Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Om offentlig støtte

Skatteetaten er som giver av offentlig støtte (støttegiver) av skatte- og avgiftsfordeler pålagt å registrere tildelt offentlig støtte i et nasjonalt register i Brønnøysund. Informasjonen under tar for seg relevant informasjon når det gjelder loven og forskriften om offentlig støtte.

Bakgrunn

I medhold av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre og følge de samme reglene om offentlig støtte som i EU innenfor EØS-avtalens virkeområde. Hva som omfattes av regelverket om offentlig støtte er definert i EØS-avtalens artikkel 61 første ledd. EU har de siste årene revidert regelverket om offentlig støtte. Formålet har vært å oppnå enklere og harmoniserte regler, samt å sikre et konkurransedyktig indre marked.

Endringene i regelverket har gittoffentlige myndigheter større handlingsrom til å gi offentlig støtte uten at dette må godkjennes av ESA i forkant. Til gjengjeld stilles det strengere krav til støttegiverne om å rapportere og publisere informasjon om støttetiltak for å sikre kontroll og transparens. Et av virkemidlene for å sikre økt transparens, er at landene fra 1. juli 2016 ble pålagt å registrere støttetildelinger over en viss terskel (beløpsgrense) i et register for offentlig støtte. Norge har valgt å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte hos Brønnøysundregistrene.

Omfanget av rapporteringsplikten

Rapporteringsplikten gjelder alle tildelinger av offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61, når støtten som tildeles overstiger 500 000 euro og støtten er tildelt i medhold av ett og samme nasjonale rettslige grunnlag (støtteordning). Med nasjonalt rettslig grunnlag menes grunnlaget som gir støttemottaker rett til å motta tildelt støtte. Ved enkelttildelinger vil dette ofte være vedtaket om tildeling; ved skatte- og avgiftsfordeler vil det være loven eller forskriften om offentlig støtte som gir støttemottaker en skatte- eller avgiftsfordel.

Rapporteringsplikt og konsern

Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er over
500 000 euro og dermed rapporteringspliktig. Konsernforhold skal vurderes etter EUs regelverk.
Se for øvrig definisjonene her.

Hvem skal rapportere for hvilke støtteordninger?

Alle bedrifter som mottar skatte-/avgiftslettelser over 500 000 euro rapportere dette til Skatteetaten.

Tildelingene for ulike støtteordninger skal rapporteres hver for seg. Dersom det gjøres enkelttildelinger til samme foretak under ulike ordninger, skal ikke disse tildelingene summeres. Forutsetningen er at hver tildeling har ulikt rettslig grunnlag (støtteordning).

Enkelttildelinger for samme støtteordning skal summeres opp over ett år. Årets totalbeløp for støttemottaker skal da rapporteres dersom det overstiger beløpsgrensen. Merk at innenfor én støtteordning kan støttemottaker ha mange underenheter som hver for seg ikke når beløpsgrensen, mens totalsummen for støttemottaker vil overstige beløpsgrensen. Derfor anbefales det i tvilstilfeller å rapportere støtten selv om den kan være under beløpsgrensen.

Skatteetaten vil melde støttemottakers oppgitte opplysninger videre til Brønnøysundregistrene.

Det er ikke et EØS-rettslig krav at støttetildelinger under 500 000 euro skal meldes til registeret, men registeret vil være åpent for registrering av støtte under beløpsgrensen for støttegivere som ønsker det.

Hvilke opplysninger skal rapporteres?

Se detaljert informasjon i steg for steg-veilederen.

Rapporteringsfrist

Fristen for å rapportere opplysninger om støtte for foregående inntektsår er 1. desember.

Beregning av tildelt støtte og beløpsgrense for rapportering

Rapporteringsplikten gjelder støttetildelinger som tilsvarer et beløp over beløpsgrensen (500 000 euro). Støtte som gis i form av skatte- og/eller avgiftsfordel skal beregnes pr. år. Vi understreker at rapportering av støtte fra foretak til Skatteetaten skal oppgis i norske kroner. Støttemottakere må foreta en vurdering av hvorvidt støttebeløpet overstiger beløpsgrensen. Ved omregning av det norske støttebeløpet til euro vil Skatteetaten benytte den offisielle valutakursen fastsatt av ESA. Valutakursen fastsettes i begynnelsen av hvert år, og er tilgjengelig på ESAs hjemmeside. Støttemottakere kan imidlertid velge å rapportere støtte under beløpsgrensen for å være sikker på at rapporteringsplikten overholdes.

For å finne tildelt støtte vil støttemottaker måtte beregne differansen mellom skatte- og/eller avgiftsfordelen som er gitt, mot den generelle satsen som ville påløpt uten støtten. Det er denne differansen som skal rapporteres Skattemyndighetene dersom den overstiger beløpsgrensen.

Beregning av statsstøtte i form av gunstige avskrivninger for elvarebiler (PDF)

Regneeksempel for beregning av statsstøtte i form av gunstige vindkraftavskrivninger (PDF)

Diskonteringsrenten i regneeksemplet er bare ment som et eksempel, og ikke en anbefalt diskonteringsrente. Nåverdien skal beregnes med en diskonteringsrente som reflekterer relevant risiko,
og vi gir ikke nærmere føringer for hvilken rente som skal benyttes i støtteberegningene.

Det offentlige registeret vil vise skatte- og avgiftsfordeler i intervaller. Intervaller benyttes fremfor eksakt støttebeløp for å vanskeliggjøre utledning av underliggende informasjon om vare-, timepriser, kjøpskvanta og forbruk.