Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for utfylling og innlevering av opplysninger for offentlig støtte

I denne rettledningen gjennomgås rapporteringsreglene for offentlig støtte. Revidert november 2020.

Kort om

I denne rettledningen gjennomgås rapporteringsreglene for offentlig støtte.

Skatteetaten er som giver av offentlig støtte (støttegiver) av skatte- og avgiftsfordeler pålagt å registrere tildelt offentlig støtte i et nasjonalt register i Brønnøysund. Denne rettledningen tar for seg relevant informasjon i forbindelse med lov og forskrift om offentlig støtte. Her gjennomgås rapporteringsreglene, hvem som har plikt til å rapportere, og hva som omfattes av opplysningsplikten.

Rettledningen inneholder både praktiske og juridiske opplysninger om utfylling og innsending.

Rapporteringsplikten gjelder alle tildelinger av offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61, når støtten som tildeles overstiger 500 000 euro tildelt i medhold av ett og samme nasjonale rettslige grunnlag (støtteordning). Med nasjonalt rettslig grunnlag menes grunnlaget som gir støttemottaker rett til å motta tildelt støtte.  Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er rapporteringspliktig. Konsernforhold skal vurderes etter EUs regelverk. Begrepet konsern skal forstås slik det anvendes i EØS-retten, se Kommisjonsforordning nr. 651/2014 Vedlegg I artikkel 3 flg.

Ved enkelttildelinger vil dette ofte være vedtaket om tildeling, ved skatte- og avgiftsfordeler vil det være lov eller forskrift om offentlig støtte som gir støttemottaker en skatte- eller avgiftsfordel.

Hvem som skal rapportere for inntektsåret 2019

Alle bedrifter som mottar skattelettelser eller avgiftslettelser må for inntektsåret 2019 rapportere dette til Skatteetaten.

For inntektsåret 2019 skal de som får innvilget fritak eller reduksjon av avgifter og direkte skatt over 500 000 euro rapportere dette til Skatteetaten. Valutakursen for beregning av tildelt støtte i 2019 var kr 9.9108.

Kun foretak som driver økonomisk aktivitet skal levere skjemaet. Statlige og kommunale foretak som ikke driver økonomisk aktivitet har ikke rapporteringsplikt.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Dette gjelder for bedrifter som får:

 • Redusert elavgift for industrien

Den reduserte satsen for industri gjelder elektrisk kraft til bedrifter som er registrert under gitte næringskoder etter  . Det er forutsatt, selv ved registrering av næringskode som berettiger redusert sats, at den elektriske kraften benyttes i forbindelse med produksjonsprosessen. Begrepet "produksjonsprosessen" har ingen legaldefinisjon i den norske særavgiftslovgivningen. Det er imidlertid gitt regler i særavgiftsforskriften (saf.) § 3-12-9 første ledd om en type forbruk som faller klart utenfor omfanget av den lave satsen. Det følger av denne bestemmelsen at det ikke gis fritak eller redusert sats for elektrisk kraft levert til administrasjonsbygg.

 • Redusert elavgift i tiltakssonen

Avgiftssatsen for leveranser til Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord (tiltakssonen), er i henhold til vedtak om særavgifter i kapittel om avgift på elektrisk kraft § 1 andre ledd bokstav b 0,505 øre per kWh . Den reduserte avgiftssatsen gjelder for alle typer av virksomheter innenfor de angitte områdene. Den reduserte avgiftssaten gjelder også til datasentre med uttak over 0,5 MW.

 • Redusert elavgift til datasentre med uttak over 0,5 MW

Ordningen gjelder datasenter med faktisk uttak over 0,5 MW, hvor et foretak driver lagring og prosessering av data som sin hovededsakelige næringsvirksomhet, jf. saf. § 3-12-6. Det er ikke mulig å kumulere uttaket til flere datasenter, som ved et hovedsenter og et kopi eller back-up senter på en annen lokasjon. Datasenter som har en støttefunksjon til hovedvirksomheten i et foretak,  for eksempel finansielle tjenester eller ingeniørtjenester, faller utenfor bestemmelsen.

