Klage på vedtak om merverdiavgift

Du har rett til å klage på vedtaket du har fått. Klagen må være postlagt innen seks uker etter at du mottok vedtaket, eller vedtaket ble gjort tilgjengelig for deg. 

Hvis du har flyttet uten å melde adresseendring, vil normalt klagefristen løpe fra vedtaket kom frem til den adressen vi har registrert.

En klage som er sendt inn etter fristen, kan behandles etter en nærmere vurdering.  I denne vurderingen skal det blant annet legges vekt på hvor lang tid som har gått siden vedtaket ble fattet, hvor godt saken er opplyst, hvor stor betydning det har for deg å få omgjort vedtaket og hva som er grunnen til at klagen er sendt inn etter fristen. Klagen kan uansett årsak ikke tas under behandling som klagesak hvis det er gått mer enn ett år etter at vedtaket ble fattet.

En klage som kommer inn for sent, skal avvises.

Hvor skal klagen sendes?

Du kan sende klagen elektronisk.

Du kan også sende klagen på papir til:
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Ved eventuell klage vil skattekontoret vurdere å omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket ikke omgjøres, og klagen opprettholdes, sender skattekontoret klagen videre til klageinstansen. Klage på vedtak om fastsetting av merverdiavgift skal behandles av Skatteklagenemnda når det som er påklaget er over 25 000 kroner. Dersom det som påklages er under 25 000 kroner, er det Skattedirektoratet som behandler klagen. Skattedirektoratet er klageinstans for vedtak som gjelder kompensasjon av merverdiavgift og for andre vedtak enn fastsetting av merverdiavgift.

Rett til å kreve begrunnelse

Hvis du ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan du be om dette fra skattekontoret innen utløpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny klagefrist løper fra du mottar begrunnelsen.

Klagens form og innhold

Klagen må være skriftlig. Det må fremgå hvilket vedtak du klager på og den eller de endringene du ønsker. Du bør også nevne begrunnelsen for å klage og eventuelle andre opplysninger, og dokumentasjon, som kan ha betydning for vurderingen av klagen, herunder om den er fremsatt i rett tid.

Rett til veiledning og innsyn i sakens dokumenter

Du har, med visse begrensninger, rett til å se dokumentene i saken. For innsyn, må du kontakte Skatteetaten, som også kan gi nærmere informasjon. Skatteetaten kan også gi andre opplysninger om saken og saksbehandlingen.

Dekning av saksomkostninger

Du kan ha rett til å få dekket saksomkostninger etter reglene om fri rettshjelpStatsforvalteren i ditt fylke kan gi nærmere informasjon.

Hvis du får medhold i klagen, kan du få dekket vesentlige og nødvendige omkostninger du har hatt i forbindelse med klagesaken. Skatteetaten kan gi nærmere informasjon.

Sivilombudsmannen

Hvis du mener at du har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltningen, kan du klage til Sivilombudsmannen, som også kan gi nærmere informasjon.

Skatteforvaltningsloven

Klagereglene står i skatteforvaltningsloven kapittel 13. Skatteforvaltningsloven (og andre lover) finner du på lovdata.no.

Til deg som har fått vedtak om fastsetting av merverdiavgift eller ileggelse av tilleggsskatt:

Minking

Hvis vedtaket du har fått går ut på at du har betalt for mye i merverdiavgift, får du utbetalt det du har betalt for mye. Beløpet blir utbetalt til det kontonummeret du har registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Før utbetaling vil avgiftsmyndighetene motregne i eventuell skatt, merverdiavgift og visse andre avgifter som du skylder oss og som har forfalt.

Du kan ha krav på renter av det beløpet du har fått utbetalt. Normalt blir eventuelle renter utbetalt samtidig med avgiftsbeløpet.

Økning

Hvis vedtaket du har fått går ut på at du skal betale inn merverdiavgift og/eller renter, må du bruke de betalingsopplysningene som står i vedtaket, herunder KID-nummer.

Når du har fått vedtak om fastsetting av merverdiavgift, er det fordi du har innberettet for lite avgift å betale, eller for høyt avgiftsbeløp til gode for en eller flere terminer. Det skal derfor beregnes renter fra det tidspunktet riktig avgift skulle vært betalt, eventuelt fra det tidspunktet du fikk utbetalt for høyt beløp. Hvis du ikke betaler skyldig beløp innen den forfallsdatoen som er oppgitt i vedtaket, løper det ytterligere renter.

Forholdet til skatt og skattemelding

Hvis du har betalt renter av etterberegningen, kan du trekke i fra disse rentene på skattemeldingen for formues- og inntektsskatt (skattemeldingen). Det er derimot ikke fradragsrett for tilleggsskatt.

Hvis du får utbetalt renter, skal disse føres opp som skattepliktig inntekt.

Vedtaket om fastsetting kan også ha andre skattemessige konsekvenser.

Klage

For generell informasjon om klage på enkeltvedtak, se avsnittet øverst i artikkelen.

Selv om du har klaget på vedtaket, plikter du å innbetale kravet til ordinært forfall. Det vil løpe forsinkelsesrenter fra forfall og fram til kravet er innfridd.

Dersom klagen omfatter ilagt tilleggsskatt, er du ikke forpliktet til å betale denne delen av kravet mens klage- eller domstolsbehandling pågår. Det vil imidlertid løpe avsavnsrenter etter skattebetalingsloven § 11-2 på den delen av tilleggsskatten som fastholdes. Avsavnsrenten beregnes fra forfall for kravet og fram til klagen er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger. Avsavnsrenten tilsvarer den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året, tillagt ett prosentpoeng. Du plikter å betale besluttet tilleggsskatt straks klagen er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger. Fra dette tidspunktet vil det påløpe forsinkelsesrenter.