Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Hvem skal registreres i personallisten?

  • Published:
  • Updated: 14 January 2018

Skattedirektoratet har fått mange spørsmål om hvem som skal føres inn i personallisten. Denne uttalelsen omhandler blant annet innleid personale og oppdragstakere som er næringsdrivende.

Personallisten skal gi en oversikt over personer som arbeider i virksomheten, herunder også ulønnet og innleid personale, jf. bokføringsforskriften § 8-5-6 annet ledd. Det er derfor et utgangspunkt at alle som arbeider i virksomhetslokalet skal være registrert i personallisten, uavhengig av om vedkommende er ansatt eller driver egen virksomhet. Det er gitt unntak fra kravet til å føre personalliste for små virksomheter, der personalet kun består av eier, eller daglig leder som også er deltaker eller aksjonær i foretaket, samt dennes ektefelle/samboer eller barn under 16 år, jf. bokføringsforskriften § 8-5-6 siste ledd. Se også Skattedirektoratets melding nr. 8/13 om krav til føring av personalliste i enkelte bransjer, pkt. 1.4.1.

Hva menes med innleid personale?

Med innleid personale menes personale som er leid fra vikarbyråer eller lignende virksomheter som stiller arbeidskraft til disposisjon for andre. Et eksempel kan være et serveringssted som henvender seg til et vikarbyrå for å leie to personer som skal jobbe med servering i julebordsesongen.  

Alle yrkesgrupper skal registreres i personallisten 

Alle yrkesgrupper som kan påtreffes i lokalet skal føres i personallisten. Dette medfører for eksempel at også vakter og garderobepersonell på et serveringssted skal føres i personallisten.
I prinsippet omfatter kravet til å føre seg inn i personallisten også administrativt personale som arbeider i nær tilknytning til øvrige personale, for eksempel en person som jobber med fakturering og lignende i et verksteds kundemottak. Derimot mener Skattedirektoratet at personale som utelukkende jobber administrativt, helt adskilt fra den operative virksomheten, ikke skal føres inn i personallisten. Et eksempel på dette er et større verksted som har en egen kontoravdeling, fysisk adskilt fra den øvrige virksomheten, som ivaretar funksjoner som lønn, fakturering og regnskap.

Ansatte i foretak som driver vaktvirksomhet skal ikke registreres

Det kan tenkes at et serveringssted eller annen virksomhet har engasjert et foretak med tillatelse til å utøve ervervsmessig vaktvirksomhet, jf. vaktvirksomhetsloven § 3, til å drive vakthold på serveringsstedet. Personer som er ansatt i dette foretaket anses ikke å arbeide på serveringsstedet, og skal ikke føres inn i listen. Personer som utfører vakttjenester skal bære uniform og synlig ID-kort for vektere. ID-kortet skal ha bilde og inneholder opplysninger om bl.a. selskap og ansettelsesnummer.

Ansatte i renholdsvirksomhet skal ikke registreres

Heller ikke rengjøringspersonale ansatt i en renholdsvirksomhet, eller som driver renholdsvirksomhet som enkeltpersonforetak, skal registreres i personallisten. Også slikt personale skal bære ID-kort. ID-kortet skal ha bilde og inneholde opplysninger om bl.a. navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak, og navn på kortinnehaveren, jf. forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. § 12.

Oppdragstakere som er næringsdrivende skal ikke registreres i personallisten

Skattedirektoratet legger til grunn at eventuelle oppdragstakere som er selvstendige næringsdrivende eller ansatt i en annen virksomhet ikke skal registreres i oppdragsgivers personalliste, dersom det kan dokumenteres at arbeidet er uført som ledd i annen næringsvirksomhet. Dette kan for eksempel være en DJ eller musikere på et serveringssted.
Et annet eksempel på oppdragstakere som ikke kreves ført inn i listen kan være en elektriker som utfører en reparasjon på et kjøleanlegg på et serveringssted.
I den grad oppdragstaker driver i en bransje hvor det er plikt til å føre personalliste, for eksempel et foretak som blir leid inn som underleverandør på et bilverksted, vil vedkommende ha plikt til å føre personalliste som ledd i sin egen næringsvirksomhet.
Se også Skattedirektoratets melding 8/13 pkt. 3.