Beregningen av uttaket, og den reduserte satsen, er begrenset til kraft brukt til servere, kjølesystem, pumper, belysning, sikkerhetsanordninger, aggregater og anordninger som direkte støtter servernes funksjon. Det må være et kontinuerlig uttak på over 0,5 MW i perioden det er fakturert for, og som særavgiftsmeldingen etter skatteforvaltningsforskriften § 8-4-2 andre ledd gjelder.

 • Redusert elavgift for fjernvarmeprodusenter

Ordningen med redusert sats gjelder fjernvarmeprodusenter registrert med næringskode 35 300 og fjernvarmeprodusenter som har konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Det gis kun redusert sats dersom bedriften, med unntak av en oppbyggingsperiode på inntil tre år, bruker minst 50 prosent avfall, bioenergi, spillvarme og/eller varmepumper som energikilde og bedriften leverer fjernvarme til forbrukere utenfor egen næringsvirksomhet.

 • Redusert elavgift til produksjon eller omforming av energiprodukt

Ordningen gjelder levering av elektrisk kraft til virksomheter som driver med produksjon eller omforming av energiprodukter. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen. De konkrete energiprodukter som omfattes av den reduserte satsen er angitt med henvisninger til posisjoner i tolltariffen i saf. § 3-12-8.

 • Redusert elavgift til skip i næring

Ordningen gjelder levering av elektrisk kraft til bruk om bord i skip i næring. Som skip i næring anses ikke skip i opplag, skip som varig er tatt ut av fart, skip brukt til bosted, hotell, kontor, verksted, lager, eller som er under reparasjon, ombygging eller er satt i dokk eller lignende.

 • Redusert CO2-avgift til innenriks luftfart

Det gis redusert CO2-avgift på mineralolje levert til innenriks kvotepliktig luftfart og til annen innenriks luftfart og ikke-kommersielle privatflygninger. Med innenriks luftfart menes flygninger mellom to norske lufthavner. Levering av mineralolje til innenriks luftfart skal skje direkte på luftfartøyets tank.

 • Fritak for NOX-avgift for bedrifter som har inngått miljøavtale med staten

Avgiftsfritak for NOX-avgift i henhold til miljøavtale mellom bedrifter og den norske stat.

Det gis fritak for avgift på utslipp av NOx fra utslippsenheter som omfattes av miljøavtale med staten om reduksjon av NOX -utslipp.

Avgiftsfritaket gjelder fra og med tidspunktet for tilslutning til miljøavtalen, jf. saf. § 3-9-12 andre ledd. Tidspunktet for tilslutning er den datoen tilslutningsbevis er utstedt fra NOx-fondet. Grunnlaget for fritak skal dokumenteres ved tilslutningsbeviset. Virksomhetenes enkelte utslippsenheter må spesifikt være tilsluttet avtalen for å omfattes av avgiftsfritaket. Det er ikke tilstrekkelig at bare virksomheten som sådan er tilsluttet, dersom det ikke samtidig fremgår hvilke konkrete enheter som inngår.

 • Redusert/fritak for CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven

CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven refunderes fullt ut. Når det gjelder CO2-avgift på naturgass og LPG refunderes differansen mellom full og redusert sats. For LPG er den reduserte satsen kr 0, noe som innebærer at avgiften for LPG refunderes fullt ut. Refusjonsordningen omfatter ikke kvotepliktige utslipp som stammer fra mineralske produkter som er omfattet av Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen.

 • Fritak for CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven

CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter lov 17. desember 2004 nr. 99 om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klima-kvoteloven) refunderes fullt ut. Refusjonsordningen omfatter ikke kvote-pliktige utslipp som stammer fra mineralske produkter som er omfattet av Stortingets vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen.

