Dekor lav

Søknadsfristen har gått ut, og det er ikke mulig å sende nye søknader.

Du må kontakte oss dersom du har oppdaget feil/mangler eller har spørsmål.

Lønnsstøtte:

Foretaket kan få støtte dersom det innfrir alle disse vilkårene:

 • 15. november 2020,
 • 1., 15., eller 31. desember 2020, eller
 • 15. januar 2021.

Det kan kun søkes om støtte for ansatte som var helt eller delvis permittert 5. mars 2021 og på en eller flere av disse datoene.

Den ansatte behøver ikke å ha vært permittert i hele denne perioden, så lenge vedkommende var helt eller delvis permittert på en av de angitte datoene i 2020/2021 og den 5. mars 2021.

Slik permitterer du riktig (NAV)

Det kan ikke søkes om støtte for ansatte som ble permittert etter 5. mars.  Hvis foretaket har tatt tilbake ansatte i arbeid før 5. mars, kan det heller ikke søkes om støtte for disse.

Spesielt for ansatte som arbeider i permitteringsperioden

Med ansatte menes arbeidstakere som arbeider i foretaket og som mottar lønn eller annen godtgjørelse for arbeidet fra arbeidsgiver. Også lærlinger regnes som ansatte etter denne ordningen.

Frilansere/oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende er ikke å regne som ansatte og det kan ikke søkes støtte for disse. Selvstendig næringsdrivende kan søke for sine ansatte, men er ikke selv å regne som ansatte. 

Du kan kun søke støtte for ansatte som er registrert permittert i Aa-registeret.

 

Dersom ett eller flere av punktene gjelder ditt foretak, så kan du ikke søke:

 • Foretaket er under konkursbehandling.
 • Foretaket har sendt melding til retten og bedt om konkursbehandling.
 • Foretaket er registrert i Foretaksregisteret under avvikling.
 • Foretaket har personer med ledende roller som er ilagt konkurskarantene.
 • Foretaket har kreditorer som har sikret seg særskilt rett i betalinger til søkerens konto som medfører at støtte ikke vil kunne brukes til dekning av lønnskostnader.

Et foretak som er under konkursbehandling, jf. konkursloven kapittel VIII, kan ikke få tildelt eller utbetalt støtte. Et foretak er i denne sammenheng under konkursbehandling fra det tidspunktet tingretten har avsagt kjennelse om konkursåpning ("åpningsdag"). Heller ikke foretak som er begjært tvangsoppløst etter reglene i kapittel 16 i aksjeloven eller allmennaksjeloven har rett på støtte.

Foretak som er i forhandlinger med sine kreditorer i medhold av Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven), anses ikke å være under konkursbehandling. Disse foretakene kan derfor søke om støtte.

Foretaket må tilfredsstille alle kravene om å:

 • Drive aktivitet som er lovlig
  • Foretak som driver innen rengjøring, bemanning, bedriftshelsetjeneste eller asbestfjerning, skal være godkjent og registrert hos Arbeidstilsynet etter gjeldende regler.
  • Kjøretøyverksteder skal være oppført i Statens vegvesens register.
  • Elektrikervirksomheter skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret.
  • Foretak skal ellers ha de tillatelser, godkjenninger eller bevillinger som kreves for driften.
 • Kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur.
 • Dersom foretaket er skattepliktig; ha betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020. Skattefrie institusjoner med plikt til å levere mva-melding må også ha betalt eventuelt mva, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift forfalt før 29. februar 2020.
 • Viktig informasjon

  Hvis du har restanser forfalt før 29. februar 2020, må disse gjøres opp før du kan søke. Du bør vente noen dager fra innbetaling før du søker, slik at betalingen er registrert.

 • Ha levert pliktige rapporteringer og meldinger med forfall i perioden 1. januar 2019 til 15. mars 2021.

