Drosje (taxi)

Det er ulike regler som gjelder når du er en ansatt som sjåfør eller om du selv er næringsdrivende og driver drosjevirksomhet.

 • Virksomheten må ha drosjeløyve. Dette betyr at alle som ønsker å drive drosjevirksomhet må oppfylle krav til god vandel, registrering av foretaket i Brønnøysundregistrene og dokumentere god økonomi.
 • Bilen må ha taksameter. Bilen trenger ikke være tilknyttet en drosjesentral.
 • Den som kjører må ha gyldig kjøreseddel.
 • Bilen som brukes må være registrert i motorvognregisteret som drosjebil.
 • Bilen må ha godkjent EU-kontroll hvert år.

Den 1. november 2020 ble det innført nytt drosjeregelverk. Dette skal gjøre det enklere å etablere seg i drosjebransjen.

Det er ulike regler som gjelder basert på om du er en ansatt sjåfør eller om du selv skal drive næringsvirksomhet.

For ansatte sjåfører i drosjevirksomhet gjelder følgende krav:

 • Du må ha kjøreseddel. Søknad om kjøreseddel behandles av det politidistrikt der søkeren bor. Hvis du er utenlandsk statsborger, kan det gjelde krav om botid. Skatteetaten kan ikke gi deg nærmere opplysninger om kjøreseddel. Du må kontakte ditt politidistrikt for å få nærmere informasjon.
 • Du må bestå teoriprøve og oppkjøring (praktisk prøve) til drosjesjåføreksamen før du kan søke om kjøreseddel. Ta kontakt med Statens vegvesen for mer informasjon om eksamen/kompetansebevis for drosje.
 • Du må være minst 20 år og ha hatt førerkort i minst 2 år sammenhengende.

Som ansatt må du endre skattekortet ditt med forventet inntekt på hva du tror du skal tjene i lønn. Arbeidsgiver henter dette elektronisk. Det er virksomheten som må ha løyve, men du som sjåfør må ha gyldig kjøreseddel. Er du usikker på hvilke opplysninger arbeidsgiveren din har sendt oss, kan du gå inn på mine inntekter og arbeidsforhold. Oppdager du feil her eller på skattemeldingen, må du kontakte arbeidsgiveren din eller den som har sendt opplysningene. Det er bare de som har rapportert opplysningene som kan rette dem.

Ønsker du å drive drosjevirksomhet, må du ha løyve og du må være næringsdrivende. Som næringsdrivende kan du starte opp et AS eller et enkeltpersonforetak. Du bør sjekke hvilken organisasjonsform som er riktig for deg.

Krav til løyve

Virksomheter som driver drosjevirksomhet, må ha løyve. Det er fylkeskommunen der virksomheten er registrert som gir nærmere informasjon om regelverket for løyve og som behandler søknader om løyver. Fra 01.01.23 er det innført krav om bankgaranti for drosjeløyvehavere ved søknad om løyve.

Kun virksomheter og formidlere av drosjetjenester (for eksempel via mobilapp) må søke om løyve. Ansatte i drosjevirksomheter trenger ikke å søke om løyve.

Taksameter

Når du selger drosjetjenester og kunden gjør opp umiddelbart ved bruk av kontanter, betalingskort eller betalingsløsninger på mobil (for eksempel Vipps), kalles dette kontantsalg. Kontantsalget skal registreres ved bruk av taksameter etter taksameterkravet i § 8-2-1 bokføringsforskiften.

Bokføringsforskriften § 8-2-3 stiller særskilte krav til dokumentasjon av kontantsalg for taxinæringen. Bestemmelsen lyder slik:

Kontantomsetningen skal dokumenteres ved bruk av skiftlapper og rapport fra taksameteret som viser hver enkelt salgstransaksjon, § 8-2-2. Skiftlappene skal nummereres fortløpende av systemet og inneholde løyvenummer og taksameterets serienummer.

Se Prinsipputtalelse Dokumentasjon av kontantsalg – drosjenæringen

Etter 01.01.23 skal det fremlegges for løyvemyndighetene at godkjent taksameter er installert i drosjen ved søknad om drosjeløyve (løyvehavere som allerede har drosjeløyve skal levere slik dokumentasjon innen ett år)

Dine oppgaver, plikter og andre krav

 • Som selvstendig næringsdrivende må du søke om forskuddsskatt og betale fire ganger i året etter gjeldende frister. Når du har startet et enkelpersonforetak må du endre skattekortet ditt ved å legge til næring og oppdatere med forventet næringsinntekt. Du må levere næringsoppgave og du må sende inn skattemelding for næringsdrivende.
Alle næringsdrivende er bokføringspliktige og må dokumentere inntekter og kostnader.

All inntekt fra taxikjøring er skattepliktig og du må oppgi det i skattemelding for næringsdrivende.

Som næringsdrivende må du levere skattemelding og opplysninger om næringsvirksomheten til oss innen 31. mai (året etter inntektsåret). Du kan ikke benytte deg av leveringsfritak.

Driver du enkeltpersonforetak skal du levere skattemelding med næringsspesifikasjon (eller skattemelding med næringsoppgave 1 og drosje- og godstransportnæring hvis du leverer skattemelding i gammelt format).

Se hvordan du leverer den nye skattemeldingen med næringsspesifikasjon

Driver du aksjeselskap skal du levere skattemelding for aksjeselskap med pliktige skjema/vedlegg.

Driver du enkeltpersonforetak, kan du ha krav på ulike fradrag.

Fradragsveiviser for enkeltpersonforetak viser de vanligste utgiftene du kan ha krav på å fradragsføre i skattemeldingen eller næringsoppgaven/næringsrapport skatt i ditt enkeltpersonforetak.

Det er ulike regler for fradrag avhengig av om du bruker bilen kun til drosjevirksomhet eller om du bruker bilen både privat og til drosjevirksomhet

Alle som har passert kroner 50 000 i omsetning i løpet av 12 måneder, må registrere seg i Mva-registeret. Transport er en mva-pliktig tjeneste, med redusert sats.

Har virksomheten din ansatte, må du sørge for at:

 • Den som kjører for deg eller virksomheten har gyldig kjøreseddel.
 • Du som arbeidsgiver innrapporterer lønn, arbeidsgiveravgift og trekker skatt.

Den enkelte sjåfør som er ansatt i et lønnstakerforhold i virksomheten trenger ikke løyve.

Les mer om arbeidsgivers plikter. Skatteetaten har også nyttige kurs og videofilmer for nye næringsdrivende.

Alle biler som skal brukes som drosjer må:

 • Være registrert i motorvognregisteret som drosjebil
 • Ha taksameter
 • Gjennomføre EU-kontroll årlig
 • Må ha taklykt (krav etter 01.01.23)

Kjøpe eller importere kjøretøy som ordinær drosje

Når du kjøper eller importerer drosjebuss, kan du få reduksjon i engangsavgiften. Tidligere gjaldt dette også drosje, men nå gjelder dette kun for drosjebuss. Hvis du tar kjøretøyet ut av drift før det har gått 3 år, er du pliktig til å søke Skatteetaten om opphør av kjøretøyet som drosje og betale engangsavgiften som gjenstår. Du må da melde fra til Skatteetaten.

Fra 2021 har formidlere av drosjetjenester plikt til å rapportere opplysninger til Skatteetaten.

Formidlere kan for eksempel være en drosjesentral, en formidlingsplattform (som mobilapp) eller lignende enheter som organiserer drosjetransport. Opplysningsplikten gjelder for alle som formidler drosjetjenester som utføres i Norge, uavhengig av om formidleren holder til i utlandet.