Koder for betalingsart

Tabellen viser aktuelle betalingsarter og underliggende koder for betalinger/overføringer mellom den norske og den utenlandske part.

  Varer
14 Kjøp/salg av varer
   
  Tjenester
26 Leie
29 Annet kjøp/salg av tjenester
   
  Renter, utbytte og annen kapital
31 Renter
35 Utbytte
38 Annen kapitalavkastning
   
  Kapitaltransaksjoner
41 Kjøp/salg av fast eiendom og aktiverte rettigheter i utlandet
43 Direkteinvesteringer i aksjer mm
45 Direkteinvesteringer i annen kapital
51 Porteføljeinvestering i aksjer og verdipapirfondsandeler
52 Porteføljeinvesteringer i obligasjoner og sertifikater
53 Porteføljeinvesteringer i derivater
71 Livsforsikring/pensjon
79 Andre finansinvesteringer
   
  Andre overføringer
81 Lønn
82 Arv, gave, med mer