Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 15-1 niende ledd – teletorg – humanitære innsamlingsaksjoner

  • Published:
  • Updated: 10 February 2018
  • Avgitt 22 January 2013

Finansdepartementet har avgitt en uttalelse om forståelsen av merverdiavgiftsloven § 15-1 niende ledd.

I Skattedirektoratets fellesskriv 22.1.2013 uttales det: "Finansdepartementet har i brev av 16. januar 2013 til Skattedirektoratet avgitt en uttalelse om forståelsen av merverdiavgiftsloven § 15-1 niende ledd.  Etter bestemmelsen kan det treffes enkeltvedtak om at merverdiavgift som beregnes ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester i forbindelse med humanitære innsamlingsaksjoner ikke skal føres i omsetningsoppgaven.

Departementet uttaler at det ikke skal oppkreves merverdiavgift ved mottak av rene gaver, i det tilfellene ikke utgjør omsetning, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1 første ledd.  Departementet antar derfor at teleoperatører i tilfeller som omhandlet kan fakturere mottatte beløp ved innsamlingsaksjoner uten å beregne merverdiavgift så lenge giver ikke mottar noen gjenytelse.  Teleoperatørene behøver således i disse tilfellene ikke å søke om fritak etter § 15-1 niende ledd.

Departementet uttaler videre at dersom merverdiavgift ikke skal betales av selve den elektroniske kommunikasjonstjenesten som benyttes ved slike innsamlinger, må det søkes særskilt om dette.

Som departementet også opplyser i sitt brev, vil Skattedirektoratet bemerke at det pr. i dag ikke foreligger praksis for å gi fritak for den merverdiavgift som blir beregnet av de elektroniske kommunikasjonstjenestene som benyttes ved gjennomføringen av slike innsamlinger."