Coronavirus - important information from the Tax Administration

Important information

This page is not available in English.

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om godtgjøring til opphaver til åndsverk

Revidert oktober 2020.

Kort om

Næringsdrivende, skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter som betaler godtgjøring eller honorar til opphaver til åndsverk for bruk av selve opphavsretten, skal rapportere på ordningen Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk.

Med opphaver menes i denne rettledningen både den som har opphavsrett til verket som skaper av det og den som har overtatt opphavsretten til verket ved kjøp, gave eller arv.

Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om det er en kontantytelse eller naturalytelse.

Fristen for rapportering er 15. februar i året etter inntektsåret.

Hvem skal levere opplysninger

Opplysningsplikt

Har du selv eller gjennom andre betalt for bruk av en opphavsrett skal du gi opplysninger om dette. Det gjelder eksempelvis offentlige myndigheter, næringsdrivende selskaper og foretak, samt skattefrie selskaper, institusjoner og organisasjoner.

Privatpersoner har ikke opplysningsplikt om betaling til opphaver.

Opplysningsplikten omfatter honorar og godtgjøringer for bruk av selve opphavsretten, både dersom det utbetales som kontantytelser og som naturalytelser. Er utbetalingen en naturalytelse skal den rapporteres med omsetningsverdi. Opplysningsplikten omfatter også royalty.

Betaling for opphaverens opptreden skal ikke rapporteres i ordningen. For eksempel en forfatter som deltar på et arrangement eller en musiker/komponist som spiller på spillejobb. Slike utbetalinger skal rapporteres som Betalinger til selvstendig næringsdrivende, hvis forfatteren er næringsdrivende uten fast forretningssted

Vederlag for bruk av opphavsrett som inngår i næringsvirksomhet organisert som aksjeselskap eller i andre selskapsformer, herunder ANS, DA og stiftelser, omfattes ikke av opplysningsplikten.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi den enkelte opplysningspliktige dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak mm. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av opplysningspliktig, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Om opphavsrett og opphaver 

En opphavsrett er for eksempel

 • en enerett til utnyttelse av et åndsverk, f.eks. et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk
 • å fremstille eksemplarer av et åndsverk og gjøre det tilgjengelig for allmennheten
 • patentrettigheter
 • royalty ved salg av bøker mv, og ny visning av verk
 • visningsrettigheter (f.eks. teaterproduksjon vist på TV, kunstsamling vist frem i en bedrifts lokale)

En opphaver er en

 • forfatter, kunstner, musiker osv. som har opparbeidet/skapt åndsverket og som har opphavsretten
 • som eier av opphavsretten ved kjøp, arv eller gave.
 • en som mottar honorar eller annen godtgjøring for andres utnyttelse av verket

Hvilken informasjon skal du oppgi

Organisasjonsnummer og navn til opplysningspliktig

Alle opplysningspliktige som rapporterer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, skal bruke organisasjonsnummeret sitt tildelt fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer er et ni-sifret registreringsnummer som tildeles av Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene for en organisasjon (foretak, idrettslag og lignende). Nummeret brukes for å gi organisasjonen og juridiske personer en unik og entydig identifikator overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner. 

Enhetsregisteret bør kontaktes dersom det er feil ved organisasjonsnummeret, organisasjonsnummeret skal endres eller dersom organisasjonsnummeret mangler.

Har du ikke juridisk organisasjonsnummer? Se Brønnøysundregisteret og på Altinn for mer informasjon og søknadsskjema.

Du skal også oppgi navn til opplysningspliktig.

Identifisering av opphaver

Oppgi organisasjonsnummer, eventuelt fødselsnummer eller D-nummeret til opphaver som har mottatt godtgjørelse.

Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene vil da ikke godkjennes som levert.

Du som opplysningspliktig kan kreve at opphaver oppgir sitt organisasjonsnummer, fødsels- eller D-nummer. Dersom vedkommende ikke har organisasjons- eller fødselsnummer kan Skattekontoret rekvirere D-nummer ved skattemessige forhold. 

Utbetaling til utenlandsk opphaver som ikke er bosatt og skattepliktig til Norge er ikke opplysningspliktig.

Du må også oppgi fullstendig navn på mottaker av godtgjøring av opphavsrett til åndsverk.

Beløp

Oppgi samlet godtgjøring som er utbetalt til hver enkelt mottaker (opphaver) i løpet av inntektsåret. Det skal rapporteres et beløp per mottaker samlet for hele året. Beløpet skal rapporteres uten mva. og oppgis i hele kroner.

Det kan rapporteres både næringsinntekt og kapitalinntekt på samme mottaker, f.eks. hvis en mottaker har opphavsrettigheter som inngår egen næringsvirksomhet i tillegg til arvede opphavsrettigheter som forvaltes som en passiv kapitalplassering. Minst et av beløpsfeltene må være fylt ut.

Dersom mottaker av godtgjøringen er næringsdrivende skal utbetalingen rapporteres på organisasjonsnummer som næringsinntekt. Det er også mulig å rapportere næringsinntekt på fødselsnummer.

