Om offentlig støtte

Skatteetaten er som giver av offentlig støtte (støttegiver) av skatte- og avgiftsfordeler pålagt å registrere tildelt offentlig støtte i et nasjonalt register i Brønnøysund. Informasjonen under tar for seg relevant informasjon ifm loven og forskriften om offentlig støtte.

Bakgrunn

I medhold av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre og følge de samme reglene om offentlig støtte som i EU innenfor EØS-avtalens virkeområde. Hva som omfattes av regelverket om offentlig støtte er definert i EØS-avtalens artikkel 61 første ledd. EU har de siste årene revidert regelverket om offentlig støtte. Formålet har vært å oppnå enklere og harmoniserte regler, samt å sikre et konkurransedyktig indre marked. Revisjonen skal også bidra til at EU-kommisjonen (Kommisjonen) og EFTAs overvåkningsorgan ESA ved håndhevelsen i saker om offentlig støtte kan fokusere på de sakene som kan ha størst påvirkning på det indre marked.

Endringene i regelverket innebærer at offentlige myndigheter har fått større handlingsrom til å gi offentlig støtte uten at dette må godkjennes av ESA i forkant. Til gjengjeld stilles det strengere krav til støttegiverne om å rapportere og publisere informasjon om støttetiltak, for å sikre kontroll og transparens. Et av virkemidlene for å sikre økt transparens, er at landene fra 1. juli 2016 er pålagt å registrere støttetildelinger over en viss terskel (beløpsgrense) i et register for offentlig støtte. Norge har valgt å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte hos Brønnøysundregistrene.

Omfanget av rapporteringsplikten

Rapporteringsplikten gjelder alle tildelinger av offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61, når støtten som tildeles overstiger 500 000 euro og støtten er tildelt i medhold av ett og samme nasjonale rettslige grunnlag (støtteordning). Med nasjonalt rettslig grunnlag menes grunnlaget som gir støttemottaker rett til å motta tildelt støtte. Ved enkelttildelinger vil dette ofte være vedtaket om tildeling; ved skatte- og avgiftsfordeler vil det være loven eller forskriften om offentlig støtte som gir støttemottaker en skatte- eller avgiftsfordel.

Rapporteringsplikt og konsern

Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er over 500 000 euro og dermed rapporteringspliktig. Konsernforhold skal vurderes etter EUs regelverk. Se for øvrig definisjonene her.

Hvem skal rapportere for hvilke støtteordninger?

Oversikt over hvem som skal rapportere og hvem som ikke skal rapportere for inntekståret 2018:

Disse to oversikter er samtidig en liste over alle støtteordninger Skatteetaten er støttegiver for. Skatteetaten vil ajourføre oversiktene over støtteordningene etter at Finansdepartementet har oppdatert registeret over godkjente støtteordninger i Brønnøysundregistrene.

Tildelingene for ulike støtteordninger skal rapporteres hver for seg. Dersom det gjøres enkelttildelinger til samme foretak under ulike ordninger, skal ikke disse tildelingene summeres. Forutsetningen er at hver tildeling har ulikt rettslig grunnlag (støtteordning).

Enkelttildelinger for samme støtteordning skal summeres opp over ett år. Årets totalbeløp for støttemottaker skal da rapporteres dersom det overstiger beløpsgrensen. Merk at innenfor én støtteordning kan støttemottaker ha mange underenheter som hver for seg ikke når beløpsgrensen, mens totalsummen for støttemottaker vil overstige beløpsgrensen. Derfor anbefales det i tvilstilfeller å rapportere støtten selv om den kan være under beløpsgrensen.

Skatteetaten vil melde støttemottakers oppgitte opplysninger videre til Brønnøysundregistrene.

Det er ikke et EØS-rettslig krav at støttetildelinger under 500 000 euro skal meldes til registeret, men registeret vil være åpent for registrering av støtte under beløpsgrensen for støttegivere som ønsker det.

Hvilke opplysninger skal rapporteres?

Se detaljert informasjon her.

Rapporteringsfrist

Fristen for å rapportere opplysninger om støtte mottatt i 2018 er 1. desember 2019.

Skjema for rapportering i Altinn vil være tilgjengelig fra 31. januar 2019.

Beregning av tildelt støtte og beløpsgrense for rapportering

Rapporteringsplikten gjelder støttetildelinger som tilsvarer et beløp over beløpsgrensen (500 000 euro). Støtte som gis i form av skatte- og/eller avgiftsfordel skal beregnes pr. år. Vi understreker at rapportering av støtte fra foretak til Skatteetaten skal oppgis i norske kroner. Støttemottakere må foreta en intern vurdering av hvorvidt støttebeløpet overstiger beløpsgrensen. Ved omregning av det norske støttebeløpet til euro vil Skatteetaten benytte den offisielle valutakursen fastsatt av ESA. Valutakursen fastsettes i begynnelsen av hvert år, og er tilgjengelig på ESAs hjemmeside. Valutakursen for tildeling av støtte i 2018 var 9,7748. Dette tilsier at mottakere av støtte over kr 4 887 400 skal rapportere til Skatteetaten. Støttemottakere kan imidlertid velge å rapportere støtte under beløpsgrensen for å være sikker på at rapporteringsplikten overholdes.

For å finne tildelt støtte vil støttemottaker måtte beregne differansen mellom skatte- og/eller avgiftsfordelen som er gitt, mot den generelle satsen som ville påløpt uten støtten. Det er denne differansen som skal rapporteres Skattemyndighetene dersom den overstiger beløpsgrensen.

Det offentlige registeret vil vise skatte- og avgiftsfordeler i intervaller. Intervaller benyttes fremfor eksakt støttebeløp for å vanskeliggjøre utledning av underliggende informasjon om vare-, timepriser, kjøpskvanta og forbruk.

Intervaller

Støttemottaker rapporterer at 
støtten er under:
Skatteetaten melder til
Brønnøysundregistrene at:
500 000 euro beløp fra: 0
beløp til: 499 999
1 000 000 euro beløp fra: 500 000
beløp til: 999 999
2 000 000 euro beløp fra: 1 000 000
beløp til: 1 999 999
5 000 000 euro beløp fra: 2 000 000
beløp til: 4 999 999
10 000 000 euro beløp fra: 5 000 000
beløp til: 9 999 999
30 000 000 euro beløp fra: 10 000 000
beløp til: 29 999 999
Skatten er høyere enn øvrige
regler fanger opp
beløp fra: 30 000 000
beløp til: 1 000 000 000

Konsekvenser ved ikke å rapportere

Dersom støttemottaker ikke overholder rapporteringsplikten, kan dette innebære at støtten kreves tilbake.

footer/desktop/standard