Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftsloven § 8-1 – Fradragsrett ved merverdiavgiftsunntatte transaksjoner – Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene av 20. desember 2016

  • Published:
  • Updated: 2/20/2018
  • Avgitt 12/20/2016

Finansdepartementet har i brev av 1. september 2015 til Skattedirektoratet redegjort for de rettsavklaringer som følger av Høyesteretts avgjørelser Rt-2012-432 (Elkjøp) og Rt-2015-652 (Telenor).

I lys av disse rettsavklaringene vil Skattedirektoratet orientere om spørsmål knyttet til fradragsrett ved merverdiavgiftsunntatte transaksjoner, nærmere bestemt ved salg av fast eiendom og salg av aksjer.

Finansdepartementet har i brev av 1. september 2015 til Skattedirektoratet redegjort for de rettsavklaringer som følger av Høyesteretts avgjørelser Rt-2012-432 (Elkjøp) og Rt-2015-652 (Telenor).

I lys av disse rettsavklaringene vil Skattedirektoratet orientere om spørsmål knyttet til fradragsrett ved merverdiavgiftsunntatte transaksjoner, nærmere bestemt ved salg av fast eiendom og salg av aksjer.

Direktoratet vil vise til Finansdepartementets brev av 1. september 2015 for nærmere redegjørelse for de rettsavklaringer som kom ved Elkjøpdommen og Telenordommen, men vil likevel gjengi noen hovedpunkter:

Det klare utgangspunkt er at det ikke foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift på en anskaffelse som knytter seg til en avgiftsunntatt transaksjon.

Helt unntaksvis kan det likevel være grunn til å se en unntatt transaksjon i sammenheng med de øvrige transaksjoner i den avgiftspliktige virksomhet, som i Elkjøpdommen der en unntatt transaksjon som ledd i en byttehandel ble ansett å være uten egenverdi, se nærmere Finansdepartementets brev 1. september 2015 punkt 3.

I alle tilfelle må den aktuelle anskaffelsen ha en tilstrekkelig relevant og nær og naturlig tilknytning til den avgiftspliktige virksomhet. Dersom tilknytningen til den avgiftspliktige virksomheten bare er av bedriftsøkonomisk art (jf. Rt-2008-932 Bowlingdommen), anses relevanskravet ikke oppfylt og fradragsrett er avskåret, jf. Telenordommens avsnitt 44-45.

Skattedirektoratet vil på denne bakgrunn informere om endring av det standpunkt som kommer til uttrykk i Skattedirektoratets uttalelser av 14. november 2002 og 28. februar 2003. Uttalelsene gjelder fast eiendom som blir brukt som driftsmiddel i avgiftspliktig virksomhet, og som senere blir solgt i sammenheng med nedleggelse eller omorganisering av den avgiftspliktige virksomheten. Skattedirektoratet har tidligere ment at disse uttalelsene også medfører at det kan foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom i slike tilfeller.

Skattedirektoratet vil videre informere om endring av det standpunkt som kommer til uttrykk i Skattedirektoratets uttalelse av 28. januar 2014. Uttalelsen beskriver et tilfelle hvor et AS eier alle aksjene i datterselskaper som eier eiendommer som blir utleid. Selskapene er fellesregistrert og frivillig registrert for utleie av bygg. Morselskapet selger alle aksjene i ett av datterselskapene. Skattedirektoratet har tidligere lagt til grunn at det var fradragsrett for den fellesregistrerte enheten for inngående merverdiavgift på omkostninger knyttet til salget, og det ble blant annet lagt vekt på likheten med uttalelse av 28. februar 2003 nevnt ovenfor. 

I tråd med de rettsavklaringer som følger av Telenordommen og Finansdepartementets omtale av dommen i brev av 1. september 2015, trekkes uttalelsene av 14. november 2002, 28. februar 2003 og 28. januar 2014 tilbake for så vidt gjelder spørsmålene om fradragsrett for inngående merverdiavgift. Vi finner grunn til å presisere at vurderingen i utgangspunktet blir den samme om den unntatte transaksjon er salg av aksjer eller salg av fast eiendom, når omstendighetene for øvrig er tilnærmet like. Det klare utgangspunkt er dermed at det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser knyttet til avgiftsunntatt salg av fast eiendom.

Skattedirektoratet vil videre informere om at de synspunkter som springer ut av direktoratets uttalelse av 30. juni 2003 om emisjonstilfeller opprettholdes. Direktoratet antok at det etter omstendighetene forelå fradragsrett for inngående avgift på anskaffelser av rådgivningstjenester som et morselskap pådro seg som ledd i gjennomføring av kapitalforhøyelse. Se for øvrig nærmere omtale i Merverdiavgiftshåndboken 12. utgave 2016 side 591.