Enkeltpersonforetak og selskap må ha hatt et omsetningsfall på 15 prosent eller mer for perioden du skal søke støtte for, sammenlignet med omsetningen før koronautbruddet. For støtteperioden 15. mars til 30. april skal omsetningen for 1. mars – 30. april 2019 sammenlignes med omsetningen for 1. mars – 30. april 2021.  

Hvis foretaket ikke var etablert i tilsvarende periode i 2019 som du nå søker støtte for, eller ikke hadde omsetning i disse månedene, sammenligner du støtteperioden 2021 med 1. januar – 29. februar 2020, det vil si de siste to månedene før koronautbruddet. 

Det er ikke krav om omsetningsfall for skattefri institusjon eller organisasjon som ikke driver skattepliktig virksomhet. 

Hvis foretaket er en institusjon eller organisasjon som også driver skattepliktig virksomhet, kan du velge om støtten skal beregnes på samme måte som for enkeltpersonforetak og selskap eller etter metoden for skattefri institusjon eller organisasjon. 

Skattefrie institusjoner og organisasjoner som driver økonomisk virksomhet kan ha 70 000 kroner i omsetning i inntektsåret uten at de blir skattepliktige. 

For veldedige eller allmennyttige institusjoner er grensen på 140 000 kroner. Det er kun institusjoner med omsetning over disse tersklene som faller inn i denne kategorien og dermed får valgfrihet. 

Søknaden blir forhåndsutfylt med informasjon fra a-meldingen, så det er viktig at du sjekker at du har rapportert alt som er pliktig, og at rapporteringen er riktig.

Feil eller mangler i rapporteringen i støtteperioden kan føre til avslag.

Sjekk at: 

1. Foretaket er registrert i Aa-registeret

Arbeidsgiver må være registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) med alle relevante opplysninger rundt arbeidsforholdet til sine ansatte. Det kan kun søkes støtte for ansatte som er registrert permittert i Aa-registeret.

Frilansere/oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende er ikke å regne som arbeidstakere og det kan ikke søkes om støtte for disse. Selvstendig næringsdrivende kan søke for sine ansatte, men er ikke selv å regne som ansatte. 

2. Du har rapportert alt som er pliktig og rapporteringen er riktig

Som arbeidsgiver er du pliktig til å rapportere alle dine arbeidstakere til registeret via a-meldingen.

Før du søker anbefaler vi at du bestiller en avstemmingsrapport som oppsummerer opplysningene du har sendt inn i a-meldingen for måneden(e) du søker for. Her bør du sjekke at du har rapportert riktig stillingsprosent og permitteringsdato for de ansatte du søker støtte for.

Viktig informasjon

Stillingsprosent og permitteringsgrad må være korrekt innrapportert i a-meldingen før du sender inn søknaden. 

Informasjon om permitterte ansatte og stillingsprosent finner du under fanen "Arbeidsforhold" i avstemmingsrapporten.

Hvis du ser at du har rapportert feil, må du rette opp feilen før du søker om støtte.

Dersom du endrer a-melding(er), bør du vente et døgn før du søker, slik at opplysningene blir registrert.

Det er viktig at du sjekker at du har rapportert riktig stillingsprosent og permitteringsgrad i a-meldingen før du søker om støtte.

For å kunne søke om støtte, må du ha tatt ansatte som var permitterte per 5. mars 2021 tilbake i jobb helt eller delvis etter 5. mars for å kunne få støtte.

De ansatte kan tas delvis tilbake, og kan også permitteres på nytt uten at opptjent støtte går tapt. Den ansatte kan også tas tilbake i arbeid på nytt og kvalifisere for lønnsstøtte.

Spesielt for ansatte som arbeider i permitteringsperioden

Det er viktig at du sjekker at du har rapportert riktig stillingsprosent og permitteringsgrad i a-meldingen før du søker om støtte.

Ansatte på timesbasis

For foretak som har ansatte på timebasis, må foretaket regne om timer til stillingsprosent ved rapportering i a-meldingen.