Er opphaveren ikke registrert med et foretak i Enhetsregisteret, må du som opplysningspliktig vurdere om opphaveren faktisk driver næringsvirksomhet eller om utbetalingen skal rapporteres som kapitalinntekt. Dersom mottaker av godtgjøringen forvalter opphavsretten som passiv mottaker (det vil si uten egen arbeidsinnsats, for eksempel ved arvede rettigheter), skal utbetalingen rapporteres med fødselsnummer som kapitalinntekt.

Næringsinntekt og kapitalinntekt

Honorar og annen godtgjøring for andres bruk av opphavsretten er skattepliktig inntekt for opphaveren (mottaker). Opphavsretten kan være i eller utenfor næringsvirksomhet for opphaveren. Det er forvaltningen og omfanget av aktivitet knyttet til opphavsretten som avgjør om opphavsretten er i eller utenfor næring. Skatteetaten anbefaler at den opplysningspliktige avklarer med opphaveren om opphavsretten er i næringsvirksomhet eller ikke dersom man er i tvil.

Dersom en opphavsrett knytter seg til næringsvirksomhet, skal det rapporteres som næringsinntekt. (Som næringsinntekt regnes all inntekt fra næringsvirksomhet i enkeltpersonforetak).

Dersom en opphavsrett forvaltes som en passiv kapitalplassering, skal det rapporteres som kapitalinntekt. (Kapitalinntekt er et fellesbegrep for kapitalavkastning og kapitalgevinst. Passiv kapitalplassering gjelder når det foreligger ingen eller liten egen arbeidsinnsats, for eksempel ved arvede rettigheter.)

Om tidfesting av inntekten

Opplysningsplikten samsvarer ikke med reglene om tidfesting av inntektene ved skattleggingen. Det er utbetalt beløp som skal rapporteres. Inntekten (både kapitalinntekt og næringsinntekt) skal imidlertid tidfestes til det inntektsåret man får en ubetinget rett til ytelsen. Utbetalingstidspunktet avgjør ikke når inntekten skal tidfestes.

Ettersom utbetalt beløp i inntektsåret kan avvike fra opptjent beløp, vil rapporteringen i disse tilfellene ikke gjenspeile hvilke beløp som skal skattlegges i inntektsåret. Rapportert beløp som preutfylles i skattemeldingen bør i så fall rettes av opphaveren før det brukes i skattefastsettingen. Opphaveren har ansvaret for å oppgi riktig beløp i skattemeldingen.

Ettersom rapporteringsreglene ikke er endret, har Skattedirektoratet kommet til at Skatteetaten for 2020 ikke kan pålegge opplysningspliktige å rapportere opptjent beløp, uavhengig av om beløpet faktisk er utbetalt. Opplysningspliktig har rett og plikt til å rapportere utbetalt beløp.

Når skal du rapportere

Du skal sende opplysningene elektronisk via Altinn til Skatteetaten innen 15. februar i skattefastsettingsåret. Det gis ikke utsettelse på innleveringsfristen.

Dersom du får problemer med å overholde innleveringsfristen må du ta kontakt med Skatteetaten på e-postadresse [email protected].

Hvordan skal du rapportere

Riktig identifisering av oppgaven

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers (mottakers) organisasjonsnummer eller fødselsnummer/D-nummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene. Trenger du senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven (se "Rette feil").

Oppgaver via Altinn

Det er to måter å sende inn oppgaver på i Altinn:

 1. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

I dette skjemaet kan du laste opp en eller flere XML-filer med tredjepartsopplysninger og sende inn (se "Beskrivelse av filformatet").

 1. RF-1357 Godtgjøring til opphaver til åndsverk

Manuelt utfyllingsskjema ment for opplysningspliktige som har få oppgaver å levere. På grunn av begrensninger i Altinn bør du ikke sende inn flere enn ca. 50 oppgaver av gangen.

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har oppgaver å rapportere for året det rapporteres for, bes rapportere elektronisk at de ikke har noen opplysninger (oppgaver) å levere. Dette gjøres i Altinn-skjemaet for manuell registrering RF-1357 Godtgjøring til opphaver til åndsverk.

"Ingen oppgaver å levere" kan også rapporteres via fil (egen leveransetype ”ingenoppgaver”).

Slik oppgave må sendes for å unngå vedtak om tvangsmulkt for manglende levering.

(Se også avsnittet under "Rette feil")

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av opplysninger om betalinger til mottaker av godtgjøring til opphaver til åndsverk skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Godtgjøring til opphaver til åndsverk

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontroll av innhold 

Før innsending av tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, må opplysningspliktig kontrollere at opplysningene i leveransen er korrekte. Tredjepartsopplysninger som ikke er korrekt utfylt vil bli avvist og ansett som ikke levert. Tvangsmulkt kan ilegges.