 • Redusert grunnavgift på mineralolje til pigmentindustrien

For pigmentindustrien refunderes grunnavgiften med differansen mellom full sats og redusert sats. Som produsenter av fargestoffer og pigmenter anses bedrifter innenfor Statistisk sentralbyrås standard SN2007, næringshovedgruppe 20.120 (produksjon av fargestoffer og pigmenter). Det er et vilkår for refusjon at mineraloljen brukes i forbindelse med produksjonen av fargestoffer og pigmenter.

 • Redusert grunnavgift på mineralolje til treforedlingsindustrien

For treforedlingsindustrien refunderes grunnavgiften med differansen mellom full sats og redusert sats. Som treforedlingsindustri anses bedrifter innenfor Statistisk sentralbyrås standard SN2007, næringshovedgruppe 17.1 (produksjon av papirmasse, papir og papp).

 • Fritak for omregistreringsavgift for elbiler

Det gis fritak for omregistreringsavgift ved omregistrering av motorvogn som bare bruker elektrisitet fra batterier til fremdrift. Fritaket gjelder også for motorvogner hvor elektrisiteten produseres i brenselsceller (hydrogenbiler). Fritaket omfatter ikke motorvogn hvor batteriet får tilført strøm produsert av ekstern forbrenningsmotor (hybridbiler).

 • Fritak for trafikkforsikringsavgift for elbiler

Det gis fritak for trafikkforsikringsavgift for motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift. Fritaket gjelder også for motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller (hydrogenbiler).

 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler

Næringsdrivende registrert i Merverdiavgiftsregisteret som leaser eller omsetter elbiler eller som omsetter batterier til elbiler skal ikke beregne merverdiavgift av omsetningen, jf. merverdiavgiftsloven § 6-7 første og andre ledd. Merverdiavgiftsfritaket er betinget av at elbilen omfattes av vedtak om særavgifter i kapittel om avgifter på motorvogner mv. underkapittel om engangsavgift § 7 første ledd bokstav i, dvs. motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift, herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller. Fritaket omfatter ikke motorvogner hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbrenningsmotor. Elbilene må i tillegg være registreringspliktige etter vegtrafikkloven. Merverdiavgiftsfritaket gjelder også for store elbusser og tunge ellastebiler, selv om disse kjøretøyene ikke omfattes av engangsavgiften. Fritaket får videre anvendelse for el-mopeder, men ikke vanlige elsykler.

Som støttebeløp anses 25 % av omsetningen som er omfattet av fritaket.

 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester

Næringsdrivende registrert i Merverdiavgiftsregisteret som omsetter elektroniske nyhetstjenester skal ikke beregne merverdiavgift av omsetningen, jf. merverdiavgiftsloven § 6-2. Det er forutsatt at fritaket i størst mulig grad skal avgrenses som dagens merverdiavgiftsfritak for papiraviser og at hovedkriteriet knyttes til tjenestens innhold. Fritaket omfatter derfor tjenester som inneholder en bred dekning av nyhets- og aktualitetsstoff som er rettet mot allmenheten. Det må være en ansvarlig redaktør og nyhetene må publiseres ukentlig eller oftere. Nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje, vil ikke være fritatt. Det samme gjelder omsetning av enkeltartikler.

Som støttebeløp anses 25 % av omsetningen som er omfattet av fritaket.

 • Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2014-2020

Ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift innebærer at arbeidsgiveravgiftssatsene varierer etter hvor i landet arbeidsgiver driver sin virksomhet. Landet er delt inn i 7 ulike avgiftssoner, og avgiftsatsene varierer fra 14,1 % i sentrale strøk til 0 % i Finnmark og Nord-Troms, jf. vedtak om avgifter til folketrygden § 2. Arbeidsgiver anses som hovedregel å drive virksomhet i den kommunen hvor foretaket skal være registrert etter enhetsregisterloven.

