Fradrag for forskning og utvikling – SkatteFUNN

SkatteFUNN er en ordning som gir rett til fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling.  

Fradrag i skatt kommer i tillegg til inntektsfradrag for forskning- og utviklingskostnader.

Ordningen administreres av Forskningsrådet i samarbeid med Skatteetaten. 

 

Gjelder dette meg

Dette gjelder deg som driver skattepliktig virksomhet og som har et godkjent prosjekt i SkatteFUNN-ordningen hos Forskningsrådet.  

Prosjektet må være godkjent av Forskningsrådet

Du får svar på søknaden i et godkjenningsbrev på e-post eller i egen portalløsning. Uten godkjenning kan du ikke få fordelene av SkatteFUNN. 

Skatteetaten får opplysninger om godkjente prosjekter fra Forskningsrådet.

Dette må du gjøre etter at du har fått et godkjent SkatteFUNN-prosjekt

Vær spesielt oppmerksom på følgende: 

 

For å få fradrag i skatt for forskning og utvikling (FoU) må du gi opplysninger i skattemeldingen. Du skal bruke temakortet “Skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling”.   

Fradrag skal baseres på prosjektregnskapet og timelister. Revisor må signere før fradraget kan godkjennes.

Prosjektregnskapet

Du må føre eget regnskap for prosjektet, og regnskapet må føres løpende gjennom året. 

Prosjektregnskapet må dokumentere både de beregnede og de faktiske kostnadene.

  • Beregnede kostnader er kostnader som står i den godkjente søknaden. 
  • I beregningen av skattefunn-fradraget skal du sette inn de faktiske kostnadene du har.  Den sjablongmessige beregningen av lønnskostnader skal inn i prosjektregnskapet, ikke de virkelige kostnadene som står i det vanlige regnskapet. 

Skillet mellom kostnader i ordinær drift og forskningsarbeid 

Du må skille mellom forskningskostnadene og de ordinære kostnadene til den vanlige driften. 

Dette regnes som kostnader

Det gis fradrag for kostnader som er direkte tilknyttet det godkjente prosjektet. Du er ansvarlig for å sjekke at kun riktige kostnader tas med.

  • Timer 
  • Vitenskapelig og teknisk utstyr
  • Reise, transport og møter

  • Kostnader til revisor. Dette regnes som ordinær drift
  • Personalkostnader som ikke er innenfor godkjenningen 
  • Bruk av utstyr bedriften allerede eier 
  • Prøveproduksjon som er en del av ordinær drift

Avgifter som blir refundert eller avregnet inngår ikke i prosjektkostnadene. Dette gjelder for eksempel dersom foretaket får fradrag for merverdiavgiften i ettertid (tilbakegående avgiftsoppgjør).

 

 

Kostnader før godkjenning av prosjektet 

Du kan ta med kostnader fra tiden før godkjenningstidspunktet i det året prosjektet ble godkjent. 

Personalkostnader 

Oppgi antall timer brukt til prosjektet. For egne ansatte er det en begrensning i hvor mange timer du kan registrere for hver ansatt, dette er maksimalt 1 850 timer per prosjekt per år. Timesatsen er begrenset til 1,2 promille av medarbeiderens normale årslønn. Dette er lønnen som er avtalt og reelt utbetales, og kan maksimalt være 700 kroner per time.

Innkjøp av FoU-tjenester

Ved kjøp av FoU-tjenester fra nærstående bedrift er maksimal timesats 700 kroner per time.  

Det gis kun fradrag for innkjøp av FoU-tjenester fra foretak innenfor EØS og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med (Regjeringen.no).

Det må føres timelister dag-for-dag i prosjektet. Disse skal vise dato, antall timer og hvilke delmål FoU-deltakeren arbeidet med. Timelistene skal signeres av prosjektdeltaker og prosjektansvarlig løpende, og minst hvert kvartal. Timelistene kan signeres elektronisk hvis det kan dokumenteres at signeringen er gjennomført av prosjektdeltaker og prosjektansvarlig. 

Ulønnet arbeidsinnsats kan ikke inngå i fradragsgrunnlaget.  

Det er svært tydelige krav til timelistene (forskningsradet.no) 

Prosjektregnskapet skal signeres av revisor i Altinn, og dette er en forutsetning for å få SkatteFUNN-fradraget.  

Kravet om signatur gjelder uavhengig av om du må ha revisor-godkjenning på andre deler av regnskapet ditt.

Det er en maksimal grense for hvor mye du kan få i offentlig støtte, og dette kan gjøre at du får mindre SkatteFUNN-fradrag. 

Offentlig støtte gjelder blant annet støtte til prosjektet fra Innovasjon Norge, offentlige næringsfond, flere typer EU-program og redusert arbeidsgiveravgift.  

Det er ulike grenser for hvor mye maksimal offentlig støtte til prosjektet kan utgjøre.  Dette kan få betydning for hvor mye skattefradrag du kan få. 

Dersom den samlede offentlige støtten til prosjektet overstiger høyeste tillatte samlede støtte, må dere foreta begrensning i FoU-fradraget siste prosjektår.

Reglene om statsstøtte er detaljert beskrevet hos SkatteFUNN (Forskningsrådet).

For å kunne få SkatteFUNN-støtte for prosjekter, er det en forutsetning at bedriften ikke anses som et «foretak i vanskeligheter» på tidspunktet Forskningsrådet godkjenner søknaden.   

Vurderingen skal skje på grunnlag av sist avlagte årsregnskap eller mellombalanse. Balansedato må være mellom sist avlagte regnskap og før godkjenningstidspunktet for prosjektet. 

Foretaket kan ikke være et “foretak i vanskeligheter” hverken på selskaps- eller konsernnivå. Begrepet konsern skal forstås slik det anvendes i EØS-retten.

Spesielle forhold

Ved samarbeidsprosjekter mellom flere skattepliktige, gjelder kostnadsrammen på 25 millioner for hvert prosjekt per år.

Fradraget fordeles forholdsmessig mellom bedriftene etter hvor stor andel av totalrammen den enkelte har hatt. 

Bedriftene som samarbeider må sende søknad der de beskriver sin del av prosjektet. 

Prosjektgodkjenningen er knyttet til selskapets organisasjonsnummer. Ved omorganisering hvor virksomheten videreføres i et nytt selskap med nytt organisasjonsnummer, må det søkes om ny godkjenning hos Forskningsrådet.

SkatteFUNN-fradraget kommer i skatteoppgjøret.

Har du underskudd vil hele beløpet bli utbetalt som tilgodebeløp på skatteoppgjøret. 

Skattefradraget for selskapets FoU-kostnader gis i deltakernes skatt og trygdeavgift. Deltakerne må kreve fradrag for sin egen andel i skattemeldingen.

Du må levere skattemeldingen din via et årsoppgjørssystem, når du er en del av SkatteFUNN-ordningen. 

Eier av enkeltpersonforetaket kan ikke registrere egne timer i prosjektregnskapet. 

Satser

Satsen for fradrag er 19 prosent av kostnadene. Kostnadene er begrenset til 25 millioner per år.  

Datoer og frister

Du må levere skattemelding med næringsspesifikasjon senest 31. mai, for å få fradraget i ordningen.

SkatteFUNN-ordningen har egne frister for søknader og dokumentasjon. Sjekk disse hos Forskningsrådet.  

Dokumentasjon

For mottakere av SkatteFUNN-fradrag er det spesielt viktig å føre prosjektregnskap og timelister. Disse må kunne legges frem på oppfordring fra Skatteetaten.