Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 15-4 - Oppgavetermin for primærnæring mv. - skogsveiforeninger – Skattedirektoratets fellesskriv av 7. april 2015

  • Published:
  • Updated: 2/10/2018
  • Avgitt 4/7/2015

Merverdiavgiftsloven § 15-4 - Oppgavetermin for primærnæring mv. - skogsveiforeninger – Skattedirektoratets fellesskriv av 7. april 2015

I Skattedirektoratets fellesskriv av 7. april 2015 uttales det : "I henhold til mval. § 15-4 første ledd skal avgiftssubjekt innen fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer levere omsetningsoppgave en gang i året. Det samme gjelder avgiftssubjekt som er frivillig registrert etter § 2-3 annet og tredje ledd. 

Frem til 1. juli 2014 fulgte det av mval. § 2-3 tredje ledd at foreninger som har til formål å bygge og vedlikeholde skogsvei kan frivillig registreres. Samtidig fremgikk det av mval. § 15-4 første ledd annet punktum, som henviste til § 2-3 tredje ledd, at frivillig registrerte skogsveiforeninger skulle levere omsetningsoppgave en gang i året. 

Ved lov 20. juni 2014 nr. 36, jf. Prop. 94 LS (2013-2014) Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen og Innst. 261 L (2013-2014) ble det foretatt endringer i merverdiavgiftsloven. Endringene innebar bl.a at næringsdrivende og offentlig virksomhet som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret også anses som frivillig registrert for leieforhold som behandles som merverdiavgiftspliktig (tilkjennegivelse). Endringen ble med virkning fra 1. juli 2014 inntatt i mval. § 2-3 tredje ledd. Hjemmelen for frivillig registrering av skogsveiforeninger ble samtidig flyttet til  § 2-3 fjerde ledd. 

Ved lovendringen ble henvisningen til mval. § 2-3 tredje ledd i mval. § 15-4 ikke endret til fjerde ledd. Hensikten med ny § 2-3 tredje ledd var imidlertid bare å likestille en situasjon hvor avgiftsbehandling av leieforhold ble tilkjennegitt med en situasjon hvor frivillig registrering av utleieforhold skjedde etter søknad, jf. mval. § 2-3 første ledd. Proposisjonen til lovendringen omhandler heller ikke noe annet, og viser med tydelighet at vi står overfor en inkurie når mval. § 15-4 første ledd annet punktum henviser til § 2-3 tredje ledd i stedet for fjerde ledd. Det er altså ikke lagt opp til at en og samme aktivitet (utleie) skal få ulike perioder for innrapportering av merverdiavgift avhengig av hvilken måte de er kommet inn i Merverdiavgiftsregisteret på, "søknad" eller "tilkjennegivelse". 

Reglene som regulerer oppgaveterminer for primærnæring m.v skulle således ikke endres. 

Regjeringen vil så raskt som mulig fremme forslag til Stortinget om at inkurien i lovteksten rettes opp. Opprettingen vil bestå i at henvisningen til merverdiavgiftsloven § 15-4 første ledd annet punktum endres til:

"Det samme gjelder avgiftssubjekt som er frivillig registrert etter § 2-3 annet og fjerde ledd."

Vi ber om at skattekontorene i mellomtiden praktiserer bestemmelsen i tråd med dette."