Klage på vedtak om merverdiavgift

Dersom du har mottatt vedtak fra Skatteetaten har du rett til å klage.

Du kan klage på

  • vedtak om registrering, endring eller sletting i Merverdiavgiftsregisteret
  • vedtak om tvangsmulkt
  • vedtak om tilleggsskatt
  • vedtak om fastsetting av merverdiavgift eller avgrenset kontroll av mva-melding
  • vedtak om avvist klage

Hvis du har glemt å sende inn en mva-melding, og fått et vedtak om fastsetting på grunn av dette, skal du ikke sende klage. Da skal du sende inn mva-meldingen som mangler, og så behandler vi den som en klage.

Klagen må være skriftlig. Det må fremgå hvilket vedtak du klager på og den eller de endringene du ønsker. Du bør også nevne begrunnelsen for å klage og eventuelle andre opplysninger, og dokumentasjon, som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Klagen må være sendt innen 6 uker etter at du mottok vedtaket, eller vedtaket ble gjort tilgjengelig for deg. 

I noen tilfeller kan vi vurdere klager som er sendt inn etter fristen.

Når vi vurderer dette legger vi blant annet vekt på hvor lang tid som har gått siden vedtaket ble fattet, hvor god informasjon du har fått om saken, hvor stor betydning det har for deg å få omgjort vedtaket og hva som er grunnen til at klagen er sendt inn etter fristen. Klagen kan uansett årsak ikke behandles som en klagesak hvis det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble fattet.

Dine rettigheter og plikter

Hvis du ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan du be om dette fra skattekontoret innen utløpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny klagefrist løper fra du mottar begrunnelsen.

Du kan ha rett til å få dekket saksomkostninger etter reglene om fri rettshjelp. Statsforvalteren i ditt fylke kan gi nærmere informasjon.

Hvis du får medhold i klagen, kan du få dekket vesentlige og nødvendige omkostninger du har hatt i forbindelse med klagesaken. Skatteetaten kan gi nærmere informasjon.

Dersom du har klaget på et enkeltvedtak, har du likevel plikt til å betale kravet til ordinært forfall. Hvis du ikke gjør dette, vil det løpe forsinkelsesrenter.

Dersom du klager på tilleggsskatt, er du ikke forpliktet til å betale denne delen av kravet mens klage- eller domstolsbehandling pågår. Det vil imidlertid løpe avsavnsrenter etter skattebetalingsloven § 11-2 på den delen av tilleggsskatten som fastholdes. Avsavnsrenten beregnes fra forfall for kravet og fram til klagen er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger. Avsavnsrenten tilsvarer den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året, tillagt ett prosentpoeng. Du plikter å betale besluttet tilleggsskatt straks klagen er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger. Fra dette tidspunktet vil det påløpe forsinkelsesrenter.

Vi anbefaler å sende klagen elektronisk, men du kan også sende klagen på papir til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Du kan få hjelp fra en fullmektig til å klage på vegne av virksomheten din. En fullmektig kan enten kan være en privatperson eller en profesjonell virksomhet – for eksempel en advokat. Da må du gi den som skal være fullmektig tilgang til å logge seg inn på vegne av virksomheten. Dette gjør du ved å gi altinn-roller, og du kan gjøre det på to måter: ​

1. Du kan gi den som skal være fullmektig en fast Altinn-rolle på vegne av virksomheten

Du må da gi en av disse rollene: ​

  • Begrenset signeringsrettighet​
  • Kontaktperson NUF​
  • Regnskapsfører med signeringsrettighet​

​2. Du kan gi tilgang kun til informasjon som er knyttet til klagen

Da må du gi tilgang til disse enkelttjenestene i Altinn: ​

  • «MVA-brev for Skatteetaten - Ubegrenset tilgang med regnskapsrolle». Rollen gir fullmektigen tilgang til å lese tidligere korrespondanse i Altinn – om klagesaken og om tidligere vedtak.​
  • «Merverdiavgift registreringstjeneste». Rollen gir fullmektigen tilgang til å logge seg inn på vegne av virksomheten for å klage, og for å lese og besvare fremtidig korrespondanse om klage på vedtak. ​

​Det er viktig å gi tilgang til begge enkelttjenestene hvis du velger denne løsningen.

Du oppretter rettigheter i Altinn​

For å gi andre rettigheter på vegne av virksomheten, må du ha rollen Hovedadministrator eller Tilgangsstyring for virksomheten. Les om hvordan du gir rettigheter hos Altinn​

Skattekontoret vurderer klagen

Dersom du klager vil skattekontoret vurdere klagen. Hvis vedtaket ikke omgjøres, og du velger å opprettholde klagen, sender skattekontoret klagen videre til klageinstansen. Klage på vedtak om fastsetting av merverdiavgift skal behandles av Skatteklagenemnda når det som er påklaget er over 25 000 kroner. Dersom det som påklages er under 25 000 kroner, er det Skattedirektoratet som behandler klagen. Skattedirektoratet er klageinstans for vedtak som gjelder kompensasjon av merverdiavgift og for andre vedtak enn fastsetting av merverdiavgift.

Til deg som har fått vedtak om fastsetting av merverdiavgift eller ileggelse av tilleggsskatt:

Hvis vedtaket du har fått går ut på at du har betalt for mye i merverdiavgift, får du utbetalt det du har betalt for mye. Beløpet blir utbetalt til det kontonummeret du har registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Før utbetaling vil vi motregne i eventuell skatt, merverdiavgift og visse andre avgifter som du skylder oss og som har forfalt.

Du kan ha krav på renter av det beløpet du har fått utbetalt. Normalt blir eventuelle renter utbetalt samtidig med avgiftsbeløpet.

Hvis vedtaket du har fått går ut på at du skal betale inn merverdiavgift og/eller renter, må du bruke de betalingsopplysningene som står i vedtaket.

Når du har fått vedtak om fastsetting av merverdiavgift, er det fordi du har innberettet for lite avgift å betale, eller for høyt avgiftsbeløp til gode for en eller flere terminer. Det skal derfor beregnes renter fra det tidspunktet riktig avgift skulle vært betalt, eventuelt fra det tidspunktet du fikk utbetalt for høyt beløp. Hvis du ikke betaler skyldig beløp innen den forfallsdatoen som er oppgitt i vedtaket, løper det ytterligere renter.

Hvis du har betalt renter av etterberegningen, kan du trekke i fra disse rentene på skattemeldingen for formues- og inntektsskatt (skattemeldingen). Det er derimot ikke fradragsrett for tilleggsskatt.

Hvis du får utbetalt renter, skal disse føres opp som skattepliktig inntekt.

Vedtaket om fastsetting kan også ha andre skattemessige konsekvenser.