Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Om land-for-land-rapportering

Store flernasjonale konsern med konsolidert inntekt over 6,5 milliarder kroner i året må fra 2017 rapportere overordnet informasjon om aktiviteten i alle land de har virksomhet.

Rapportering

Land-for-land-rapporten skal leveres innen 12 måneder etter avslutning av regnskapsåret. For de fleste konsernene betyr dette 31. desember. For konsern med avvikende regnskapsår som for eksempel starter 1. juli og utløper 30.juni året etter, er fristen 12 mnd etter utløpende regnskapsår.

Rapporten skal leveres som vedlegg til RF-1352 i xml-format via Altinn.

Testinnsending

Ved å delta får du mulighet til å teste validering av filformatet, selve innsendingsprosessen og sjekk av tilbakemelding på innsendte data. Les mer om testinnsending her.

Varslingsplikt

Foretak i Norge som inngår i et konsern med plikt til å levere land-for-land-rapport skal varsle skattemyndighetene om hvilket foretak i konsernet som skal rapportere, og i hvilket land dette foretaket er hjemmehørende. Norske foretak må varsle om de faller inn under rapporteringsordningen via skattemeldingen innen 31. mai året etter avslutning av regnskapet. Dersom dette ikke blir gjort før fristen, kan foretaket sende inn korrigert skattemelding.

Det er oppført to felt i skattemeldingen for dette.

Bakgrunn

OECD utarbeidet i 2013 en BEPS-rapport om overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag, Addressing Base Erosion and Profit Shifting. Rapporten pekte på en rekke områder der det var behov for tiltak, både i form av å harmonisere nasjonale regler og å oppdatere det internasjonale regelverket om fordeling av skattegrunnlag mellom land når en inntekt eller skattyter har tilknytning til flere jurisdiksjoner.

I rapporten ble det pekt på at tilgang til relevant informasjon om inntekter, skatt og virksomhet er helt sentralt for at skattemyndighetene i de ulike landene skal kunne fastsette riktig skattegrunnlag for den enkelte skattyter.

Rapporten ble fulgt opp med en 15-punkters handlingsplan i regi av OECD og G20-landene. I BEPS handlingsplanens tiltak 13 om internprisingsdokumentasjon, anbefales det at deltakerlandene innfører regler om at flernasjonale konsern skal ha plikt til å rapportere nøkkeldata om fordelingen av inntekt, skatt og den økonomiske aktiviteten i de landene konsernene har virksomhet (land-for-land-rapport).

Tiltaket er nærmere utredet i rapporten Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 – 2015 Final Report (oktober 2015) som er vedtatt i OECDs organer og støttet av G20-landenes statsledere og finansministre. Det framgår av denne rapporten at land-for-land-rapporten er ett av flere virkemidler landene kan bruke for å behandle internprisingssaker. Rapporten innebærer at foretakene både skal gi opplysninger på overordnet nivå om konsernet og foretaket som sådan (land-for-land-rapport), og på et mer detaljert nivå om den enkelte transaksjon mv. som skattemyndighetene mener det er grunn til å kontrollere nærmere (internprisingsdokumentasjon).

Rapporten inneholder en anbefalt modellovgivning om land-for-land-rapport til skattemyndighetene, samt en veiledning til landene om hvordan anbefalingene bør gjennomføres i deres nasjonale rettssystemer. Innføring av land-for-land-rapport for skatteformål etter den malen som er utarbeidet i BEPS-prosjektet for lovgivning og rapporteringsskjema, en del av minimumsstandardene i prosjektet. Det foreligger dermed en standardisert meldingsform som skal sikre konsistent rapportering for alle berørte selskaper i alle relevante land.

Lovendring

Reglene om plikt til å inngi slik land-for-land-rapport ble føyd til i skatteforvaltningsloven § 8-12 ved lov av 20.12.2016. Rapporten ble i loven betegnet "Melding om flernasjonale konserns fordeling av inntekt, skatt mv". Det ble gitt utfyllende forskrifter. Følgende norske forarbeider foreligger:

Høringsnotat av 2.12.2015

Prop. 120 L (2015–2016), Innst. 42 L (2016–2017)

Lovvedtak 20.12.2016 nr. 120, skatteforvaltningsloven (skfl.) § 8-12 med forskrifter.

Hovedformålet med land-for-land-rapporten er at den skal danne grunnlag for overordnede risikoanalyser og statistikk. Rapporten inneholder opplysninger om inntekt og skatt fordelt på land, i tillegg til en beskrivelse av aktiviteten i hvert enkelt land og det enkelte foretaket i landene.