Kostnader

Kontantkjøp

Dersom du velger å betale virksomhetens kostnader med kontanter (sedler eller mynter) kalles dette et kontantkjøp.

Du får ikke fradrag for kostnader, eller inngående merverdiavgift som er betalt med kontanter dersom kostnaden er kr 10 000 eller høyere. For å kunne fradra kostnaden i virksomheten må betaling skje via banksystemet (med kort eller bankbetaling etter faktura). Denne bestemmelsen gir skattemyndighetene rett til å stryke kostnader i regnskapet hvor betaling over kr 10 000 skjer som kontantkjøp. Dersom et kjøp til virksomheten betales i mer enn ett avdrag skal en ved vurdering av grensebeløpet se på hele kjøpet (alle avdrag) under ett. Hensikten med denne regelen er å begrense mulighetene til svart omsetning.

Fradrag

Kostnader du har i forbindelse med drift av virksomheten er fradragsberettiget i regnskapet.

Kostnadene i virksomheten kan inndeles i 2 hovedgrupper:

  • Betalbare kostnader er kostnader som medfører en tilsvarende utgift.
    Eksempel: Kjøp av porto, kontorrekvisita, råvarer, varer for videresalg osv.
  • Beregnede kostnader kan være avskrivninger hvor den beregnede kostnaden ikke står direkte i forhold til utgiften.
    Eksempel: Du kjøper en maskin for kr 100 000. Denne må avskrives (kostnaden må fordeles over flere år i regnskapet). Utgiften når du kjøper maskinen er kr 100 000, men i regnskapet får du ikke fradrag for mer enn 30 prosent, altså kr 30 000 første året.

Se også tema og fradrag for næringsdrivende og fradragsveilederen.

Avskrivninger

Driftsmidler som forventes brukt mer enn 3 år i virksomheten og som har en anskaffelseskost på mer enn kr 15 000 eksklusiv merverdiavgift må avskrives. Det betyr at kostnaden ikke kommer til fradrag helt og fullt i anskaffelsesåret, men må fordeles over flere år.

Skattemessig må virksomheten benytte saldometoden hvilket medfører høy avskrivning (kostnad) første år og gradvis redusert avskrivning i de påfølgende årene. Skatteloven § 6-10 fastsetter maksimale avskrivningssatser for ulike typer driftsmidler. Virksomheter som foretar avskrivninger må opplyse om dette i skattemeldingen.

Midlertidige forskjeller

Virksomheten kan velge en annen type avskrivning i finansregnskapet enn hva man gjøre i skatteregnskapet. Det vil da kunne oppstå forskjeller i avskrivningsbeløp og formuesverdi mellom finansregnskapet og skatteregnskapet. Slike forskjeller kalles midlertidige forskjeller. Disse midlertidige forskjellene representerer en formues- eller gjeldspost i regnskapet, mens endringen i midlertidige forskjeller fra ett år til neste påvirker beregnet skatt. Virksomheter som benytter ulike avskrivningsmetoder i finansregnskapet og skatteregnskapet må opplyse om dette i skattemeldingen.