Fradrag for kostnader til forskning og utvikling (SkatteFUNN-ordningen)

Skattytere som driver virksomhet, kan på bestemte vilkår få fradrag i skatt for 19 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) begrenset til 25 millioner i inntektsåret.

For å omfattes av ordningen må forsknings- og utviklingsprosjektet godkjennes av Norges forskningsråd. På Norges forskningsråds nettsted skattefunn.no finner du informasjon om ordningen, vilkår, søknadsskjema og søknadsprosedyre mv.    

Prosjektgodkjenningen er knyttet til foretakets organisasjonsnummer. Ved omorganiseringer hvor virksomheten videreføres i et foretak med et nytt organisasjonsnummer må det søkes om ny godkjenning.

Fradraget i skatt mv. kommer i tillegg til inntektsfradrag for FoU-kostnader. Overstiger fastsatt fradrag utliknet skatt, blir overskytende beløp utbetalt ved skatteoppgjøret.

Skattefunn er statsstøtte, og tildelingen må derfor være i tråd med statsstøtteregelverket. Etter Gruppeunntaksforordningen (EU) nr. 651/2014 artikkel 1 pkt. 4 bokstav c er det ikke adgang til å gi skattefunnstøtte til foretak som var i vanskeligheter på det tidspunktet da skattefunnsøknaden ble godkjent av Norges forskningsråd. Hva som menes med foretak i vanskeligheter er regulert i forordningens artikkel 2 pkt. 18 bokstavene a til e.

Se nærmere om dette i Skatte-ABC 2023 under emnet F-29-2 Hvilke skattytere som omfattes av ordningen.

Foretaket kan ikke være «et foretak i vanskeligheter» hverken på selskaps – eller konsernnivå. Begrepet konsern skal forstås slik det anvendes i EØS-retten.

Det skal føres eget regnskap for prosjektet. Regnskapet må dokumentere både de beregnede og de faktiske kostnadene, og prosjektregnskapet må føres løpende gjennom året. Som dokumentasjon av personal- og indirekte kostnader må det kunne fremlegges timelister for FoU-personale som viser, fordelt pr. dag, navn på FoU-person, antall timer samt hvilke delmål som er bearbeidet. FoU-medarbeider og prosjektansvarlig signerer timelistene løpende, og minst hvert kvartal. Prosjektregnskapet skal på oppfordring legges fram for skattemyndighetene.   

Norges forskningsråd og Skattedirektoratet har laget en mal for føring av prosjektregnskap som kan benyttes. Malen finnes på skattefunn.no, se Prosjektregnskap for SkatteFUNN (live.com).

Kostnader som inngår i fradragsgrunnlaget må være direkte tilknyttet det godkjente prosjektet, og kostnadene må etter sin art være fradragsberettiget etter skatteloven kap. 6. Videre må kostnadene være omfattet av artikkel 25 i Gruppeunntaksforordningen.

Kostnadene beregnes og fordeles etter følgende kategorier: 

  • Personalkostnader og indirekte kostnader. For egne ansatte begrenses antall timer for hver ansatt til maksimalt 1 850 timer per år, og timesatsen begrenses til 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, maksimalt 700 kroner per time. 
  • Innkjøp av FoU-tjenester. Maksimal timesats på 700 kroner per time gjelder tilsvarende ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående.
  • Innkjøp av instrumenter og vitenskapelig utstyr. 
  • Innkjøp av kontraktsmessig forskning, teknisk kunnskap og patenter.   
  • Andre driftskostnader.   

Det gis kun fradrag for kostnader ved kjøp av FoU-tjenester fra foretak innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

Avgifter som blir refundert eller avregnet inngår ikke i prosjektkostnadene.   

Kostnader som virksomheten har til revisor mv. i forbindelse med søknad om midler til prosjektet og revisorbekreftelse i vedlegg til skattemeldingen, inngår ikke i fradragsgrunnlaget. 

Det stilles krav om revisors attestasjon av kostnadene og bekreftelse av opplysningene om offentlig støtte (uavhengig av om skattyter er revisjonspliktig eller ikke).

Dersom skattyter mottar annen offentlig støtte til prosjektet, må summen av den offentlige støtten til prosjektet ikke overstige høyeste samlede tillatte støtteintensitet jf. FSFIN § 16-40-6 (7). Den tillatte støtteintensiteten er regulert i Gruppeunntaksforordningen om visse kategorier av støttes forenlighet med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 og 108, artikkel 8 om kumulering jf. artikkel 25 om støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Vurderingen av om prosjektet overstiger grensene for samlet offentlig støtte vurderes for hele prosjektperioden under ett. Dersom samlet offentlig støtte overstiger de angitte grensene, må skattefradraget reduseres. Kontroll av offentlig støtteandel må gjennomføres for hvert enkelt prosjekt. Som offentlig støtte regnes blant annet finansiell bistand til prosjektet fra offentlige virkemidler (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, kommunale-/fylkeskommunale næringsfond e.l.), støtte til prosjektet fra Den Europeiske Union (inkl. EUs rammeprogram) og differensiert arbeidsgiveravgift.

Ved beregningen av maksimal støtteintensitet, har det blant annet betydning om skattefunnprosjektet er definert som industriell forskning eller eksperimentell utvikling, om foretaket omfattes av FSFIN sin definisjon av SMB (små og mellomstore bedrifter), om prosjektet innebærer faktisk samarbeid og om resultatene har vært gjenstand for omfattende spredning gjennom konferanser, publikasjoner mv.    

Se nærmere om statsstøttereglene på skattefunn.no og nærmere om begrensning som følge av annen offentlig støtte i Skatte-ABC 2023 under emnet F-29-11 Begrensning som følge av annen offentlig støtte.

Størrelsen av bedriften har betydning, se definisjon på små og mellomstore bedrifter her F-29-10 Små og mellomstore bedrifter – definisjon.

Se også artikkel om offentlig støtte (statsstøtte).

 

Skattemelding  

Ny løsning for innlevering for inntektsåret 2023

For inntektsåret 2023 må du bruke den nye innleveringsløsningen for skattemeldingen.

Formelle opplysninger om prosjektet vil ligge som forhåndsutfylte data mottatt fra Norges forskningsråd.

Mer informasjon