Om ordningen med tildelte opsjoner i små oppstartsselskaper

Fra 1. januar 2018 ble det innført en gunstig ordning for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap, jf. skatteloven § 5-14 fjerde ledd.

Ordningen innebærer en utsettelse av både skattlegging og arbeidsgiveravgift, etter hovedregelen frem til aksjene som opsjonen knytter seg til, realiseres. Ordningen gjelder for selskaper med inntil 25 ansatte og balansesum/driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner. Det er videre knyttet særskilte vilkår til

 • Opsjonen
 • Arbeidsgiverselskapet
 • Den ansatte
 • Rapportering

Opplysningsplikt

Fra inntektsåret 2020 er det innført opplysningsplikt om tildelte opsjoner i opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap. Ved rapportering for 2020 skal det også gis opplysninger om tildelte opsjoner i perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2020.

Rapporteringsfrist

Skatteetaten utvikler skjema for rapportering våren 2021 og vil gi nærmere informasjon når skjema kan sendes inn.

Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar etter inntektsåret.

Bakgrunnen for at det er innført opplysningsplikt

Opplysningene innhentes blant annet for at myndighetene skal kunne få informasjon om hvor mange bedrifter som benytter seg av den gunstige opsjonsordningen, og i hvilket omfang. Det vil gi bedre grunnlag for å anslå virkningene av gjeldende ordning og av mulige forbedringer og utvidelser. Samtidig er forslaget viktig for at Skatteetaten skal kunne overholde pliktene som støttegiver etter statsstøtteregelverket.

Aksjeselskap som har tildelt opsjoner til ansatte etter ordningen skal gi opplysninger til Skatteetaten om tildelte opsjoner i arbeidsforhold. Det skal gis opplysninger om hver ansatt som er tildelt opsjoner.

Det skal gis opplysninger om

 • selskapets navn og organisasjonsnummer
 • den ansattes navn og fødsels- eller d-nummer
 • antall opsjoner som er tildelt
 • dato for tildelingen.

Rettledning for oppstartsselskapers rapportering vil bli tilgjengelig i løpet av kort tid.

Om opsjonsordningen

Hvilke selskap omfattes?

Ordningen gjelder aksjeselskap hjemmehørende i Norge som:

 • ikke er eldre enn 6 år i tildelingsåret, medregnet stiftelsesåret
 • har 25 antall årsverk eller færre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • har samlede driftsinntekter på 25 mill. eller mindre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • har samlet balansesum på 25 mill. eller mindre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • ikke offentlige organer kontrollerer mer enn 24 prosent av kapital- eller stemmeandelene i selskapet,
 • ikke driver kull- eller stålvirksomhet eller passiv kapitalforvaltning
 • ikke har utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte
 • ikke var i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet

Hvilke ansatte omfattes?

Ordningen gjelder fysiske ansatte som:

 • har minst 25 timer arbeidstid i oppstartselskapet per uke
 • ikke direkte eller indirekte kontrollerer mer enn 5 prosent av aksjene eller stemmene i oppstartselskapet i tildelingsåret, samt de to foregående årene.

Hvilke opsjoner omfattes?

Ordningen gjelder bare for opsjoner som:

 • blir tildelt den ansatte 1. januar 2018 eller senere, og
 • innløses til aksjer i oppstartselskapet tidligst tre år, og senest ti år, etter tildelingstidspunktet.

Eksempel på opsjonsbeskatning

Ansatt i selskapet tildeles opsjoner på aksjer i selskapet

Aksjene stiger i verdi og den ansatte innløser opsjonene etter 3 år. Dette innebærer at han kjøper aksjer.

Han kjøper aksjer for kr 500 000. Aksjenes markedsverdi er kr 2 000 000

Fordelen er kr 1 500 000 men kun 500 000 beskattes umiddelbart som lønn

Utsatt beskatning av fordel på kr 1 000 000

Inngangsverdi på aksjene blir kr 1 000 000 (betalt 500 000 og beskattet for 500 000)

Nyttige lenker/Aktuelt regelverk

Skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav h

Skatteforvaltningsforskriften §§ 7-10-34 til 7-10-37

Skatteloven § 5-14(4)

Forskrift til skatteloven FSFIN § 5-14-12

Aksjeloven §§ 1-3 og 1-5 første ledd

Prop. 1 LS (2020-2021) punkt 13.3