Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

En presisering om Samdal-dommen

  • Published:

Direktoratet gir en utfyllende informasjon til kommentaren om Høyesteretts dom 20. november 2009 om fradragsrett for tap ved svindel.

Det bemerkes at siste avsnitt i domskommentaren til Samdal-dommen dreier seg om betydningen av dommens materielle innhold for andre skattytere i tilsvarende situasjon.
Når det gjelder spørsmålet om endring av tidligere års ligning, må det legges til grunn at det gjelder en treårsfrist. De aktuelle tapene ble lidt i inntektsårene 2004 og 2005. Dette innebærer at det kun er adgang til å hensynta dommen i verserende saker vedrørende dette spørsmål, og ikke i avsluttede saker.

SKDs kommentar til Høyesteretts dom om svindel av 20. november 2009.