Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Periodisering av merverdiavgift - løpende leveranser

  • Published:
  • Updated: 2/14/2018

Brev til fylkesskattekontorene, 13. mars 2002.

Skattedirektoratet har mottatt en del henvendelser om tidspunktet for periodisering av merverdiavgift av tjenester som har form av løpende levering, for eksempel regnskapstjenester, programmeringsarbeid, produktutvikling og andre konsulentoppdrag.

Merverdiavgiftsloven § 32 regulerer tidspunktet for når merverdiavgift skal medtas i omsetningsoppgaven (periodisering). Bestemmelsen i § 32 første ledd slik den lyder i dag fastsetter at avgiftsbeløp skal medtas i den termin de er registrert i regnskapssystemet etter regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven (av 1998). Tilsvarende bestemmelse for regnskapspliktige som følger regnskapsloven av 1977, viser både til grunnsetningene for en ordentlig regnskapsføring og regnskapsbestemmelsene som følger av merverdiavgiftsloven. Det er med andre ord regnskapsreglene som styrer den avgiftsmessige periodisering.

Som det fremgår av vårt fellesskriv til fylkesskattekontorene datert 29. juni 2001, anses tjenester som hovedregel levert etter hvert som de utføres. Det vises i den sammenheng til Regnskapsrådets uttalelse nr. 1/89 av 10. februar 1989 der det uttales at inntekter i henhold til regnskapslovgivningen skal regnskapsføres når det oppstår krav for utførte tjenester og at når det gjelder tjenesteydende næringer vil dette være etter hvert som tjenestene utføres.

Tjenesteyter skal utstede faktura (salgsdokument) og foreta avgiftsberegning i det minste per to måneder for de tjenester som er utført i perioden/terminen (med forbehold om 30-dagers regelen, jf. forannevnte fellesskriv). Tidspunktet for periodisering/utfakturering påvirkes ikke av eventuelle betalingsbetingelser.

I enkelte kontrakter om løpende leveranser av tjenester som skal periodiseres etter hvert som de utføres, kan det være avtalt mellom partene at endelig overlevering først skal skje på et nærmere bestemt fullføringstidspunkt. Skattedirektoratet legger til grunn slike avtaler ikke endrer periodiseringen, slik at periodiseringen også i disse tilfellene skal skje etter hvert som tjenestene utføres.

Dersom det arbeidet som utføres vil resultere i et avgiftspliktig driftsmiddel i oppdragsgivers virksomhet (eventuelt arbeid utført på et slikt driftsmiddel), påhviler det på tilsvarende måte oppdragsgiver å beregne investeringsavgift etter hver som arbeidet utføres, i praksis ved mottak av rettidig utstedt faktura. For arbeid som utføres etter 1. oktober 2002 påhviler det ingen plikt til å beregne investeringsavgift.

Når det gjelder tjenesteleveranser som ikke utløser krav på vederlag før en bestemt hendelse inntrer (usikre inntekter), vises til fellesskriv datert 29. juni 2001.

Skattedirektoratet arbeider for tiden med et utkast til forskrift om periodisering av merverdiavgift. Vi vil komme tilbake til fylkesskattekontorene med nærmere informasjon så snart denne forskriften er fastsatt. I forskriften vil enkelte typer av løpende ytelser bli underlagt særskilt regulering.

Vennlig hilsen

Johan von der Fehr

Gro Qvigstad