Sykemelding og annet fravær

Lønnskostnadene til den ansatte kan ikke være dekket av folketrygden eller andre offentlige støtteordninger. De ansatte må tas tilbake i aktivt arbeid. Det kan ikke søkes støtte for de dagene ansatte er helt sykemeldt og hvor lønnskostnadene dekkes av folketrygden.

For ansatte som er delvis sykemeldt etter arbeidsgiverperioden, avkortes støtten forholdsmessig.

Det gis heller ikke lønnsstøtte for de dagene den ansatte har permisjon uten lønn.

Du kan ikke søke støtte for ansatte som er tatt tilbake fra permittering hvis du samtidig har permittert, sagt opp eller redusert arbeidstiden til andre ansatte som fyller samme funksjon/arbeidsoppgaver som de du søker støtte for i støtteperioden (for eksempel 15. mars til og med 30. juni).

 Det er likevel unntak til dette vilkåret, for eksempel dersom foretaket har permittert, sagt opp eller redusert arbeidstiden til andre ansatte i en sammenlignbar stilling på grunn av geografisk variasjon i smitteverntiltak.

Dersom en ansatt i en sammenlignbar stilling selv sier opp, kan det søkes om støtte.

Med sammenlignbar stilling menes stillinger som fullt ut eller ikke i ubetydelig grad fyller samme funksjoner. Arbeidsgivere må selv vurdere om ansattes stillinger er sammenlignbare, og må kunne dokumentere ansettelsesforhold dersom dette blir etterspurt.

Eksempel

Foretaket har fire bartendere. En av disse var permittert per 5. mars 2021 og 1. desember 2020 og tas tilbake i arbeid. I april permitteres en annen bartender i foretaket. Foretaket oppfyller ikke kravet og kan dermed ikke søke om støtte for noen ansatte.

Eksempel

Foretaket har butikker i Oslo, Bergen og Stavanger. Foretaket tar alle ansatte tilbake i jobb i alle tre byene, men må permittere ansatte i Oslo igjen i midten av april på grunn av smitteverntiltak. Foretaket kan da søke om støtte for de ansatte som jobber i Bergen og Stavanger (samt for de ansatte i Oslo i perioden de har vært tilbake i arbeid) 

 

Støtten bortfaller om den ansatte mottar mindre enn 80 prosent av beregnet støttebeløp som lønn for samme periode som det søkes om støtte for.

Tilsvarende gjelder ved provisjonsbasert avlønning. Dette gjelder også skattefrie institusjoner eller organisasjoner.

Eksempel

Dersom foretaket får utbetalt 50 000 kroner i støtte for en ansatt i støtteperioden 1. mai – 30. juni, må denne ansatte ha fått utbetalt minst 80 prosent av dette i lønn samme periode, altså 40 000 kroner.

Viktig informasjon

Spesielt for konsern

Vilkårene for å få støtte er de samme for konsern, men i tillegg er det noen egne regler for konsern: 

 

Foretak som inngår i konsern kan søke hver for seg, eller det kan søkes samlet for hele konsernet. Det kan også søkes hver for seg for en periode, og for konsernet som helhet for en annen periode.

Dersom foretak søker hver for seg for en periode og ønsker å endre dette til konsolidert konsernsøknad, må hver enkelt søknad trekkes og støttebeløpet tilbakebetales før det sendes inn en konsolidert konsernsøknad.

Foretak som er del av konsern kunne bare søke hver for seg dersom de ønsket å søke for støtteperioden 15. mars - 30. april innen 31. mai i første søknadsperiode som var 3. til 31. mai.

Nå vil det være mulig å søke samlet (konsolidert konsernsøknad) for hele konsernet som om det var ett foretak, for støtteperiodene 15. mars til 30. april og 1. mai til 30. juni .
 

Foretak som inngår i konsern skal opplyses om at foretaket inngår i et konsern, og hvilket foretak i konsernet som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur og øvrige innsendte opplysninger. Det må utpekes en kontaktperson i dette foretaket. 

