Forskjellen på fritak og unntak fra merverdiavgift

Enkelte varer og tjenester må du ikke beregne merverdiavgift av. Dette er fordi de er enten unntatt eller fritatt fra avgiftsplikt.

Unntak

Med unntak fra avgiftsplikt mener vi at reglene i merverdiavgiftsloven ikke gjelder for omsetningen. Det betyr at du ikke skal beregne merverdiavgift for en bestemt vare eller tjeneste. Unntakene for avgiftsplikt kan gjelde en bestemt yrkesgruppe og være knyttet til bestemte forutsetninger.

Hvis du bare har unntatt omsetning gjelder følgende:

  1. Du skal ikke registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret
  2. Du har ikke rett til fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester du kjøper til virksomheten
  3. Du skal ikke beregne merverdiavgift på varene eller tjenestene du selger
  4. Du skal ikke levere mva-melding

Hvis du kombinerer drift av virksomhet som er unntatt fra avgiftsplikten med virksomhet som ikke er unntatt, må du beregne, rapportere og betale merverdiavgift for den delen av virksomheten som ikke er unntatt.

Eksempel på tjeneste unntatt merverdiavgift

Undervisning er som hovedregel unntatt fra merverdiavgift. Du skal derfor ikke beregne mva på fakturaen når du selger undervisningstjenester.

 

Fritak

Med fritak for avgiftsplikt mener vi at reglene i merverdiavgiftsloven gjelder for omsetningen, men at mva-satsen er 0 % (fritatt). Det vil si at du ikke trenger å beregne merverdiavgift for en bestemt vare eller tjeneste.

Dette betyr at:

  1. Omsetningen teller med når du vurderer om beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret er nådd
  2. Du kan få fradrag for merverdiavgift du har betalt for varer og tjenester (inngående merverdiavgift) til bruk i virksomheten når du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret
  3. Fritatt omsetning skal skrives i en annen post i mva-meldingen enn omsetning som ikke er fritatt

Fritakene kan gjelde bestemte yrkesgrupper og være knyttet til bestemte forutsetninger.

Eksempel på fritak for merverdiavgift

Bøker som selges til forbruker er i de fleste tilfeller fritatt for merverdiavgift. Du skal likevel føre slik omsetning i mva-meldingen.

Satser for merverdiavgift

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Enkelte bransjer og områder har egne satser.

Alminnelig sats 25 %
Næringsmidler (mat og drikke) 15 %
Persontransport, kinobilletter, utleie av rom, med mer 12 %

 

Les mer detaljert om satser