Inntekt fra aktivitet på internett

Økonomisk aktivitet på internett øker betydelig i omfang og tar nye former. Det er et økende behov for informasjon og avklaring om skatte- og avgiftsreglene for handel over internett.

Har du en innbringende blogg, driver nettbutikk eller på annen måte har inntekter fra virksomhet på internett, gjelder de samme skatte- og avgiftsregler som for annen inntektsgivende aktivitet.

Inntektsgivende aktiviteter via internett kan for eksempel være ordinært kjøp og salg via internett, nettspill, annonse, affiliate- og markedsføringsinntekter og salg av domene.

Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet og inntektene skal opplyses om i skattemeldingen eller næringsoppgaven.

Hobby eller næringsvirksomhet

Som hovedregel skiller regelverket mellom næringsvirksomhet og ikke-økonomisk aktivitet (hobby). Om din aktivitet er å regne som hobby eller en næringsvirksomhet vil være en vurderingssak ut fra gitte kriterier.

Hobby

Ikke-økonomisk aktivitet definerer vi gjerne som hobby, for eksempel fritidsaktivitet, sosialt arbeid, og så videre. Økonomisk aktivitet som ikke er egnet til å gi overskudd eller gi økonomiske fordeler kan også anses som hobby.

Inntekter av hobbyvirksomhet er i utgangspunktet ikke skattepliktig, og du får ikke fradrag for kostnader til slik aktivitet. 

Næringsvirksomhet

For at en aktivitet skal anses som næringsvirksomhet, må den være egnet til å gi deg økonomiske fordeler. Det avgjørende er om aktiviteten objektivt sett er egnet til å gi overskudd når man ser aktiviteten over en passende tid.

Gir aktiviteten økonomiske fordeler over tid, anses inntektene fra aktiviteten over internett skatte- og avgiftsmessig som virksomhet, og inntekten er dermed skatte- og avgiftspliktig.

Skatteplikten vil både gjelde inntekter som mottas fra betalere i Norge og i utlandet. 

De samlede vilkårene for å anse en inntektsgivende aktivitet som virksomhet er at aktiviteten:

  • tar sikte på å ha en viss varighet,
  • har et visst omfang,
  • er egnet til å gi overskudd, og
  • drives for skattyterens regning og risiko.

At aktiviteten anses som næringsvirksomhet vil blant annet gi mulighet for å trekke fra kostnader som påløper i oppstartsfasen.

Er du usikker?

Dersom du er i tvil om hva din aktivitet anses som, kan du kontakte Skatteetaten for en konkret vurdering.

Er jeg næringsdrivende?

Det finnes ingen konkret definisjon for når en aktivitet regnes som næringsvirksomhet, men det er fire vilkår som må være oppfylt:

  1. Aktiviteten er egnet til å gå med overskudd
  2. Aktiviteten har en viss varighet
  3. Aktiviteten har et visst omfang
  4. Aktiviteten drives for egen regning og risiko