2 og arkivet på 5,5 m2. Annen etasje bestående av to soverom og hall på samlet 26,1 m2 er avskåret fradragsrett. De øvrige rom som kjøkken, bad, spisestue og møterom (på tegningen innredet som en stue/oppholdsrom), må anses å være til kombinert bruk og må følgelig fordeles. Hva den tekniske bod skal benyttes til er ikke opplyst, men bruken blir også avgjørende for fradragsretten for denne.

Etter merverdiavgiftsloven § 21 siste ledd vil det foreligge plikt til å tilbakeføre fradragsført inngående avgift på bygget dersom det før fullføring eller innen tre år etter fullføring selges, leies ut eller på annen måte disponeres til formål som faller utenfor loven. Dersom bygget selges etter 7-10 år, som planlagt, vil noen slik tilbakeføringsplikt ikke oppstå. Merverdiavgiftslovens uttaksregler kommer heller ikke til anvendelse.

Konklusjon

Selskapet vil ha rett til forholdsmessig fradrag for inngående avgift ved oppføring av omhandlede bygg til bruk som kontor og bolig, jf. merverdiavgiftsloven § 23.

Ved salg etter 7-10 år oppstår det verken plikt til å tilbakeføre fradragsført inngående avgift på bygget eller til å beregne uttaksmerverdiavgift.