Oppjustering av utbytte og andre eierinntekter med faktortall

Utbytte og andre eierinntekter som du fører i skattemeldingen skal oppjusteres med et faktortall.

Du trenger ikke å gjøre endringer selv

Skatteetaten oppjusterer skattepliktig utbytte, utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, gevinst eller tap som du fører i skattemeldingen.

Du justerer altså ikke tallene selv.

Faktortall

Inntektsåret 2016 1,15
Inntektsåret 2017 1,24
Inntektsåret 2018 1,33
Inntektsåret 2019 1,44
Inntektsåret 2020 1,44
Inntektsåret 2021 1,44

 

Hvorfor skal det brukes et faktortall?

Skattesatsen på alminnelig inntekt er redusert de siste årene. Reduksjonen medfører, i tillegg til en tilsiktet redusert skatt på selskapsoverskudd, også en redusert skatt på eierinntekter (utbytte, utdeling, realisasjonsgevinster på eierandeler).

Finansdepartementet peker i Prop. 1 LS (2015-2016) pkt 3.1.3 på at reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt ville gjøre det mer lønnsomt for eiere som arbeider i eget selskap, å ta ut faktisk arbeidsinntekt som aksjeutbytte og andre former for eierinntekter som utdeling fra selskap med deltakerfastsetting, gevinster og tap ved salg av aksjer og andeler i selskap med deltakerfastsetting.

For å motvirke slik inntektsskifting skal utbytte og andre eierinntekter som du fører i skattemeldingen fra og med inntektsåret 2016, oppjusteres med faktortall.