Tap av fradrag ved kontant betaling

Ved kontant betaling tapes retten til både fradrag ved skatteberegningen og fradrag for merverdiavgift.

Betaling av varer og tjenester må skje via bank eller annet foretak som har rett til å drive betalingsformidling for at retten til fradrag ved skatteberegningen og fradrag for merverdiavgift ikke skal tapes.

Denne regelen gjelder også for privatpersoner som f.eks. leier ut egen bolig eller annen fast eiendom og som vil ha fradrag for utgifter i tilknytning til den skattepliktige utleien.

Formålet med bestemmelsene er å motvirke skatte- og avgiftsunndragelser. Betaling via bank øker sporbarheten av transaksjonen og gjør det vanskeligere for useriøse næringsdrivende å skjule omsetningen sin. I tillegg bidrar bestemmelsen til å redusere den konkurransevridningen og omfordelingen av kostnader i samfunnet som skatteunndragelser fører til.

10 000 kroner

Bestemmelsene gjelder kontantutbetaling på 10 000 kroner eller mer. Er betaling for en leveranse splittet opp i flere delbetalinger, er det den samlede betalingen som gjelder i forhold til beløpsgrensen. Betaling for løpende eller periodiske ytelser ses samlet for alle kostnader som kommer til fradrag samme år.

Hvis betalingen er gjort kontant slik at fradragsretten bortfaller, skal beløpet verken inngå i eiendelens skattemessige avskrivningsgrunnlag eller i den skattemessige inngangsverdi ved senere realisasjon.

Fradrag som er gitt ved skatteberegningen, men som tapes som følge av betalingsmåten, skal tas til inntekt det år betalingen skjedde. Merverdiavgift som er fradragsført i en omsetningsoppgave skal tilbakeføres i den terminen betalingen skjedde.

Reglene om skattemessig tap av fradrag ved kontant betaling gjelder alle kostnader som er pådratt fra 1. januar 2011. For merverdiavgift gjelder regelverket for varer og tjenester som er levert fra samme tidspunkt.