Sjekk at:

 • det er benyttet riktig organisasjonsnummer for oppgavegiver (opplysningspliktig)
 • det er brukt riktig inntektsår
 • beløpet er avrundet til nærmeste hele krone (vanlig avrundingsregel)
 • det er brukt riktig fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer for oppgaveeier (opphaver)
 • kontaktinformasjon for leveransen er riktig

Rette feil

Korrigere opplysninger

For å korrigere opplysninger i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt. Ny innsending krever at oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven.

Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers (opplysningspliktiges) organisasjonsnummer
 • Den enkelte mottakers organisasjons- eller fødselsnummer

Når korrigert oppgave mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir da den gjeldende oppgaven.

Oppgaver levert via RF-1301 kan eventuelt korrigeres ved å sende inn RF-1357, hvor man har mulighet til å korrigere enkeltoppgaver med feil.

For at skattepliktig skal få riktige beløp forhåndsutfylt i skattemeldingen, må Skatteetaten ha mottatt opplysningene senest innen 1. mars i skattefastsettingsåret.

Slette opplysninger med feil

Du kan sende en erstatningsoppgave med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven, og alle beløp satt til 0. Øvrig informasjon i oppgaven er uvesentlig, men obligatoriske felter må fylles ut. Se Formater og tekniske spesifikasjoner.

Feil i den unike identifikatoren (nøkkelen) til en oppgave medfører alltid at innsendt oppgave må slettes, og at ny og fullstendig oppgave med korrekt identifikator må sendes inn dersom det skal rapporteres opplysninger om den aktuelle mottakeren.

Eksempler på korrigering eller sletting av innsendte opplysninger

Eksempel 1 (feil beløp):
Første leveranse inneholder 1 000 oppgaver. Det avdekkes at det er levert feil beløp på 40 av oppgavene.

Ny innsending (korreksjon):
En ny leveranse bestående av 40 oppgaver med samme unike identifikator som i den opprinnelige oppgaven og korrigert beløp. De 40 korrigerte oppgavene erstatter de 40 opprinnelig innsendte oppgavene i sin helhet og totalt 1 000 oppgaver er oppgitt til Skatteetaten.

Eksempel 2 (forveksling):
En oppgave leveres med et organisasjons- eller fødselsnummer som tilhører feil person/opphaver (forveksling).

Ny innsending (korreksjon):
Hele oppgaven for denne personen må annulleres. Det vil si at den må rapporteres på nytt med beløpet satt til 0. Samtidig må det også leveres en ny og fullstendig oppgave med korrekt organisasjons- eller fødselsnummer og beløp.

Eksempel 3 (dublett):
Flere oppgaver i en leveranse inneholder samme organisasjons- eller fødselsnummer (dubletter). Alle oppgavene med samme unike identifikator i en leveranse blir avvist i Skatteetatens system. Oppgaver som avvises i dublettkontroll fremkommer i tilbakemeldingen fra Skatteetaten (se "Tilbakemelding fra Skatteetaten").

Ny innsending (korreksjon):
For å korrigere en næringsdrivende som har blitt avvist i dublettkontrollen må det sendes en ny oppgave med opphaverens organisasjons- eller fødselsnummer og korrekt totalbeløp.

Eksempel 4 (uidentifiserte tredjepartsopplysninger):
Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende organisasjons- eller fødselsnummer, vil disse bli avvist. Disse oppgavene må rapporteres på nytt med korrekt organisasjons- eller fødselsnummer (se ”Riktig identifisering av oppgaven”).

Hva bruker vi opplysningene til

Tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen for den skattepliktige.

Når samlet beløp (fra alle opplysningspliktige) som er rapportert som næringsinntekt utgjør minst 50 000 kroner for den enkelte næringsdrivende (opphaver), vises dette i skattemeldingen på siden for foreløpig skatteberegning (Foreløpig oversikt over skatter). Den næringsdrivende skal føre opptjente driftsinntekter i næringsoppgave eller i næringsrapport skatt.

Hvis samlet beløp rapportert som næringsinntekt er under 50 000 kroner (fra alle opplysningspliktige) vises beløpet i  

Post 1.6.2

Post 2.7.6

Betalinger til personlige skattepliktige når det er rapportert som kapitalinntekt vises i

Post 3.1.12 

Skatteetaten har laget en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige får. I den nye skattemeldingen er poster erstattet med temaer. Men noen mottar fortsatt en versjon av skattemeldingen med poster og derfor bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Oversikt over temahenvisninger finner du her.

Aktuelt regelverk

Skatteforvaltningsloven § 7-10 første ledd bokstav g, § 7-12, § 7-13, § 14-1 og § 14-7

Skatteforvaltningsforskriften § 7-10 kapittel H, §§ 7-10-30 til 7-10-33

Skatteloven § 5-1, § 5-20, § 5-30

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.

Årsoppgave til skattepliktig

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den er skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten.

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten har laget en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige får. I den nye skattemeldingen er poster erstattet med temaer. Men noen mottar fortsatt en versjon av skattemeldingen med poster og derfor bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen