Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Hjelp til utfylling

Her finner du noen tips til hva du må gjøre når du møter ulike problemstillinger og spørsmål som kan oppstå i forbindelse med rapportering av tredjepartsopplysninger av betaling for pass og stell av barn.

Melding om dette gis via Altinn-skjema RF-1312 Tredjepartsopplysninger – nye opplysninger til oppgavegiverregisteret.

Oppgaver må sendes inn for opphørsåret.

Det er hovedenheten (selvstendig juridisk enhet) som er den opplysningspliktige og som er ansvarlig for å levere oppgaver for sine underenheter. Hovedenheten skal registreres i oppgavegiverregisteret. Når underenheten ikke er registrert i oppgavegiverregisteret, vil en leveranse fra underenheten avvises som ugyldig.

Det er beløp for oppholdskostnader som rapporteres fordi foreldrefradraget gjelder kun utgifter til pass og stell av barnet. Matpenger er ikke fradragsberettiget og skal ikke inngå i beløpet som rapporteres. Det samme gjelder eventuelle utgifter til utstyr.

Det skal sendes inn en oppgave per betaler, det vil si oppholdsbetaling slås sammen for søsken og rapporteres i en oppgave.

Barnehagen må fastsette kostpenger skjønnsmessig. Det er ikke fastsatt en sats for hvor mye matpenger skal utgjøre.

Betalingen er ikke opplysningspliktig og skal ikke rapporteres. Foreldrene får ikke foreldrefradrag når kostnaden ikke er dekket av dem.

Den delen av tilskudd til barnehage som foreldre/foresatte er skattlagt for eller som de har refundert arbeidsgiver er likevel fradragsberettiget. I disse tilfellene må foreldre/foresatte selv føre beløpet på sin skattemelding.

Samboer uten felles barn kan ikke kreve fradrag i sin inntekt for betalte barnepasskostnader som gjelder den andre samboerens særkullsbarn. Det aksepteres at foreldrefradraget gis til den som er barnets far eller mor selv om denne formelt sett ikke er den som har innbetalt beløpet. Det samme gjelder når slekt/venner har innbetalt på vegne av foreldrene (f.eks som gave/lån). I disse tilfellene kan kostnaden innrapporteres på barnets far/mor.

Oppgaven leveres på den forelderen som har betalt.

Når foreldrene er gift, forhåndsutfylles foreldrefradrag i skattemeldingen med en halvpart hos hver.

Når foreldrene ikke er gift er barnet knyttet til mors familienummer i folkeregisteret. Hvis far rapporteres som betaler, vil far få utfylt foreldrefradrag inntil beløpsgrensen for ett barn forutsatt at far er markert som samboer med felles barn i systemet. Dersom foreldrene ønsker annen fordeling, må de selv korrigere dette i sine skattemeldinger.

Barnehagen skal rapportere beløp på den forelderen som er betaleren.

Kun personer med barn registrert bosatt hos seg får beløpet forhåndsutfylt. Det er et vilkår for foreldrefradrag at barnet bor hos skattepliktig. Person uten barn får ikke forhåndsutfylt foreldrefradrag selv om vedkommende er rapportert som betaler. Er det uklart hvem (mor eller far) som er betaler, kan beløpet rapporteres på den forelderen som er fakturert.

Ønsker foreldrene en annen fordeling av foreldrefradraget, må de selv korrigere dette i sine skattemeldinger.

Ved delt bosted kan foreldrene kreve foreldrefradrag annet hvert år eller fordele fradraget forholdsmessig innenfor et felles maksimumsbeløp for foreldrefradrag.

Tilsynskostnaden skal rapporteres hvis foreldrene har hatt kostnaden og barnet bor hos foreldrene (er hjemmeværende). Skatteloven § 6-48 har ingen øvre aldersgrense for barnet som kostnaden er knyttet til, men personen må ha særskilt behov for omsorg og pleie. Ikke krav om at barnet er faktisk forsørget av foreldrene.

Fødselsnummer/D-nummer hentes fortrinnsvis hos betalende forelder. Dersom oppgavegiver har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn skattyterne selv, kan du sende en søknad.

Nei, betalt beløp som gjelder barnepass i 2021 skal ikke rapporteres som påløpt kostnad for inntektsåret 2020. Kostnaden rapporteres i oppgaven for inntektsåret 2021.

Påløpte kostnader skal rapporteres, det vil si når det oppstår en ubetinget forpliktelse til å dekke kostnaden. Kostnader som gjelder inntektsåret 2020 rapporteres i januar 2021, selv om deler av beløpet ikke er betalt.

Dersom barnehagen etter rapportering ser at påløpt beløp vil bli ettergitt og derfor ikke betalt, skal det snarest mulig sendes inn en ny oppgave for det året kostnaden var påløpt. Den nye oppgaven overskriver tidligere innsendt oppgave med samme fødselsnummer. Erstatningsoppgaven må sendes innen 20. oktober året etter inntektsåret.

Skatteetaten har ikke adgang til å gjøre unntak fra eller gi utsettelse av leveringsplikten for institusjoner som omfattes av forskriften. Opplysningspliktig må foreta nødvendige forberedelser slik at rapporteringen kan skje med god kvalitet og til rett tid.

Oppgavegiver kan benytte kopi av kvitteringsutskrift fra Altinn som årsoppgave til foreldrene, men løsningen er ikke optimalisert for dette. Dersom kopi av kvitteringsutskrift benyttes som årsoppgave, må det vedlegges et standardbrev med henvisning til post i skattemeldingen, samt opplysning om at likelydende oppgave er sendt Skatteetaten. Utforming av årsoppgavene er det oppgavegiver selv som står ansvarlig for.

Opplysninger som punches i Altinn vil ikke bli lagret til neste år.

Opplysningene må således punches inn på nytt neste år.