Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret - fakturering og periodisering av merverdiavgift – Skattedirektoratets fellesskriv 12.11.2012

  • Published:
  • Updated: 15 February 2018

Skrivet gjelder spørsmål omkring utstedelse av fakturaer i perioden hvor omsetningen eravgiftspliktig uten at avgiftssubjektet kan oppgi avgift i fakturaen.

Fellesskrivet erstatter fellesskriv datert 7. februar 2012.
Et avgiftssubjekt plikter å søke om registrering i Merverdiavgiftsregisteret senest fra og medutstedelsen av fakturaen hvor omsetningen overstiger registreringsgrensen. Avgiftssubjektet er fradette tidspunktet avgiftspliktig. Det er imidlertid bare registrerte avgiftssubjekter som kan oppgi isalgsdokumentasjon og opplyse i prisangivelse at vederlaget omfatter merverdiavgift, jf. mval.§ 15-14(1). Det er videre bare registrerte avgiftssubjekter som kan innberette og innbetaleutgående merverdiavgift samt fradragsføre pådratt inngående merverdiavgift.
Siden det ofte vil gå noe tid fra skattekontoret mottar søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret og til slik registrering skjer, vil det være en periode hvor omsetningen er avgiftspliktig uten at avgiftssubjektet kan oppgi avgift i fakturaen. Kjøper kan dermed heller ikkebenytte fakturaen til å dokumentere fradragsrett, jf. mval. § 15-10. Etterfakturering av merverdiavgift kan løses på følgende alternative måter: 1) Leverandør kan utstede faktura uten merverdiavgift og ta forbehold om å etterfaktureremva. etter registrering. Etter registreringen utsteder leverandør en faktura på kunavgiften som inneholder en referanse til første faktura. Kopi av første faktura børvedlegges.
2) Leverandør utsteder faktura uten merverdiavgift og tar forbehold om å etterfakturere mva. etter registrering. Etter registrering utsteder leverandør kreditnota samtidig somdet utstedes ny faktura med spesifisert mva.
Merverdiavgift oppgis i omsetningsoppgaven for den terminen (salgs)dokumentasjonen er utstedt,jf. mval. § 15-9(1). Hovedregelen er at salgsdokumentasjon (faktura) skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, jf. bokføringsforskriften § 5-2-2. Tjenester som leveres løpendeskal faktureres senest en måned etter utløpet av den ordinære merverdiavgiftsterminen (se mval. §15-2), jf. bokføringsforskriften § 5-2-4. Kravene til utstedelse av salgsdokumentasjon styrerdermed indirekte periodiseringen av avgiften. Tidspunktet for å utstede salgsdokumentasjon erfølgelig indirekte knyttet til leveringstidspunktet. Det vil imidlertid kunne forekomme tilfeller hvor faktura kan utstedes i en senere termin enn den terminen hvor levering har funnet sted.
Avgiftsmyndighetene kan i tilfellene som er omtalt i punkt 1 og 2 akseptere at avgiftssubjektet tarutgående merverdiavgift med på omsetningsoppgaven i terminen som faktura nr. 2 er utstedt. Vi forutsetter at den sene faktureringen har sin årsak i avgiftsmyndighetenes behandling avregistreringsmeldingen. I disse tilfellene vil det på korrekt måte være fakturert uten merverdiavgiftpå faktura nr. 1, siden avgiftssubjektet ikke har kunnet fakturere med avgift før etter registreringen. Samme termin legges med det til grunn både for selgers innberetningsplikt og kjøpers fradragsrett, og det oppnås symmetri i bokføringen hos selger og kjøper.
Skattedirektoratet forutsetter at avgiftssubjektet rettidig har søkt om registrering i Merverdiavgiftsregisteret.