Important information

This page is not available in English.

Rundskriv

Om innføring av avgift på trafikkforsikringer

1. Bakgrunn

Fra 1. januar 2018 erstattes årsavgiften med en avgift på trafikkforsikringer. Formålet med omleggingen er å effektivisere avgiftsoppkrevingen, samt å øke fleksibiliteten for eierne som vil bli belastet for avgiften samtidig med betaling av forsikringspremien, og kun for den tid motorvognen er forsikret. Forslaget til ny trafikkforsikringsavgift ble sendt på høring 19. desember 2014 med høringsfrist 19. mars 2015. 

Av stortingsvedtaket vil blant annet avgiftssatser og avgiftsfritak fremgå. Satser foreslått i foreliggende budsjettforslag finnes her. Det er forsikringsselskapene som er skattepliktige for avgiften, og disse vil velte avgiften over på sine kunder gjennom premieinnbetalingene.

Det har vært behov for å starte innfasingen av den nye avgiften allerede i 2017. Årsaken til dette er at forsikringer som tegnes eller fornyes i 2017, gjennomgående også gjelder for deler av 2018. For at forsikringsselskapene skulle ha grunnlag for å starte innfasingen i 2017 ble det, med virkning fra 1. januar 2017, gitt overgangsbestemmelser i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) kapittel 3-23. I særavgiftsforskriften (saf.) fremgår de nærmere bestemmelsene om avgiftspliktens omfang, avgiftsberegning og gjennomføring.

Finansdepartementet har for budsjettåret 2018 også fremmet forslag om innføring av en gebyrordning for uforsikrede motorvogner. Forslaget innebærer at eier som ikke har oppfylt den lovpålagte plikten til å tegne trafikkforsikring (ansvarsforsikring), må betale et gebyr til Trafikkforsikringsforeningen (unnlatelsesgebyr). Formålet med forslaget er å motivere til oppfyllelse av plikten til å ha trafikkforsikring, samt redusere antallet uforsikrede motorvogner. Forslaget ble sendt på høring 30. november 2016 med høringsfrist 3. mars 2017. Avgift på trafikkforsikringer skal etter forslaget inngå i gebyret, og Trafikkforsikringsforeningen vil bli avgiftspliktige for trafikkforsikringsavgiften for denne delen av gebyret.

2. Forskriftsbestemmelser om avgiften

Forskriftsbestemmelser om trafikkforsikringsavgiften er fastsatt i nytt kapittel 3-23 i særavgiftsforskriften. Den vedtatte forskriftsteksten finner du her. Nedenfor omtales regelverket nærmere.

Saklig virkeområde

Avgiften skal omfatte de samme kjøretøy som i dag omfattes av årsavgiften. Det fremgår av bestemmelsen om saklig virkeområde (saf. § 3-23-1) at avgiften omfatter forsikringsavtale om obligatorisk ansvarsforsikring etter bilansvarslova § 15. Avgiften vil også omfatte gebyr ilagt av Trafikkforsikringsforeningen for uforsikrede motorvogner.

Med trafikkforsikring menes som nevnt ovenfor avtale inngått i samsvar med bilansvarslova § 15 og forsikringsavtaleloven del A.

Avgiftsplikten omfatter kun innenlandsregistrerte motorvogner. Avgiftsplikten omfatter ikke tidsbegrensede forsikringer for utenlandsk registrert motorvogn eller motorvogner med særskilt registering for eksport[1].  Videre omfatter ikke avgiftsplikten forsikringer på kjøretøy med utenlandske kjennemerker.

Motorvogner som er registrert på selvassurandører er ikke omfattet av avgiftsplikten.

Avgiften omfatter heller ikke forsikringsavtaler eller gebyr for motorvogner som er omfattet av Stortingets vedtak om vektårsavgift.

Avgiftsplikten oppstår når forsikringsselskapets ansvar etter forsikringsavtaleloven § 3-1 starter å løpe (saf. 3-23-3). Er ikke annet lovbestemt eller avtalt starter forsikringsselskapets ansvar å løpe når forsikringstaker eller selskapet har godtatt de vilkår som den annen part har stilt. Som følge av den særskilte måten avgiftsplikten oppstår på, er det inntatt en henvisning til saf. § 3-2-33 i saf. § 2-1 fjerde ledd. Saf. § 2-1 fjerde ledd regulerer tilfeller der avgiftsplikten oppstår på en måte som avviker fra hovedregelen i § 2-1 første ledd, som er at avgiftsplikten oppstår ved uttak av en avgiftspliktig vare fra registrert virksomhets godkjente lokale, eller ved innførsel.

