Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - undervisning

  • Published:
  • Updated: 1/2/2019
  • Avgitt 11/22/2018

I forbindelse med en sak som har versert for Sivilombudsmannen, har Finansdepartementet 10. oktober 2018 avgitt en ny uttalelse på undervisningsområdet når det gjelder tolkningen av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c som omhandler private virksomheters rett til kompensasjon. Uttalelsen følger vedlagt dette brev.

Som følge av departementets uttalelse må det ses bort fra Skattedirektoratets grunnlag for å nekte kompensasjon i fellesskriv 25. januar 2016 side 2 nest siste avsnitt annet punktum hvor det heter: "Det er kun skolen ved dens undervisningspersonell som kan innfri elevers rettskrav på grunnskoleopplæring for barn etter opplæringsloven, med mindre den private virksomhet yter tjenester med hjemmel i vedtak om spesialopplæring etter opplæringsloven kapittel 5."

Med hilsen
Trond Skarbøvik seksjonssjef Rettsavdelingen, avgift Skattedirektoratet

Steinar Bergh

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg