From items to topics in the new tax return

Below you’ll find an overview of which items has turned into which topics in the new tax return.

The items will change to topics in the new tax return. Read more about the different formats of the tax return.

 

Slik ser det ut i gammelt format (Altinn) Slik ser det ut i ny skattemelding
1.5.2 BSU i annen EØS-stat (ikke Norge) Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
1.5.2 Skattefri spillegevinst Gave og arv > Spillegevinst
1.5.3 Mottatt arv eller gave Gave og arv > Gave og arv
1.5.6 Inntekt og formue i utlandet og skattemessig utflytting Andre forhold > Dokumentasjon hvis du krever redusert skatt eller trygdeavgift
RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag Metode for dobbeltbeskatning > Kredittfradrag
RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn Metode for dobbeltbeskatning > Alternativ fordeling
1.5.12 Skattebegrensning liten skatteevne Andre forhold> Skattebegrensning
1.6.1 Positivt beregnet personinntekt - fiske og familiebarnehage i eget hjem Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
1.6.3 Sykepenger mv til fisker eller familiebarnehage i eget hjem Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet

Slik ser det ut i gammelt format (Altinn) Slik ser det ut i ny skattemelding
2.1.1 Lønn, naturalytelser mv. Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.1.2 Inntekt, grunnlag for særskilt fradrag for sjøfolk Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.1.3 Inntekt dagmamma og familiebarnehage i eget hjem Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
2.1.3 Sykepenger til dagmamma og familiebarnehage - i eget hjem Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
2.1.4 Overskudd på utgiftsgodtgjørelser Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.1.4 Overskudd regnskapsbehandlet bil (RF-1125) Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.1.5 Annen arbeidsinntekt Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.1.7  Dagpenger for næringsdrivende herunder fiskere Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.1.9 Uføreytelser fra andre ordninger (herunder uføreytelser fra IPA/IPS) Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.1.9 Uføreytelser fra utlandet Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.1.10 Ektefelletillegg - uføre Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.1 Pensjon fra folketrygden Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.2 Pensjon fra andre enn folketrygden Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.2 Utbetaling fra individuell pensjonsavtale (IPA og IPS) Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
2.2.2 Annen pensjon fra utlandet Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.2 Supplerende stønad Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.3 Pensjon fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) i Norge Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.4 Ektefelletillegg Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.5 Pensjon fra utlandet - skattefri i Norge Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.4.1 Lønn til barn som er 12 år eller yngre Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.6.1 Uførerenter og livrenter utenfor arbeidsforhold Bank, lån og forsikring > Livsforsikring
2.6.2 Skattepliktig utbetaling fra livrente i - og utenfor arbeidsforhold Bank, lån og forsikring > Livsforsikring
2.6.2 Skattepliktig livrente utenfor arbeidsforhold til barn som er 16 år eller yngre Bank, lån og forsikring > Livsforsikring
2.6.3 Barnepensjon til barn som er 16 år eller yngre Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.7.3 Inntekter fra fiske og fangst Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
2.7.13 Sykepenger til fiske og ande næringsdrivende Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
2.8.1 Andel av inntekt i boligselskap Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
2.8.1 Andel av inntekt i boligsameie Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
2.8.2 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring (RF-1189) Bolig og eiendeler > Utleie
2.8.2 Andel overskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring, fordelt fra ektefelle Bolig og eiendeler > Utleie
2.8.3 Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom som du selv har brukt Bolig og eiendeler > Utleie
2.8.4 Skattepliktig gevinst ved salg mv. av fast eiendom Bolig og eiendeler > Gevinst eller tap ved salg av eiendom
2.8.5 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland RF-1189 Bolig og eiendeler > Utleie
2.8.5 Andel overskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland  fordelt fra ektefelle Bolig og eiendeler > Utleie
2.8.5 Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom i utlandet som du selv har brukt Bolig og eiendeler > Utleie