Fritatt fra avgiftsplikt er forsikringsavtaler eller gebyrer som gjelder motorvogner som er registrert på kjennemerker med gule tegn på blå reflekterende bunn, motorvogner som er registret på den nordiske investeringsbank og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet, motorvogner som er registret på NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår (som for NATO) også styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred. Videre er motorvogner registrert til bruk på Svalbard fritatt, samt motorvogner som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder motorvogner hvor elektrisitet er produsert i brenselsceller. Disse fritakene vil fremgår av Stortingets vedtak (§ 3). Ved tyveri skal det ikke beregnes avgift i den perioden motorvognen er meldt stjålet (saf. § 3-23-6 annet ledd).

Beregning av avgift

Avgiften skal beregnes per trafikkforsikring for den tid forsikringsselskapet er ansvarlig for motorvognen (saf. § 3-23-4). Det skal ikke beregnes avgift for ansvar etter Bilansvarslova § 19 og forsikringsavtaleloven § 7-2.

Avgiften beregnes per forsikringsdøgn etter de satser og regler som gjelder på det tidspunktet den avgiftspliktige (forsikringsselskapet) blir ansvarlig for motorvognen. Ved fornyelse av en forsikringsavtale beregnes avgiften etter de regler og satser som gjelder på tidspunktet for fornyelsen. Dette innebærer at den avgiftspliktige (forsikringsselskapet) til enhver tid vil ha trafikkforsikringer som løper, og som skal beregnes med ulike avgiftssatser.

Tap på utestående premiekrav

Forsikringsselskapene velter avgiften over på sine kunder gjennom premieinnbetalingene. Dersom et premiekrav som det tidligere er innberettet avgift for må avskrives som uerholdelig, kan avgiften, for de forsikringsdøgn avskrivingen omfatter, trekkes fra i skattemeldingen den perioden tapet konstateres (det vil si kravet avskrives). Dette vil fremgå av stortingsvedtaket (§ 3 bokstav f). Det er gitt nærmere bestemmelser om dette i saf. § 3-23-8.

Vilkårene for å kunne føre avgift til fradrag i senere skattemelding er tilsvarende som for merverdiavgift. Avgiften kan føres til fradrag dersom det er skyldnerens manglende betalingsevne som er årsaken til den manglende betalingen. Et utestående premiekrav anses blant annet endelig tapt dersom foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves. Det er de forsikringsdøgn avskrivingen omfatter som kan kreves fratrukket. Dersom kunden betaler deler av en faktura som i tillegg til trafikkforsikring også omfatter andre forsikringsforhold, må det gjøres en forholdsmessig fordeling av innbetalingene mellom forsikringene basert på verdi. Det er lagt til grunn at forsikringsperioden skal dekkes opp fra startdato. Det vil si at innbetalingene dekker premiekravene fullt ut frem til den dato den faktiske innbetalingen ikke lenger dekker den gjenstående perioden av forsikringskontrakten. Det er avgift for gjenstående periode som kan kreves trukket fra i senere skattemelding, dersom kravet for denne perioden kan avskrives som uerholdelig og det tidligere er innberettet avgift for dette.

Dersom forsikringsselskapet på et senere tidspunkt får dekket et krav som knytter seg til en trafikkforsikringsavtale som tidligere er ført til fradrag i innsendt skattemelding, plikter selskapet å innrapportere avgiften for dette på neste skattemelding.

Avgift på uforsikrede motorvogner – unnlatelsesgebyr

I tilfeller hvor eier ikke har overholdt forsikringsplikten, skal eier, etter forslaget om endring i bilansvarslova, betale et gebyr (unnlatelsesgebyr) til Trafikkforsikringsforeningen. Dette gjelder både i tilfeller der eier ikke har forsikret motorvognen, der eier lar forsikringen løpe ut eller at ny eier ikke tegner egen forsikring.

Det er Trafikkforsikringsforeningen som skal ilegge og innkreve gebyret. I perioden hvor motorvognen er uforsikret er det Trafikkforsikringsforeningen som er ansvarlig for skader som motorvognen påfører tredjepart. Avgift på trafikkforsikringer skal omfatte denne perioden. Det er Trafikkforsikringsforeningen som skal svare avgift for den periode det er oppkrevd gebyr. Dette innebærer at forsikringsselskapene skal svare avgift for tiden frem til forsikring utløper, mens Trafikkforsikringsforeningen skal svare avgift for tiden etter dette og frem til ny forsikring tegnes eller motorvognen avregistreres.

