Tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen.

Du har selv plikt til å gi riktige og fullstendige opplysninger. Selv om noen andre enn deg har vært involvert i levering av opplysninger, har du likevel ansvar for det som er levert.

Du får bare tilleggsskatt hvis de manglende opplysningene har gitt deg noen skattemessig fordel. Vurderingen av hva som regnes som riktige og fullstendige opplysninger er objektiv og tar utgangspunkt i hva en lojal og aktsom skattepliktig ville gitt av opplysninger.

Hvor mye er tilleggsskatten på?

Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen.

For grove tilfeller har Skatteetaten mulighet til å gi skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen.

  • Skjerpet tilleggsskatt er 20 prosent, slik at den samlede tilleggsskatten blir 40 prosent i grove tilfeller.
  • I særlig grove tilfeller kan Skatteetaten gi 40 prosent i skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan altså bli 60 prosent.

Tilleggsskatten er fra 1. januar 2017 lik for alle typer skatter og avgifter. Tilleggsavgift, som tidligere gjaldt merverdiavgift, bortfaller og tilleggsskatt gjelder nå også for merverdiavgiftspliktige.

Unnskyldelige forhold

Hvis bruddet på opplysningsplikten er unnskyldelig skal du ikke få tilleggsskatt. Loven gir ikke noe nærmere beskrivelse av tilfeller som kan være unnskyldelige, men praksis viser at dette kan dreie seg om sykdom, ulykker, tekniske misforståelser og liknende.

Unntak fra tilleggsskatt

Skatteforvaltningsloven har også noen regler om unntak fra tilleggsskatt. For eksempel ilegges ikke tilleggsskatt for riktige og fullstendige opplysninger som er forhåndsutfylt i skattemeldingen, ved åpenbare skrive- og regnefeil, ved frivillig retting eller dersom den skattepliktige er død.

Klage på tilleggsskatt

Du kan klage på tilleggsskatten. Du må klage innen seks uker.

For at vi kan behandle klagen må den

  • være skriftlig
  • være sendt elektronisk eller på papir til ditt skattekontor
  • ha en begrunnelse

Dersom tilleggsskatten opprettholdes av skattekontoret, oversender skattekontoret klagen til Skatteklagenemda som er klageinstans.

Utsatt iverksetting av tilleggsskatt

Du har rett til utsatt iverksetting av tilleggsskatt hvis du klager eller går til søksmål. Utsatt iverksetting betyr at du ikke trenger å betale tilleggsskatten før klagen er avgjort eller til det er endelig rettsavgjørelse.

Hvis du ønsker å gå til søksmål for å få vedtaket prøvd i en domstol, må du be om utsatt iverksetting. Det trenger du ikke å gjøre hvis du skal klage.

Fratrekk i tilleggsskatt hvis du har fått tvangsmulkt

Hvis Skatteetaten har gitt tvangsmulkt for unnlatt levering av opplysninger, kommer beløpet som er betalt i tvangsmulkt til fratrekk i beregningen av tilleggsskatten for samme forhold.