Slik ser det ut i gammelt format (Altinn) Slik ser det ut i ny skattemelding
3.1.1 Renteinntekter i innenlandsk bank Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.1.1 Renteinntekter i bank, tilhørende barn 16 år eller yngre Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.1.2 Renteinntekter av utestående fordringer, gjeldsbrev o.l Bank, lån og forsikring > Private lån og krav
3.1.2 Renteinntekter av for sent utbetalt lønn/pensjon Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.1.2 Renteinntekter av livsforsikring  Bank, lån og forsikring > Livsforsikring
3.1.2 Renteinntekter av skadeforsikring Bank, lån og forsikring > Skadeforsikring
3.1.2 Renteinntekter av obligasjoner Finans > Obligasjoner
3.1.2 Renteinntekter Verdipapirfond Finans > Verdipapirfond
3.1.3 Renter som skal ekstrabeskattes av lån til selskap (RF-1070) Bank, lån og forsikring > Private lån og krav
3.1.4 Gevinst fondskonto aksjedel/rentedel Bank, lån og forsikring > Fondskonto
3.1.4 Skattepliktig utbetaling - kapitalforsikring uten garantert avkastning Bank, lån og forsikring > Kapitalforsikringsavtale
3.1.4 Avkastning/gevinst kapitalforsikring Bank, lån og forsikring > Kapitalforsikringsavtale
3.1.5 Skattepliktig utbytte overf. fra aksjeoppgaven  (RF-1088) Finans > Aksjer
3.1.5 Utbytte/utdeling verdipapirfond Finans > Aksjesparekonto
3.1.6 Skattepliktig utbytte i aksjefond Finans > Verdipapirfond
3.1.6 Utbytte/utdeling verdipapirfond, tilhørende barn 16 år eller yngre Finans > Verdipapirfond
3.1.7 Skattepliktig utbytte på aksjer og verdipapirfond aksjedel (RF-1159) Finans > Aksjer
3.1.7 Utbytte aksjer i NOKUS-selskap (RF-1246) Finans > Aksjer
3.1.7 Annet skattepliktig utbytte fra aksjer mv Finans > Aksjer
3.1.8 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. fra Aksjeoppgaven (RF-1088) Finans > Aksjer
3.1.8 Skattepliktig uttak/gevinst aksjesparekonto Finans > Aksjesparekonto
3.1.9 Gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel Finans > Verdipapirfond
3.1.9 Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel Finans > Verdipapirfond
3.1.9 Gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombinasjonsfond Finans > Verdipapirfond
3.1.9 Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel kombinasjonsfond Finans > Verdipapirfond
3.1.10 Gevinst salg obligasjoner Finans > Obligasjoner
3.1.10 Gevinst verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159) Finans > Aksjer
3.1.10 Gevinst verdipapirfond, rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159)

