Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Fribeløp for arbeidsgiver

For arbeidsgivere i sone 1a gjelder det en fribeløpsordning. Det gjelder også en fribeløpsordning for arbeidsgivere i sonene II-V som driver sektorunntatt aktivitet og for foretak i økonomiske vanskeligheter.

Det gis bare ett fribeløp per arbeidsgiver

Med arbeidsgiver forstås i denne sammenheng juridisk enhet, se enhetsregisterloven §§ 2 og 4 første ledd. Selv om det innenfor den enkelte juridiske enhet er registrert flere juridiske underenheter, har du som arbeidsgiver bare krav på ett fribeløp. Dersom den juridiske enheten er en del av et konsern, må hele konsernet ses under ett. Med konsern forstås en gruppe av foretak med en slik tilknytning til hverandre at ett foretak har bestemmende innflytelse over minst ett annet foretak.

Fribeløpsordningen i sone Ia

Dersom du er arbeidsgiver i sone 1a, gjelder det en fribeløpsordning. Fribeløpet er på kroner 500 000 per år. Arbeidsgivere i sone 1a kan beregne arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil den fordelen dette medfører utgjør kroner 500 000. Når differansen mellom arbeidsgiveravgift beregnet etter høyeste sats (14,1 prosent) og arbeidsgiveravgift beregnet etter redusert sats (10,6 prosent) overstiger kroner 500 000, må arbeidsgiver gå over til å benytte høyeste sats (14,1 prosent).

Arbeidsgivere kan beregne når virksomheten ikke lenger kan benytte satsen på 10,6 prosent, på følgende måte: Totale lønnskostnader for å benytte satsen på 10,6 prosent = 500 000/(0,141 – 0,106).

For godstransport på vei er fribeløpet kroner 250 000.

For en oversikt over hvilke kommuner som tilhører sone 1a, se SKD-melding om arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Fribeløpsordningen i sonene II-V for sektorunntatt aktivitet

Arbeidsgivere som utfører sektorunntatt aktivitet skal som utgangspunkt betale arbeidsgiveravgift med høyeste sats (14,1 prosent). Dette gjelder uavhengig av hvor virksomheten er lokalisert.

Arbeidsgivere som driver sektorunntatt aktivitet kan likevel benytte de differensierte satsene innenfor et fribeløp på kroner 500 000 i sonene II-V. Den generelle fribeløpsordningen i sone Ia, gjelder også for sektorunntatte aktiviteter.

Fribeløpet medfører at arbeidsgiveravgiften kan beregnes med differensierte satser inntil differansen mellom arbeidsgiveravgift etter høyeste sats og avgift etter satsen i sonen der arbeidsgiver er registrert utgjør kroner 500 000 i inntektsåret. Når fribeløpet er brukt opp må arbeidsgiver gå over til å benytte satsen på 14,1 prosent.

Fribeløpsordning for foretak i økonomiske vanskeligheter mv.

Foretak som anses å være i økonomiske vanskeligheter etter ESAs retningslinjer om statsstøtte til foretak i vanskeligheter, og arbeidsgivere med utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte skal i utgangspunktet betale arbeidsgiveravgift med høyeste sats (14,1 pst.). Dette gjelder uavhengig av hvor virksomheten er lokalisert.

Foretak som benytter redusert sats har likevel anledning til å fortsette å benytte de differensierte satsene i sone Ia-V også etter at de kommer i økonomiske vanskeligheter eller får et utestående tilbakebetalingskrav, men da kun innenfor et fribeløp på kr 500 000 (kr 250 000 dersom foretaket driver med godstransport på vei). Når fribeløpet er brukt opp må arbeidsgiver gå over til å benytte satsen på 14,1 prosent.