Forskjellen på fritak og unntak fra merverdiavgift

Enkelte varer og tjenester må du ikke beregne merverdiavgift av. 

Hva er unntak fra avgiftsplikten?

Med unntak fra avgiftsplikten mener vi at du ikke skal beregne merverdiavgift for en bestemt vare eller tjeneste. Reglene i merverdiavgiftsloven gjelder ikke for denne omsetningen. Unntakene for avgiftsplikt kan gjelde en bestemt yrkesgruppe og være knyttet til bestemte forutsetninger.

Hvis du bare har slik omsetning gjelder følgende:

  1. Du skal ikke registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret
  2. Du har ikke rett til fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester du kjøper til virksomheten
  3. Du skal ikke beregne merverdiavgift på varene eller tjenestene du selger
  4. Omsetningen skal ikke rapporteres i mva-meldingen

Hvis du kombinerer drift av virksomhet som er unntatt fra avgiftsplikten med virksomhet som ikke er unntatt, må du rapportere, beregne og betale merverdiavgift for den delen av virksomheten som ikke er unntatt.

Eksempel på tjeneste unntatt merverdiavgift

Undervisning er som hovedregel unntatt fra merverdiavgift. Du skal derfor ikke legge til mva på fakturaen hvis du driver med undervisning.

Hva er fritak for avgiftsplikt?

Med fritak for avgiftsplikt mener vi at du ikke trenger å beregne merverdiavgift for en bestemt vare eller tjeneste. Forskjellen er at omsetningen er innenfor merverdiavgiftsloven.

Dette betyr at:

  1. Omsetningen teller med når du vurderer om beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret er nådd
  2. Du kan få fradrag for merverdiavgift du har betalt for varer og tjenester (inngående merverdiavgift) når du er registrert
  3. Omsetningen skal skrives i en annen post i mva-meldingen (merverdiavgiftsoppgaven) enn omsetning som ikke er fritatt

Fritakene kan gjelde bestemte yrkesgrupper og være knyttet til bestemte forutsetninger.

Eksempel på fritak for merverdiavgift

Bøker som selges til forbruker er i de fleste tilfeller fritatt for merverdiavgift. Du skal likevel føre slik omsetning i mva-meldingen.

Satser for merverdiavgift

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. Enkelte bransjer og områder har egne satser for mva. Den generelle satsen er 25%, næringsmidler 15% og persontransport, kinobiletter, utleie av rom m.m. er 12 %.

Les mer detaljert om satser eller finn satser for tidligere år

footer/desktop/standard