Arbeidslivskriminalitet

Norsk arbeidsliv er i hovedsak preget av ryddighet og gode arbeidsforhold. Likevel er enkelte virksomheter og bransjer preget av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i form av svart arbeid og unndragelse av skatt og avgifter. Konsekvensene er alvorlige både for arbeidstakere som blir berørt, for bransjer og virksomheter som rammes, og for finansieringen av velferdssamfunnet.

Dette er kriminalitet i arbeidslivet

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

Regjerningens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Hvordan jobber vi for å forhindre a-krim?

Ingen etat kan bekjempe a-krim alene. Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten jobber derfor sammen for å forebygge og bekjempe a-krim. Andre etater har også viktige oppgaver i innsatsen mot a-krim og bidrar inn i samarbeidet. Gjennom tverretatlig samarbeid blir myndighetenes innsats mer effektiv og målrettet. Hvis det er brudd på en etats lover og regler, er det ofte brudd på andres.

Steder

Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er samlokalisert i a-krimsentre i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø, Tønsberg og Alta.

Ved sentrene jobber medarbeidere med å avdekke a-krim, kunnskapsinnhenting og kontroll av virksomheter. Saker som sentrene avdekker utredes videre hos den enkelte etat. I tillegg til samarbeidet ved sentrene, er det etablert tverretatlige samarbeid for å bekjempe a-krim i

  • Møre og Romsdal
  • Innlandet
  • Follo, Romerike og Østfold

Har du mistanke om a-krim og ønsker å kontakte en av etatene?

For å forebygge og bekjempe a-krim er etatene avhengig av god dialog med forbrukere, enkeltpersoner og arbeids- og næringslivet. Hver enkelt etat tar imot tips for sitt ansvarsområde. Hvis tipset angår flere myndigheter, tar etaten som har mottatt tipset ansvar for å involvere de andre etatene. 

Under finner du kontaktinformasjon til hver enkelt etat:

Arbeidstilsynet

Ved mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven som gjelder for eksempel arbeidskontrakter, lønnsforhold, arbeidstid, innkvartering eller sikkerhet, kan du tipse Arbeidstilsynet.

NAV

Ved mistanke om trygdesvindel, misbruk av tiltaksordninger eller annet misbruk av velferdsordninger, kan du lese mer og kontakte Nav på nav.no/trygdesvindel.

Politiet

Ved mistanke om useriøse virksomheter i ditt nærmiljø, kan du tipse politiet
Er situasjonen akutt, ring politiets nødnummer 112.

Skatteetaten

Ved mistanke om manglende innrapportering i a-ordningen, unndragelse av skatt, avgifter, svart arbeid eller andre skattemessige avvik, kan du tipse Skatteetaten.