Høring

Elektrisk kraft – fritak for fornybar energi som brukes på samme eiendom

  • Publisert:
  • Avgitt 05.07.2022

På vegne av Finansdepartementet sendes forslag til endringer i forskrift om særavgifter på høring. Forslaget gjelder fritak for kraft fra fornybare energikilder som brukes på samme eiendom.

Bakgrunnen for høringen fremgår av Prop. 1 LS (2021–2022) punkt 9.6. Ved behandlingen av budsjettproposisjonen for 2022 ble det vedtatt et fritak for kraft som er produsert fra fornybare energikilder og som brukes på samme eiendom, jf. Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft romertall II § 2 bokstav f, jf. Innst. 3 S (2021–2022) punkt 9.6.

Fritaket vil være geografisk avgrenset til eiendommen tilknyttet produksjonsanlegget. Det er ikke et vilkår at kraften går via det interne ledningsnettet og det åpnes for virtuell fordeling av kraft vi det eksterne ledningsnettet. Det foreslås at man kan få fritak ved deling av kraft fra maksimalt 500 kW installert effekt per eiendom jf. vedtaket om avgift på elektrisk kraft romertall II.

Samtidig sender Reguleringsmyndigheten for energi (RME) på vegne av Olje- og energidepartementet forslag om endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer og i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Høringen til RME kan finnes her: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/regelverk-og-hoeringer/horinger/horinger-reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/.

Begge høringene bør leses i sammenheng. Frist for å sende inn høringsinnspill til begge høringene er 30. september 2022. Høringsinnspillene mottas samlet og koordineres av RME. Vi ber derfor om at høringsinnspill blir sendt til RME på e-post, [email protected].

Vennligst merk e-posten med referansenummer 202108945.

Høringsdokumenter