Hvis foretak søker hver for seg er det viktig at samtlige søknader fra et konsern oppgir samme ansvarlige foretak.

Konsolidert konsernsøknad

Dersom det søkes samlet for konsernet, må konsernet sende inn en konsolidert konsernsøknad. Da behandles konsernet som om det var ett foretak. Dette gjelder kun den norske delen av konsernet.

Konsern som søker støtte etter denne metoden, må inkludere alle enheter i konsernet som er skattepliktige til Norge, det vil si "den norske delen av konsernet".

Beregning av omsetningsfall må gjøres samlet for den norske delen av konsernet. Beregningene skal regnes konsolidert som om bare disse enhetene inngikk i konsernet, etter vanlige prinsipper for konsolidering av regnskap. Inntekter og kostnader som gjelder konsernenheter utenfor den norske delen av konsernet skal ikke elimineres, men medregnes på lik linje med inntekter og kostnader overfor eksterne.

Kravene for å søke om støtte må være oppfylt for alle foretakene i den norske delen av konsernet. Dersom konsernet har foretak som ikke oppfyller alle krav for å søke om støtte, må foretakene søke hver for seg.

Foretaket som søker på vegne av konsernet er ansvarlig for opplysningene som gis i søknaden. Foretaket som søker må også innhente samtykke fra alle foretakene som inngår i den norske delen av konsernet. Samtykke kan gis av personer som er berettiget til å søke om støtte vegne av foretaket. Støtte som tildeles samlet for den norske delen av konsernet tildeles og utbetales til det selskapet som leverer søknaden.

 • maksimalt 25 000 kroner per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra 100 prosent permittering, tilsvarende 833,33 kroner per dag. 
 • støtte for maks 30 dager i én støttemåned og maks 60 dager i én støtteperiode.
 • Maksbeløp for lærlinger, samt skattefrie institusjoner og organisasjoner er 15 000 kroner per måned.

Du kan få støtte for inntil 108 dager per ansatt som tas tilbake fra permittering, og hvert foretak kan få inntil 21,9 millioner i lønnsstøtte for perioden 15. mars – 31. august.

 • 15. mars – 30. april (47 dager)
  • Foretak: 39 167 kroner per ansatt.
  • Skattefrie institusjoner, organisasjoner og foretak med lærlinger: 23 500 kroner per ansatt.
  • Maksimalt støttebeløp per foretak: 9,4 millioner kroner.
 • 1. mai – 30. juni (60 dager)
  • Foretak: 50 000 kroner per ansatt.
  • Skattefrie institusjoner, organisasjoner og foretak med lærlinger: 30 000 kroner per ansatt.
  • Maksimalt støttebeløp per foretak: 12,5 millioner kroner.
 • 1. juli – 31. august (60 dager)
  • Foretak: 50 000 kroner per ansatt
  • Skattefrie institusjoner, organisasjoner og foretak med lærlinger: 30 000 kroner per ansatt
  • Maksimalt støttebeløp per foretak: 12,5 millioner kroner

Lønnsstøtten vil automatisk bli avkortet når foretaket har fått maksimalt antall støttedager per ansatt. Avkortningen skjer i den sist innsendte søknaden.

Eksempel
Foretaket søker om lønnsstøtte for støtteperioden 1. mai – 30. juni og 1. juli - 31. august for sine ansatte som kvalifiserer for lønnsstøtte for alle de 120 dagene. På grunn av begrensningen på 108 dager, får foretaket lønnsstøtte for 60 dager i støtteperioden 1. mai – 30. juni og 48 dager i støtteperioden 1. juli – 31. august.

Støttebeløpet er forskjellig avhengig av:

 

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer i støtteperioden gis maksimalt støtte med 25 000 kroner per måned per fulltidsansatt som tas tilbake fra permittering, tilsvarende 833,33 kroner per dag.