Avgiftsplikten for gebyret er gjort betinget av at gebyret faktisk er betalt inn. Det innebærer at avgiftsplikten for gebyret oppstår når Trafikkforsikringsforeningen mottar innbetaling av gebyret.

Avgiften skal beregnes for det antall forsikringsdøgn det er mottatt gebyr for, og etter de satser som gjelder for den enkelte motorvogn på tidspunktet for utstedelsen av gebyret.

For øvrig vil de alminnelige reglene som gjelder for avgiften på trafikkforsikringer også gjelde for unnlatelsesgebyret.

Praktisk gjennomføring

Særavgifter til staten, deriblant trafikkforsikringsavgiften, skjer ved egenfastsettelse. Ved levering av skattemelding for særavgifter (særavgiftsmelding) fastsetter den skattepliktige avgiftsgrunnlaget. Det er den som er registreringspliktig virksomhet for den enkelte avgift som er skattepliktig, og som skal levere skattemeldingen. Hvem som er registreringspliktig virksomhet fremgår av saf. § 5-1. For trafikkforsikringsavgiften følger det av § 5-1 bokstav j at virksomheter som etter forskrift om trafikktrygd m.v. § 1a nr. 3 plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen er registreringspliktig. Dette tilsvarer de forsikringsselskap som står oppført i Finanstilsynets konsesjonsregister med konsesjon til å tegne risiko for trafikkforsikring på motorvogn (risikobærer). Utenlandske virksomheter som etter forskrift om trafikktrygd m.v. § 1a nr.3 plikter å være medlem av Trafikkforsikringsforeningen, skal betale avgift ved representant. I disse tilfellene er det representanten for den utenlandske virksomheten som er registreringspliktig. Dette innebærer at utenlandske virksomheter som omfattes av avgiftsplikten ikke kan registrere seg selv, men plikter å innrapportere og betale avgift via representant i Norge. Representantens plikter og ansvar vis-à-vis den utenlandske virksomheten den skal representere, må følge av et klart avtalegrunnlag. Registrerte representanter har de samme rettigheter og plikter overfor skattemyndighetene som andre registrerte virksomheter. Videre er Trafikkforsikringsforeningen registreringspliktig for mottatt gebyr.

Registrerte virksomheter plikter blant annet å føre eget særavgiftsregnskap (saf. § 5-8), og å levere skattemelding for særavgifter for den enkelte skattleggingsperiode. De registrerte virksomhetene må ved leveringen av skattemeldingen også rapportere avgift for forsikringsdøgn mv. som påløper som følge av trafikkforsikringer solgt av brands, agenter etc.

Skattleggingsperioden for trafikkforsikringsavgiften er kvartalsvis (skatteforvaltnings­forskriften (skfvf.) § 8-4-1), og avgiften skal rapporteres etterskuddsvis. Fristen for levering av skattemelding er en måned og 18 dager etter utløpet av den skattleggingsperiode den skattepliktige har vært ansvarlig for motorvognen (skfvf. § 8-4-2). Ved levering av særavgiftsmeldingen skal det benyttes faste avgiftskoder og avgiftsgrupper. Hvilke avgiftskoder og –grupper som skal benyttes finner du ved å følge lenken under.

Registreringspliktige virksomheter bes følge lenke som leder til informasjon om praktiske forhold knyttet til registrering, og til selve registeringen som skjer via Altinn.

Trafikkforsikringsavgiften vil bli behandlet av Skatt øst.

Skattedirektoratet vil ved årsskiftet publisere et årsrundskriv for trafikkforsikringsavgiften, tilsvarende som for de øvrige særavgiftene. Årsrundskrivet vil inneholde relevant regelverk for avgiften og direktoratets utfyllende kommentarer til de enkelte bestemmelsene, samt avgiftskoder.

Spørsmål til regelverket for trafikkforsikringsavgiften bes rettet til Skattedirektoratet på e-post: [email protected]

 

 


[1] Forskrift av 28. mars 1967 nr. 9350 om bruk av utenlandsk motorvogn i riket og om særskilt registrering av motorvogn for midlertidig bruk