Om ordningen med tildelte opsjoner i små oppstartsselskaper

Fra 1. januar 2018 ble det innført en særskilt opsjonsskatteordning for små oppstartselskap.

Dersom angitte vilkår var oppfylt skulle gunstig skattlegging gjøre det mer attraktivt å arbeide i små oppstartselskap. Den gunstige skattleggingen gikk i hovedsak ut på at den ansatte, inntil et lovfestet fordelsbeløp, fikk utsatt sin lønns og kapitalbeskatning til tidspunktet for realisasjon av aksjer. Fordel utover lovfestet grenseverdi ble skattlagt som normalt ved innløsning av opsjonen (erverv av aksjer).

Denne ordningen ble erstattet av en ny ordning for opsjoner i arbeidsforhold i selskap i oppstarts- og vekstfasen som gjelder fra og med 2022. Den nye ordningen skal være enklere, mer forutsigbar og mer gunstig. Fra og med 2022 vil verken tildeling av opsjon eller innløsning utløse skatteplikt for ansatte som benytter ordningen. Beskatning skjer først når aksjene realiseres. Det er ingen lønnsbeskatning slik det var i opprinnelig ordning fra 2018.

For å være omfattet av ordningen er det knyttet særskilte vilkår til

 • Arbeidsgiverselskapet
 • Opsjonen
 • Den ansatte
 • Rapportering

Vilkår som gjelder for arbeidsgiverselskapet

Ordningen gjelder aksjeselskap hjemmehørende i Norge som:

 • ikke er eldre enn 10 år i tildelingsåret, medregnet stiftelsesåret
 • har 50 antall årsverk eller færre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • har samlede driftsinntekter på 80 mill. eller mindre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • har samlet balansesum på 80 mill. eller mindre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • ikke offentlige organer kontrollerer mer enn 24 prosent av kapital- eller stemmeandelene i selskapet,
 • ikke driver kull- eller stålvirksomhet eller passiv kapitalforvaltning
 • ikke har utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte
 • ikke var i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet
 • maksimalt 30 prosent av selskapets samlede lønnskostnader er knyttet til en eller flere av følgende:
  • aktiviteter omfatte av næringshovedområde K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet i statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering
  • omsetning av eiendom eller råvarer
  • langtidsutleie av lokaler eller boliger
  • juridisk rådgivning, revisjon eller regnskap

Inngår arbeidsgiverselskapet i et konsern, må ovennevnte vilkår være oppfylt for konsernet sett under ett. I tillegg må samtlige selskaper i konsernet være aksjeselskap.

Ordningen gjelder også for visse utenlandske arbeidsgiverselskap. Dette gjelder selskap som oppfyller ovennevnte vilkår, tilsvarer et norsk aksjeselskap og er begrenset skattepliktig for virksomhet i Norge. I tillegg må selskapet enten være hjemmehørende i et EØS-land eller være hjemmehørende i et land utenfor EØS som Norge har inngått skatteavtale med om informasjonsutveksling.

Vilkår som gjelder den ansatte

Ordningen gjelder fysiske ansatte som:

 • har gjennomsnittlig minst 25 timer arbeidstid i oppstartselskapet per uke ved tildeling og frem til innløsning av opsjonen, og
 • ikke direkte eller indirekte kontrollerer mer enn 5 prosent av aksjene eller stemmene i oppstartselskapet i tildelingsåret, samt de to foregående årene.

Krav til opsjonen

Ordningen gjelder bare for opsjoner som innløses til aksjer i oppstartselskapet tidligst tre år, og senest ti år etter tildelingstidspunktet. Den avtalte innløsningskurs kan ikke være lavere enn markedsverdien på aksjene ved tildeling. Opsjonen må tildeles den ansatte personlig og være uomsettelig i hele opsjonsperioden. Dette innebærer for eksempel at opsjonen ikke kan overføres til et selskap eid av den ansatte eller overføres til andre ved arv eller gave.

Ordningen har en øvre grense både på ansattnivå og på selskapsnivå. Den enkelte ansatte kan få tildelt opsjoner på aksjer med en samlet markedsverdi på inntil 3 millioner kroner. Arbeidsgiverselskapet kan utstede opsjoner på aksjer med en samlet markedsverdi på inntil 60 millioner kroner. Aksjenes markedsverdi beregnes på det tidspunktet opsjonene tildeles.

Rapportering

Oppstartselskaper har rapporteringsplikt for opsjoner som tildeles og innløses etter denne ordningen, se skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav h

 

Det skal ved tildeling gis opplysninger om:

a.selskapets navn og organisasjonsnummer

b.den ansattes navn og fødsels- eller d-nummer

c.antall opsjoner som er tildelt

d.dato for tildelingen

e.innløsningskurs og markedsverdi på de underliggende aksjene på tildelingstidspunktet.

 

(2) Det skal ved innløsning gis opplysninger om

a.selskapets navn og organisasjonsnummer

b.den ansattes navn og fødsels- eller d-nummer

c. antall innløste opsjoner

d. dato for tildeling og dato for innløsning av opsjonene

Rapporteringsfrist

Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar etter inntektsåret.

Overgangsregler

Opsjoner utstedt før 2022 og som var omfattet av særordningen for ansatteopsjoner i skatteloven § 5-14 slik de gjaldt fra 2018, skal omfattes av den nye ordningen.

For ansatte som fikk utsatt skattleggingen av hele eller deler av opsjonsfordelen i 2021, bortfaller skatteplikten på den utsatte fordelen ved den nye ordningen. Beskatningen skjer da ved realisasjon av aksjene. Dersom den beregnede opsjonsfordelen ved innløsning i 2021 var over 1 mill. kroner, skal den overskytende delen utløse arbeidsgiveravgiftsplikt og inngå i lønnsbeskatningen for inntektsåret 2021. I slike tilfeller reverseres ikke lønnsbeskatningen eller betalingen av arbeidsgiveravgift. For å unngå at denne delen av opsjonsfordelen skattlegges dobbelt (både som lønn og som aksjeinntekt), legges grunnlaget for lønnsbeskatningen til i inngangsverdien på aksjen.

Fra og med 12. oktober 2021 kan avtalt innløsningskurs på aksjene ikke være lavere enn markedsverdien på aksjene ved tildelingen.

For opsjoner som er tildelt før 12. oktober 2021 legges det til grunn at avtalt innløsningskurs er markedsverdien på de underliggende aksjene ved tildelingen.

Nyttige lenker/Aktuelt regelverk

Skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav h

Skatteforvaltningsforskriften §§ 7-10-34 til 7-10-37

Skatteloven § 5-14 (2)

Forskrift til skatteloven FSFIN § 5-14-12

Aksjeloven §§ 1-3 og 1-5 første ledd

 

Prop. 1 LS (2021-2022) punkt 4

Innst. 4 L 2021-2022