Important information

This page is not available in English.

Prinsipputtalelse

Innføring av merverdiavgift på elbiler fra 1. januar 2023 - nærmere om tidspunkt for levering

  • Published:
  • Avgitt 01 December 2022

Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i Statens vegvesens kjøretøyregister

"Skattedirektoratets oppsummering og konklusjon

Det sentrale kjennetegnet på risikoens overgang / levering ved kjøp av bil, er registreringen i Statens vegvesens kjøretøyregister (heretter kjøretøyregisteret). Det er blant annet dette som er styrende for eierforholdene, ansvar for forsikringer og avgifter. Registreringstidspunktet er også av notoritetshensyn et enkelt, lett praktikabelt skjæringspunkt. 

Skattedirektoratet legger til grunn at tidspunktet for når en bil/elbil skal anses levert kunde, er den dagen bilen er registrert på kunde i kjøretøyregisteret. 

Generelt om bakgrunnen for henvendelsen 

[Bransjeforeningen] opplyser at det i en lengre periode har vært leveringsproblemer for bilbransjen, dette gjelder særlig levering av elbiler. I tillegg har det vært kjent at Norge vil innføre avgifter på elbil fra 1. januar 2023. I kombinasjon peker bransjen på at dette har ført til at det er et stort antall biler på vei til Norge. De aller fleste bilene som kommer til Norge, kommer med skip. Mange av bilene som kommer til Norge blir imidlertid stående en stund på kaien for klargjøring. Enkelte biler skal understellsbehandles eller klargjøres på annen måte. På grunn av den begrensede kapasiteten for dette må det forventes at det blir stående biler på havneanlegg, da det ikke er kapasitet til å få disse utlevert til kunde. Det vil også i stor grad være tilfeldig hvilke biler man får ut av havnen på hvilket tidspunkt. Dette kan bero på når bilene ble kjørt på skipet i utlandet, og dermed hvilken rekkefølge de er kjørt av skipet. Det kan imidlertid også være helt tilfeldig ut fra raden de er tildelt i havnen. 

Bilene som omfattes av henvendelsen er imidlertid kommet til og innfortollet i Norge, men ennå ikke fullt og helt klare til å fysisk utleveres til kunde, hvis man skal følge vanlig standard utleveringsprosedyre hos de fleste bilforhandlere. Hovedsakelig er det en mindre teknisk/kosmetisk klargjøring og transport til de forskjellige bilforhandlerne som mangler.

Skattedirektoratets syn

Omsetning av varer og tjenester er underlagt avgiftsplikt med mindre det foreligger fritak eller unntak, jf. mval. § 3-1. Med omsetning menes "levering av varer og tjenester mot vederlag", jf. mval. § 1-3 (1) bokstav a. 

Videre skal det beregnes uttaksmerverdiavgift når en bilforhandler registrerer et kjøretøy på eget navn i kjøretøyregisteret selv om kjøretøyet ikke tas i bruk, jf. mval. § 3-24.

Omsetning og leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, er fritatt for merverdiavgift, jf. mval. § 6-7 (1). Fritaket gjelder bare kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om engangsavgift § 7 første ledd bokstav i og som er registreringspliktige etter vegtrafikkloven. Det er imidlertid foreslått at bestemmelsen endres fra 1. januar 2023 ved at det innføres merverdiavgift på den del av salgsbeløpet som overstiger NOK 500 000. 

Det fremkommer følgende om virkningstidspunktet for endringen av bestemmelsen i mval. § 6-7 i Prop. 1 LS 2022–2023 - Skatter, avgifter og toll 2023 s. 162: 

 “Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2023. Dette innebærer at det for elektriske personkjøretøy som leveres til kunde etter 31. desember 2022, skal beregnes merverdiavgift av den delen av kjøpesummen som overstiger 500 000 kroner, jf. merverdiavgiftsloven § 22-1. 
Tilsvarende gjelder beregning av merverdiavgift når bilforhandler registrerer kjøretøy på eget navn i motorvognregisteret etter dette tidspunkt. Ved innførsel er fortollingstidspunktet skjæringspunktet. For andre elektriske kjøretøy enn personkjøretøy, skal det beregnes merverdiavgift på vanlig måte. “

Problemstillingen som det ønskes en nærmere avklaring av gjelder tidspunktet for når en elbil skal anses som levert til kunde etter mval. § 6-7, sett i lys av innføring av merverdiavgift på den delen av salgssummen som overstiger NOK 500 000 fra 1. januar 2023.

Etter Skattedirektoratet sitt syn vil tidspunktet for registrering av bilen anses som leveringstidspunktet i denne sammenheng, slik at dette tidspunktet skal legges til grunn for merverdiavgiftsbehandlingen.

På registreringstidspunktet er alle offentligrettslige forpliktelser for utlevering av bilen oppfylt. For å bli registrert på eier i kjøretøyregisteret må bilen være forsikret på eier, og det er også på dette tidspunktet selger normalt vil utstede faktura. Videre vil vi påpeke at dette er et tidspunkt med stor notoritet da det vil fremgå av vognkort og kjøretøyregisteret hvilken dato bilen er første gang registrert og på hvem. Kunden eller kjøper fremstår dermed utad som eier av bilen med de konsekvenser det medfører for pant, utlegg mv. En vesentlig del av eierbeføyelsene har dermed gått over på eier, selv om det skulle gå noen dager før eieren får overlevert bilen fysisk.

Vi legger også vekt på at det er registreringstidspunktet som skal legges til grunn når uttaksmerverdiavgiften skal rapporteres. Tilsvarende gjelder for engangsavgift på motorvogner, jf forskrift om engangsavgift på motorvogner, § 1-2 nr. 1 hvor det fremgår at «Avgiftsplikt oppstår ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret». "