Eksempel på hvordan hobby kan bli næring: Verksted

Anne har noen år hatt som hobby å sette i stand veteranbiler. Nå vil hun prøve å utvikle dette videre og starte en egen inntektsbringende virksomhet som reparatør av veteranbiler. Her ser du hvordan hun fører utgifter og inntekter i oppstartsårene.

Dette er et eksempel på hvordan hobby kan bli næringsvirksomhet. Les mer om hobby eller næringsdrivende

Anne har noen år hatt som hobby å sette i stand veteranbiler, med stor garasje og en del utstyr og verktøy for til sammen ca kr 100. 000. Hun har imponert slekt og bekjente og har tidvis reparert biler som vennetjenester. Nå vil hun prøve å utvikle dette videre og starte en egen inntektsbringende virksomhet som reparatør av veteranbiler.

År 1 - Beslutning om å etablere eget verksted

Hun ser klart at hun da må anskaffe ytterligere utstyr og verktøy. Hun vet at hun kan få fradrag for kostnadene i opptil 5 oppstartsår dersom hun lykkes, og reparasjonsvirksomheten går så godt at hun vil bli ansett som næringsdrivende av skattemyndighetene. Derfor bestemmer hun seg for at hun fra nå av vil ta vare på bilag.

Hun er klar over at hun ikke kan kreve å få fradrag i skattepliktig inntekt for de kr 100.000 som hun hadde investert til hobbyaktiviteten sin. Disse kostnadene kan hun derfor ikke føre opp for det første oppstartsåret.

Dato   Bilag Hva Inntekt  Kostnad
  1 Kjøp av hydraulisk jekk   45.000
  2 Kjøp av redskap og verktøy   20.000
  3 Kjøp av materialer til verksted   50.000

 

År 2

Det er behov for å gjøre ytterligere påkostninger på garasjen. Det gjelder bl.a. avløp og ventilasjon.

Senhøstes år 2 åpner Anne verkstedet og mottar vederlag for noen utførte reparasjoner. Hun ser at det ikke er noen problemer å få oppdrag. Men siden hun også dette året har underskudd på driften, tror hun ikke hun vil bli vurdert som næringsdrivende av skattemyndighetene. Hun rapporterer derfor ikke i næringspesifikasjonen i skattemeldingen, men håper på et klart overskudd neste år.

Dato   Bilag Hva Inntekt  Kostnad
  1 Kjøp av ventilasjonsanlegg   30.000
  2 Kjøp av brannvarslingsanlegg   20.000
  3 Utført reparasjoner  40.000  
  4 Div. rekvisita     20.000
  5 Strøm, vann, gass, renovasjon mv.   15.000

 

År 3

I år 3 får Anne det ene oppdraget etter det andre, og hun ser at virksomheten vil gå med betydelig overskudd langt raskere enn hun hadde forventet.

Hun kontakter en regnskapsfører, som råder henne til å føre fullt regnskap dette året, for det virker sannsynlig at hun vil oppfylle vilkårene for å bli godtatt som næringsdrivende. Ved årets slutt viser resultatet kr 350.000 i brutto inntekter og kr 150.000 i totale kostnader.

Anne antar nå at hun oppfyller vilkårene for å anses som næringsdrivende. Hun rapporterer virksomheten i næringspesifikasjonen i skattemeldingen.

Skattekontoret vil nå vurdere om Anne oppfyller vilkårene for å drive en skattepliktig virksomhet, og i så fall når denne virksomheten hadde sin reelle oppstart, og om det er grunnlag for å endre ligningen for tidligere inntektsår.

Er vilkårene oppfylt, vil Anne få endret sin ligning for de oppstartsårene som blir godkjent, med de endringer i skattepliktig inntekt som skattekontoret etter vurdering av innsendte bilagsoversikter og eventuell dialog med Anne, har funnet relevante.