For støtteperioden 15. mars – 30. april (47 dager) utgjør dette et maksbeløp på 39 167 kroner.

Hvis omsetningsfallet er mindre enn 70 prosent, avtar støttebeløpet gradvis til minstestøtten på 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent.

Omsetningsfall under 15 prosent gir ikke rett til støtte. Omsetningsfall over 70 prosent gir maksimalt støttebeløp på 833,33 kroner per ansatt per dag.

For omsetningsfall mellom 15 og 70 prosent, beregnes støtten etter følgende formel:

20210412 Så mye kan du få 1 - omsetningsfall.png

Konstanten 27 272 representerer det maksimale støttebeløpet minus minimumsbeløpet delt på intervallet i omsetningsfall som kvalifiserer for støtte (15 – 70 prosent).

Roar jobber vanligvis en 100 prosent stilling, og har vært permittert fra jobben sin siden 1. desember 2020. Foretaket han er ansatt i har mer enn 70 prosent omsetningsfall, og tar den 15. mars 2020 Roar helt tilbake fra permitteringen.
Roar har da vært i jobb i 47 dager i perioden 15. mars – 30. april. Foretaket får 39 167 kroner i lønnsstøtte for Roar for denne støtteperioden basert på utregningen: 
20210412 Så mye kan du få 2 - omsetningsfall.png
Dersom foretaket Roar jobber i har 60 prosent omsetningsfall får foretaket 34 893 kroner i lønnsstøtte for å ta tilbake Roar fra permitteringen basert på utregningen:
20210412 Så mye kan du få 3 - omsetningsfall.png

 

Støtten beregnes i forhold til stillingsprosenten til den ansatte, og mot hvor mange prosent den ansatte er permittert.

Spesielt for ansatte som arbeider i permitteringsperioden.

Eksempel

Roar jobber i en 50 prosent stilling og tas fullt tilbake fra permittering. Foretaket har et omsetningsfall over 70 prosent.
Beregning per fulltidsansatt blir da:
20210415 Så mye kan du få 4 - omsetningsfall.png

Lønnsstøtten skal så beregnes mot 50 prosent, tilsvarende stillingsprosenten. Foretaket får 39 167 kroner – 50 % = 19 583 kroner for støtteperioden 15. mars – 30. april.

Eksempel

Roar jobber i en 50 prosent stilling, og tas 80 prosent tilbake fra permitteringen. Foretaket har et omsetningsfall over 70 prosent.

Beregning per fulltidsansatt blir da:

20210415 Så mye kan du få 5 - omsetningsfall.png

Lønnsstøtten beregnes først mot 50 prosent for å ta høyde for Roars deltidsstilling: 39 167 – 50 % = 19 583 kroner.

Deretter beregnes støtten mot hvor mye den ansatte er tatt tilbake fra permittering, det vil si 80 prosent. Foretaket får 19 583 kroner x 80 % = 15 666 kroner i lønnsstøtte for støtteperioden 15. mars – 30. april.

Støtten beregnes med ett beløp per dag den ansatte har vært i arbeid hos arbeidsgiver i støtteperioden.

Som dager i arbeid regnes alle dager den ansatte ikke har vært permittert på nytt, vært helt eller delvis sykemeldt etter arbeidsgiverperioden eller hatt permisjon uten lønn. Det vil si at helger og helligdager inkluderes i beregningen. Dersom den ansatte har avviklet ferie i støtteperioden, må den ansatte arbeide et tilsvarende antall dager som feriedagene i perioden 1. september til 31. oktober 2021.

Ved delvis sykemelding avkortes støtten forholdsmessig etter arbeidsgiverperioden.

Eksempel
Roar jobber i 100 prosent stilling og tas fullt tilbake fra permittering den 1. april. På grunn av nye smitteverntiltak i kommunen der han jobber, blir Roar permittert på nytt fra og med 16. april og på ubestemt tid.
 