Støtteordningen omfatter arbeidsgivere som mottar støtte i form av differensiert avgiftssats i sone 2-5, med unntak av arbeidsgivere innenfor transport- og energisektoren som skal innrapportere på egen støtteordning, se neste punkt.

 • Differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren

Arbeidsgivere innenfor transport- og energisektoren som mottar støtte etter ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, jf. punkt over, skal innrapportere mottatt støtte fra og med 2018 på denne særskilte støtteordningen for transport- og energisektoren.

Med transport- og energisektoren menes følgende næringskoder:

 • 35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
 • 1 Passasjertransport med jernbane
 • 2 Godstransport med jernbane
 • 31 Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområder
 • 39 Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted
 • 41 Godstransport på vei
 • 50 Sjøfart
 • 1 Lufttransport med passasjerer
 • 21 Lufttransport med gods

 

 • SkatteFUNN

Skattefunn er en rettighetsbasert støtteordning som gir brukerne en rett til skattefradrag når vilkårene i skatteloven § 16-40 er oppfylt. Skattefradraget er ikke skattepliktig fordel for skattyteren, se skatteloven § 5-31 bokstav c. Alternativt kan et FoU-foretak som ikke har tilstrekkelig fastsatt skatt eller underskudd, få en netto skattefri utbetaling/refusjon. Skatteetaten gir slik støtte i forbindelse med foretakets skatteoppgjør og støtten gis bare til foretak som har fått sitt skattefunnprosjekt godkjent av Norges forskningsråd. Fradraget i skatt mv. kommer i tillegg til fradraget for de faktiske kostnadene i inntekt.

 • Statsstøtte i form av gunstige vindkraftavskrivninger

Driftsmidler i vindkraftverk som er ervervet fra og med 19. juni 2015 til og med inntektsåret 2021, kan avskrives lineært med like store årlige beløp over fem år, jf. skatteloven § 14-51. Et vilkår er at arbeid på prosjektet ikke er påbegynt før 19. juni 2015. Det samme gjelder for internt nettanlegg og betongfundament for vindkraftverk.

 • Forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift

Varebiler med nullutslipp som er ervervet fra og med 20. desember 2016 kan avskrives på egen saldo med en forhøyet avskrivningssats på 30 %, jf. skatteloven § 14-43 fjerde ledd. Den forhøyede avskrivningssatsen gjelder for varebiler som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder varebil hvor elektrisiteten er produsert i brenselsceller (hydrogenbiler). Bestemmelsen gjelder ikke for varebil hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbrenningsmotor (hybridbiler).

Konsekvenser ved ikke å rapportere

Dersom støttemottaker ikke overholder rapporteringsplikten, kan dette innebære at støtten kreves tilbake.

Ingen dispensasjonsadgang fra rapporteringsplikten

Etter gjeldende lover og forskrifter har ikke Skatteetaten adgang til å gi dispensasjon fra rapporteringsplikten.

Hvordan rapportere i Altinn

Registrering må gjøres elektronisk via .

Hvilken informasjon du skal oppgi

Støttemottaker

Organisasjonsnummeret for foretaket som mottok støtten skal oppgis. Organisasjonsnummeret er forhåndsutfylt fra din innloggingsinformasjon i Altinn.

Støttemottakers underenhet

Organisasjonsnummeret for støttemottakers underenhet som mottok den offentlige støtten skal oppgis.

Virksomhetens organisasjonsnummer skal bare oppgis dersom man kan spesifisere støttemottaker mer detaljert enn på foretaksnivå. Det skal aldri oppgis like organisasjonsnummer i de to feltene.

Dersom støttemottakers underenhet også mottok støtte fra andre støtteordninger må det sendes inn et nytt skjema for disse støtteordningene.

Forholdet mellom hovedenheter og underenheter forklares på Brønnøysundregistrenes sider.

