Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Utvinning av kryptovaluta – mval. § 3-6

  • Published:
  • Avgitt 17 April 2018

Skattedirektoratet har mottatt en rekke henvendelser knyttet til avgiftsstatus for utvinning av kryptovaluta («mining»).

Så langt har avgiftsmyndighetene ikke tatt endelig stilling til spørsmålet. I C‑264/14 Hedqvist slo EU-domstolen fast at veksling av bitcoins er transaksjoner som omfattes av unntaket for valutaomsetning i Merverdiavgiftsdirektivets art. 135(1) bokstav e. Finansdepartementet har i en uttalelse av 6. februar 2017 forutsatt at dommen skal legges til grunn i forhold til unntaket for finansielle tjenester i mval. § 3-6, jf. Merverdiavgiftshåndboken (14. utgave – 2018) kap. 3-6. 

En bindende forhåndsuttalelse avgitt av direktoratet 6. februar d.å. gjaldt et selskap som skulle levere datakraft til utenlandske utvinningsselskap i samme konsern. Vår konklusjon var at selskapets aktiviteter utgjorde avgiftspliktige tjenester, ikke unntatt finansiell virksomhet, og det var unødvendig for vår vurdering å ta endelig stilling til om utvinning innebærer tjenester som er unntatt fra avgiftsplikt etter mval. § 3-6. Vi uttalte likevel følgende:

«For at spørsmålet om utvinning av bitcoins unntatt fra avgiftsplikt overhodet skal være aktuelt, må aktivitetene innebære omsetning, det vil her si «levering av … tjenester mot vederlag», jf. mval. § 1-3 bokstav a. Tjenester er «det som er kan omsettes og som ikke er varer…», jf. mval. § 1-3 første ledd bokstav c.
I Working paper No 892 antar EU-kommisjonens VAT Committee at den verifisering av transaksjoner som utvinning innebærer kan anses som tjenester, og at det parti med bitcoins som han mottar i «premie» utgjør vederlaget. Om vederlaget sies på s. 21-23:
 «New bitcoins received automatically by the miner from the Bitcoin system every time that a verification service is supplied could possibly be seen as constituting a consideration for a taxable service.»
Komiteen er på den annen side tilbakeholden med å anse de gebyr som utvinnerne mottar, som vederlag i lovens forstand, bl.a. fordi det ikke foreligger noe rettskrav på slikt gebyr, se s. s 22:
«The fact that the payment of a transaction fee by a Bitcoin user is not a necessary condition for successfully sending bitcoins (and thus for receiving a verification service supplied by the miner) may be indicative of there not being a direct link between the consideration and the service.
Besides, the provision of a mining service does not create for the miner the right to receive a consideration in exchange, which could imply the non-existence of a legal synallagmatic relationship between him and the recipient of the verification services (the user whose transaction request the miner has validated).»
 Når det gjelder spørsmålet om aktivitetene er unntatt fra avgiftsplikt, har som nevnt EU-domstolen i C-264/14 Hedqvist antatt at veksling av bitcoins omfattes av valutaunntaket i Merverdiavgiftsdirektivet art. 135(1)(e). I Working paper No 892 åpnes for at også utvinning kan falle inn under samme unntak. Det pekes bl.a. på at verifiseringen gjør bitcoin-systemet operativt og pålitelig. Dette gir aktivitetene en særlig tilknytning til bitcoin-handel som gjør at de kan omfattes av unntaket. Komiteen oppsummerer på s. 17:
"Hence, it seems that the services supplied by miners may be considered to be sufficiently related to the supply of bitcoins themselves and, therefore, may be seen as a transaction concerning currency within the meaning of Article 135(1)(e) of the VAT Directive."
Komitéen åpner også for at utvinnernes aktiviteter kan anses som unntatt utføring av betalingsoppdrag, jf. Merverdiavgiftsdirektivet art. 135(1)(d) og mval. § 3-6 bokstav c. Med utgangspunkt i C-350/10 Nordea, hvor EU-domstolen antok at selskapet SWIFT falt utenfor unntaket bl.a. fordi det kun var et rent kontaktpunkt mellom transaksjonspartene, pekes det på at valideringen av bitcoin-transaksjoner er noe mer enn bare å overføre informasjon. Komiteen oppsummerer på s. 18:
 «Therefore, whilst SWIFT’s responsibility was found to be limited to technical aspects and the mere passing-on of information with them having no access to the content of the messages transmitted, it could be argued that mining activities constitute the actual transfer of funds. Hence, it seems that if services provided by miners are found to fall within the scope of VAT, there could be arguments in favor of treating them as an exempt supply according to Article 135(1)(d) of the VAT Directive.»

Skattedirektoratets tar komiteens synspunkt til etterretning. Vi er enig i at mye kan tilsi at utvinnernes verifiseringsfunksjoner, grunnet sin nære tilknytning til handelen i bitcoins, kan ses som egne finansielle tjenester etter mval. § 3-6. Samtidig kan det fremstå som fremmed at noe som er utvinnerens mål, dvs. å erverve bitcoins, kan ses som vederlag for andre aktiviteter. Det er også grunn til å påpeke, som VAT Committee også er inne på, at bitcoins vil tape sin aktualitet som vederlag ettersom systemet «går tom» for valutaen.»

Ut fra dette finner vi å konkludere med at utvinning av kryptovaluta må behandles som unntatt finansiell virksomhet etter mval. § 3-6. Skattekontorene oppfordres imidlertid til å følge rettsutviklingen nøye. Norske avgiftsmyndigheter skal ifølge Finansdepartementets tolkingsuttalelse av 15. juni 2001 om finansielle tjenester søke å oppnå mest mulig homogenitet med EU-retten på området for finansielle tjenester, og de nevnte uttalelser fra EU-kommisjonens fagkomité kan ikke uten videre ses som EU-systemets endelige standpunkt. Vi viser også til, som man er inne på avslutningsvis i ovennevnte sitat, at det kan ligge en viss usikkerhet i synet på hva som kan være vederlag for de verifiseringstjenester som utvinnerne produserer.

Vennligst oppgi vår referanse (2018/566544) ved henvendelser i saken.

Last ned som brev

Denne teksten er hentet fra et brev fra Skattedirektoratet til skattekontorene. Du kan laste ned orginalbrevet: