Årsregnskap

Årsregnskapet skal fastsettes innen 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Senest 1 måned etter at årsregnskapet er vedtatt av generalforsamlingen skal det sendes til regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Formålet med årsregnskapet er å formidle nyttig og relevant informasjon om virksomhetens samlede økonomiske utvikling og finansielle stilling. Årsregnskapet skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk.

Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende:

  • resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader)
  • balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital)
  • noter (forklaring til ulike poster i regnskapet)
  • eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet)

Revisjon

Mindre aksjeselskap kan velge bort revisjon.

For å kunne unntas revisjonsplikten, må aksjeselskapet oppfylle følgende tre vilkår:

  • Selskapet må ha under 7 millioner i driftsinntekter
  • Selskapet må ha under 27 millioner i balanse
  • Selskapets ansatte må til sammen ikke utføre mer enn 10 årsverk

Fullmakt til styret

Aksjeselskap som ønsker å benytte seg av muligheten til å velge bort revisjon, må på generalforsamlingen sørge for at det gis en fullmakt til styret om å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres. Selskapet må gi melding til Foretaksregisteret når styret har besluttet å velge bort revisjon.

NUF med begrenset ansvar likestilles

Norske aksjeselskap og NUF (Norsk avdeling av utenlandsk foretak) med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. Dersom skattyters årsregnskap er fastsatt i strid med regnskaps- eller bokføringsloven, eller god regnskaps- eller bokføringsskikk, kan Skatteetaten pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres av en registrert eller statsautorisert revisor.

Eiendeler

Anleggsmidler

Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie eller bruk i bedriften.

Eksempler på anleggsmidler kan være produksjonsutstyr, maskiner, biler eller bygninger. Anleggsmidler skal vurderes til anskaffelseskost.

Anleggsmidlenes verdi skal fremgå av virksomhetens balanseregnskap som første post under eiendeler.

Omløpsmidler

Omløpsmidler er formuesgjenstander som ikke er ment til varig eie eller bruk i virksomheten.

Eksempel på slike formuesobjekter er kontanter, bankinnskudd, utestående fordringer og varelager. Omløpsmidler skal vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Omløpsmidler inngår i virksomhetens balanse og skal stå nedenfor anleggsmidlene på eiendelssiden.

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld er gjeld som har en levetid på mindre enn ett år.

Eksempel på kortsiktig gjeld kan være leverandørgjeld, gjeld til kredittinstitusjoner, skyldig offentlige avgifter (for eksempel arbeidsgiveravgift og merverdiavgift) eller skatt.

Kortsiktig gjeld er en del av balansen i virksomhetens årsregnskap og skal plasseres i balanseregnskapet nedenfor langsiktig gjeld.

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld er gjeld som har en levetid i virksomheten utover ett år.

Eksempel på langsiktig gjeld kan være utsatt skatt, obligasjonslån, gjeld til kredittinstitusjoner, obligasjonslån, avsetninger for forpliktelser eller gjeld til selskap i samme konsern. I årsregnskapet plasseres langsiktig gjeld før kortsiktig gjeld.

Utsatt skatt

Utsatt skatt er en skatteforpliktelse som utgjør 22 % av midlertidige forskjeller i virksomheten.

De midlertidige forskjellene oppstår fordi virksomheten i finansregnskapet og skatteregnskapet benytter ulike regler for verdifastsettelse.

Egenkapital

Aksjekapital

Aksjekapital er en del av virksomhetens egenkapital. Minimumskapital for et aksjeselskap i dag er kr 30 000.

Aksjekapitalen deles i bundet og fri egenkapital. Bundet egenkapital er aksjeinnskuddet. Dette kan ikke tas ut av bedriften som utbytte. Fri egenkapital kan tas ut som utbytte til eierne på visse vilkår. Summen av egenkapital og gjeld skal være lik virksomhetens eiendeler.

Årsresultat

Årsresultatet i virksomheten er lik driftsinntekter og finansinntekter redusert med driftskostnader og finanskostnader.

Når summen av inntekter er større enn summen av kostnader kaller vi årsresultatet for et overskudd. I motsatt fall kalles årsresultatet et underskudd. Et overskudd i virksomheten tillegges virksomhetens frie egenkapital dersom den ikke blir besluttet utdelt som utbytte til eierne av virksomheten.

Mer om årsregnskap

Les mer om årsregnskap hos Brønnøysundregisteret.