Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Fradragsrett for forskningsinstitutt – Skattedirektoratets brev 25. januar 2013

  • Published:
  • Updated: 1/13/2018

Oppdragsforskningen og bidragsforskningen var en integrert del av virksomheten, og institusjonen hadde krav på fullt fradrag for MVA.

Det vises i brevet til oversendelse av klagesak 11. januar 2013 vedrørende Institutt AS.   [Skattekontoret nektet instituttet full fradragsrett fordi instituttets inntekter fra oppdragsforskning utgjorde maks 20 - 30 pst. av de totale inntekter] .....Det ble vist til Finansdepartementets fortolkningsuttalelse 28. juni 2004 om forskningsinstitusjoner og fradragsrett for inngående merverdiavgift der det blant annet uttales:

Etter en vurdering av de foreliggende rettskildefaktorer er departementet kommet til at bidragsforskning og oppdragsforskning er en så integrert del av virksomheten i forskningsinstitusjonene at det ikke er riktig å dele virksomheten inn i to virksomheter i forhold til merverdiavgiftslovens bestemmelser om fradragsrett. I slike tilfeller antar departementet at det foreligger full fradragsrett på anskaffelser til virksomheten uavhengig av hvor stor andel av forskningsinstitusjonens inntekter som stammer fra henholdsvis oppdragsforskning og tilskudd. Departementet er imidlertid av den oppfatning at det også kan være tilfeller der bidragsforskningen og oppdragsforskningen ikke kan være en integrert virksomhet. Eksempelvis kan dette forekomme hvor bidragsforskningen utgjør den vesentligste delen av virksomheten og det i kun liten utstrekning drives oppdragsforskning. I slike tilfeller antar departementet at anskaffelsen må ha tilknytning til den avgiftspliktige forskningsvirk-somheten for at det skal foreligge fradragsrett.(skattekontorets understrekning).

Skattekontorets vedtak ble påklaget til Klagenemnda for merverdiavgift av X AS.

Skattekontoret uttaler at de ikke har tatt stilling til klagen fordi regelverket på området er uklart. Kontoret anmoder direktoratet om å ta stilling til saken.    .......     [Skattedirektoratet] forstår departementets fortolkningsuttalelse slik at det avgjørende momentet ved vurderingen av om en forskningsinstitusjon skal ha full fradragsrett, vil være om oppdragsforskningen og bidragsforskningen fremstår som en integrert del av virksomheten i institusjonen. Kommer man til at forskningsinstitusjonen må anses som én virksomhet, vil det foreligge full fradragsrett for inngående merverdiavgift, uavhengig av forholdet mellom omsetningen fra oppdragsforskningen og tilskuddene til bidragsforskningen. Dette fremgår også klart av departementets fortolkningsuttalelse.

I denne saken er det opplyst at bidrags- og oppdragsforskningen utføres av det samme personalet og at det er de samme instrumenter og det samme utstyret som benyttes. Begge forskningsartene har et felles hovedmål i å fremskaffe ny kunnskap om ......materialer. Direktoratet er av den oppfatning at oppdragsforskningen og bidragsforskningen er en integrert del av virksomheten i forskningsinstitusjonen og at institusjonen har krav på fullt fradrag for inngående merverdiavgift.

I forannevnte fortolkningsuttalelse uttaler departementet at "det kan være tilfeller der bidragsforskningen og oppdragsforskningen ikke kan være en integrert virksomhet" (vår understreking) og viser til at dette kan forekomme i de tilfeller bidragsforskningen utgjør den vesentligste delen av virksomheten og det i kun liten utstrekning drives oppdragsforskning. Direktoratet legger til grunn at begrepene "vesentligste" og "i liten utstrekning" i denne sammenheng ikke er knyttet til inntektsstørrelser.