Informasjon om støttetildeling

En av følgende typer støtteordninger velges:

 • Redusert elavgift for industrien, jf. saf. § 3-12-4
 • Redusert elavgift i tiltakssonen, jf. vedtak om særavgifter i kapittel om avgift på elektrisk kraft § 1 andre ledd bokstav b
 • Redusert elavgift for datasentre med uttak over 0,5 MW, jf. saf. § 3-12-6
 • Redusert elavgift til skip i næring, jf. saf. § 3-12-7
 • Redusert elavgift for fjernvarmeprodusenter, jf. saf. § 3-12-5
 • Redusert elavgift til produksjon eller omforming av energiprodukt, jf. saf. § 3-12-8
 • Redusert CO2-avgift til innenriks luftfart, vedtak om særavgifter i kapittel om CO2-avgift på mineralske produkter § 1 første ledd bokstav a
 • Avgiftsfritak for NOX-avgift i henhold til miljøavtale mellom bedrifter og den norske stat, jf. saf. § 3-19-12
 • Redusert/fritak for CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven, jf. saf. § 3-6-6
 • Fritak for CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven, jf. saf. § 3-6-6
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til pigmentindustrien, jf. saf. § 4-5-2
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til treforedlingsindustrien, jf. saf. 4-5-1
 • Fritak for omregistreringsavgift for elbiler, jf. forskrift om omregistreringsavgift § 6 nr. 12
 • Fritak for trafikkforsikringsavgift for elbiler, vedtak om særavgifter i kapittel om avgifter på motorvogner mv underkapittel om avgift på trafikkforsikringer § 3 bokstav g
 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler, jf. merverdiavgiftsloven § 6-7 første og andre ledd og merverdiavgiftsforskriften §§ 6-7-1 og 6-7-2
 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester, jf. merverdiavgiftsloven § 6-2 og merverdiavgiftsforskriften § 6-2-1
 • Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2014-2020, jf. folketrygdloven § 23-2
 • Differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren, jf. folketrygdloven § 23-2
 • SkatteFUNN, jf. skatteloven § 16-40
 • Statsstøtte i form av gunstige vindkraftavskrivninger, jf. skatteloven § 14-51
 • Statsstøtte i form av forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift, jf. skatteloven § 14-43 fjerde ledd

Tildelt beløp

For å finne tildelt støtte må du beregne differansen mellom skatte- og/eller avgiftsfordelen som er gitt, mot den generelle satsen som ville påløpt uten støtten. Det er denne differansen som skal rapporteres til Skatteetaten dersom den overstiger terskelen på 500 000 euro.

Rapporteringsplikten gjelder støttetildelinger over terskelverdien (500 000 euro) på konsernnivå, og i løpet av ett kalenderår.

Dersom flere foretak i samme konsern er tildelt støtte til samme støtteberettigede kostnader fra samme støtteordning etter det samme nasjonale rettsgrunnlaget, er terskelverdien nådd når summen av mottatt støtte for alle foretakene tilsvarer 500 000 euro eller mer. Når det gjelder støtte i form av gunstig vindkraftavskrivninger må det ved beregning tas utgangspunkt i de investeringer i det aktuelle år som kvalifiserer for avskrivninger etter skatteloven § 14-51. Støttebeløpet utgjør nåverdien av de årlige differansene mellom avskrivninger etter skatteloven § 14-51 og avskrivninger etter det ordinære saldosystemet over skattemessig levetid. Nåverdien skal beregnes med en diskonteringsrente som reflekterer relevant risiko. Tilsvarende gjelder ved beregning av statsstøtte i form av forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift.

Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er rapporteringspliktig. Konsernforhold skal vurderes etter EUs regelverk.

Støtte som gis i form av skatte- og/eller avgiftsfordel skal beregnes per år. Rapportering av støtte skal oppgis i norske kroner. Ved omregning av det norske støttebeløpet til euro skal den offisielle valutakursen fastsatt av ESA benyttes. Valutakursen fastsettes i begynnelsen av hvert år, og er tilgjengelig fra ESAs nettside.