Foretaket Roar jobber hos kan få lønnsstøtte for hver dag Roar har vært i arbeid i støtteperioden 15. mars – 30. april.
 
I dette tilfellet får foretaket lønnsstøtte for 15 dager. Det vil si 833,33 kroner per dag = 12 499,95 kroner i lønnsstøtte for støtteperioden totalt.

Dersom foretaket er en skattefri institusjon eller organisasjon som ikke driver skattepliktig virksomhet, skal du ikke oppgi foretakets omsetning.

I disse tilfellene gis det støtte på kr 15 000 per fulltidsansatt per måned. 

Hvis foretaket er en institusjon eller organisasjon som også driver skattepliktig virksomhet, kan du velge om støtten skal beregnes på samme måte som for enkeltpersonforetak og selskap eller etter metoden for skattefri institusjon eller organisasjon. 

Skattefrie institusjoner og organisasjoner som driver økonomisk virksomhet kan ha 70 000 kroner i omsetning i inntektsåret uten at de blir skattepliktige. For veldedige eller allmennyttige institusjoner er grensen på 140 000 kroner.

Det er kun institusjoner med omsetning over disse tersklene som faller inn i denne kategorien og dermed får valgfrihet. 

Eksempel 

Roar jobber i en frivillig organisasjon som ikke driver med skattepliktig virksomhet. Han har vært permittert siden midten av november 2020 og blir den 15. mars tatt helt tilbake fra permittering. Organisasjonen kan da få 15 000 kroner per måned for å ta Roar tilbake fra permittering, tilsvarende 500 kroner per dag. For støtteperioden 15. mars – 30. april blir dette 23 500 kroner.
Støtten beregnes i forhold til stillingsprosenten til den ansatte, og mot hvor mange prosent den ansatte er permittert.

Eksempel 

Roar jobber i en 60 prosent stilling hos den frivillige organisasjonen. Han blir permittert 100 prosent, og den 15. mars reduseres permitteringen til 50 prosent. Støtten skal da beregnes mot en 60 prosent stilling. Det vil si 23 500 kroner x 60 prosent stilling = 14 100 kroner.

Dette skal så beregnes mot 50 prosent redusert permitteringsgrad. Det vil si 14 100 kroner x 50 % permitteringsgrad = 7 050 kroner i lønnsstøtte for støtteperioden 15. mars – 30. april, tilsvarende 150 kroner per dag.

Roar blir permittert på nytt etter 10 dager tilbake i arbeid. Foretaket får da lønnsstøtte for de 10 dagene han har vært tilbake i arbeid i støtteperioden mars-april.

Foretaket får i dette tilfellet 150 kroner per dag x 10 dager = 1500 kroner i lønnsstøtte for Roar i denne støtteperioden.

Støtten til den enkelte ansatte kan ikke overstige 125 prosent av lønnen før permittering.

Eksempel 

Roar jobber tilsvarende en fulltidsstilling i en frivillig organisasjon og har 10 000  kroner utbetalt i lønn per måned. For støtteperioden 15. mars – 30. april  (47 dager) tilsvarer dette 15 667 kroner i lønn.
Organisasjonen tar ham helt tilbake fra permitteringen den 15. mars 2021, og Roar jobber hver dag gjennom hele støtteperioden mars-april.

Siden lønnsstøtten på 23 500 kroner overstiger 125 prosent av lønnen til Roar, er støtten begrenset til 125 prosent av Roar sin lønn før permittering, som da var 15 667 kroner beregnet på 47 dager.

Foretaket får da 15 667 kroner x 125 % = 19 584 kroner for støtteperioden, eller 416,67 kroner per dag.

Du må kontakte oss dersom du har oppdaget feil/mangler eller har spørsmål.

Dersom du mener at vedtaket du har fått er feil, har du rett til å klage på vedtaket innen seks uker fra du mottar vedtaksbrevet.

Oversikten over hvilke foretak som er tildelt penger oppdateres daglig.