Eksempel på hvordan hobby kan bli næring: Lefseproduksjon

Ole bor på gård og har alltid vært glad i å bake og vil prøve å starte et lite lefsebakeri på stabburet, som han håper kan bli en inntektsbringende virksomhet. Her ser du hvordan han håndterer utgifter og inntekter i oppstartsårene.

Dette er et eksempel på hvordan hobby kan bli næringsvirksomhet. Les mer om hobby eller næringsdrivende

Ole ominnreder stabburet og anskaffer nødvendig utstyr. For å etablere en kundekrets kontakter han ”Bondens marked”. Han oppfordres til å tilby produktet sitt på noen markedsdager, og når han om høsten presenterer lefsene på markedet, er det etterspørsel etter produktene.

Det første året er inntektene bra, til tross for at han bare hadde full produksjon de to siste månedene av året. De store etableringskostnadene gjorde det likevel til et klart underskuddsår. Selv om han tror at produksjon og salg vil bli vesentlig større året etter, anser han at det ikke allerede nå skal behandles som en skattemessig virksomhet.
  
Han bestemmer seg derfor for å dokumentere dette årets inntekter og kostnader og oppbevare alle bilag.  Hvis lefseproduksjonen viser seg å kunne gå med overskudd innen 5 år, vil han (dersom det blir godkjent av skattekontoret) kunne få godkjent dette året som oppstartsår og få endret skattefastsettingen.
 

År 1: Start av lefseproduksjon

Dato   Bilag Hva Inntekt  Kostnad
  1 Kjøp av ovn   25.000
  2 Kjøp av materialer til stabbur   10.000
  3 Kjøp av diverse utstyr   10.000 
  4 Råstoffer    6.000
  5 Diverse salg 30.000  
  6 Strøm mv.   10.000

År 2

Ole blir utsatt for et uhell og blir sykmeldt store deler av året. Han klarer bare en meget begrenset produksjon og et lite overskudd, men gir ikke opp og håper at han neste år vil få oppfylt sine forventninger.

Etter 2 års drift ser han at vilkåret om at foretaket er ”egnet til å gi overskudd over tid”, sannsynligvis ikke vil anses oppfylt. Han rapporterer ikke virksomheten i næringspesifikasjonen i skattemeldingen, men tar vare på bilag også for dette året.

Dato   Bilag Hva Inntekt  Kostnad
  1 Kjøp av strøm mv.    5.000
  2 Kjøp av råstoffer     7.000
  3 Diverse salg   30.000  
  4 Markedsføring     5.000

År 3

Dette året går produksjon og salg strykende, og Ole ser at virksomheten vil gå med betydelig overskudd. Når året er omme, viser resultatet kr 250.000 i brutto inntekter og kr 75.000 i totale kostnader.

Ole anser nå at han oppfyller vilkårene for næringsdrivende. Han rapporterer virksomheten i næringspesifikasjonen i skattemeldingen.

Skattekontoret vil nå for det første vurdere om Ole oppfyller vilkårene for å drive en skattepliktig virksomhet. I så fall vil man vurdere når denne virksomheten hadde sin reelle oppstart, og om det er grunnlag for å endre ligningen for de to oppstartsårene.

Er vilkårene oppfylt, vil Ole få endret sin ligning for de oppstartsårene som blir godkjent, med de endringer i skattepliktig inntekt som skattekontoret etter vurdering av innsendte bilagsoversikter og eventuell dialog med Ole, har funnet relevante.