Størrelse på støttemottaker

Støttemottaker må rapportere inn hvorvidt den er en SMB (Små og Mellomstor Bedrift) eller stor bedrift. For bedrifter som mottar skatte- og/eller avgiftsfordel legges størrelsen på registreringstidspunktet (når man leverer skattemeldingen) til grunn. ESA har i retningslinjene om statsstøtte kapittel 10 () definert hva som skal anses som henholdsvis mikro, små, mellomstore og store bedrifter.

Et selskap anses som ‘STORT’ dersom selskapet har over 250 årsverk og enten over 50 millioner euro i omsetning eller over 43 millioner euro i balanse. Et selskap anses som 'MELLOMSTORT' dersom det er færre enn 250 ansatte og årlig omsetning ikke overstiger 50 millioner euro og/eller totalt balanseregnskap som ikke overstiger 43 millioner euro. Et selskap anses som 'SMÅ BEDRIFTER' dersom det er færre enn 50 ansatte/årsverk, og årlig omsetning og/eller balanseregnskap ikke overstiger 10 millioner euro.

Aktuell næringssektor for støtten

Regler og retningslinjer for næringsklassifisering finnes i Standard for næringsgruppering (forkortet SN), og bygger på EUs tilsvarende standard (NACE).

Standarden er bygd opp med hovedgrupper og undergrupper. Næringskoden som benyttes i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene tilsvarer SN-koden/NACE på laveste nivå. Standard for næringsgruppering er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og brukes til sammenlikning og analysering av opplysninger over tid. Næringsgruppering brukes også i administrative rutiner.

NACE-koden støtten er mottatt for skal oppgis. Dette må være i tråd med hva myndighetene har meldt inn til ESA. Det er kun de NACE-koder som fremkommer etter at det er valgt støtteordning som kan benyttes. Bedriften trenger ikke nødvendigvis å være registrert med denne koden i Enhetsregisteret. Det er virksomhetenes eget ansvar å benytte riktig næringskode. Dersom ikke riktig NACE-kode er tilgjengelig i listen, ber vi  om at Skatteetaten kontaktes per epost: [email protected].

Region

Støttemottaker skal rapportere inn hvilken region støttemottakeren er lokalisert i. Region skal registreres på fylkesnivå. Det skal kun rapporteres inn én region per støttetildeling. Dersom et foretak som mottar støtte driver virksomhet to steder, skal støtten rapporteres for den regionen hvor hovedvekten av aktivitet som omfattes av støtten finner sted.

Rapporteringsfrist

For inntektsåret 2019 er rapporteringsfristen 1. desember 2020.

Rette feil

En støttetildeling blir unikt identifisert av støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), valgt støtteordning og år.

Feil i innsendte oppgaver korrigeres ved å lage en ny innsending (med samme støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), ordning, år) og korrigere øvrige opplysninger.

Hvis en tidligere innsending ønskes nullet ut, må en ny innsending (med samme støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), ordning, år) sendes inn der støttebeløpet er satt til 0.

Siste innsending gjelder. Det er ikke mulig å korrigere etter rapporteringsfristen 1. desember.

Aktuelt regelverk

Lov om offentlig støtte

Forskrift om offentlig støtte

Forskrift om registrering av offentlig støtte

Skatteloven §§ 5-31, 14-43, 14-51 og 16-40

Lov om merverdiavgift

Merverdiavgiftsforskriften

Forskrift om særavgifter

Forskrift om omregistreringsavgift

Stortingsvedtak om særavgifter for budsjettåret 2020

Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2020EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte)

Aktuelle nettsider

Nærings- og fiskeridepartementets veileder om offentlig støtte

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Registeret for offentlig støtte

Registeret for offentlig støtte i Brønnøysund