Finans > Verdipapirfond

3.1.11 Gevinst ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet Bolig og eiendeler > Gevinst eller tap ved salg av eiendom
3.1.11 Renter av innskudd i utenlandsk bank (RF-1231) Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.1.11 Renteinntekter utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159) Finans > Obligasjoner
3.1.11 Renteinntekter utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159) Finans > Verdipapirfond
3.1.11 Utestående fordring mv. på utenlandsk debitor Bank, lån og forsikring > Private lån og krav
3.1.12 Retur av premie IPS Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
3.1.12 Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
3.1.12 Annen inntekt Andre forhold> Annen inntekt
3.1.12 Tilbakeførte renter Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.1.12 Retur av premie (IPS) Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
3.1.13 Gevinst andre finansprodukter (RF-1159) Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
3.1.13 Gevinst andre finansprodukter Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
3.1.14 Skattepliktig avkastning kundeutbytte Bank, lån og forsikring > Kundeutbytte
3.1.15 Annen inntekt, avkastning eller rente finansprodukter Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
3.2.2 Faktiske kostnader   Arbeid, trygd og pensjon > Minstefradrag og andre kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter
3.2.2 Fradragsberettiget premie til syke- og ulykkesforsikring Arbeid, trygd og pensjon > Minstefradrag og andre kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter
3.2.7 Merkostnader for kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Arbeid, trygd og pensjon > Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet
3.2.7 Merkostnader for losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Arbeid, trygd og pensjon > Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet
3.2.8/3.2.9  Fradrag for reise mellom hjem og arbeid/besøksreiser Arbeid, trygd og pensjon > Arbeids- og pendlerreiser
3.2.10 Foreldrefradrag Familie og helse > Kostnader til barnepass (foreldrefradrag)
3.2.11 Fagforeningskontingent Arbeid, trygd og pensjon > Fagforeningskontingent
3.2.12 Fradragsberetiget premie til pensjonsordning Arbeid, trygd og pensjon > Premie til pensjonsordning
3.2.12 Utenlansk pensjonsordning - tjenestepensjonsordning i arbeidsforhold i en annen EØS-stat Arbeid, trygd og pensjon > Premie til pensjonsordning
3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk Arbeid, trygd og pensjon > Særskilt fradrag for sjøfolk
3.2.14 Særskilt fradrag for fiskere og fangstmenn Næring > Særskilt fradrag for primærnæring
3.2.15 Jordbruksfradrag Næring > Særskilt fradrag for primærnæring
3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet Næring > Særskilt fradrag for primærnæring
3.2.17 Særskilt fradrag for skifterproduksjon i Nord-Troms og Finnmark Næring > Særskilt fradrag for primærnæring
3.2.18 Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende Arbeid, trygd og pensjon > Minstefradrag og andre kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter > Andre kostnader knyttet til andre inntekter
3.3.1 Renter av gjeld Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.3.1 Betalte forsinkelsesrenter, sum alle kommuner Bank, lån og forsikring > Annen gjeld
3.3.1 Rentefordel rimelig lån fra arbeidsgiver Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.3.2 Renter av gjeld i utlandet Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
3.3.4 Andel kostnader i boligsameie Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
3.3.5 Individuell pensjonsavtale (IPS) i Norge Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
3.3.5 Individuell pensjonssparing (ny IPS) i Norge Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
3.3.5 Utenlandsk pensjonsordning - individuell pensjonssparing i en annen EØS-stat (tilsvarende ny norsk IPS) Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
3.3.6 Fradragsberettiget tap ved salg mv. av fast eiendom     Bolig og eiendeler > Gevinst eller tap ved salg av eiendom
3.3.6 Tap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet Bolig og eiendeler > Gevinst eller tap ved salg av eiendom
3.3.7 Tap fondskonto aksjedel/rentedel Bank, lån og forsikring > Fondskonto
3.3.7 Gave til frivillige organisasjoner     Gave og arv > Gave til frivillige organisasjoner
3.3.7 Tap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskap (RF-1246) Arbeid, trygd og pensjon > Minstefradrag og andre kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter
3.3.7 Årsavgift VPS-konto Finans > Forvaltningskostnader
3.3.7 Tilskudd til vitenskapelig forskning Gave og arv > Tilskudd til vitenskapelig forskning
3.3.7 Gaver gitt til organisasjoner i utlandet  Gave og arv > Gave til frivillige organisasjoner
3.3.7 Andre fradrag Arbeid, trygd og pensjon > Minstefradrag og andre kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter
3.3.7 Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere Arbeid, trygd og pensjon > Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere på skip eller sokkel
3.3.8 Tap ved salg mv. av aksjer mv. fra Aksjeoppgaven (RF-1088) Finans > Aksjer
3.3.8 Tap salg aksjesparekonto Finans > Aksjesparekonto
3.3.9 Tap salg verdipapirfond aksjedel Finans > Verdipapirfond
3.3.9 Tap ved salg av verdipapirfond rentedel Finans > Verdipapirfond
3.3.9 Tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombinasjonsfond Finans > Verdipapirfond
3.3.9 Tap ved salg av verdipapirfond rentedel kombinasjonsfond Finans > Verdipapirfond
3.3.10 Tap ved salg av obligasjoner Finans > Obligasjoner
3.3.10 Tap aksjer og verdipapirfond aksjedel (RF-1159) Finans > Aksjer
3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år Andre forhold > Fremført underskudd fra tidligere år
3.3.12 Underskudd ved utleie mv. av fast eiendom (RF-1189) Bolig og eiendeler > Utleie
3.3.12 Andel underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring, fordelt fra ektefelle  Bolig og eiendeler > Utleie
3.3.12 Underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland (RF-1189) Bolig og eiendeler > Utleie
3.3.12 Andel underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland  fordelt fra ektefelle Bolig og eiendeler > Utleie
3.3.13 Tap andre finansprodukter  (RF-1159) Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
3.3.13 Tap andre finansprodukter Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
3.3.14 Fradrag for investering i oppstartsselskap Finans > Fradrag for investering i oppstartselskap 
3.5.3 Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne Familie og helse > Særfradrag for nedsatt ervervsevne

