Rettledning for utfylling og innlevering av opplysninger for offentlig støtte

Revidert oktober 2023.

Kort om

I denne rettledningen gjennomgås rapporteringsreglene for offentlig støtte («statsstøtte») til Registeret for offentlig støtte.

Skatteetaten er som giver av offentlig støtte (støttegiver) av skatte- og avgiftsfordeler pålagt å registrere tildelt offentlig støtte i et nasjonalt register i Brønnøysund. Denne rettledningen tar for seg relevant informasjon i forbindelse med lov og forskrift om offentlig støtte. Her gjennomgås rapporteringsreglene, hvem som har plikt til å rapportere, og hva som omfattes av opplysningsplikten.

Rettledningen inneholder både praktiske og juridiske opplysninger om utfylling og innsending.

Rapporteringsplikten gjelder alle tildelinger av offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61, når støtten som tildeles overstiger 500 000 euro tildelt i medhold av ett og samme nasjonale rettslige grunnlag (støtteordning). Merk at terskelen for å rapportere støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift er 100 000 euro.

Med nasjonalt rettslig grunnlag menes grunnlaget som gir støttemottaker rett til å motta tildelt støtte.  Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er rapporteringspliktig. Konsernforhold skal vurderes etter EUs regelverk. Begrepet konsern skal forstås slik det anvendes i EØS-retten, se Kommisjonsforordning nr. 651/2014 Vedlegg I artikkel 3 flg.

Ved enkelttildelinger vil grunnlaget for støtten ofte være vedtaket om tildeling. Ved skatte- og avgiftsfordeler vil det være lov eller forskrift om offentlig støtte som gir støttemottaker en skatte- eller avgiftsfordel.

Hvem som skal rapportere

For inntektsåret 2022 skal de som får innvilget fritak eller reduksjon av avgifter og direkte skatt over 500 000 euro rapportere dette til Skatteetaten. Terskelen for å rapportere støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift er 100 000 euro. Valutakursen for beregning av tildelt støtte i 2022 var kr 9.9703.

Kun foretak som driver økonomisk aktivitet skal levere skjemaet. Statlige og kommunale foretak som ikke driver økonomisk aktivitet, har ikke rapporteringsplikt.

For å fylle ut skjema RF-1354 Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Dette gjelder for bedrifter som får:

 • Redusert elavgift for industrien
 • Redusert elavgift for fjernvarmeprodusenter
 • Redusert elavgift i tiltakssonen
 • Redusert elavgift til datasentre med uttak over 0,5 MW
 • Redusert elavgift til produksjon eller omforming av energiprodukt
 • Redusert elavgift til skip i næring
 • Fritak for NOx-avgift for virksomheter som har inngått miljøavtale med staten
 • Fritak for CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven
 • Fritak/redusert CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til treforedlingsindustrien
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til pigmentindustrien
 • Fritak for/redusert trafikkforsikringsavgift for elbiler
 • Fritak for omregistreringsavgift for elbiler
 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, og omsetning av batterier til elbiler
 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester
 • Forsknings- og utviklingskostnader – Skattefunn
 • Gunstige vindkraftavskrivninger
 • Forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift
 • Skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap
 • Særskilt beskatningsordning av opsjoner i arbeidsforhold for små, nyetablerte selskap (utgår 2022)
 • Ansattes opsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen (erstatter tidligere ordning f.o.m inntektsåret 2022)
 • Gunstige avskrivningsregler for LNG-anlegget på Melkøya (Snøhvit)
 • Differensiert arbeidsgiveravgift 
 • Fordelaktig fastsettelse av listepris for bruk av el-bil som firmabil

Les mer om ordningene her: Om offentlig støtte (statsstøtte).

Konsekvenser ved ikke å rapportere

Dersom støttemottaker ikke overholder rapporteringsplikten, kan dette innebære at støtten kreves tilbake.

Ingen dispensasjonsadgang fra rapporteringsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra rapporteringsplikten.

Hvordan rapportere i Altinn

Registrering må gjøres elektronisk via Altinn-skjema RF-1354 Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger.

Hvilken informasjon du skal oppgi

Støttemottaker

Organisasjonsnummeret for foretaket som mottok støtten skal oppgis. Organisasjonsnummeret er forhåndsutfylt fra din innloggingsinformasjon i Altinn.

Støttemottakers underenhet

Organisasjonsnummeret for støttemottakers underenhet som mottok den offentlige støtten skal oppgis.

Virksomhetens organisasjonsnummer skal bare oppgis dersom man kan spesifisere støttemottaker mer detaljert enn på foretaksnivå. Det skal aldri oppgis like organisasjonsnummer i de to feltene.

Dersom støttemottakers underenhet også mottok støtte fra andre støtteordninger, må det sendes inn et nytt skjema for disse støtteordningene.

Forholdet mellom hovedenheter og underenheter forklares på Brønnøysundregistrenes sider.

Tildelt beløp

For å finne tildelt støtte må du beregne differansen mellom skatte- og/eller avgiftsfordelen som er gitt, mot den generelle satsen som ville påløpt uten støtten. Det er denne differansen som skal rapporteres til Skatteetaten dersom den overstiger terskelen på 500 000 euro. For støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift er terskelen 100 000 euro.

Rapporteringsplikten gjelder støttetildelinger over terskelverdien på konsernnivå, og i løpet av ett kalenderår.

Dersom flere foretak i samme konsern er tildelt støtte til samme støtteberettigede kostnader fra samme støtteordning etter det samme nasjonale rettsgrunnlaget, er terskelverdien nådd når summen av mottatt støtte for alle foretakene tilsvarer 500 000 euro eller mer (100 000 euro for støtte i form av differensiert arbeidsgiveravgift). Når det gjelder støtte i form av gunstig vindkraftavskrivninger må det ved beregning tas utgangspunkt i de investeringer i det aktuelle år som kvalifiserer for avskrivninger etter skatteloven § 14-51. Støttebeløpet utgjør nåverdien av de årlige differansene mellom avskrivninger etter skatteloven § 14-51 og avskrivninger etter det ordinære saldosystemet over skattemessig levetid. Nåverdien skal beregnes med en diskonteringsrente som reflekterer relevant risiko. Tilsvarende gjelder ved beregning av statsstøtte i form av forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift.

Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er rapporteringspliktig. Konsernforhold skal vurderes etter EUs regelverk.

Støtte som gis i form av skatte- og/eller avgiftsfordel skal beregnes per år. Rapportering av støtte skal oppgis i norske kroner. Ved omregning av det norske støttebeløpet til euro skal den offisielle valutakursen fastsatt av ESA benyttes. Valutakursen fastsettes i begynnelsen av hvert år, og er tilgjengelig fra ESAs nettside.

Støtten anses tildelt datoen støttemottager fikk krav på støtten, jf. forskrift om registrering av offentlig støtte § 4. Skatte- eller avgiftsfordeler anses tildelt datoen skattemeldingen ble levert, dersom skatte- eller avgiftsfordelen fremkommer av denne. Fremkommer ikke skatte- eller avgiftsfordelen av skattemeldingen, skal tildelingsdato anses for å være 31. desember det året støtten er mottatt.

Størrelse på støttemottaker

Støttemottaker må rapportere inn hvorvidt den er en SMB (Små og Mellomstor Bedrift) eller stor bedrift. For bedrifter som mottar skatte- og/eller avgiftsfordel legges størrelsen på registreringstidspunktet (når man leverer skattemeldingen) til grunn. ESA har i retningslinjene om statsstøtte kapittel 10 (State aid guidelines) definert hva som skal anses som henholdsvis mikro, små, mellomstore og store bedrifter.

Et selskap anses som 'STORT' dersom selskapet har over 250 årsverk og enten over 50 millioner euro i omsetning eller over 43 millioner euro i balanse. Et selskap anses som 'MELLOMSTORT' dersom det er færre enn 250 ansatte og årlig omsetning ikke overstiger 50 millioner euro og/eller totalt balanseregnskap som ikke overstiger 43 millioner euro. Et selskap anses som 'SMÅ BEDRIFTER' dersom det er færre enn 50 ansatte/årsverk, og årlig omsetning og/eller balanseregnskap ikke overstiger 10 millioner euro.

Aktuell næringssektor for støtten

Regler og retningslinjer for næringsklassifisering finnes i Standard for næringsgruppering (forkortet SN), og bygger på EUs tilsvarende standard (NACE).

Standarden er bygd opp med hovedgrupper og undergrupper. Næringskoden som benyttes i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene tilsvarer SN-koden/NACE på laveste nivå. Standard for næringsgruppering er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og brukes til sammenlikning og analysering av opplysninger over tid. Næringsgruppering brukes også i administrative rutiner.

NACE-koden støtten er mottatt for skal oppgis. Dette må være i tråd med hva myndighetene har meldt inn til ESA. Det er kun de NACE-koder som fremkommer etter at det er valgt støtteordning som kan benyttes. Bedriften trenger ikke nødvendigvis å være registrert med denne koden i Enhetsregisteret. Det er virksomhetenes eget ansvar å benytte riktig næringskode. Dersom ikke riktig NACE-kode er tilgjengelig i listen, ber vi om at Skatteetaten kontaktes per epost: [email protected].

Region

Støttemottaker skal rapportere inn hvilken region støttemottakeren er lokalisert i. Region skal registreres på fylkesnivå. Det skal kun rapporteres inn én region per støttetildeling. Dersom et foretak som mottar støtte driver virksomhet to steder, skal støtten rapporteres for den regionen hvor hovedvekten av aktivitet som omfattes av støtten finner sted.

Rapporteringsfrist

For inntektsåret 2022 er rapporteringsfristen 1. desember 2023.

Rette feil

En støttetildeling blir unikt identifisert av støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), valgt støtteordning og år.

Feil i innsendte oppgaver korrigeres ved å lage en ny innsending (med samme støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), ordning, år) og korrigere øvrige opplysninger.

Hvis en tidligere innsending ønskes nullet ut, må en ny innsending (med samme støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), ordning, år) sendes inn der støttebeløpet er satt til 0.

Siste innsending gjelder. Det er ikke mulig å korrigere etter rapporteringsfristen 1. desember.

Aktuelt regelverk

 • Lov om offentlig støtte
 • Forskrift om offentlig støtte
 • Forskrift om registrering av offentlig støtte
 • Skatteloven §§ 5-31, 14-43, 14-51 og 16-40
 • Lov om merverdiavgift
 • Merverdiavgiftsforskriften
 • Forskrift om særavgifter
 • Forskrift om omregistreringsavgift
 • Stortingsvedtak om særavgifter for 2022
 • Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2022
 • EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte)

Aktuelle nettsider