Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Salgsdokumentets innhold – merverdiavgift

  • Published:
  • Updated: 15 February 2018

Om forståelsen av bokføringsforskriften §§ 5-1-1 nr. 5 og 6, 5-1-5 og 5-1-2 tredje ledd.

Skattedirektoratet har fått følgende spørsmål vedrørende fakturering i utenlandsk valuta:

  • Er det tilstrekkelig at det i salgsdokumentet oppgis kurs på fakturatidspunktet i stedet for merverdiavgift i norske kroner?
  • Er det krav om at avgiftsgrunnlaget skal oppgis i norske kroner i salgsdokumentet?

Skattedirektoratet har også fått spørsmål om det er anledning til at organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene VAT i stedet for MVA, i tilfeller hvor salgsdokumentet for øvrig er utferdiget på engelsk språk.

Etter bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 5 og 6 skal vederlag og eventuell merverdiavgift angis i salgsdokumentet. Etter forskriften § 5-1-5 skal avgiftspliktig og avgiftsfritt salg, samt salg som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel IV, fremgå hver for seg og summeres særskilt. Det samme gjelder dersom avgiftspliktig omsetning avgiftsberegnes med forskjellige satser.

Av bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 6 fremgår det uttrykkelig at merverdiavgift skal angis i norske kroner. Det er etter Skattedirektoratets vurdering ikke anledning til å erstatte angivelsen av merverdiavgift i norske kroner med kurs på fakturatidspunktet. Bokføringsforskriften §§ 5-1-1 nr. 5 og 5-1-5 krever ikke at vederlaget eller avgiftsgrunnlaget mv skal angis i norske kroner. I omsetningsoppgaven skal alle beløp som skal rapporteres, herunder avgiftsgrunnlaget og merverdiavgiften, innberettes i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet. Dette må hensyntas i bokføringen. Også ved bokføring i utenlandsk valuta skal beløp som inngår i omsetningsoppgaven fastsettes (låses) i norske kroner til kursen på fakturatidspunktet, jf. bokføringsforskriften § 4-2 annet ledd. Det anbefales derfor at også avgiftsgrunnlaget spesifiseres i norske kroner i salgsdokumentet.

Etter bokføringsforskriften § 5-1-2 tredje ledd skal angivelse av selger minst omfatte selgerens navn og organisasjonsnummer. Dersom selger er registrert i merverdiavgiftsmanntallet, skal organisasjonsnummeret etterfølges av bokstavene MVA.

Skattedirektoratet legger til grunn at bokføringsforskriftens ordlyd gir et klart pålegg om å angi bokstavene MVA i salgsdokumentet, og at disse bokstavene må fremkomme uavhengig av om den bokføringspliktige utferdiger salgsdokumentet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, jf. Skattedirektoratets uttalelse om kravet til språk i salgsdokumentasjon. Skattedirektoratet har imidlertid ingen innvendinger mot at organisasjonsnummeret angis etterfulgt av bokstavene MVA (VAT).