Slik ser det ut i gammelt format (Altinn) Slik ser det ut i ny skattemelding
4.1.1 Innskudd i innenlandsk bank Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
4.1.1 Innskudd i bank, tilhørende barn 16 år eller yngre Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
4.1.3 Kontanter (nettobeløp, inkludert kontanter i næring) Bank, lån og forsikring > Kontanter
4.1.4 Formue verdipapirfond aksjedel (RF-1159) Finans > Verdipapirfond
4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond - aksjedel Finans > Verdipapirfond
4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel Finans > Verdipapirfond
4.1.5 Formue verdipapirfond rentedel (RF-1159) Finans > Obligasjoner
4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - rentedel Finans > Verdipapirfond
4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond - rentedel Finans > Verdipapirfond
4.1.6 Formue av utestående fordringer, gjeldsbrev o.l  Bank, lån og forsikring > Private lån og krav
4.1.7 Formue av obligasjoner Finans > Obligasjoner
4.1.7 Formue av børsnoterte norske aksjer (i VPS) Finans > Aksjer
4.1.8 Skattepliktig verdi overf. fra aksjeoppgaven  (RF-1088) Finans > Aksjer
4.1.8 Opsjoner i arbeidsforhold Bolig og eiendeler > Annen formue
4.1.8 Formue norske aksjer (RF-1159) Finans > Aksjer
4.1.8 Formue norske obligasjoner og sertifikater (RF-1159) Finans > Obligasjoner
4.1.8 Formue aksjesparekonto - aksjedel Finans > Aksjesparekonto
4.1.8 Formue aksjesparekonto - kontanter Finans > Aksjesparekonto
4.1.9 Innskudd i utenlandsk bank (RF-1231) Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
4.1.10 Formue andre finansprodukter Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
4.1.10 Formue andre finansprodukter (RF-1159) Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
4.2.3 Innbo/løsøre inkludert båt med salgsv. under 50 000 kr Bolig og eiendeler > Innbo og løsøre (inkludert fritidsbåt med salgsverdi under 50 000)
4.2.3 Formue av inventar/løsøre ved utleie Bolig og eiendeler > Innbo og løsøre (inkludert fritidsbåt med salgsverdi under 50 000)
4.2.4 Båt, salgsverdi på 50 000 kr eller høyere Bolig og eiendeler > Fritidsbåt (salgsverdi 50 000 eller høyere)
4.2.5 Bil o.l. Bolig og eiendeler > Kjøretøy (bil, motorsykkel, campingvogn m.m.)
4.2.6 Campingvogn  Bolig og eiendeler > Kjøretøy (bil, motorsykkel, campingvogn m.m.)
4.3.2 Bolig Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.2 Boenhet i boligselskap Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.2 Flerboligbygninger Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.3 Selveid fritidseiendom Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.3 Andel i fritidsboligselskap Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.4 Skogeiendom  Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.5. Gårdsbruk  Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.5 Ubebygd tomt utenfor inntektsgivende aktivitet Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.5 Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.5 Annen fast eiendom utenfor inntektsgivende aktivitet Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.5 Norsk næringseiendom (RF-1098) Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.4.4 Skip, fiske og fangstverktøy mv Andre forhold > Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet
4.5.1 Premiefond Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
4.5.2 Formue fondskonto/aksjedel Bank, lån og forsikring > Fondskonto
4.5.2 Formue fondskonto kontant/rentedel Bank, lån og forsikring > Fondskonto
4.5.2 Formue kapitalforsikring Bank, lån og forsikring > Kapitalforsikringsavtale
4.5.2 Gjenkjøpsverdi av individuell livrenteforsikring Bank, lån og forsikring > Livsforsikring
4.5.3 Andel av formue i boligselskap Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
4.5.3 Andel av formue i boligsameie Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
4.5.4 Annen skattepliktig formue Bolig og eiendeler > Annen formue
4.5.4 Rettigheter knyttet til skog/utmark Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.6.1 Formue av fast eiendom i utlandet  Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.6.1 Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098) Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.6.1 Fast eiendom på Svalbard Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.6.2 Utestående fordring mv. på utenlandsk debitor Bank, lån og forsikring > Private lån og krav
4.6.2 Formue utenlandske aksjer (RF-1159) Finans > Aksjer
4.6.2 Formue utelandske obligasjoner og sertifikater (RF-1159) Finans > Obligasjoner
4.6.2 Formue utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner Finans > Aksjer
4.6.2 Formue av utenlandske aksjer i verdipapirregisteret (VPS) Finans > Aksjer
4.6.2 Annen skattepliktig formue i utlandet Bolig og eiendeler > Annen formue
4.8.1 Skyldig underholdsbidrag Bank, lån og forsikring > Underholdsbidrag og barnebidrag
4.8.1 Gjeld Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
4.8.1 Skyldig restskatt Bank, lån og forsikring > Annen gjeld
4.8.2 Andel av gjeld i boligselskap Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
4.8.2 Andel gjeld i boligsameie Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
4.8.3 Gjeld i utlandet Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger